அபிதான சிந்தாமணி

கனிவகைகள் 383 கன்மம் கனிவகைகள் - பிரெட்புருட் (Bread fruit) சுடன் வரும். பழம் பல விதைகளுடை இது தென்கடற் தீவுகளில் உண்டாம் யது. இது தூர்கிகிரீஸ் முதலிய இடங்க ஒருவித மரக்கனி. இம் மரம் அகன்ற ளிலிருந்து தேனில் பதஞ் செய்யப்பட்டு இலைகளைப் பெற்று 20- அடிகளுக்குமேல் ஏற்றுமதியாகிறது. பேரீந்து - இது வளருகிறது. இதன் காய்கள் பலாக்காய்க வட ஆபிரிகா, அரேபியாவிலுண்டாம் ளின் மேற்புறத்தில் முள்கள் உள்ளனவாய் ஈச்சமரத்தின் பழம். இது பாகில் பதஞ் உட்புறத்தில் பலாச்சுளைகள் போல் கொட் செய்யப்பட்டு ஏற்றுமதியாகிறது. அது 'டைகளுடன் இருக்கின்றன. அத்தீவிலுள் அந்நாட்டு ஏழைகளுக்கும் குதிரைகளுக் ளார் இதை ஆகாரமாக் கொள்கின்றனர். கும் ஆகாரமாகிறது. பீச் - (Peach) பனன - (Banana) இது, ஒருவகை ஒருவித கோவைப்பழம் போன்ற மதுர 'யான வாழை இனத்தைச் சேர்ந்த மரம். மான பழவகை. இதில் பல ஜாதி உண்டு, உஷ்ணதேச விளை பொருள். வாழைக் இது பாரசீக தேசத்து விளைபொருள்களி குலைபோன்று பல காய்களைப் பெற்றுத் லொன்று. இவையன்றி ஆபில், பேரிக் தொங்குவது. இதை ஆகாரமாக் கொள் காய், ஸ்டராபெர்ரி, கூஸ்பெர்ரி முதலிய கின்றனர். அன்னாசிப்பழம் - (Pineap பழங்களும் உண்டு. மற்றவை ஆசியா ples) இது, பெர்மூடா தீவுகளிலிருந்து கண்ட தேசங்களிலுண்டாம். அவை, மா, கொண்டுவரப் பட்டதாகக் கூறுகின் றனர். பலா, வாழை, பெருங்கிச்சிலி, நாரத்தை, இது இந்தியாவில் பல இடங்களிலும் தற் பலவகை கிச்சிலி, கொய்யா, மாதுளை, காலம் உண்டு. இது, கற்றாழை போல் தமரத்தை மெலாம்பழம், வெள்ளரிப்பழம், மடல் கொண்ட புல்லின் வகையைச் பிச்சைப் பழம், நாவல், சம்பு நாவல், சேர்ந்தது. பழம், செடிக்கு நடுவிலும் வெண்ணாவல், சிற்றீசன், களா, காரை, பக்கங்களிலும் உண்டாம். இதன் பழத் கொடிமுந்திரி, கொட்டை முந்திரிப் பழம், தின்மேல் பாகம் உறுதியான செதிள்கள் பனம்பழம், பாலைப்பழம், சாதிநாரத்தை, போலும் புறணியால் மூடப்பட்டுக் கலசம் கொளிஞ்சிநாரத்தம்பழம், கொம்மட்டி போலுள்ளது. மதுரம் வாய்ந்தது. கிச் சீதா, நாரத்தம்பழம் முதலியவை. சிலி - இது, ஆசியாகண்டத்தில் விளை கனேரிப்பறவை - இது, அமெரிக்கா கண் யும் செடிவகைகளில் ஒன்று, உறுதியான டத்துக் கனேரித்தீவிலுள்ள பொன்னிறப் செடி. பலவகைப் பிரிவு கொண்ட சுளை பறவை, இது இந்து தேசத்துக் கிளி, களையும் வித்துக்களையும் உடையது. புளிப் நாகணப் புட்களினும் நன்றாகப் பாடி பும், மதுரமும் உடையது. எலிமிச்சை நடிக்கவல்லது. இது, ஆசியா கண்டத்து விளைபொருள்களி கன்மசாதாகயம் - சிவர்த்தி எனும் பெயரை லொன்று. மிக்க புளிப்புள்ளது. இச் யுடைய தொழிலாதலால் இந்தக் கிரியா செடி, பத்தடிக் குட்பட்டே யிருக்கும். சத்தியிலே