அபிதான சிந்தாமணி

காந்தள் | 406 காபுரம் பாரிய பயரையன் காந்தன் - கரிய கடலிடத்துச் சூரபன்மா காந்திமதி -1. சோமசேகர பாண்டியன் வைக் கொன்றவனுடைய காந்தட்பூவின் பெண், உக்கிரகுமார பாண்டியன் தேவி, மிகுதியைச் சொல்லியது. (பு. வெ.) 2. பவனவேகன் மனைவி. (சூளா). காந்தன்-1, சிவகணத் தலைவரில் ஒருவன், 3. துவட்டாவின் குமரி. ' 2. வாணாசான் படைத்தலைவரில் ஒரு 4 மஞ்சுளனைக் காண்க. அரசன். காஞ்சியில் சிவபூஜைசெய்து காந்தினி-1. சுவல்பகன் தேவி. அக்ரூரன் முத்தியடைந்தவன். சாய். 3. ஒரு சோழன், இவன் பொருட்டு 2. சுவர்க்கன் றேவி. அகத்தியர் கமண்டலத்திருந்த காவிரி காபச்யன் - இவன் பாரியாத்ர கிரியில் யைப் பெருகச் செய்தனர். பரசிராமர் வசித்த வேடன் திருட்டுத்தனத்தால் தாய் போருக்கஞ்சி வேறிடத்திருந்தவன். இவ தந்தையரையும் பெரியோர்களையும் காத்து னுக்குக் காந்தமன் எனவும் பெயர். சித்தி பெற்றவன். (பார சாங்.) 4. சித்திரதன்வனைக் காண்க. காபாலன் - விஷ்ணுபடரில் ஒருவன். காந்தாரகன் -இவன் பாஞ்சால அரசனு காபாலி - 1. சிவமூர்த்தியின் திருநாமங்க டைய பெரும்படைத் தலைவர்களில் ஒரு -ளில் ஒன்று , வன்; இவன் பிங்கலகடகராற் போரிற் 2. ஏகாதசருத்திரருள் ஒருவர். 'கொல்லப்பட்டனன். (பெரு, கதை). காபாலிகமதம் - இந்தம தம், மாயாதத்துவ காந்தார நாடு - இதில் இரத்தினபுரமென்று ருத்திரர்கள் மதம். இம்மதத்தவர் ஆன்மா ஒரு நகரமுண்டு சிறந்த குதிரைகள் பிறக் நித்திய வியாபக சைதன்னியன் என்பர். குந் தேயத்துள் இஃது ஒன்று, (பெரு. கர்த்திருத்துவமான சமுசார பாவத்தை விட்டு ஞப்திமாத்ரமா யிருப்பதே மோக்ஷம் கதை ). The Country of Gandhara lies along என்பர். (தத்துவநிஜாநுபோகசாரம்). the Kabul river between the Kunar காபிரியமதம் - இவர்கள் சாதாரணமாய்க் and the Indus. Its Oapital was purus. காப்பிரியர் எனப்படுவர். இவர்களின் hapura now Called Peshawar. படைப்புக்கடவுளுக்குக் குவினியாடிக் வோசா என்று பெயர். இவர்கள் பல விக் காந்தாரம் சிந்துநதிக் கருகிலுள்ள ஒரு ரகங்களைச் செய்து அநேக தேவாலயங் தேசம். (மணிமேகலை). களில் வைத்துப் பூசிப்பர். சிலர் சூரி காந்தான் -1. ஆரத்தன் குமரன். இவன் யன், சந்திரன், சிலர் ஆகாசம், சிலர் நக்ஷத் புத்திரன் தருமன். ரங்கள் முதலியவற்றைப் பூசிப்பர். இவர் 2. யயாதி குமரன். கள் மேபக் எனும் ஒருவிதமான புழு காந்தாரி - காந்தாரதேசத் தாசனாகிய சுப சுபங்களைத் தெரிவிப்பதென்று நினைத்து லன் அல்லது சுவே தமகராசன் குமரி. அதைக் காப்பாற்றுவர், ஆடு, மாடுகளைத் வசுமதி