அபிதான சிந்தாமணி

காஞ்சி 101 | காஞ்சிப்புலவனார் என்றும், தண்டகபுரம் என்றும், காம 3. வெவ்விய சினத்தையுடைய வேற்று பீடம் என்றும், புராணங்கள் கூறும், மன்னன் வந்துவிட அரசன் காஞ்சி யென் இதில் சிவத்தலம், கச்சபாலயம், ஏகம் னும் பூவை மலைந்து காவலிடத்தைக் காக்க பம், கச்சிமயானம், காரோணம், மாகா நினைந்தது. (பு. வெ.) ளம், பச்சிமாலயம், அநேகதங்காபதம், காஞ்சி சோமயாசியார் - எழுபத்து நான்கு பணாதாம், பணீச்சுரம், வராகம், சுரக சிம்மாசனாதிபதிகளில் ஒருவர் (குருபாம்.) ரீச்சுரம், இராமம், வீராட்டம், வேதா காஞ்சிநதி - மேலைச் சிதம்பரம் அல்லது புரம், உருத்திரம், வச்சிரநகரம், பிரமம், | பேரூரிலுள்ள நதி. திருமாற்பேறு, மறைசை, திருமேற்றளி, காஞ்சீபுரம் சபாபதி முதலியார் - இவர் இந்திராலயம், மணீசம், நான் முகம், சங் சென்னை பச்சையப்பன் கலாசாலையில் காம், பாசிராமம், ஒத்தூர், அநேகபேசம் தமிழ்ப்புலமை நடத்திய மகா வித்வான், முதலிய இருக்கின்றன. இதிலுள்ள விஷ் சென்னையில் வசித்தவர் சைவர் பெரிய ணுத்தலங்கள் புண்ணியகோடி விமானம் புராணம் திருவிளையாடல் மற்றுஞ் சில அல்லது அத்திகிரி, அட்டபுயம், திரு தல புராணங்களுக்கு உரையியற்றியுரை வெஃகா, ஊரகம், நீரகம், திருத்தண்கா, யாசிரிய ரெனப் பெயர் பெற்றவர். இற் திருவேளுக்கை பாடகம், நிலாத்திங்கட் றைக்குச் சற்றேறக்குறைய எழுபது வரு இண்டம், காரகம், கார்வனம், கள்வனூர், ஷங்களுக்கு முன்னிருந்தவர், தமிழில் பரமேசவிண்ணகாம், பவளவண்ணம் முத அருணாசலசதகம் முதலிய இயற்றினவர். லியன. இதிலுள்ள தீர்த்தங்கள் அருந்தம், காஞ்சிபுராணம் - இது காஞ்சி மகாத்மியம் அக்நி, பௌாந்தரம், குசம் , வாமனம், மங் சொன்ன தழிழ்நூல். இது இரண்கொண் களம், சிவகங்கை, சர்வ தீர்த்தம், பாண்ட டங்க ளுடையது. இதன் முதற்காண்டம் வம், சுரகாம், கருடம், பஞ்சம், பம்பை , திருவாவடுதுறை சிவஞான முனிவராலும், எமாம்போசம், குண்டம், சந்திரம், சித்தி, இரண்டாங் காண்டம் சிவஞான முனிவர் காயாரோகணம், கஜேந்திரம், சடாயு, சாச் மாணாக்கர் கச்சியப்ப முனிவராலும் இயற் வதி, இருத்தாபநாசனி, பிரமம், வசிட்டம் றப்பட்டது. இது நாலாயிரத்து எண்ணூ முதலியன. பின்னும் விளக்கம் ஒன்று, ற்று ஐம்பத்தொரு செய்யுட்களுடையது. இடம் இரண்டு, தெற்றிகள் மூன்று, அரண் காஞ்சிப் புலவனர் - மாங்குடி மருதனா கள் நான்கு, தருக்கள் ஐந்து, புட்களாறு, ரென்பவர் தலையாலங் கானத்துச் செரு நதிகள் ஏழு, பொதுக்கள் எட்டு, பொய் வென்ற பாண்டியன் நெடுஞ்செழியனை கைகள் ஒன்பது, சிலைகள் பத்து, மன்றம் நிலையாமை அறிவுறுத்தவேண்டி மதுரைக் பதினொன்று உண்டு. இதன் விரிவைப் காஞ்சிபாடிய தனால் மதுரைக் காஞ்சிபுலவ புராணங்களுட் காண்க. இதில் ஜைனரா