அபிதான சிந்தாமணி

காசிகாண்டம் 399 காசிபன்கீரனார் சங்காரகாலத்தில் சிவமூர்த்தியின் சூலத் களையும், சுரசையிடத்து யக்ஷரையும் இரா தலையி லிருந்து அழிவடையாதது. இத்த க்கதரையும், இளையிடத்து விருக்ஷம் கொடி லத்தில் உயிர்கீங்கும் ஆத்மாக்களுக்குப் பூண்டுகளையும், குரோதவசையிடம் புலி பார்வதி பிராட்டியார் சிரமபரிகாரஞ் செய் சிங்க முதலிய மிருகங்களையும், தாமரை யச் சிவமூர்த்தி தாரகமந்திர முபதேசித்து 'யிடம் குதிரை கழுதை பக்ஷி முதலியவற் முத்தியீவர். இத்தலத்தில் சயி கடவியன், நையும், சுரபியிடம் பசுக்கூட்டங்களையும், இயக்கர், சம்வர்த்தனன் முதலியவர் பூசித்த விநதையிடம் அருணனையும் கருடனையும், சிவலிங்கங்களும் கோபூசித்த கோப்பிய கத்துருவிடம் நாகரையும் பெற்றனர். ரேகம், கபிலாகாரமும், இன்னும் இருஷ இவர்களன்றி வைசியாநார் குமரிகளிருவ பத்துவசலிங்கம், பத்திரதோய தீர்த்தம், ரில் காலையிடத்துக் காலகேயரையும், இரணியகற்பேசம், சுவலினேச்சுரம், பர புலோமையிடத்துப் புலோமரையும் பெற் லிங்கம், கந்துகேச்சுரம், சயிலேச்சுரம், றனர். இவர், பின்னும் பர்வதன் எனத் சங்கமேச்சுரம், சுத்திமேசம், சுக்கிரேசம், தேவருஷியையும், விபாண்டகன் என் சம்புகேசுரம், மல்லிகார்ச்சுனம், ஈசானம், னும் பிரமருஷியையும் பெற்றனர். இவர் கணேச்சுரம், அகிலேச்சுரம், இராமேச்சு பரசுராமர் செய்த அச்சுவமேதயாகத்தில் ரம், கதம்பேச முதலிய தலங்களுமுண்டு. பூமியைத் தானமாகப் பெற்றவர். இத இந்த மகாத்தலத்தில் ஐந்து குரோசம் சிவ னால் பூமிக்குக் காசினி என ஒரு பெயர் லிங்கங்கள் இருத்தலால் ஆநந்தகானம் என உண்டாயிற்று. இவர்க்கு அதிதியிடம் வும், இறந்த உயிரையளித்தலாலும், வேதி உபேந்திரரும் பிறந்தனர் என்பர். இவர் யன் எடுத்த பிடி மணலில் தோன்றிய சிவ மாயையால் மயங்கிச் சூரபன்மன் முதலிய லிங்கமிருத்தலாலும், அவிமுத்தம் என வரையும், ஊர்வசியைப் புணர்ந்து வசிட் வும், ஆன்மாக்கட்குச் சிவானந்த மளித்த டரையும் பெற்றார் என்பர். லால் ஆனந்தகானம் எனவும், சர்வசங்கார B. வசுதேவனுக்குப் புரோகிதன். காலத்தில் பூதங்கள் ஒடுங்குமிடம் ஆதலால் குந்தி பாண்டவர்களைப் பெற்ற காலத்துப் மாமயானம் எனவும், சிவமூர்த்தி சோதி பொன்னணி கொண்டு செலுத்தினவன். யுருவாய் எழுந்தருளியிருத்தலாலும் முத்தி பாரிசாதாபஹரணத்தில் இந்திரனுக்கும் மாதுக்கு இருப்பாதலாலும், காசி எனவும் கண்ணனுக்கும் சமாதானங் கூறியவன். உயிர்க்குத் தருமம் அளித்தலால் தரும் 0. ஒரு இருடி. உரோமகருவணருக் வனம் எனவும், பெயர் பெறும். இக்காசி கும் சுகருக்கும் மாணாக்கர். பெண்ணுருவம் பெற்றுச் சிவமூர்த்தியை D. தாட்சபனைக் காண்க. வணங்கித் தன்னை வணங்கினவர், முத்தி B. பரீகூத்தைப் பாம்பு கடிக்கப் போ யடைய வரம் பெற்றனள். கிறதென்று கேள்விப்பட்டு அதை நீக்கிப் 