தேவதை அம்சத்தாற் பிறந்தவள். தேவர்களுக்குப் பலியிடுவர். இவர்களின் திருதராட்டிரன் தேவி, துரியோ தனன் குருக்கண்மார் ஸ்பின் என்று பெயர் தாய். இவள் தன் கணவன் அந்தகன் பெறுவர். குருக்கண்மார் வயதிலும் ஞா என்று கேள்வியுற்றதும் பிறரைப் பா னத்திலும் உயர்ந்தவராயிருப்பர். குருக் ரேன் என்று கண்ணைப் பொற்றகட்டி கண்மார் தங்களிஷ்டத்திற்கும் சத்திக்கும் னால் மூடிக்கொண்ட கற்புடையாள். குந் தக்க அநேக பெண்களை மணந்து கொள் தியிடம் பொறாமையடைந்து வயிற்றில் வர். விபசாரிகளைச் சிரச்சேதஞ் செய் கல்லாலிடித்துக்கொண்டு வியாசரருளால் வர். விதவைகள் மறுமணங்கொள்கையில் துரியோதனன் - முதலிய நூற்றுவரைப் தங்கள் விரலின் நுனிகளை வெட்டிக்கொள் பெற்றவள். பகௌம் காணவந்த காலத் வர். துக் கிருஷ்ணனை நோக்கி என் வமிசத்தை காபிலகாலயூபம் - சிற்ப நூலில் ஒன்று. யழித்ததால் உன் வமிசமும் அழிக எனச் காபிலம்--கபிலரால் ஏற்படுத்தப்பட்டமதம். சபித்தவள். இது யோகத்தில் மோக்ஷம் என்னும். கார்---1. ஏமவன்மன் தேவி. குமார் சிங்க காபில்யன் - பாஞ்சாலதேசத் தரசனாகிய "வன்மன், சுவன்மன், தேவவன்மன். பரமாசுவன் குமரன், - 2. புலராமர் தேவியரில் ஒருத்தி. காபாம் - ஒரு பட்டணம். (சூளா).
காந்தள் | 406 காபுரம் பாரிய பயரையன் காந்தன் - கரிய கடலிடத்துச் சூரபன்மா காந்திமதி - 1 . சோமசேகர பாண்டியன் வைக் கொன்றவனுடைய காந்தட்பூவின் பெண் உக்கிரகுமார பாண்டியன் தேவி மிகுதியைச் சொல்லியது . ( பு . வெ . ) 2 . பவனவேகன் மனைவி . ( சூளா ) . காந்தன் - 1 சிவகணத் தலைவரில் ஒருவன் 3 . துவட்டாவின் குமரி . ' 2 . வாணாசான் படைத்தலைவரில் ஒரு 4 மஞ்சுளனைக் காண்க . அரசன் . காஞ்சியில் சிவபூஜைசெய்து காந்தினி - 1 . சுவல்பகன் தேவி . அக்ரூரன் முத்தியடைந்தவன் . சாய் . 3 . ஒரு சோழன் இவன் பொருட்டு 2 . சுவர்க்கன் றேவி . அகத்தியர் கமண்டலத்திருந்த காவிரி காபச்யன் - இவன் பாரியாத்ர கிரியில் யைப் பெருகச் செய்தனர் . பரசிராமர் வசித்த வேடன் திருட்டுத்தனத்தால் தாய் போருக்கஞ்சி வேறிடத்திருந்தவன் . இவ தந்தையரையும் பெரியோர்களையும் காத்து னுக்குக் காந்தமன் எனவும் பெயர் . சித்தி பெற்றவன் . ( பார சாங் . ) 4 . சித்திரதன்வனைக் காண்க . காபாலன் - விஷ்ணுபடரில் ஒருவன் . காந்தாரகன் - இவன் பாஞ்சால அரசனு காபாலி - 1 . சிவமூர்த்தியின் திருநாமங்க டைய பெரும்படைத் தலைவர்களில் ஒரு - ளில் ஒன்று வன் ; இவன் பிங்கலகடகராற் போரிற் 2 . ஏகாதசருத்திரருள் ஒருவர் . ' கொல்லப்பட்டனன் . ( பெரு கதை ) . காபாலிகமதம் - இந்தம