அபிதான சிந்தாமணி

காட்சிவான் 403 சாண்டிநேவியன் மதம் இனதோ பொலைக்கு தது. இதனை மனிதர்கள் வளர்த்து கள் தம்மேல் அத்தீச்சார்ந்து தம்மை போருக்கு விடுவர். இது அதிக கோபத் அழிக்கா தவண்ணம் வனதேவதையை வழி துடன் சண்டையிடும். பூமியை த்தோண்டி 'பட்டனர். அதனைக் காட்டேரி யென்பர். முட்டையிடும். இவ் வினத்தில் வயல்க காட்டெருமை - (பைஸன்) இது பார்வைக்கு ளில் மேயும் அரிக்காடையும் உண்டு, இது | விகாரமான ஜந்து. இதன் முதுகிற் கொ உருவத்திற் கவுதாரியிற் சிறியது. ழுப்படர்ந்த திமிலொன்று உண்டு. தேக காட்சிவான் - சிபி பாரியையின் தோழி முழுதும் மயிரடர்ந்து தொங்கும். இது மார்களில் தீர்க்க தமசால் பிறந்த புத்திரன், குனிந்த தலையும் குறுகிய கண்களும் உடை காட்டக்கோட்டையர் - இவர் வீரசைவர், யது. இது அமெரிக்கா கண்டத்துச் சம பிறப்பாலிடையர். ஆட்டின் சாணத்தால் வெளிகளிலுள்ள புல் பூண்டுகளைத் தின்று வேதிகையும் சிவலிங்கமும் அமைத்துப் ஜீவிக்கும். இவ்வினம் நீரில்லாவிடத்திலும் பசு, ஆடு முதலியவற்றின் பாலைக் கறந்து தண்ணீர் குடியாமல் வசிக்கும். இவை சிவமூர்த்திக்கு அபிஷேகித்துக் காட்டி பல நாட்களுக்கு வேண்டிய சீரைத் தம் லுள்ள மலர்களால் அருச்சித்து வந்தனர். வயிற்றில் கொண்டிருக்குமாம். இவை இவர் இவ்வகை செய்து வருகையில் ஒரு யெங்கும் நீரினைக்கண்டாலும் அதில் வீழ்ந் நாள் இவர் தந்தை பசுக்கள் பால்குறை து புரளும். இவற்றினுடலின்மாமிசம் ருசி யக் கண்டு உண்மை யறியும் பொருட்டு யுள்ளனவாதலால் வேட்டைக்காரர் இவை ஒளித்திருந்து குமாரர் செய்யுஞ் செய்கை கூட்டமாக இருக்குமிடஞ் சென்று சத்த யறிந்து கோபத்துடன் சென்று சிவலிங் மிடாமல் பலவற்றை மடக்கி வேட்டை கத்தைக் காலாலிடறினர். குமார் கோட யாடுகிறார்கள். இவை அற்ப சத்தம் கேட் ரியால் தந்தையென்றும் பாராமல் இட கினும் அஞ்சி ஒட்டம்பிடிக்கும். இவை றிய கால்களை வெட்டச் சிவமூர்த்தி தரி சாகபக்ஷணி. அமெரிக்கா கண்டவாசிகள். சனந்தந்து குமாரைத் திருக்கைலைக்கு காணிஷ்கன் - இந்தியாவின் வடமேற்கு அழைத்துச் சென்றனர். (பசவ-புரா.) மாகாணத்தை யரசாண்ட ஒரு புத்த அர காட்டாசான் - இவர்கள் கூடைகட்டிகள், சன். இவன் அசோகனைப்போல் புத்த கிளிஞ்சல் சுடுவோர். இவர்கள் திருநெல் மதத்தை எங்கும் பரவச் செய்து கீர்த்தி வேலி ஜில்லா முதலிய இடங்களிலுள்ள யடைந்தவன். வர்கள். | காணுவர் - யாக்ஞவல்கியரின் மாணாக்கர். காட்டு நாடு - களவேள்விநாடு, (திருவிளை.) காண்டவபிரஸ்தம் - பாண்டவர்கள் அர காட்டுப்பூனை - இது சிறுத்தைப் புலிக்கும் சாண்ட அஸ்தினபுரத்துட் பிரதேசம். பூனைக்கும் நடுத்தரமான உருவுடையது. | திரௌபதியின் மணத்திற்குப் பிறகு கறுத்தநிறமும் கொடுமையான பார்வை | பாண்டவர் வசித்த இடம். (பார-சபா.) யுங் கொண்டது. பகலில் புதர்களில் காண்டவம்- யமுனை