ரென்றும், காஞ்சிப் புலவரெனவுங் கூறப் லயமும் உண்டு. இது, சிலநாள் சோழ பெறுவாராயினார். மாங்குடிகிழாரென்ப ராஜாக்களுக்கும் பல்லவர்க்கும் இராசதா வருமிவரே இவர் வேளாண் மரபினர். னியா யிருந்தது. இது, சத்திபீடங்களுள் மேற்கூறிய நெடுஞ்செழியனது அவைக் ஒன்று. இது, காமகோடி பீடம் எனப்படும். களத்துப் புலவராய் அவனைப்பாடி மகிழ் இது, சைவசமயாசாரியர்கள் ஆழ்வாராதி வித்து வைகுவாராயினர். புறம்-உச. ஒரு களால் பாடப்பெற்றது, காலத்துச் சோனுஞ் சோழனும் மதுரை 2. ஒரு நகரம், இதில் முக்காலத்தையு யை முற்றிய போது இளைஞனாகிய நெடுஞ் மறிவிக்கும் கந்திற்பாவைத் தெய்வமும், செழியன் வஞ்சினங் கூறுவான் “ஓங்கிய துணையிளங்கிள்ளி யென்பவனாற் கட்டப் சிறப்பினுயர்ந்த கேள்வி, மாங்குடி மரு பட்டுள்ள புத்தாலயம் ஒன்றும், தருமத தன்றலைவனாக (புறம்-எ உ) என்று இவ வனம் என்று பெயருள்ள ஒரு வனமும் ரைப் பாராட்டிக் கூறினானெனின் இவரு இருந்தன. மணிமேகலை அறவணவடிகள் டைய மேன்மையும், கல்வி கேள்வி பால் அறங்கேட்டுப் பலநாள் தங்கி மரித்த களினுயர்வும் நம்மனோராலளவிடப்படும் இடமும் இதுவே. (மணிமேகலை.) கொல்லோ ? இவர் பாடிய மதுரைக் காஞ் Conjeevaram, in chengleput Dis சியைப் படிப்பவர்க்கு இவரது ஆற்றல் trict in the Madras Presidenoy It was விளங்கும், பின்பொரு பொழுது வாட்டாற் the Oeptial of Ohola Kings. றெழினியா தனைப் பரிசில் வேண்டிப்பாடி 51
காஞ்சி 101 | காஞ்சிப்புலவனார் என்றும் தண்டகபுரம் என்றும் காம 3 . வெவ்விய சினத்தையுடைய வேற்று பீடம் என்றும் புராணங்கள் கூறும் மன்னன் வந்துவிட அரசன் காஞ்சி யென் இதில் சிவத்தலம் கச்சபாலயம் ஏகம் னும் பூவை மலைந்து காவலிடத்தைக் காக்க பம் கச்சிமயானம் காரோணம் மாகா நினைந்தது . ( பு . வெ . ) ளம் பச்சிமாலயம் அநேகதங்காபதம் காஞ்சி சோமயாசியார் - எழுபத்து நான்கு பணாதாம் பணீச்சுரம் வராகம் சுரக சிம்மாசனாதிபதிகளில் ஒருவர் ( குருபாம் . ) ரீச்சுரம் இராமம் வீராட்டம் வேதா காஞ்சிநதி - மேலைச் சிதம்பரம் அல்லது புரம் உருத்திரம் வச்சிரநகரம் பிரமம் | பேரூரிலுள்ள நதி . திருமாற்பேறு மறைசை திருமேற்றளி காஞ்சீபுரம் சபாபதி முதலியார் - இவர் இந்திராலயம் மணீசம் நான் முகம் சங் சென்னை பச்சையப்பன் கலாசாலையில் காம் பாசிராமம் ஒத்தூர் அநேகபேசம் தமிழ்ப்புலமை நடத்திய மகா வித்வான் முதலிய இருக்கின்றன . இதிலுள்ள விஷ் சென்னையில் வசித்தவர் சைவர் பெரிய ணுத்தலங்கள் புண்ணியகோடி விமானம் புராணம் திருவிளையாடல் மற்றுஞ் சில அல்லது அத்திகிரி அட்டபுயம் திரு தல புராணங்களுக்கு உரையியற்றியுரை வெஃகா ஊரகம் நீரகம் திருத்தண்கா யாசிரிய ரெனப் பெயர் பெற்றவர் . இற் திருவேளுக்கை பாடகம் நிலாத்திங்கட் றைக்குச் சற்றேறக்குறைய எழுபது