அபிதான சிந்தாமணி

காகம் 397) காக்கை காணாமல் புணர்தல், மாலை குளித்தல். பெயரிட்டனர். இதன் மூக்கு செந்நிறம், மனைக்கேகல், உற்றாரோடுண்ணல், உற மூக்கின் முனை சிறிது கருமை, பாதம் வோம்பல் முதலிய. இவ்வினத்தில் வெள் நீரில் நீந்தத்தக்க தோலடியு டையது. இத ளைக்காக்கை என்பதுமுண்டு. அவை இங்கு ன் குரல் கேட்க விருப்பமற்ற ஒலி தரும். அருமை. இவ் வினத்தில் இங்கிலாந்தைச் - கோட்சக்கர் காக்கை - இது இந்து சேர்ந்த இடங்களில் ஒருவகை காக்கை தேசத்துக் காக்கை உருவம் போன்றது, உண்டு. அவை சாம்பல் நிறங்கொண்டவை. இது இராப் பறவையினத்தைச் சேர்ந்தது. அவற்றின் இறகுகளிலும் வயிற்றிலும் இது காலை மாலைகளில் சத்தமிடும். இதன் வெண்மை கலந்திருக்கிறது. அதன் வால் அலகு பறவைகளின் அலகுபோலாது நீளம். இதனை மக்பீ, பைக்கா, கீத்தா தசை உதடுபோல் இருக்கிறது. இதன் எனப் பெயரிட்டு முறையே ஆங்கிலா, மூக்கு முகத்தின் முன்புறத்தில் ஆந்தை இத்தாலியர், கிரீஸ் ஜாதியார் அழைப்பர். 'யின் மூக்குப்போல் வளைந்து கூர்மையா இது இந்திய காக்ைைகயின் தொழிலைச் 'யிருக்கிறது. இதன் மீசைமயிர் கீழ்வாய் செய்கிறது. இக் காக்கை பறவைகளின் பக்கம் மடிந்து பூச்சிகளைப் பிடிக்க உதவு கூடுகளிலுள்ள முட்டைகளைத் திருடிக் கிறது. குடித்து விடுதலால் மற்றப் பறவைகள் இரப் எனும் காக்கை - (Ruti) இது இதனை விரோதிக்கும். இதுபோல் அமெ 'ஐரோப்பிய காக்கை. இதனிறகுகள் மேக ரிக்கா நாட்டில் ஒருவகை காக்கை யுண்டு. நிறமானவை. இதன் மூக்கு நீளம். கால் அதனைக் காரியன் என்பர். இவை ஐந்தி கள் நீண்டவை. இதன் கழுத்தில் வெண் ரம், வாருணம், வாயவ்யம் , யாம்யம் என மையான இறகுகள் பிடரிமயிர்போல் வள நான்கு வகை. இவற்றிற்குப் பலியிட் ர்ந்துள்ளன. அவற்றை இது வேண்டிய டோர் யமதண்டனையினின்று நீங்குவர். போது விரித்துக் குவித்துக் கொள்ளும். காணப்படாத பிதுரர் வாயசரூபமடைந்து இதன் பேட்டிற்குப் பிடரியி லிவ்வகை திரகத்தனை ஆச்ரயித்தவின் பவியிட இறகுகள் கிடையா. இது மீன்களைப் வேண்டும். பிடித் தருந்தும். இவ்வினத்தில் கடற்காக் கள்ளிக்காக்கை-இது, உடல் சிவந்த கையும் உண்டு, அதை முன்பே எடுத் கறுப்பு நிறம் ஆதலால் இதனைச் செம் தெழுதினோம். போத்து என்பர். இதன் கண்கள் .மிக்க மாட்டுப்புழ எடுக்கும் காக்கை - சிவந்த நிறங்கொண்டவை. இது, பூச்சிக இது ஆபிரிக்கா கண்டத்திலுள்ளது. அக் ளையும் மற்றவற்றையும் தின்னும். இதன் கண்டத்து, மாடுகளுக்கு உண்டாம் புழுக் மூக்கு. காக்கை போல் நீண்டதன்று. களைத் தனது முனை வளைந்த. - அலகினால் நீர்க்காக்கை - இது, நீரிலுள்ள மீன் கொத்தி அப் புண்ணிலுள்ள புழுக்களைத் களைப் பிடித்துத் தின்பது. இது காக்கை தின்பது, இது