அபிதான சிந்தாமணி

காஞ்சியெதிர்வு 402 காடை அவனால் ஆதரிக்கப் பெற்று மீண்டு மது காடுகாள் - இவளுக்குக் காடுகிழாள் என ரையை அடைந்து வைகுவா ராயினர். வும் பேர் இவள் ஒருசத்தி. மோடி காரி புறம் நகசு. இவர் எல்லாத்திணைகளையும் தாய், கொற்றி, பாரி, சூரி, வங்கி, மூத புனைந்து பாட வல்லவர். நெடுஞ் செழி ணங்கு எனவும் பேர். யன் போரிலே உள்ளஞ் செலுத்தி அவ் காடுகிழாள் - இவள் வநத்தில் சஞ்சரிக்கும் வழியே யொழுகுவானை நன்னெறிப்படுத் வருதேவதை. திமறுமைக்காயவேள்வி முதலியவை செய் காடுபடுவான் - அரக்கு, தினை, தேன், யப்பண்ணினவர் இவரே, புறம் உசு. கடற் கருந்தினை, நாவி, மயிற்பீலி முதலியன. கரையில் மகளிர் விளையாட்டயர்வ தனை காடுவாழ்த்து - பலர்க்கும் இசைக்கும் பெரி விளங்கக்கூறி யுள்ளார். நற்-கஉ ங. இவர் தாக ஒலிக்கும் சாப்பறை அனுகரண சத்த பாடியனவாக மதுரைக் காஞ்சியகவ முடைத்தாகக் கறங்கும் சுடுகாட்டை லொன்றும், நற்றிணையில் கஉ - பாட வாழ்த்தியது. (பு. வெ. பொதுவியல்.) லொன்றும், குறுந்தொகையி லொன்றும் காடுவெட்டிய சோழன் - காஞ்சிநாடாண்ட அகத்திலொன்றும், புறத்திலாறும், திரு சோழர்களில் ஒருவன். இவன் சிவபக்தி வள்ளுவமாலையி லொன்று மாகப் பதி மான். குலபூஷணபாண்டியன் காலத்தில் னொரு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. மதுரையைச் சேவிக்க எண்ணிப் பாண் தஞ்சாவூர் ஜில்லா திருத்துறைப் பூண்டித் டியனுக்காகப் பயந்து இருந்தனன். இவன் தாலுக்காவில் மாங்குடி மருதவனமென கனவில் சிவமூர்த்தி சித்தராய்த் தோன்றி இரண்டு ஊர்கள் ஒன்றை ஒன்று அடுத் யிப்போதே சென்று தரிசிக்க என அரசன் துள்ளன. அவற்றுள் முன்னது இவரூ சேனை முதலிய இன்றிப் புறப்பட்டு மது ரும் பின்னது இவரால் நாட்டப்பட்டதும் ரையடைந்து வையை வெள்ளங்கொண்ட போலும். (நற்றிணை.) தறிந்து துக்கமடைந்தனன். அக்காலையில் காஞ்சீயெதிர்வு - எதிரூன்றுஞ் சேனைமே சிவமூர்த்தி சித்தராய் எழுந்தருளி வெள் விடுதலைப்பொறாத வேற்றொழிலை வல்ல ளத்தை விலகச் செய்து காவல் கடக்கக் வீரனுடைய வெற்றியை மிகுத்துச் சொல் கொண்டு சென்று பொற்றாமரையில் முழு லியது. (பு. வெ). குவித்துத் தம்மையும் பிராட்டியாரையும் காடர் - 1. ஆனைமலைக்கண் வசிக்கும் ஒரு தரிசனஞ் செய்வித்து வழித்துணைசென்று வகைகாட்டுச் சாதியர். இவர்களுக்கு வேட் வையைநதி கடந்து விட்டு நெற்றியில் டையாடு தல், தொழில் அவற்றுள் யானை திருநீறிட்டு அனுப்பினர். சோழன் பய வேட்டைமுக்யம். 