அபிதான சிந்தாமணி

காண்டவம் 404 காதி வடக்கு உலகங்களாக விருந்தது. அதன் காதம்பரி - ஒரு காந்தருவ கன்னிகை; மேல் வெனமென்னும் மழைபெய்யத் தொ இவளை உச்சயனிநகரத்தாசனாகிய சந்திரா ன்றலால் அந்தப்பிண்டம் கரைந்தது. அவ் பீடன் மணம் புரிந்தான். காதம்பரி இவள் வாறு கரைந்தத்தினின்றும் இமிர் என் கதைகூறிய நூலுமாம். இது பாணகவி னும் அரக்கன் பிறக்க அந்த அரக்கனால் யால் வடமொழியில் செய்யப்பட்டது. துஷ்டர்கள் உண்டாயினர். அந்தத் துஷ் காதலர் (ங) - புருஷன், தோழன், மகன். டர்களால் மாண்டன் என்னும் பசுபிறந்து காதலிற்களித்தல் - மேகம் பொருந்தின அந்தப் பசுவினால் போர், வேண்டின், மலைநாடனுடைய மார்பிடத்தே மேவி நீங் விலா முதலிய தேவதைகள் உண்டாயினர். குதலறியாத அன்பினால் மகிழ்ந்தது. இமிர் என்னும் ராக்ஷசனைப் போர் முதலிய (பு. வெ. பெருந்திணை.) தேவதைகள் கொல்ல, அவன் தேகத்தி காதற்பரத்தையர் - யாவரையும் விரும்பாத லிருந்து ஆகாசமும் பூமியும் உண்டாயின. | வியல்பினான் மிக்க சேரிப்பரத்தையருடை வொடின் என்னும் தேவன் சிருட்டிகர்த் யமகளிராய்த் தம் மன்பின் தலைமகனுடன் தாவாகிய உலகபிதா. ஆஸ்சா என்னும் கூடுவோர். (அகம்.) மாத்தடியி விருப்பன். இவனுக்கும் பூமி காதாழனி- விறகுகட்டிற் பிறந்தவர் என்பர். யே பாரியை, தார் என்பவன் குமாரன். காதி -1. குசநாபன் குமரன், விச்வாமித் இவன் அபாரசக்தி யுள்ளவன். பால்டர் என் தந்தை. இவன் யாகத்திற் பிறந்தவன் என்பவ னிரண்டாவது குமாரன், மோக்ஷ இவனை யிராவணன்யாகத்திற் செயித்தான். விசாரணை செய்பவன், டைர் என்பவன் 2. (ச) குசாம்பன் குமரன். யுத்தத்தில் சமர்த்தன். இவனுக்கு ஒரே 3. ஒரு வேதியன் இவன் விஷ்ணுவை கையுளது. அந்தியகாலத்தில் அநேகருடன் யெண்ணித் தவஞ் செய்து மாயையைக் யுத்தஞ் செய்கையில் பால்டர் இறக்க காண வரம்வேண்டி யொருகுளத்தில் மூழ் அவனுக்காக உலகம் துக்கிக்கும். பிறகு கித் தானி றந்துபோனது போலவும் தன் தார் என்பவன் ராக்ஷசர்களுடனும் முஷ் னைக் கொளுத்திச் சாம்பலாய் மறுபிறவி கார்ட் என்னும் பாம்புடனும் சண்டை புலையனாய் ஒருத்தியை மணந்து பல புத் செய்து இறக்க உலகங்களெல்லாம் எரிந் திரரைப் பெற்றுப் புத்திரரும் மனைவியும் துபோம். பிறகு புதிய உலகம் உண்டாம். நரைவந்திறக்கத் தானிறவாது கீரநாட்டில் விடார், வாலி என்னும் இரண்டு தேவதை தனித்துச் செல்லும்போது அந்த நாட்டுப் கள் தோற்றுவர். இந்த மதத்தில் ஒவ் பட்டத்துயானை அந்த நாட்டரசனிறக்க வொரு வருஷத்தில் உற்சவத்தில் பலியிடு இவனை அரசனாக்கிற்று. இவன் கவலன் வர். தங்களைத் தாங்கள் குத்திக்கொண்டு எனும் பெயருடன் அரசாண்டு ஒரு நாள் சாதல் நலம் என்பர். தன் வேடம் நீங்கித் தனித்து உலாவுகை காண்டிவம் - 1. இது