யாற்றங்கரையில் கிரு பதுங்கி யிருந்து இரவில் இரைதேடப் ஷ்ணார்ச்சுனர்களா லழிக்கப்பட்டு அக்கினி புறப்படுவது. இது பறவை, கோழி, முயல், க்கு இரையாகத் தரப்பட்ட இந்திரவனம். வாத்து முதலிய பக்ஷிகளை வேட்டையா காண்டிகையுரை - செய்யுளின் கருத்து, டித் தின்னும், கிராமத்திலும், கிராமத்தை பதப்பொருள், உதாரணம், வினாவுதல், யடுத்த காடுகளிலும் வசிக்கும். இதுவும் | விடைகூறல், முதலியவற்றால் செய்யுளி சிங்கம் புலியினங்களைச் சேர்ந்தது. னுட் பொருளைத் தோற்றுவிப்பது. காட்டுமாாட்டி - குருவிக்காரனுக்குப் பெயர். (நன்-பா.) காட்டூர்க்கிழார் மகனார் கண்ணனூர் - கடைச் காண்டிக்யன் - (சூ.) மிதத்துவசன் புத்தி சங்க மருவிய புலவர். வேங்கடநெடுவரை ரன். சனகன் போன், இவன் தன் ஞாதி வென்வேற்றிரையனை, "நன்னுதல் பசப் யாகிய கேசித்து வசனோடு விரோதித்துக் பவு" மெனப் பாடியவர். இவர் பெயர் காட்டிற்சென்று தவமேற்கொண்டவன். கண்ணனார். இவர் தந்தை பெயர் காட் காண்டிநேவியன் மதம் - இந்த மதத்தில் டூர்கிழார். இவரது ஊர் காட்டூர் போலும். முக்கிய தேவதைகளுக்கு எட்டாஸ், சா (அகநானூறு.) காஸ் என்று பெயர். எட்டாசென்றால் காட்டெரி - இது ஒரு க்ஷத்ரதேவதை. கிழவியென்று பொருள். இம்மதசிருட்டிக் காட்டில் வசித்துக் கொண்டிருந்த இந்துக் கிரமம். அபிஸ் என்கிற பிண்டம் தெற்கு
காட்சிவான் 403 சாண்டிநேவியன் மதம் இனதோ பொலைக்கு தது . இதனை மனிதர்கள் வளர்த்து கள் தம்மேல் அத்தீச்சார்ந்து தம்மை போருக்கு விடுவர் . இது அதிக கோபத் அழிக்கா தவண்ணம் வனதேவதையை வழி துடன் சண்டையிடும் . பூமியை த்தோண்டி ' பட்டனர் . அதனைக் காட்டேரி யென்பர் . முட்டையிடும் . இவ் வினத்தில் வயல்க காட்டெருமை - ( பைஸன் ) இது பார்வைக்கு ளில் மேயும் அரிக்காடையும் உண்டு இது | விகாரமான ஜந்து . இதன் முதுகிற் கொ உருவத்திற் கவுதாரியிற் சிறியது . ழுப்படர்ந்த திமிலொன்று உண்டு . தேக காட்சிவான் - சிபி பாரியையின் தோழி முழுதும் மயிரடர்ந்து தொங்கும் . இது மார்களில் தீர்க்க தமசால் பிறந்த புத்திரன் குனிந்த தலையும் குறுகிய கண்களும் உடை காட்டக்கோட்டையர் - இவர் வீரசைவர் யது . இது அமெரிக்கா கண்டத்துச் சம பிறப்பாலிடையர் . ஆட்டின் சாணத்தால் வெளிகளிலுள்ள புல் பூண்டுகளைத் தின்று வேதிகையும் சிவலிங்கமும் அமைத்துப் ஜீவிக்கும் . இவ்வினம் நீரில்லாவிடத்திலும் பசு ஆடு முதலியவற்றின் பாலைக் கறந்து தண்ணீர் குடியாமல் வசிக்கும் . இவை சிவமூர்த்திக்கு அபிஷேகித்துக் காட்டி பல நாட்களுக்கு வேண்டிய சீரைத் தம் லுள்ள மலர்களால் அருச்சித்து வந்தனர் . வயிற்றில் கொண்டிருக்குமாம் . இவை இவர் இவ்வகை செய்து வருகையில் ஒரு யெங்கும் நீரினைக்கண்டாலும் அதில் வீழ்ந் நாள் இவர் தந்தை பசுக்கள் பால்குறை து