நம் நாட்டுக் காக்கையின் யின் உருவில் சிறிது வேறுபாடுடையது.) உருவில் சற்றுச் சிறிது. இதன் அலகு நீண்டிருக்கிறது. பாதம் காகனூர் - நான்மணிக்கடிகை இயற்றிய புல நீந்துவதற்கான தோற்பாதம். நிறம் வர். இவர் கடைச்சங்கத்தார் காலத்தவர். கருமை, நீரில் நீந்தும் வன்மையுடையது. காகாசுரன் - இவன் இந்திரகுமாரன். இரா இதனை ஜைனர் ஜபானியர் பிடித்து மீனை | மமூர்த்தி சீதாபிராட்டியுட னிருக்கையில் பிடித்துத் தம்மிடங் கொடுக்கப் பழக்கி அபசாரப்பட்டு ஒரு கண்ணிழந்தவன். யிருக்கின்றனர். அவ்வாறே அவை மீன் காகி - தாமரையின் புத்திரி, உலூகன் தாய், களைப் பிடித்து யஜமானரிடத்தில் கொடுக் காக்காய்க்குறவர் - இவர்கள் காக்காய்கள் கின்றன. | க்குச் சோற்றில் கள்ளிப்பால் கறந்து விசி கத்திரிழக்குக் காக்கை - இது, நீர்க் நிக் காக்கைகளை மயங்கச்செய்து பிடித் காக்கை யினத்தைச் சேர்ந்தது. இது துத்தின்போர். இவர்களிற் சிலர் காவிட் அமெரிக்கா கடற்கரையில் வசித்துக் கடல் டியான், மணிப்பறையன், மேலூத்தான், மீனை வேட்டையாடுவது. இதனை சிசர் சாத்தப்பறையன் எனப் பகுக்கப்படுவர். ஸ்பில்பர்ட்) என்பர். இதன் அடிமூக்கு காருகை - 1. ஆலமரத்தைக் காண்க, பருத்து அகன்று நீண்டதாயும், மேல் மூக் 2. தருமன் பெண். இவளுக்குக் காம் குக் கத்திரிக்கோல்போ லிருப்பதால் இப் கைள் பிறந்தன.
காகம் 397 ) காக்கை காணாமல் புணர்தல் மாலை குளித்தல் . பெயரிட்டனர் . இதன் மூக்கு செந்நிறம் மனைக்கேகல் உற்றாரோடுண்ணல் உற மூக்கின் முனை சிறிது கருமை பாதம் வோம்பல் முதலிய . இவ்வினத்தில் வெள் நீரில் நீந்தத்தக்க தோலடியு டையது . இத ளைக்காக்கை என்பதுமுண்டு . அவை இங்கு ன் குரல் கேட்க விருப்பமற்ற ஒலி தரும் . அருமை . இவ் வினத்தில் இங்கிலாந்தைச் - கோட்சக்கர் காக்கை - இது இந்து சேர்ந்த இடங்களில் ஒருவகை காக்கை தேசத்துக் காக்கை உருவம் போன்றது உண்டு . அவை சாம்பல் நிறங்கொண்டவை . இது இராப் பறவையினத்தைச் சேர்ந்தது . அவற்றின் இறகுகளிலும் வயிற்றிலும் இது காலை மாலைகளில் சத்தமிடும் . இதன் வெண்மை கலந்திருக்கிறது . அதன் வால் அலகு பறவைகளின் அலகுபோலாது நீளம் . இதனை மக்பீ பைக்கா கீத்தா தசை உதடுபோல் இருக்கிறது . இதன் எனப் பெயரிட்டு முறையே ஆங்கிலா மூக்கு முகத்தின் முன்புறத்தில் ஆந்தை இத்தாலியர் கிரீஸ் ஜாதியார் அழைப்பர் . ' யின் மூக்குப்போல் வளைந்து கூர்மையா இது இந்திய காக்ைைகயின் தொழிலைச் ' யிருக்கிறது . இதன் மீசைமயிர் கீழ்வாய் செய்கிறது . இக் காக்கை பறவைகளின் பக்கம் மடிந்து பூச்சிகளைப் பிடிக்க உதவு கூடுகளிலுள்ள முட்டைகளைத் திருடிக் கிறது . குடித்து விடுதலால் மற்றப் பறவைகள் இரப் எனும் காக்கை - ( Ruti ) இது இதனை