தம் மாயாதத்துவ காந்தார நாடு - இதில் இரத்தினபுரமென்று ருத்திரர்கள் மதம் . இம்மதத்தவர் ஆன்மா ஒரு நகரமுண்டு சிறந்த குதிரைகள் பிறக் நித்திய வியாபக சைதன்னியன் என்பர் . குந் தேயத்துள் இஃது ஒன்று ( பெரு . கர்த்திருத்துவமான சமுசார பாவத்தை விட்டு ஞப்திமாத்ரமா யிருப்பதே மோக்ஷம் கதை ) . The Country of Gandhara lies along என்பர் . ( தத்துவநிஜாநுபோகசாரம் ) . the Kabul river between the Kunar காபிரியமதம் - இவர்கள் சாதாரணமாய்க் and the Indus . Its Oapital was purus . காப்பிரியர் எனப்படுவர் . இவர்களின் hapura now Called Peshawar . படைப்புக்கடவுளுக்குக் குவினியாடிக் வோசா என்று பெயர் . இவர்கள் பல விக் காந்தாரம் சிந்துநதிக் கருகிலுள்ள ஒரு ரகங்களைச் செய்து அநேக தேவாலயங் தேசம் . ( மணிமேகலை ) . களில் வைத்துப் பூசிப்பர் . சிலர் சூரி காந்தான் - 1 . ஆரத்தன் குமரன் . இவன் யன் சந்திரன் சிலர் ஆகாசம் சிலர் நக்ஷத் புத்திரன் தருமன் . ரங்கள் முதலியவற்றைப் பூசிப்பர் . இவர் 2 . யயாதி குமரன் . கள் மேபக் எனும் ஒருவிதமான புழு காந்தாரி - காந்தாரதேசத் தாசனாகிய சுப சுபங்களைத் தெரிவிப்பதென்று நினைத்து லன் அல்லது சுவே தமகராசன் குமரி . அதைக் காப்பாற்றுவர் ஆடு மாடுகளைத் வசுமதி தேவதை அம்சத்தாற் பிறந்தவள் . தேவர்களுக்குப் பலியிடுவர் . இவர்களின் திருதராட்டிரன் தேவி துரியோ தனன் குருக்கண்மார் ஸ்பின் என்று பெயர் தாய் . இவள் தன் கணவன் அந்தகன் பெறுவர் . குருக்கண்மார் வயதிலும் ஞா என்று கேள்வியுற்றதும் பிறரைப் பா னத்திலும் உயர்ந்தவராயிருப்பர் . குருக் ரேன் என்று கண்ணைப் பொற்றகட்டி கண்மார் தங்களிஷ்டத்திற்கும் சத்திக்கும் னால் மூடிக்கொண்ட கற்புடையாள் . குந் தக்க அநேக பெண்களை மணந்து கொள் தியிடம் பொறாமையடைந்து வயிற்றில் வர் . விபசாரிகளைச் சிரச்சேதஞ் செய் கல்லாலிடித்துக்கொண்டு வியாசரருளால் வர் . விதவைகள் மறுமணங்கொள்கையில் துரியோதனன் - முதலிய நூற்றுவரைப் தங்கள் விரலின் நுனிகளை வெட்டிக்கொள் பெற்றவள் . பகௌம் காணவந்த காலத் வர் . துக் கிருஷ்ணனை நோக்கி என் வமிசத்தை காபிலகாலயூபம் - சிற்ப நூலில் ஒன்று . யழித்ததால் உன் வமிசமும் அழிக எனச் காபிலம் - - கபிலரால் ஏற்படுத்தப்பட்டமதம் . சபித்தவள் . இது யோகத்தில் மோக்ஷம் என்னும் . கார் - - - 1 . ஏமவன்மன் தேவி . குமார் சிங்க காபில்யன் - பாஞ்சாலதேசத் தரசனாகிய வன்மன் சுவன்மன் தேவவன்மன் . பரமாசுவன் குமரன் - 2 . புலராமர் தேவியரில் ஒருத்தி . காபாம் - ஒரு பட்டணம் . ( சூளா ) .