'மின்றி நாடுபோய்ச் சேர்ந்தனன். வழித் துணை சென்ற சிவமூர்த்தி கோயிலடை 2, கொச்சி சமஸ்தானத் தருகிலுள்ள ந்து விடையி லச்சினையிட்டு மறைந்தனர். குன்றுகளில் வசிக்குஞ் சாதியார். பொழுதுவிடிய, திருக்கோயிற் காவலா காடவர்கோன் - காஞ்சியாண்ட அரசர்வம் ளர் மீனமுத்திரையிலாது இடபமுத்திரை சத்தவரைச் சேர்ந்தவர். இவர் காஞ்சியில் யிருப்பதைப் பாண்டியனுக்கறிவித்தனர். சிவாலயஞ் செய்வித்து அதற்குக்கும்பாபி பாண்டியன் எந்தவகை ஆராய்ந்தும் உண் ஷேகஞ் செய்விக்க எண்ணி நாள் வைத்த மை அறியாது விசனத்துட னிருக்கையில் னர். சிவமூர்த்தி இவரிடந் தரிசனம் சிவமூர்த்தி கனவிற்றோன்றி நடந்ததை தந்து அரசனே நீ வைத்தநாளில் பூசலார் அறிவிக்கக் களித்துச் சோழனுடன் நட்புக் நாயனார் செய்யும் கும்பாபிடேகத்திற்குப் கொண்டனன். இவனது மற்ற சரித்திரங் போகிறோம்; நீ வேறுநாள் வைத்துக் களை இராசேந்திர பாண்டியனைக் காண்க. கொள்க என்று திருவாய்மலா அரசர் பூச இவனுக்கு வாதராசபணிகொண்ட லாரைத் தேடி அவரைத் தரிசித்து இன்ப சோழன் எனவும் பெயர். மடைந்தனர். காடை - இது கபில நிறமான வரிகளமைந்த காடவன் - இவன் சைந அரசத் தலைவன். பக்ஷி. இது கூட்டம் கூட்டமாகக் காடுக திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் காலத்துச் சை ளில் வசிப்பது. இதற்குக் கழுத்தும் மூக் வனாய்ப் பாடலிபுரத்திலிருந்த சைநரால கும் குட்டை கால்கள் குறுகிக் கூர்மை யத்தையிடித்துக் குண தரீச்சுரங் கட்டுவித் யற்றவை. பூமியைக் கிளறி தான்யமும் பூச்சுகளையும் தின்னும் இனத்திற் சேர்க் தவன்,
காஞ்சியெதிர்வு 402 காடை அவனால் ஆதரிக்கப் பெற்று மீண்டு மது காடுகாள் - இவளுக்குக் காடுகிழாள் என ரையை அடைந்து வைகுவா ராயினர் . வும் பேர் இவள் ஒருசத்தி . மோடி காரி புறம் நகசு . இவர் எல்லாத்திணைகளையும் தாய் கொற்றி பாரி சூரி வங்கி மூத புனைந்து பாட வல்லவர் . நெடுஞ் செழி ணங்கு எனவும் பேர் . யன் போரிலே உள்ளஞ் செலுத்தி அவ் காடுகிழாள் - இவள் வநத்தில் சஞ்சரிக்கும் வழியே யொழுகுவானை நன்னெறிப்படுத் வருதேவதை . திமறுமைக்காயவேள்வி முதலியவை செய் காடுபடுவான் - அரக்கு தினை தேன் யப்பண்ணினவர் இவரே புறம் உசு . கடற் கருந்தினை நாவி மயிற்பீலி முதலியன . கரையில் மகளிர் விளையாட்டயர்வ தனை காடுவாழ்த்து - பலர்க்கும் இசைக்கும் பெரி விளங்கக்கூறி யுள்ளார் . நற் - கஉ . இவர் தாக ஒலிக்கும் சாப்பறை அனுகரண சத்த பாடியனவாக மதுரைக் காஞ்சியகவ முடைத்தாகக் கறங்கும் சுடுகாட்டை லொன்றும் நற்றிணையில் கஉ - பாட வாழ்த்தியது . ( பு . வெ . பொதுவியல் . ) லொன்றும் குறுந்தொகையி லொன்றும் காடுவெட்டிய சோழன் - காஞ்சிநாடாண்ட அகத்திலொன்றும் புறத்திலாறும் திரு சோழர்களில் ஒருவன் . இவன் சிவபக்தி வள்ளுவமாலையி லொன்று மாகப் பதி மான் . குலபூஷணபாண்டியன் காலத்தில் னொரு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . மதுரையைச் சேவிக்க