வரு இண்டம் காரகம் கார்வனம் கள்வனூர் ஷங்களுக்கு முன்னிருந்தவர் தமிழில் பரமேசவிண்ணகாம் பவளவண்ணம் முத அருணாசலசதகம் முதலிய இயற்றினவர் . லியன . இதிலுள்ள தீர்த்தங்கள் அருந்தம் காஞ்சிபுராணம் - இது காஞ்சி மகாத்மியம் அக்நி பௌாந்தரம் குசம் வாமனம் மங் சொன்ன தழிழ்நூல் . இது இரண்கொண் களம் சிவகங்கை சர்வ தீர்த்தம் பாண்ட டங்க ளுடையது . இதன் முதற்காண்டம் வம் சுரகாம் கருடம் பஞ்சம் பம்பை திருவாவடுதுறை சிவஞான முனிவராலும் எமாம்போசம் குண்டம் சந்திரம் சித்தி இரண்டாங் காண்டம் சிவஞான முனிவர் காயாரோகணம் கஜேந்திரம் சடாயு சாச் மாணாக்கர் கச்சியப்ப முனிவராலும் இயற் வதி இருத்தாபநாசனி பிரமம் வசிட்டம் றப்பட்டது . இது நாலாயிரத்து எண்ணூ முதலியன . பின்னும் விளக்கம் ஒன்று ற்று ஐம்பத்தொரு செய்யுட்களுடையது . இடம் இரண்டு தெற்றிகள் மூன்று அரண் காஞ்சிப் புலவனர் - மாங்குடி மருதனா கள் நான்கு தருக்கள் ஐந்து புட்களாறு ரென்பவர் தலையாலங் கானத்துச் செரு நதிகள் ஏழு பொதுக்கள் எட்டு பொய் வென்ற பாண்டியன் நெடுஞ்செழியனை கைகள் ஒன்பது சிலைகள் பத்து மன்றம் நிலையாமை அறிவுறுத்தவேண்டி மதுரைக் பதினொன்று உண்டு . இதன் விரிவைப் காஞ்சிபாடிய தனால் மதுரைக் காஞ்சிபுலவ புராணங்களுட் காண்க . இதில் ஜைனரா ரென்றும் காஞ்சிப் புலவரெனவுங் கூறப் லயமும் உண்டு . இது சிலநாள் சோழ பெறுவாராயினார் . மாங்குடிகிழாரென்ப ராஜாக்களுக்கும் பல்லவர்க்கும் இராசதா வருமிவரே இவர் வேளாண் மரபினர் . னியா யிருந்தது . இது சத்திபீடங்களுள் மேற்கூறிய நெடுஞ்செழியனது அவைக் ஒன்று . இது காமகோடி பீடம் எனப்படும் . களத்துப் புலவராய் அவனைப்பாடி மகிழ் இது சைவசமயாசாரியர்கள் ஆழ்வாராதி வித்து வைகுவாராயினர் . புறம் - உச . ஒரு களால் பாடப்பெற்றது காலத்துச் சோனுஞ் சோழனும் மதுரை 2 . ஒரு நகரம் இதில் முக்காலத்தையு யை முற்றிய போது இளைஞனாகிய நெடுஞ் மறிவிக்கும் கந்திற்பாவைத் தெய்வமும் செழியன் வஞ்சினங் கூறுவான் ஓங்கிய துணையிளங்கிள்ளி யென்பவனாற் கட்டப் சிறப்பினுயர்ந்த கேள்வி மாங்குடி மரு பட்டுள்ள புத்தாலயம் ஒன்றும் தருமத தன்றலைவனாக ( புறம் - ) என்று இவ வனம் என்று பெயருள்ள ஒரு வனமும் ரைப் பாராட்டிக் கூறினானெனின் இவரு இருந்தன . மணிமேகலை அறவணவடிகள் டைய மேன்மையும் கல்வி கேள்வி பால் அறங்கேட்டுப் பலநாள் தங்கி மரித்த களினுயர்வும் நம்மனோராலளவிடப்படும் இடமும் இதுவே . ( மணிமேகலை . ) கொல்லோ ? இவர் பாடிய மதுரைக் காஞ் Conjeevaram in chengleput Dis சியைப் படிப்பவர்க்கு இவரது ஆற்றல் trict in the Madras Presidenoy It was விளங்கும் பின்பொரு பொழுது வாட்டாற் the Oeptial of Ohola Kings . றெழினியா தனைப் பரிசில் வேண்டிப்பாடி 51