அருச்சுனன் வில். யில் நாய்க்கெரிப்போ னொருவன் கண்டு முதலில் பிரமனிடமிருந்து பிறகு இந்திர இவன் தம்மவன் என்று வார்த்தையாடி னிடம் அறுபத்து நான்கு வருடமிருந்து னன். அரண்மனை வாசிகள் இவனிடம் பின் வருணனிடம் 100 - வருடமிருந்து அசூயையடைந்து இவனை விட்டு நீங்கி வருணன் அக்கினிக்குக் கொடுக்க அக்கி யூராருடன் தீக்குளித் திறந்தனர். நாய்க் னியால் காண்டவ வனத்தை எரித்த கெரிப்போனிது நம்மால் வந்ததென்று அருச்சுனனுக்குக் கொடுக்கப்பட்டது. தீக்குளிக்கையில் உடல் சுருக்குண்ணக் இது இவனிடம் 65 - வருடம் இருந்த காதியுடல் சலத்தில் பதைபதைக்க விழித் தாம். | தனன். இவை நடந்த காலம் இரண்டு 2. பிரமன் வில். கண்ணுவரைக் காண்க. முகூர்த்தம். மீண்டும் காதி சலத்திலிருந்து காண்டோபகரணம் - காண்டருஷியைத் எழுந்து வெளிவந்து தன்னூர் நோக்கி திருப்தி செய்தல். மந்திரத்தால் ஓமமுத வருகையில் வழியில் ஒரு வேதியனைக் லிய செய்து சுவர்ண முதலியவற்றால் கண்டு நீ யார் என நெருப்பில் குளித்த செய்த பிக்ஷா பாத்திரத்தில் பவதி பிக்ஷாங் வூரிலிருந்து கங்கை யாத்திரை வந்தே தேகி யெனக் கூறிப் பிக்ஷை யெடுத்தல், னெனக் காதி கேட்டு வியப்படைந்து நடந் காண்வாயன் - கண்ணுவன் மரபினனாகிய தவைகளைக் கண்டு வியந்தனன். (ஞான மேதாநிதி ரிஷிக்குப் பெயர். வாசிட்டம்.) -- பண முதலை ஒருமுத வருந்துக
காண்டவம் 404 காதி வடக்கு உலகங்களாக விருந்தது . அதன் காதம்பரி - ஒரு காந்தருவ கன்னிகை ; மேல் வெனமென்னும் மழைபெய்யத் தொ இவளை உச்சயனிநகரத்தாசனாகிய சந்திரா ன்றலால் அந்தப்பிண்டம் கரைந்தது . அவ் பீடன் மணம் புரிந்தான் . காதம்பரி இவள் வாறு கரைந்தத்தினின்றும் இமிர் என் கதைகூறிய நூலுமாம் . இது பாணகவி னும் அரக்கன் பிறக்க அந்த அரக்கனால் யால் வடமொழியில் செய்யப்பட்டது . துஷ்டர்கள் உண்டாயினர் . அந்தத் துஷ் காதலர் ( ) - புருஷன் தோழன் மகன் . டர்களால் மாண்டன் என்னும் பசுபிறந்து காதலிற்களித்தல் - மேகம் பொருந்தின அந்தப் பசுவினால் போர் வேண்டின் மலைநாடனுடைய மார்பிடத்தே மேவி நீங் விலா முதலிய தேவதைகள் உண்டாயினர் . குதலறியாத அன்பினால் மகிழ்ந்தது . இமிர் என்னும் ராக்ஷசனைப் போர் முதலிய ( பு . வெ . பெருந்திணை . ) தேவதைகள் கொல்ல அவன் தேகத்தி காதற்பரத்தையர் - யாவரையும் விரும்பாத லிருந்து ஆகாசமும் பூமியும் உண்டாயின . | வியல்பினான் மிக்க சேரிப்பரத்தையருடை வொடின் என்னும் தேவன் சிருட்டிகர்த் யமகளிராய்த் தம் மன்பின் தலைமகனுடன் தாவாகிய உலகபிதா . ஆஸ்சா என்னும் கூடுவோர் . ( அகம் . ) மாத்தடியி விருப்பன் . இவனுக்கும் பூமி காதாழனி - விறகுகட்டிற் பிறந்தவர் என்பர் . யே பாரியை தார் என்பவன் குமாரன் . காதி - 1 . குசநாபன் குமரன் விச்வாமித் இவன் அபாரசக்தி