அபிதான சிந்தாமணி

அஞ்சகன் 30 அஞ்சி கசாதியிற்காண்க. (திருவிளை). (சுக் - 8). 3. வடபாகத்திலிருக்கும் பெண்யானை. அஞ்சகன்-சகுனி புத்ரன். இதனாண் சாருவபூமம். அஞ்சமந்தன்-1. சூரியன். அஞ்சி - இவன், அதியமானெடுமானஞ்சி - 2. அசமஞ்சசன் குமான்; சூர்யவம்சம். யெனவும் பெயர் பெறுவன், அதியர் மா இவன் குமரன் திலீபன். பினனாதலின் அதியமானெனக் கூறப்படு அஞ்சலன்- சாணக்கியன். வான். இயற்பெயர் அஞ்சியென்பது அஞ்சனகிரி- திவேங்கடமலை. அஞ்சனை போலும் ஆர்கலி நறவின தியர் கோமான் தவஞ்செய்ததால் வந்த பெயர். போரடு திருவிற் பொலந்தாரஞ்சி" (புறம் அஞ்சனதமாரன்-விராடதேசாதிபதி. கூக.) இதனை (அகம் கூடு உல்) அஞ்சி அத் பாண்டவர் அச்வமேதம் செய்த காலத்தில் தை மகனார்) என்ற வாக்கியத்தாலும் பிற அருச்சு நனுடன் சிநேகங்கொண்டவன். வற்றாலும் அறிக. கொல்லிக் கூற்றத்து அஞ்சனபருவன்- பாரதயுத்தத்தில் அசுவத் மலையினின்று இவன் பெருஞ்சேரலிரும் தாமனாற் கொல்லப்பட்ட கடோற்கசன் பொறையொடு போர் செய் தவனென்று குமான். பதிற்றுப்பத்து எட்டாம் பதிகத்தாலறி அஞ்சனம்- அட்டதிக்கு யானைகளில் ஒன்று, பப்படு தலால் இவனது தகடூர் கொல்லிக் மேற்கிலுள்ளது. இதனது பெண்யானை கூற்றத்தின் கண்ணதெனக் கொள்க. தாமிரபரணி வருணனது இவன் சோமானுக்கு உறவினனாதலால் அஞ்சனவர்மன் - பாண்டவர் படைவீரன். பனைமாலையுடையவன். குதிரைமலைக் கடோற்கசன் குமான். (கச) ஆம் போரில் குத்தலைவன். இவன் முன்னோர்க்கு அசுவத்தாமனால் இறந்தான். வசங்கொடுக்கும் பொருட்டுத் தகடூரின் அஞ்சனுக்ஷி -- தஞ்சாவூரில் இருந்த கல்வி கண்ணே வானவர் வந்து தங்கிய சோலை மா தாகிய தாசி. கம்பர் இராமாயணத் யொன்றிருந்தது. வேற்று நாட்டுச் திற்கு "அம்பரா அணி சடையானயன் சென்று அங்குள்ள சரும்பைக்கொண்டு முதல், உம்பரால் முனிவரால் யோகரா வந்து இந் நாட்டிற்பாவச் செய்தவர் இந்த லூயர், இம்பராற் பிணிக்கருமிராம வேழஞ் அஞ்சியின் முன்னோரே; (புறம் கூசு) ஒரு சேர், கம்பராம் புலவரைக் கருத்திருத்து காலத்து இவன், தன்பாற் பாடிச் சென்ற வாம்." எனும் துதிகூறியவள். ஒளவையார்க்கு யாதும் பரிசில் கொடா அஞ்சனவதி - வட கிழக்கிலுள்ள திக்கு னாகி நீட்டிப்ப அவர் வெகுண்டு மீள்வாரா யானையாகிய சுப்பிர தீபத்தின் பிடி, யினர் (புறம் உOசு) அதனையறிர்த அஞ்சி, அஞ்சனை - 1. இவள் ஒரு காந்தருவமாது. பயந்துவந்து உடையும், நெல் முதலிய சாபத்தால் காமரூபிணி யென்னும் வாநர பிறவும் அளவு கடப்பக்கொடுத்து அவரால் மாகக் குஞ்சரனெனும் வாநரத்திற்குப் புகழ்ந்து பாடப்பெற்றான். புரம் - கo) பிறந்து கேசரி யெனும் வாகரனை மணந் பிறிதொரு பொழுது இவன