அபிதான சிந்தாமணி

காசியரசன் - 400 காஞ்சி வாறே காசிபன் கீரனாரெனப்பட்டார். போதெல்லாம் தக்க பரிகார மொழிகளைச் காசிபனென்றதனால் இவர் காசிப்கோத்தி சுருக்கமாக மெல்ல கூறித் தெருட்டுபவள். சத்தினராகிய அந்தண ரென்றறியப்படும். அவள் பால் உண்மை அன்புடையவள். இவர் முல்லைத் திணையைப்பாடி யுள்ளார். அவள் லீடு தீக்கிரையாயிற்றென்று கேட் வம்பமாரி யென்று தலைவி கருதியாற்று டபொழுது அவள் இறந்து விட்டாளென் மாறு தோழி மருட்டி மழையை நோக்கிக் றெண்ணி, கனங்குழை மடவோய்! கூறுவதாக இவர் பாடியது மிக்க நயமு பொன்னே! திருவே! அன்னே! அறி டைய தாகும். இவர் பாடியது நற். உ-ம் வாய்! நங்காய்! நல்லாய்! என்று இவள் பாட்டு. | புலம்பிய தால் விளங்கும். அவளுடைய காசியரசன் -1. பதுமாபதியின் தந்தை ; இன்பகாலத்தும், துன்பகாலத்தும் பிரியா உதயையோடை யென்பவளுடைய கண தவள். இவள் பந்து விளையாட்டில் மிகப் வன் மிக்க சேனையையுடையவன் (பெல் பயிற்சி யுள்ளவள். இவள் பெயர் காஞ் கதை .) சனை, கஞ்சனமாலை யெனவும் வழங்கும். 2. நீலகேசி என்பவளுடைய தந்தை, (பெருங் கதை) காசியன்-A. சுகோத்திரன் குமரன். இவன் காஞ்சனமாலை கோயில் - இது எழுகடற் குமரன் காசி. றீர்த்தத்தின் தென்மேற்கில் உள்ளது; B. சனசித்தின் குமரன். மிகப் பழமையானது. இதில் ஜலகண் 0. ஆயுவின் பெளத்திரன். டேசுவாரென்று திருநாமமுள்ள சிவபெரு காசிரகசியம் - காசியின் சிறப்புக் கூறிய மாலும் அவரைத் தரிசித்த வண்ணமாக ஏல், இது தமிழில் மீனாக்ஷிசுந்தரம் அமைந்த காஞ்சனமாலையின் வடிவமும் பிள்ளை யவர்களா லியற்றப்பட்டது. உண்டு. (திருவிளை -புரா.) காசிலி - ஒரு இருடி மேற்குச் சமுத்திரக் காஞ்சனபுரம் - காயசண்டிகையின் கணவ கரையில் தவஞ்செய்து கொண்டிருந் னிருக்கை வித்யாதர நகரம். இது வின் தவர். பிரசேதசுகட்கு ஞான உபதேசஞ் சைமா நகரெனவும் வழங்கப்படும். (மணி செய்தவர். மேகலை.) காசுக்காரர் - செட்டிவகைகளில் ஒன்று. காஞ்சனன் - 1. காயசண்டிகையின் கண காச்மீரம் - பரதகண்டத்தின் வடக்கிலுள்ள வன். காயசண்டிகையின் உருக்கொண்ட ஓர் தேசம். மணிமேகலைபால் வந்த உதயகுமாரனை வா காசியபர் - காசிபரைக் காண்க. ளால் வீசிக்கொன்றவன். (மணிமேகலை.) காச்யபன் - காசம் எனும் நாணற்பூப் 2. பூரூரவா புத்ரனாகிய அமவசு பவுத் போல் வெளுத்திருப்பவன், திரன். காச்யபி - கச்யபரைக் காண்க. 3. பீமன் குமரன். காஞ்சனமாலை - 1, கர்ணன் தேவி, காநசனை - ஒரு தெய்வகன்னிகை பார்வதி 2. சூரசேநன் பெண். மலையத்துவசன் யாருக்குத் தோழியாகத் தவஞ்செய்து