2. காசிபன் குமரன். இவன் குமரன் பரிகாரஞ் செய்து பொருள் பெறவந்த விஷ்ட்ர ன். வேதியன், இவனைத் தக்ஷகன் வழியில் காசிகாண்டம் - காசி மகாத்மியம் கூறிய சந்தித்து ஒரு மரத்தினைக் கவ்வித் தனது நூல். இது அதிவீர ராமபாண்டியனால் விஷமூட்டி அது எரியக்காட்டி இதனை தமிழில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டது. மீண்டுந் தளிர்க்கச் செய்வையேல் அர காசிபர் - A. மரீசி அல்லது அரிசி ருஷி சனை எழுப்புவாய் எனச் சொல்லினன். யின் குமார். தாய், களை. இவர் தக்ஷப் வேதியன், தனது மந்திரசக்தியால் விஷத் பிரசாபதியின் குமரிகள் பதின்மூவரை தினை மரத்திலிருந்து இறக்கி மீண்டும் மணந்தனர். அவர்களாவார்:- அதிதி, மரத்தினைத் தளிர்க்கச் செய்தனன். இத திதி, தது, அநாயு அல்லது காலை, பிரதை னால் தக்ஷகன் திடுக்கிட்டு வேதியனுக்கு அல்லது ஆயு, முனி, சுரசை அல்லது வேண்டிய பொருளளித்து அரசனிடஞ் சிங்கிகை, இளை, குரோதவசை, தாமிரை, செல்லாமல் அனுப்ப வீடுசேர்ந்தவன். சுரபி, விநதை, கத்ரு. இவர்களுள் அதிதி காசிபன் கீரனார்- இவரது இயற்பெயர் கீரன் யிடம் ஆதித்தியரையும், திதியிடம் தைத் கடைச்சங்கத்திலே தலைமை பெற்றிருந்த தியரையும், தநுவிடம் தானவரையும், நக்கீரரின் வெறென்பது தெரிய எனைக் அநாயுவிடம் சித்தரையும், பிரதையிடம் கீரர்களெல்லாம் ஒவ்வொரசை மொழி காந்தருவரையும், முனியிடம் அப்சரசுக் கொடுக்கப்பட்டமையின் இவரும் அவ்
காசிகாண்டம் 399 காசிபன்கீரனார் சங்காரகாலத்தில் சிவமூர்த்தியின் சூலத் களையும் சுரசையிடத்து யக்ஷரையும் இரா தலையி லிருந்து அழிவடையாதது . இத்த க்கதரையும் இளையிடத்து விருக்ஷம் கொடி லத்தில் உயிர்கீங்கும் ஆத்மாக்களுக்குப் பூண்டுகளையும் குரோதவசையிடம் புலி பார்வதி பிராட்டியார் சிரமபரிகாரஞ் செய் சிங்க முதலிய மிருகங்களையும் தாமரை யச் சிவமூர்த்தி தாரகமந்திர முபதேசித்து ' யிடம் குதிரை கழுதை பக்ஷி முதலியவற் முத்தியீவர் . இத்தலத்தில் சயி கடவியன் நையும் சுரபியிடம் பசுக்கூட்டங்களையும் இயக்கர் சம்வர்த்தனன் முதலியவர் பூசித்த விநதையிடம் அருணனையும் கருடனையும் சிவலிங்கங்களும் கோபூசித்த கோப்பிய கத்துருவிடம் நாகரையும் பெற்றனர் . ரேகம் கபிலாகாரமும் இன்னும் இருஷ இவர்களன்றி வைசியாநார் குமரிகளிருவ பத்துவசலிங்கம் பத்திரதோய தீர்த்தம் ரில் காலையிடத்துக் காலகேயரையும் இரணியகற்பேசம் சுவலினேச்சுரம் பர புலோமையிடத்துப் புலோமரையும் பெற் லிங்கம் கந்துகேச்சுரம் சயிலேச்சுரம் றனர் . இவர் பின்னும் பர்வதன் எனத் சங்கமேச்சுரம் சுத்திமேசம் சுக்கிரேசம் தேவருஷியையும் விபாண்டகன் என் சம்புகேசுரம் மல்லிகார்ச்சுனம் ஈசானம் னும் பிரமருஷியையும் பெற்றனர் . இவர் கணேச்சுரம் அகிலேச்சுரம் இராமேச்சு பரசுராமர் செய்த அச்சுவமேதயாகத்தில் ரம் கதம்பேச முதலிய