விரோதிக்கும் . இதுபோல் அமெ ' ஐரோப்பிய காக்கை . இதனிறகுகள் மேக ரிக்கா நாட்டில் ஒருவகை காக்கை யுண்டு . நிறமானவை . இதன் மூக்கு நீளம் . கால் அதனைக் காரியன் என்பர் . இவை ஐந்தி கள் நீண்டவை . இதன் கழுத்தில் வெண் ரம் வாருணம் வாயவ்யம் யாம்யம் என மையான இறகுகள் பிடரிமயிர்போல் வள நான்கு வகை . இவற்றிற்குப் பலியிட் ர்ந்துள்ளன . அவற்றை இது வேண்டிய டோர் யமதண்டனையினின்று நீங்குவர் . போது விரித்துக் குவித்துக் கொள்ளும் . காணப்படாத பிதுரர் வாயசரூபமடைந்து இதன் பேட்டிற்குப் பிடரியி லிவ்வகை திரகத்தனை ஆச்ரயித்தவின் பவியிட இறகுகள் கிடையா . இது மீன்களைப் வேண்டும் . பிடித் தருந்தும் . இவ்வினத்தில் கடற்காக் கள்ளிக்காக்கை - இது உடல் சிவந்த கையும் உண்டு அதை முன்பே எடுத் கறுப்பு நிறம் ஆதலால் இதனைச் செம் தெழுதினோம் . போத்து என்பர் . இதன் கண்கள் . மிக்க மாட்டுப்புழ எடுக்கும் காக்கை - சிவந்த நிறங்கொண்டவை . இது பூச்சிக இது ஆபிரிக்கா கண்டத்திலுள்ளது . அக் ளையும் மற்றவற்றையும் தின்னும் . இதன் கண்டத்து மாடுகளுக்கு உண்டாம் புழுக் மூக்கு . காக்கை போல் நீண்டதன்று . களைத் தனது முனை வளைந்த . - அலகினால் நீர்க்காக்கை - இது நீரிலுள்ள மீன் கொத்தி அப் புண்ணிலுள்ள புழுக்களைத் களைப் பிடித்துத் தின்பது . இது காக்கை தின்பது இது நம் நாட்டுக் காக்கையின் யின் உருவில் சிறிது வேறுபாடுடையது . ) உருவில் சற்றுச் சிறிது . இதன் அலகு நீண்டிருக்கிறது . பாதம் காகனூர் - நான்மணிக்கடிகை இயற்றிய புல நீந்துவதற்கான தோற்பாதம் . நிறம் வர் . இவர் கடைச்சங்கத்தார் காலத்தவர் . கருமை நீரில் நீந்தும் வன்மையுடையது . காகாசுரன் - இவன் இந்திரகுமாரன் . இரா இதனை ஜைனர் ஜபானியர் பிடித்து மீனை | மமூர்த்தி சீதாபிராட்டியுட னிருக்கையில் பிடித்துத் தம்மிடங் கொடுக்கப் பழக்கி அபசாரப்பட்டு ஒரு கண்ணிழந்தவன் . யிருக்கின்றனர் . அவ்வாறே அவை மீன் காகி - தாமரையின் புத்திரி உலூகன் தாய் களைப் பிடித்து யஜமானரிடத்தில் கொடுக் காக்காய்க்குறவர் - இவர்கள் காக்காய்கள் கின்றன . | க்குச் சோற்றில் கள்ளிப்பால் கறந்து விசி கத்திரிழக்குக் காக்கை - இது நீர்க் நிக் காக்கைகளை மயங்கச்செய்து பிடித் காக்கை யினத்தைச் சேர்ந்தது . இது துத்தின்போர் . இவர்களிற் சிலர் காவிட் அமெரிக்கா கடற்கரையில் வசித்துக் கடல் டியான் மணிப்பறையன் மேலூத்தான் மீனை வேட்டையாடுவது . இதனை சிசர் சாத்தப்பறையன் எனப் பகுக்கப்படுவர் . ஸ்பில்பர்ட் ) என்பர் . இதன் அடிமூக்கு காருகை - 1 . ஆலமரத்தைக் காண்க பருத்து அகன்று நீண்டதாயும் மேல் மூக் 2 . தருமன் பெண் . இவளுக்குக் காம் குக் கத்திரிக்கோல்போ லிருப்பதால் இப் கைள் பிறந்தன .