தேவி. இவள் பூர்வத்தில் விச்சுவாவதி மானாகி விந்தமலையி ற் பிறந்து வள்ளி நாய்ச் எனுங் காந்தருவ மாது. பார்வதிபிராட்டி சியாரைப் பெற்றவள். (திருச்செந்தூர்ப் யைப் புத்திரியாகப் பெறத் தவஞ் செய் புராணம்.) தவள். விச்சுவாவதியைக் காண்க. இவ காஞ்சி - 1. சத்தமுத்தி புரியினொன்று. ளிடம் புத்திரியாகப் பிறந்த பிராட்டியின் இதில் சுவர்ணகாள்சி விருகூம் கிளைகள் திருநாமம் தடாதகை. பொன்மயமாகவும், இலைகள் மாக தங்களா 3. பாண்டியன் புத்திரியில் ஒருத்தி, கவும், கனிகள் நவமணிகளாகவும் ஓங்கி தெய்வீக அரசனைக் காண்க. மகருஷிகளால் காணப்பட்ட தடாகத் தருகி 4. இவள் வாசவதத்தையின் உயிர்ப் லிருந்ததால் இப் பெயர் பெற்றது. இப் பாங்கி. அவளுடைய கண்மணி போன் பட்டணத்தைப் பிரளயசித் எனவும், சிவ றவள் பேரழகினள் சுவை பயக்கும் இனிய புரம் என்றும், விண்டு புரம் என்றும், சிரி மொழியினள் தலைவியின் குறிப்பறிந்து மூர்த்தி வாசம் என்றும், பிரமபுரம் என் நடப்பவள். வாசவதத்தையின் கருத்தை றும், காமபீடம் என்றும், தபோவனம் இவள் போல் அறிந்து நடப்பவர்கள் என்றும், ஜகச்சாரம், சகலசித்தி என்றும், இல்லை. அவளுக்கு மனக்கலக்கம் நேரும் | கன்னிகாப்பு என்றும், தொண்டாபுரம்
காசியரசன் - 400 காஞ்சி வாறே காசிபன் கீரனாரெனப்பட்டார் . போதெல்லாம் தக்க பரிகார மொழிகளைச் காசிபனென்றதனால் இவர் காசிப்கோத்தி சுருக்கமாக மெல்ல கூறித் தெருட்டுபவள் . சத்தினராகிய அந்தண ரென்றறியப்படும் . அவள் பால் உண்மை அன்புடையவள் . இவர் முல்லைத் திணையைப்பாடி யுள்ளார் . அவள் லீடு தீக்கிரையாயிற்றென்று கேட் வம்பமாரி யென்று தலைவி கருதியாற்று டபொழுது அவள் இறந்து விட்டாளென் மாறு தோழி மருட்டி மழையை நோக்கிக் றெண்ணி கனங்குழை மடவோய் ! கூறுவதாக இவர் பாடியது மிக்க நயமு பொன்னே ! திருவே ! அன்னே ! அறி டைய தாகும் . இவர் பாடியது நற் . - ம் வாய் ! நங்காய் ! நல்லாய் ! என்று இவள் பாட்டு . | புலம்பிய தால் விளங்கும் . அவளுடைய காசியரசன் - 1 . பதுமாபதியின் தந்தை ; இன்பகாலத்தும் துன்பகாலத்தும் பிரியா உதயையோடை யென்பவளுடைய கண தவள் . இவள் பந்து விளையாட்டில் மிகப் வன் மிக்க சேனையையுடையவன் ( பெல் பயிற்சி யுள்ளவள் . இவள் பெயர் காஞ் கதை . ) சனை கஞ்சனமாலை யெனவும் வழங்கும் . 