எண்ணிப் பாண் தஞ்சாவூர் ஜில்லா திருத்துறைப் பூண்டித் டியனுக்காகப் பயந்து இருந்தனன் . இவன் தாலுக்காவில் மாங்குடி மருதவனமென கனவில் சிவமூர்த்தி சித்தராய்த் தோன்றி இரண்டு ஊர்கள் ஒன்றை ஒன்று அடுத் யிப்போதே சென்று தரிசிக்க என அரசன் துள்ளன . அவற்றுள் முன்னது இவரூ சேனை முதலிய இன்றிப் புறப்பட்டு மது ரும் பின்னது இவரால் நாட்டப்பட்டதும் ரையடைந்து வையை வெள்ளங்கொண்ட போலும் . ( நற்றிணை . ) தறிந்து துக்கமடைந்தனன் . அக்காலையில் காஞ்சீயெதிர்வு - எதிரூன்றுஞ் சேனைமே சிவமூர்த்தி சித்தராய் எழுந்தருளி வெள் விடுதலைப்பொறாத வேற்றொழிலை வல்ல ளத்தை விலகச் செய்து காவல் கடக்கக் வீரனுடைய வெற்றியை மிகுத்துச் சொல் கொண்டு சென்று பொற்றாமரையில் முழு லியது . ( பு . வெ ) . குவித்துத் தம்மையும் பிராட்டியாரையும் காடர் - 1 . ஆனைமலைக்கண் வசிக்கும் ஒரு தரிசனஞ் செய்வித்து வழித்துணைசென்று வகைகாட்டுச் சாதியர் . இவர்களுக்கு வேட் வையைநதி கடந்து விட்டு நெற்றியில் டையாடு தல் தொழில் அவற்றுள் யானை திருநீறிட்டு அனுப்பினர் . சோழன் பய வேட்டைமுக்யம் . ' மின்றி நாடுபோய்ச் சேர்ந்தனன் . வழித் துணை சென்ற சிவமூர்த்தி கோயிலடை 2 கொச்சி சமஸ்தானத் தருகிலுள்ள ந்து விடையி லச்சினையிட்டு மறைந்தனர் . குன்றுகளில் வசிக்குஞ் சாதியார் . பொழுதுவிடிய திருக்கோயிற் காவலா காடவர்கோன் - காஞ்சியாண்ட அரசர்வம் ளர் மீனமுத்திரையிலாது இடபமுத்திரை சத்தவரைச் சேர்ந்தவர் . இவர் காஞ்சியில் யிருப்பதைப் பாண்டியனுக்கறிவித்தனர் . சிவாலயஞ் செய்வித்து அதற்குக்கும்பாபி பாண்டியன் எந்தவகை ஆராய்ந்தும் உண் ஷேகஞ் செய்விக்க எண்ணி நாள் வைத்த மை அறியாது விசனத்துட னிருக்கையில் னர் . சிவமூர்த்தி இவரிடந் தரிசனம் சிவமூர்த்தி கனவிற்றோன்றி நடந்ததை தந்து அரசனே நீ வைத்தநாளில் பூசலார் அறிவிக்கக் களித்துச் சோழனுடன் நட்புக் நாயனார் செய்யும் கும்பாபிடேகத்திற்குப் கொண்டனன் . இவனது மற்ற சரித்திரங் போகிறோம் ; நீ வேறுநாள் வைத்துக் களை இராசேந்திர பாண்டியனைக் காண்க . கொள்க என்று திருவாய்மலா அரசர் பூச இவனுக்கு வாதராசபணிகொண்ட லாரைத் தேடி அவரைத் தரிசித்து இன்ப சோழன் எனவும் பெயர் . மடைந்தனர் . காடை - இது கபில நிறமான வரிகளமைந்த காடவன் - இவன் சைந அரசத் தலைவன் . பக்ஷி . இது கூட்டம் கூட்டமாகக் காடுக திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் காலத்துச் சை ளில் வசிப்பது . இதற்குக் கழுத்தும் மூக் வனாய்ப் பாடலிபுரத்திலிருந்த சைநரால கும் குட்டை கால்கள் குறுகிக் கூர்மை யத்தையிடித்துக் குண தரீச்சுரங் கட்டுவித் யற்றவை . பூமியைக் கிளறி தான்யமும் பூச்சுகளையும் தின்னும் இனத்திற் சேர்க் தவன்