தோற்று தலால் நாதமயம் இலை ஒருவித காரமான நெடியுடன் கூடி எனும் ஞானலிங்கமும், பேதமற்ற விந்து யாது. இதிலிருந்து ஒருவித உப்பு எடுக் மயமான கிரியாபீடமும் எறாமற் குறையா கப்படுகிறது. இந்தியாவில் ஊறுகாயாக மல் கூடிப் பஞ்சகிருத்ய மெனும் தொழி உபயோகிக்கின்றனர். திராக்ஷை - ஒரு லைச் செய்வதாகிய சிவமூர்த்தம். இவர் வித கொடிப் பயிர். இது, ஸ்பெயின், சத்யோசாத முகத்தால் பிரமாவையும், போர்க்ஷிகல், சிசவி, ஜெர்மனி, துர்க்கி, வாமதேவ முகத்தால் விஷ்ணுவையும், சிரியா, ஐயோனியன் தீவுகள், பிரான்ஸ், அகோரமுகத்தால் உருத்திரரையும், தத்பு இந்தியா முதலிய இடங்களில் பயிரிடப் ருட முகத்தால் மகேசுரரையும், ஈசான படுகிறது. இது கொத்துக் கொத்தாகக் முகத்தால் சதாசிவரையும் அதிட்டித்து காய்களைப் பெற்றுப் பழுக்கும். இது நிற்பர். (சதா.) புளிப்பும், இனிப்பு முள்ள பழங்களைத் கன்மம் - இது, சத்தியமாகிய ஆன்மஞான தரும். இதில் ஒயின் எனும் சாராயமும், மும், அசத்யமாகிய மாயா காரியமும் கூடி பிராந்தியும் காய்ச்சுகின்றனர். இது, னவிடத்தில் உண்டான தாதலால் புண் தேனில் பதஞ் செய்யப்பட்டு ஏற்றுமதி ணியபாப ஸ்வரூபமாய்ப் பிரளயகாலத்தில் யாகிறது. அத்தி - இது உஷ்ணதேசப் ஸமஸ்காரா வஸ்தையாய் மாயையிலேயிரு பொருள். இதன் பூத் தோற்று முன் பிஞ் ந்து சிருஷ்டிகாலத்தில் ஆன்மாக்களுக்குத் கும்பம் 50
கனிவகைகள் 383 கன்மம் கனிவகைகள் - பிரெட்புருட் ( Bread fruit ) சுடன் வரும் . பழம் பல விதைகளுடை இது தென்கடற் தீவுகளில் உண்டாம் யது . இது தூர்கிகிரீஸ் முதலிய இடங்க ஒருவித மரக்கனி . இம் மரம் அகன்ற ளிலிருந்து தேனில் பதஞ் செய்யப்பட்டு இலைகளைப் பெற்று 20 - அடிகளுக்குமேல் ஏற்றுமதியாகிறது . பேரீந்து - இது வளருகிறது . இதன் காய்கள் பலாக்காய்க வட ஆபிரிகா அரேபியாவிலுண்டாம் ளின் மேற்புறத்தில் முள்கள் உள்ளனவாய் ஈச்சமரத்தின் பழம் . இது பாகில் பதஞ் உட்புறத்தில் பலாச்சுளைகள் போல் கொட் செய்யப்பட்டு ஏற்றுமதியாகிறது . அது ' டைகளுடன் இருக்கின்றன . அத்தீவிலுள் அந்நாட்டு ஏழைகளுக்கும் குதிரைகளுக் ளார் இதை ஆகாரமாக் கொள்கின்றனர் . கும் ஆகாரமாகிறது . பீச் - ( Peach ) பனன - ( Banana ) இது ஒருவகை ஒருவித கோவைப்பழம் போன்ற மதுர ' யான வாழை இனத்தைச் சேர்ந்த மரம் . மான பழவகை . இதில் பல ஜாதி உண்டு உஷ்ணதேச விளை பொருள் . வாழைக் இது பாரசீக தேசத்து விளைபொருள்களி குலைபோன்று பல காய்களைப் பெற்றுத் லொன்று . இவையன்றி ஆபில் பேரிக் தொங்குவது . இதை ஆகாரமாக் கொள் காய் ஸ்டராபெர்ரி கூஸ்பெர்ரி முதலிய கின்றனர் . அன்னாசிப்பழம் - ( Pineap பழங்களும் உண்டு . மற்றவை ஆசியா ples ) இது பெர்மூடா தீவுகளிலிருந்து கண்ட தேசங்களிலுண்டாம் . அவை