மாற்றாச தவள். இவள் ஒருநாள் தன் உண்மைவடி னுக்கு அஞ்சித் தன்னினத்தோடு சாட்ட வத்துடன் உலாவுகையில் வாயு சண்டு கத்து ஒளித்திருந்தனன் "சினமிகுமுன் சாமுற்று இவளைப் புணர்ந்தனன். அத பின் வயமானஞ்சி யினங்கொண்டொளி னால் இவள் வயிற்றில் அநுமன் பிறந்த க்கு மஞ்சுவரு கவலை" (அகம் சடு) அஞ்சி னன். (உத்-ரா). யொளித்ததினால் அஞ்சியெனப்பட்டான் 2. இவள் புத்திரப்பேறு வேண்டித் எனவுங் கருதற்கிடனாகிறது. ஒருபோது திருவேங்கடம் மயில் தவஞ்செய்தனள். இவனது கொடைத் தன்மையாற் பாண்ம இவ்வகையிருக்க வனப்பார்க்க வந்த களாகிய ஔவையார் புதியனவாகச் சில ருத்ரமூர்த்தி சத்திகளிருவருக்கு . முன் பாடல் பாடிப் பொருள் கூறக்கேட்டு மகிழ் ஆணும் பெண்ணுமாகிய குரங்குகள் இர ந்திருந்தனன். அதனை யறிந்த இவனது ண்டு நடித்துப்புணா அவற்றைக்கண்ட அத்தை மகனாற் புகழ்ந்து பாடப்பெற்ற ருத்ரமூர்த்திக்குக் கலி தமான வீர்யத்தை னன் (அகம் கூடு உ) வேறெருகாலத்து வாயு ஏந்தித் தவஞ்செய்யும் அஞ்சனையின் இவன் திருக்கோவலூரை வென்ற பொ கையில் இட்டனன். அதனைப் பழமென ழுது பாணராற் புகழ்ந்து பாடப்பெற்றான் வட்கொண்டு அநுமனைப் பெற்றனள். (அகம் கூ உெ) அதனை யெடுத்துக்காட்டிப் (திருவேங்கடபுராணம்). பாணராற்பாடப்பெற்ற யேன்றோவென்று
அஞ்சகன் 30 அஞ்சி கசாதியிற்காண்க . ( திருவிளை ) . ( சுக் - 8 ) . 3 . வடபாகத்திலிருக்கும் பெண்யானை . அஞ்சகன் - சகுனி புத்ரன் . இதனாண் சாருவபூமம் . அஞ்சமந்தன் - 1 . சூரியன் . அஞ்சி - இவன் அதியமானெடுமானஞ்சி - 2 . அசமஞ்சசன் குமான் ; சூர்யவம்சம் . யெனவும் பெயர் பெறுவன் அதியர் மா இவன் குமரன் திலீபன் . பினனாதலின் அதியமானெனக் கூறப்படு அஞ்சலன் - சாணக்கியன் . வான் . இயற்பெயர் அஞ்சியென்பது அஞ்சனகிரி - திவேங்கடமலை . அஞ்சனை போலும் ஆர்கலி நறவின தியர் கோமான் தவஞ்செய்ததால் வந்த பெயர் . போரடு திருவிற் பொலந்தாரஞ்சி ( புறம் அஞ்சனதமாரன் - விராடதேசாதிபதி . கூக . ) இதனை ( அகம் கூடு உல் ) அஞ்சி அத் பாண்டவர் அச்வமேதம் செய்த காலத்தில் தை மகனார் ) என்ற வாக்கியத்தாலும் பிற அருச்சு நனுடன் சிநேகங்கொண்டவன் . வற்றாலும் அறிக . கொல்லிக் கூற்றத்து அஞ்சனபருவன் - பாரதயுத்தத்தில் அசுவத் மலையினின்று இவன் பெருஞ்சேரலிரும் தாமனாற் கொல்லப்பட்ட கடோற்கசன் பொறையொடு போர் செய் தவனென்று குமான் . பதிற்றுப்பத்து எட்டாம் பதிகத்தாலறி அஞ்சனம் - அட்டதிக்கு யானைகளில் ஒன்று பப்படு தலால் இவனது தகடூர் கொல்லிக் மேற்கிலுள்ளது . இதனது பெண்யானை கூற்றத்தின் கண்ணதெனக் கொள்க . தாமிரபரணி வருணனது இவன் சோமானுக்கு