புரளும் . இவற்றினுடலின்மாமிசம் ருசி யக் கண்டு உண்மை யறியும் பொருட்டு யுள்ளனவாதலால் வேட்டைக்காரர் இவை ஒளித்திருந்து குமாரர் செய்யுஞ் செய்கை கூட்டமாக இருக்குமிடஞ் சென்று சத்த யறிந்து கோபத்துடன் சென்று சிவலிங் மிடாமல் பலவற்றை மடக்கி வேட்டை கத்தைக் காலாலிடறினர் . குமார் கோட யாடுகிறார்கள் . இவை அற்ப சத்தம் கேட் ரியால் தந்தையென்றும் பாராமல் இட கினும் அஞ்சி ஒட்டம்பிடிக்கும் . இவை றிய கால்களை வெட்டச் சிவமூர்த்தி தரி சாகபக்ஷணி . அமெரிக்கா கண்டவாசிகள் . சனந்தந்து குமாரைத் திருக்கைலைக்கு காணிஷ்கன் - இந்தியாவின் வடமேற்கு அழைத்துச் சென்றனர் . ( பசவ - புரா . ) மாகாணத்தை யரசாண்ட ஒரு புத்த அர காட்டாசான் - இவர்கள் கூடைகட்டிகள் சன் . இவன் அசோகனைப்போல் புத்த கிளிஞ்சல் சுடுவோர் . இவர்கள் திருநெல் மதத்தை எங்கும் பரவச் செய்து கீர்த்தி வேலி ஜில்லா முதலிய இடங்களிலுள்ள யடைந்தவன் . வர்கள் . | காணுவர் - யாக்ஞவல்கியரின் மாணாக்கர் . காட்டு நாடு - களவேள்விநாடு ( திருவிளை . ) காண்டவபிரஸ்தம் - பாண்டவர்கள் அர காட்டுப்பூனை - இது சிறுத்தைப் புலிக்கும் சாண்ட அஸ்தினபுரத்துட் பிரதேசம் . பூனைக்கும் நடுத்தரமான உருவுடையது . | திரௌபதியின் மணத்திற்குப் பிறகு கறுத்தநிறமும் கொடுமையான பார்வை | பாண்டவர் வசித்த இடம் . ( பார - சபா . ) யுங் கொண்டது . பகலில் புதர்களில் காண்டவம் - யமுனை யாற்றங்கரையில் கிரு பதுங்கி யிருந்து இரவில் இரைதேடப் ஷ்ணார்ச்சுனர்களா லழிக்கப்பட்டு அக்கினி புறப்படுவது . இது பறவை கோழி முயல் க்கு இரையாகத் தரப்பட்ட இந்திரவனம் . வாத்து முதலிய பக்ஷிகளை வேட்டையா காண்டிகையுரை - செய்யுளின் கருத்து டித் தின்னும் கிராமத்திலும் கிராமத்தை பதப்பொருள் உதாரணம் வினாவுதல் யடுத்த காடுகளிலும் வசிக்கும் . இதுவும் | விடைகூறல் முதலியவற்றால் செய்யுளி சிங்கம் புலியினங்களைச் சேர்ந்தது . னுட் பொருளைத் தோற்றுவிப்பது . காட்டுமாாட்டி - குருவிக்காரனுக்குப் பெயர் . ( நன் - பா . ) காட்டூர்க்கிழார் மகனார் கண்ணனூர் - கடைச் காண்டிக்யன் - ( சூ . ) மிதத்துவசன் புத்தி சங்க மருவிய புலவர் . வேங்கடநெடுவரை ரன் . சனகன் போன் இவன் தன் ஞாதி வென்வேற்றிரையனை நன்னுதல் பசப் யாகிய கேசித்து வசனோடு விரோதித்துக் பவு மெனப் பாடியவர் . இவர் பெயர் காட்டிற்சென்று தவமேற்கொண்டவன் . கண்ணனார் . இவர் தந்தை பெயர் காட் காண்டிநேவியன் மதம் - இந்த மதத்தில் டூர்கிழார் . இவரது ஊர் காட்டூர் போலும் . முக்கிய தேவதைகளுக்கு எட்டாஸ் சா ( அகநானூறு . ) காஸ் என்று பெயர் . எட்டாசென்றால் காட்டெரி - இது ஒரு க்ஷத்ரதேவதை . கிழவியென்று பொருள் . இம்மதசிருட்டிக் காட்டில் வசித்துக் கொண்டிருந்த இந்துக் கிரமம் . அபிஸ் என்கிற பிண்டம் தெற்கு