மா கொண்டுவரப் பட்டதாகக் கூறுகின் றனர் . பலா வாழை பெருங்கிச்சிலி நாரத்தை இது இந்தியாவில் பல இடங்களிலும் தற் பலவகை கிச்சிலி கொய்யா மாதுளை காலம் உண்டு . இது கற்றாழை போல் தமரத்தை மெலாம்பழம் வெள்ளரிப்பழம் மடல் கொண்ட புல்லின் வகையைச் பிச்சைப் பழம் நாவல் சம்பு நாவல் சேர்ந்தது . பழம் செடிக்கு நடுவிலும் வெண்ணாவல் சிற்றீசன் களா காரை பக்கங்களிலும் உண்டாம் . இதன் பழத் கொடிமுந்திரி கொட்டை முந்திரிப் பழம் தின்மேல் பாகம் உறுதியான செதிள்கள் பனம்பழம் பாலைப்பழம் சாதிநாரத்தை போலும் புறணியால் மூடப்பட்டுக் கலசம் கொளிஞ்சிநாரத்தம்பழம் கொம்மட்டி போலுள்ளது . மதுரம் வாய்ந்தது . கிச் சீதா நாரத்தம்பழம் முதலியவை . சிலி - இது ஆசியாகண்டத்தில் விளை கனேரிப்பறவை - இது அமெரிக்கா கண் யும் செடிவகைகளில் ஒன்று உறுதியான டத்துக் கனேரித்தீவிலுள்ள பொன்னிறப் செடி . பலவகைப் பிரிவு கொண்ட சுளை பறவை இது இந்து தேசத்துக் கிளி களையும் வித்துக்களையும் உடையது . புளிப் நாகணப் புட்களினும் நன்றாகப் பாடி பும் மதுரமும் உடையது . எலிமிச்சை நடிக்கவல்லது . இது ஆசியா கண்டத்து விளைபொருள்களி கன்மசாதாகயம் - சிவர்த்தி எனும் பெயரை லொன்று . மிக்க புளிப்புள்ளது . இச் யுடைய தொழிலாதலால் இந்தக் கிரியா செடி பத்தடிக் குட்பட்டே யிருக்கும் . சத்தியிலே தோற்று தலால் நாதமயம் இலை ஒருவித காரமான நெடியுடன் கூடி எனும் ஞானலிங்கமும் பேதமற்ற விந்து யாது . இதிலிருந்து ஒருவித உப்பு எடுக் மயமான கிரியாபீடமும் எறாமற் குறையா கப்படுகிறது . இந்தியாவில் ஊறுகாயாக மல் கூடிப் பஞ்சகிருத்ய மெனும் தொழி உபயோகிக்கின்றனர் . திராக்ஷை - ஒரு லைச் செய்வதாகிய சிவமூர்த்தம் . இவர் வித கொடிப் பயிர் . இது ஸ்பெயின் சத்யோசாத முகத்தால் பிரமாவையும் போர்க்ஷிகல் சிசவி ஜெர்மனி துர்க்கி வாமதேவ முகத்தால் விஷ்ணுவையும் சிரியா ஐயோனியன் தீவுகள் பிரான்ஸ் அகோரமுகத்தால் உருத்திரரையும் தத்பு இந்தியா முதலிய இடங்களில் பயிரிடப் ருட முகத்தால் மகேசுரரையும் ஈசான படுகிறது . இது கொத்துக் கொத்தாகக் முகத்தால் சதாசிவரையும் அதிட்டித்து காய்களைப் பெற்றுப் பழுக்கும் . இது நிற்பர் . ( சதா . ) புளிப்பும் இனிப்பு முள்ள பழங்களைத் கன்மம் - இது சத்தியமாகிய ஆன்மஞான தரும் . இதில் ஒயின் எனும் சாராயமும் மும் அசத்யமாகிய மாயா காரியமும் கூடி பிராந்தியும் காய்ச்சுகின்றனர் . இது னவிடத்தில் உண்டான தாதலால் புண் தேனில் பதஞ் செய்யப்பட்டு ஏற்றுமதி ணியபாப ஸ்வரூபமாய்ப் பிரளயகாலத்தில் யாகிறது . அத்தி - இது உஷ்ணதேசப் ஸமஸ்காரா வஸ்தையாய் மாயையிலேயிரு பொருள் . இதன் பூத் தோற்று முன் பிஞ் ந்து சிருஷ்டிகாலத்தில் ஆன்மாக்களுக்குத் கும்பம் 50