தலங்களுமுண்டு . பூமியைத் தானமாகப் பெற்றவர் . இத இந்த மகாத்தலத்தில் ஐந்து குரோசம் சிவ னால் பூமிக்குக் காசினி என ஒரு பெயர் லிங்கங்கள் இருத்தலால் ஆநந்தகானம் என உண்டாயிற்று . இவர்க்கு அதிதியிடம் வும் இறந்த உயிரையளித்தலாலும் வேதி உபேந்திரரும் பிறந்தனர் என்பர் . இவர் யன் எடுத்த பிடி மணலில் தோன்றிய சிவ மாயையால் மயங்கிச் சூரபன்மன் முதலிய லிங்கமிருத்தலாலும் அவிமுத்தம் என வரையும் ஊர்வசியைப் புணர்ந்து வசிட் வும் ஆன்மாக்கட்குச் சிவானந்த மளித்த டரையும் பெற்றார் என்பர் . லால் ஆனந்தகானம் எனவும் சர்வசங்கார B . வசுதேவனுக்குப் புரோகிதன் . காலத்தில் பூதங்கள் ஒடுங்குமிடம் ஆதலால் குந்தி பாண்டவர்களைப் பெற்ற காலத்துப் மாமயானம் எனவும் சிவமூர்த்தி சோதி பொன்னணி கொண்டு செலுத்தினவன் . யுருவாய் எழுந்தருளியிருத்தலாலும் முத்தி பாரிசாதாபஹரணத்தில் இந்திரனுக்கும் மாதுக்கு இருப்பாதலாலும் காசி எனவும் கண்ணனுக்கும் சமாதானங் கூறியவன் . உயிர்க்குத் தருமம் அளித்தலால் தரும் 0 . ஒரு இருடி . உரோமகருவணருக் வனம் எனவும் பெயர் பெறும் . இக்காசி கும் சுகருக்கும் மாணாக்கர் . பெண்ணுருவம் பெற்றுச் சிவமூர்த்தியை D . தாட்சபனைக் காண்க . வணங்கித் தன்னை வணங்கினவர் முத்தி B . பரீகூத்தைப் பாம்பு கடிக்கப் போ யடைய வரம் பெற்றனள் . கிறதென்று கேள்விப்பட்டு அதை நீக்கிப் 2 . காசிபன் குமரன் . இவன் குமரன் பரிகாரஞ் செய்து பொருள் பெறவந்த விஷ்ட்ர ன் . வேதியன் இவனைத் தக்ஷகன் வழியில் காசிகாண்டம் - காசி மகாத்மியம் கூறிய சந்தித்து ஒரு மரத்தினைக் கவ்வித் தனது நூல் . இது அதிவீர ராமபாண்டியனால் விஷமூட்டி அது எரியக்காட்டி இதனை தமிழில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டது . மீண்டுந் தளிர்க்கச் செய்வையேல் அர காசிபர் - A . மரீசி அல்லது அரிசி ருஷி சனை எழுப்புவாய் எனச் சொல்லினன் . யின் குமார் . தாய் களை . இவர் தக்ஷப் வேதியன் தனது மந்திரசக்தியால் விஷத் பிரசாபதியின் குமரிகள் பதின்மூவரை தினை மரத்திலிருந்து இறக்கி மீண்டும் மணந்தனர் . அவர்களாவார் : - அதிதி மரத்தினைத் தளிர்க்கச் செய்தனன் . இத திதி தது அநாயு அல்லது காலை பிரதை னால் தக்ஷகன் திடுக்கிட்டு வேதியனுக்கு அல்லது ஆயு முனி சுரசை அல்லது வேண்டிய பொருளளித்து அரசனிடஞ் சிங்கிகை இளை குரோதவசை தாமிரை செல்லாமல் அனுப்ப வீடுசேர்ந்தவன் . சுரபி விநதை கத்ரு . இவர்களுள் அதிதி காசிபன் கீரனார் - இவரது இயற்பெயர் கீரன் யிடம் ஆதித்தியரையும் திதியிடம் தைத் கடைச்சங்கத்திலே தலைமை பெற்றிருந்த தியரையும் தநுவிடம் தானவரையும் நக்கீரரின் வெறென்பது தெரிய எனைக் அநாயுவிடம் சித்தரையும் பிரதையிடம் கீரர்களெல்லாம் ஒவ்வொரசை மொழி காந்தருவரையும் முனியிடம் அப்சரசுக் கொடுக்கப்பட்டமையின் இவரும் அவ்