உறவினனாதலால் அஞ்சனவர்மன் - பாண்டவர் படைவீரன் . பனைமாலையுடையவன் . குதிரைமலைக் கடோற்கசன் குமான் . ( கச ) ஆம் போரில் குத்தலைவன் . இவன் முன்னோர்க்கு அசுவத்தாமனால் இறந்தான் . வசங்கொடுக்கும் பொருட்டுத் தகடூரின் அஞ்சனுக்ஷி - - தஞ்சாவூரில் இருந்த கல்வி கண்ணே வானவர் வந்து தங்கிய சோலை மா தாகிய தாசி . கம்பர் இராமாயணத் யொன்றிருந்தது . வேற்று நாட்டுச் திற்கு அம்பரா அணி சடையானயன் சென்று அங்குள்ள சரும்பைக்கொண்டு முதல் உம்பரால் முனிவரால் யோகரா வந்து இந் நாட்டிற்பாவச் செய்தவர் இந்த லூயர் இம்பராற் பிணிக்கருமிராம வேழஞ் அஞ்சியின் முன்னோரே ; ( புறம் கூசு ) ஒரு சேர் கம்பராம் புலவரைக் கருத்திருத்து காலத்து இவன் தன்பாற் பாடிச் சென்ற வாம் . எனும் துதிகூறியவள் . ஒளவையார்க்கு யாதும் பரிசில் கொடா அஞ்சனவதி - வட கிழக்கிலுள்ள திக்கு னாகி நீட்டிப்ப அவர் வெகுண்டு மீள்வாரா யானையாகிய சுப்பிர தீபத்தின் பிடி யினர் ( புறம் உOசு ) அதனையறிர்த அஞ்சி அஞ்சனை - 1 . இவள் ஒரு காந்தருவமாது . பயந்துவந்து உடையும் நெல் முதலிய சாபத்தால் காமரூபிணி யென்னும் வாநர பிறவும் அளவு கடப்பக்கொடுத்து அவரால் மாகக் குஞ்சரனெனும் வாநரத்திற்குப் புகழ்ந்து பாடப்பெற்றான் . புரம் - கo ) பிறந்து கேசரி யெனும் வாகரனை மணந் பிறிதொரு பொழுது இவன மாற்றாச தவள் . இவள் ஒருநாள் தன் உண்மைவடி னுக்கு அஞ்சித் தன்னினத்தோடு சாட்ட வத்துடன் உலாவுகையில் வாயு சண்டு கத்து ஒளித்திருந்தனன் சினமிகுமுன் சாமுற்று இவளைப் புணர்ந்தனன் . அத பின் வயமானஞ்சி யினங்கொண்டொளி னால் இவள் வயிற்றில் அநுமன் பிறந்த க்கு மஞ்சுவரு கவலை ( அகம் சடு ) அஞ்சி னன் . ( உத் - ரா ) . யொளித்ததினால் அஞ்சியெனப்பட்டான் 2 . இவள் புத்திரப்பேறு வேண்டித் எனவுங் கருதற்கிடனாகிறது . ஒருபோது திருவேங்கடம் மயில் தவஞ்செய்தனள் . இவனது கொடைத் தன்மையாற் பாண்ம இவ்வகையிருக்க வனப்பார்க்க வந்த களாகிய ஔவையார் புதியனவாகச் சில ருத்ரமூர்த்தி சத்திகளிருவருக்கு . முன் பாடல் பாடிப் பொருள் கூறக்கேட்டு மகிழ் ஆணும் பெண்ணுமாகிய குரங்குகள் இர ந்திருந்தனன் . அதனை யறிந்த இவனது ண்டு நடித்துப்புணா அவற்றைக்கண்ட அத்தை மகனாற் புகழ்ந்து பாடப்பெற்ற ருத்ரமூர்த்திக்குக் கலி தமான வீர்யத்தை னன் ( அகம் கூடு ) வேறெருகாலத்து வாயு ஏந்தித் தவஞ்செய்யும் அஞ்சனையின் இவன் திருக்கோவலூரை வென்ற பொ கையில் இட்டனன் . அதனைப் பழமென ழுது பாணராற் புகழ்ந்து பாடப்பெற்றான் வட்கொண்டு அநுமனைப் பெற்றனள் . ( அகம் கூ உெ ) அதனை யெடுத்துக்காட்டிப் ( திருவேங்கடபுராணம் ) . பாணராற்பாடப்பெற்ற யேன்றோவென்று