யுள்ளவன் . பால்டர் என் தந்தை . இவன் யாகத்திற் பிறந்தவன் என்பவ னிரண்டாவது குமாரன் மோக்ஷ இவனை யிராவணன்யாகத்திற் செயித்தான் . விசாரணை செய்பவன் டைர் என்பவன் 2 . ( ) குசாம்பன் குமரன் . யுத்தத்தில் சமர்த்தன் . இவனுக்கு ஒரே 3 . ஒரு வேதியன் இவன் விஷ்ணுவை கையுளது . அந்தியகாலத்தில் அநேகருடன் யெண்ணித் தவஞ் செய்து மாயையைக் யுத்தஞ் செய்கையில் பால்டர் இறக்க காண வரம்வேண்டி யொருகுளத்தில் மூழ் அவனுக்காக உலகம் துக்கிக்கும் . பிறகு கித் தானி றந்துபோனது போலவும் தன் தார் என்பவன் ராக்ஷசர்களுடனும் முஷ் னைக் கொளுத்திச் சாம்பலாய் மறுபிறவி கார்ட் என்னும் பாம்புடனும் சண்டை புலையனாய் ஒருத்தியை மணந்து பல புத் செய்து இறக்க உலகங்களெல்லாம் எரிந் திரரைப் பெற்றுப் புத்திரரும் மனைவியும் துபோம் . பிறகு புதிய உலகம் உண்டாம் . நரைவந்திறக்கத் தானிறவாது கீரநாட்டில் விடார் வாலி என்னும் இரண்டு தேவதை தனித்துச் செல்லும்போது அந்த நாட்டுப் கள் தோற்றுவர் . இந்த மதத்தில் ஒவ் பட்டத்துயானை அந்த நாட்டரசனிறக்க வொரு வருஷத்தில் உற்சவத்தில் பலியிடு இவனை அரசனாக்கிற்று . இவன் கவலன் வர் . தங்களைத் தாங்கள் குத்திக்கொண்டு எனும் பெயருடன் அரசாண்டு ஒரு நாள் சாதல் நலம் என்பர் . தன் வேடம் நீங்கித் தனித்து உலாவுகை காண்டிவம் - 1 . இது அருச்சுனன் வில் . யில் நாய்க்கெரிப்போ னொருவன் கண்டு முதலில் பிரமனிடமிருந்து பிறகு இந்திர இவன் தம்மவன் என்று வார்த்தையாடி னிடம் அறுபத்து நான்கு வருடமிருந்து னன் . அரண்மனை வாசிகள் இவனிடம் பின் வருணனிடம் 100 - வருடமிருந்து அசூயையடைந்து இவனை விட்டு நீங்கி வருணன் அக்கினிக்குக் கொடுக்க அக்கி யூராருடன் தீக்குளித் திறந்தனர் . நாய்க் னியால் காண்டவ வனத்தை எரித்த கெரிப்போனிது நம்மால் வந்ததென்று அருச்சுனனுக்குக் கொடுக்கப்பட்டது . தீக்குளிக்கையில் உடல் சுருக்குண்ணக் இது இவனிடம் 65 - வருடம் இருந்த காதியுடல் சலத்தில் பதைபதைக்க விழித் தாம் . | தனன் . இவை நடந்த காலம் இரண்டு 2 . பிரமன் வில் . கண்ணுவரைக் காண்க . முகூர்த்தம் . மீண்டும் காதி சலத்திலிருந்து காண்டோபகரணம் - காண்டருஷியைத் எழுந்து வெளிவந்து தன்னூர் நோக்கி திருப்தி செய்தல் . மந்திரத்தால் ஓமமுத வருகையில் வழியில் ஒரு வேதியனைக் லிய செய்து சுவர்ண முதலியவற்றால் கண்டு நீ யார் என நெருப்பில் குளித்த செய்த பிக்ஷா பாத்திரத்தில் பவதி பிக்ஷாங் வூரிலிருந்து கங்கை யாத்திரை வந்தே தேகி யெனக் கூறிப் பிக்ஷை யெடுத்தல் னெனக் காதி கேட்டு வியப்படைந்து நடந் காண்வாயன் - கண்ணுவன் மரபினனாகிய தவைகளைக் கண்டு வியந்தனன் . ( ஞான மேதாநிதி ரிஷிக்குப் பெயர் . வாசிட்டம் . ) - - பண முதலை ஒருமுத வருந்துக