2 . நீலகேசி என்பவளுடைய தந்தை ( பெருங் கதை ) காசியன் - A . சுகோத்திரன் குமரன் . இவன் காஞ்சனமாலை கோயில் - இது எழுகடற் குமரன் காசி . றீர்த்தத்தின் தென்மேற்கில் உள்ளது ; B . சனசித்தின் குமரன் . மிகப் பழமையானது . இதில் ஜலகண் 0 . ஆயுவின் பெளத்திரன் . டேசுவாரென்று திருநாமமுள்ள சிவபெரு காசிரகசியம் - காசியின் சிறப்புக் கூறிய மாலும் அவரைத் தரிசித்த வண்ணமாக ஏல் இது தமிழில் மீனாக்ஷிசுந்தரம் அமைந்த காஞ்சனமாலையின் வடிவமும் பிள்ளை யவர்களா லியற்றப்பட்டது . உண்டு . ( திருவிளை - புரா . ) காசிலி - ஒரு இருடி மேற்குச் சமுத்திரக் காஞ்சனபுரம் - காயசண்டிகையின் கணவ கரையில் தவஞ்செய்து கொண்டிருந் னிருக்கை வித்யாதர நகரம் . இது வின் தவர் . பிரசேதசுகட்கு ஞான உபதேசஞ் சைமா நகரெனவும் வழங்கப்படும் . ( மணி செய்தவர் . மேகலை . ) காசுக்காரர் - செட்டிவகைகளில் ஒன்று . காஞ்சனன் - 1 . காயசண்டிகையின் கண காச்மீரம் - பரதகண்டத்தின் வடக்கிலுள்ள வன் . காயசண்டிகையின் உருக்கொண்ட ஓர் தேசம் . மணிமேகலைபால் வந்த உதயகுமாரனை வா காசியபர் - காசிபரைக் காண்க . ளால் வீசிக்கொன்றவன் . ( மணிமேகலை . ) காச்யபன் - காசம் எனும் நாணற்பூப் 2 . பூரூரவா புத்ரனாகிய அமவசு பவுத் போல் வெளுத்திருப்பவன் திரன் . காச்யபி - கச்யபரைக் காண்க . 3 . பீமன் குமரன் . காஞ்சனமாலை - 1 கர்ணன் தேவி காநசனை - ஒரு தெய்வகன்னிகை பார்வதி 2 . சூரசேநன் பெண் . மலையத்துவசன் யாருக்குத் தோழியாகத் தவஞ்செய்து தேவி . இவள் பூர்வத்தில் விச்சுவாவதி மானாகி விந்தமலையி ற் பிறந்து வள்ளி நாய்ச் எனுங் காந்தருவ மாது . பார்வதிபிராட்டி சியாரைப் பெற்றவள் . ( திருச்செந்தூர்ப் யைப் புத்திரியாகப் பெறத் தவஞ் செய் புராணம் . ) தவள் . விச்சுவாவதியைக் காண்க . இவ காஞ்சி - 1 . சத்தமுத்தி புரியினொன்று . ளிடம் புத்திரியாகப் பிறந்த பிராட்டியின் இதில் சுவர்ணகாள்சி விருகூம் கிளைகள் திருநாமம் தடாதகை . பொன்மயமாகவும் இலைகள் மாக தங்களா 3 . பாண்டியன் புத்திரியில் ஒருத்தி கவும் கனிகள் நவமணிகளாகவும் ஓங்கி தெய்வீக அரசனைக் காண்க . மகருஷிகளால் காணப்பட்ட தடாகத் தருகி 4 . இவள் வாசவதத்தையின் உயிர்ப் லிருந்ததால் இப் பெயர் பெற்றது . இப் பாங்கி . அவளுடைய கண்மணி போன் பட்டணத்தைப் பிரளயசித் எனவும் சிவ றவள் பேரழகினள் சுவை பயக்கும் இனிய புரம் என்றும் விண்டு புரம் என்றும் சிரி மொழியினள் தலைவியின் குறிப்பறிந்து மூர்த்தி வாசம் என்றும் பிரமபுரம் என் நடப்பவள் . வாசவதத்தையின் கருத்தை றும் காமபீடம் என்றும் தபோவனம் இவள் போல் அறிந்து நடப்பவர்கள் என்றும் ஜகச்சாரம் சகலசித்தி என்றும் இல்லை . அவளுக்கு மனக்கலக்கம் நேரும் | கன்னிகாப்பு என்றும் தொண்டாபுரம்