அபிதான சிந்தாமணி

கனாநிலை 391 கனா நிலை நீங்காது. கொசுகு, ஈ முதலியவும் இரக்கை லும் விரோதங்களுண்டாகும். புசம் யுற்ற புழுக்களையும் (க-ல்.) சோகமில்லாத பந்தம் - பக்ஷிகள் பறக்குங்கால் (கால்) வர்களுக்கு ரோகமுண்டாம். ரோகிகள் தனமுளான் தரித்திரத்தையும், தனமி (க-ல்.) நோய் நீங்கும். தன்னை ஈக்கள் லான் தனத்தையு மடைவன். அவை மொய்க்கக் (க-ல்.) பகைவர் மிகுவர், பாரி கூண்டினின்று பறப்பதாகக் கண்டாலும், யை விபசாரியாவள். தேனீக்கடித்ததாகக் பிடித்ததாகக்கண்டாலும் சம்பத் துண்டாம். (க-ல்.) ஒழுக்கங் கெடும், தன் வீட்டில் பக்ஷிகளின் கூண்டும், அதில் குஞ்சுகளும், தேன் கூண்டு கட்டிய தாகக் (க-ல்,) நலம். முட்டைகளும் தனக்கு அகப்படக் (க-ல்.) மூட்டுப் பூச்சியைக் (க-ல்.) சத்துருவால் சுபம். பறவாக் குஞ்சுகளுள்ள கூண்டு உத்தியோகக் கெடுதி, பாம்பு, தேள், அகப்பட்டதாகக் (க-ல்) வழக்கு நேர்ந்து சிலந்தி போவதாகக் (க-ல்.) ஜயம், தன் அபஜெயமாம். அநேக முட்டைகளைக் வீட்டில் பிரவேசிக்கக் (க-ல்.) விரோதம், (க-ல்.) திரவியப்பிராப்தி. முட்டைகளைத் அவைகளைக் கட்டியிருக்கக் (க-ல்.) நோய். தான் தின்பதாகக் (க-ல்.) தரித்திரம், மீன், தவளை முதலிய ஜலசரங்களைக் காக்கை பறக்கவும் கூவவும் (க-ல்.) தீமை, (க-ல்.) நலம். ஆமையைக் (க-ல்,) தனலா தலைமீது பறக்கக் (க-ல்.) ஆயுள்க்ஷ ணம். பம், கஷ்டம் உண்டாம். முயலைக் (க-ல்.) சிட்டுகள், கொக்குகள் முதலியவற்றைக் பந்து தரிசனம், சந்தானம் கெடும். பூனை (க-ல்.) நலம். அவை ஒன்றினோடொன்று யைக் (க-ல்) கெடுதி, அபரிந்தை யுண் சண்டையிடக் (க-ல்.) கஷ்டம். பறக்சக் டாம். அது தன் வீட்டில் உலாவக் (க-ல்.) (க-ல்.) நலம். புறாக்களைக் (க-ல்.) நலம். தம்பொருளைத் திருடுவர். எலிகளைக் (க-ல்.) | புருஷன் பெண்சாதியாலும், பெண்சாதி தீமை. வீட்டில் எலி வளை தோண்டக் புருஷனாலும் துக்கமடைவர். பந்துக்களைக் (க-ல்.) திரவிய நஷ்டம். நாய் தன்னிடம் (க-ல்.)வியாபாரலாபம். மயில்களைக் (க-ல்.) வரக் (க-ல்.) நண்பர் வரவு. தன்னைக் நன்மையுண்டாம். கழுகைக் (க-ல்.) சோர கண்டு குலைப்பதாகக் கண்டாலும் கடிப்ப பயம். கருடனைக் (க-ல்.) காரியசித்தி, தாகக் கண்டாலும் விரோதம். நரியைக் ஆந்தை, கோட்டான் (க-ல்.) தனஹானி (க-ல்.) தீமை . குரங்கைக் (க-ல்.) கலகம். ரோகம், சிறையுண்டாம். ஆகாரசம்பந் ஆடுகளைக் (க-ல்.) தனசமிருத்தி அல்பாயு தம் - பசிதீர்ந்த தாகக் (க-ல்.) திருப்தி. ளுள்ள பிள்ளைகளுண்டாம். அவைகளை தான் போஜனஞ் செய்வதாகக் (க-ல்.) யேறக் (க-ல்.) மரணசமீபம். பசுக்கள் குடும்ப கலகம். பந்துக்களுடன் உண்ட மேயக் (கடல்) நன்மை . மந்தையை ஓட் தாகக் (க-ல்.) விவாகம். தான் தண்ணீ ர் டிக்கொண்டுபோகக் (க-ல்.) தீமை. பசு உண்டதாகக் (க-ல்.) அபிவிர்த்தி . கள்ளு , தன்னைத் துரத்தக் (க-ல்.) ஸ்திரீயினால் சாராயம், இரத்த மிவை உண்டதாகக் அபகீர்த்தியுண்டாம். பால் கறக்கக் (க-ல்.) (க-ல்.) திரவியலாபம். போஜனத்தைக் நோய் வரவு. வெள்ளைப் பசுவைக் (க-ல் 11 (க-ல்.) காரியசித்தி. தான் சமைப்பதா நலம். தன்னை எருது துரத்தக் (க-ல்.) கக் (க-ல்.) அடிமையுண்டாம். கூழ்தின் தீமை. எருது இடிக்க, மிதிக்கக் (க-ல்.) னக் (க-ல்.) சந்தானவிர்த்தி. வெண்ணெ தன் அதிகாரங் கெடும். குதிரையைக் யைக் (க-ல்.) உத்தியோகலாபம், பாயசம் (க-ல்.) பந்து தரிசனம், யாத்திரை. (க- ல்.) லாபம். பால், பாற்பாண்டம், அதன் மேலிருந்து வீழ்ந்ததாகக் (க-ல்.) தயிர் (க-ல்.) நன்மை . காய்கறிகளைக் ஆபத்து. சவாரி செய்வதாகக் (க-ல்.) சுக (க- ல்.) கீர்த்தி , தனலாபம், நலமுண் ஜீவனம். கழுதையைக் (கால்.) தன் தீமை டாம். இலைக்கறி முதலிய தின்றால் யொழியும். தன்னைத் துரத்துவதாகக் நோய். பெல்லம் தேன் முதலிய தித் (க-ல்.) பகைவரால் கெடுதிவந்து நீங்கும். திப்புவகைகளைத் தின்றால் தரித்திரம். அதன்மேல் ஏறுவதாகக் (க-ல்) மரண வேப்பங்காய் முதலிய கசப்புக்காய்களைத் சூசகம். ஒட்டையைக் (க-ல்.) பிரயாசை தின்றால் தீமையுண்டாம். காரமுள்ள யால் ஆரோக்கியமும், நலமும் உண்டாம். காய்கள் முதலிய தின்றால் இரகசியம் யானையைக் (க-ல்.) காரியசித்தி, பிரதிஷ் வெளிப்படும். புளியைக் (க-ல்.) பந்து தரி டை. சிங்கம், புலி முதலிய கொடிய மிரு சனம். உப்பு தயிர் முதலியவைகளைக் கங்களைக்கண்டாலும், கடித்ததாகக்கண்டா / (க-ல்.) தீமை. கோதுமை, நெல், சோள்
கனாநிலை 391 கனா நிலை நீங்காது . கொசுகு முதலியவும் இரக்கை லும் விரோதங்களுண்டாகும் . புசம் யுற்ற புழுக்களையும் ( - ல் . ) சோகமில்லாத பந்தம் - பக்ஷிகள் பறக்குங்கால் ( கால் ) வர்களுக்கு ரோகமுண்டாம் . ரோகிகள் தனமுளான் தரித்திரத்தையும் தனமி ( - ல் . ) நோய் நீங்கும் . தன்னை ஈக்கள் லான் தனத்தையு மடைவன் . அவை மொய்க்கக் ( - ல் . ) பகைவர் மிகுவர் பாரி கூண்டினின்று பறப்பதாகக் கண்டாலும் யை விபசாரியாவள் . தேனீக்கடித்ததாகக் பிடித்ததாகக்கண்டாலும் சம்பத் துண்டாம் . ( - ல் . ) ஒழுக்கங் கெடும் தன் வீட்டில் பக்ஷிகளின் கூண்டும் அதில் குஞ்சுகளும் தேன் கூண்டு கட்டிய தாகக் ( - ல் ) நலம் . முட்டைகளும் தனக்கு அகப்படக் ( - ல் . ) மூட்டுப் பூச்சியைக் ( - ல் . ) சத்துருவால் சுபம் . பறவாக் குஞ்சுகளுள்ள கூண்டு உத்தியோகக் கெடுதி பாம்பு தேள் அகப்பட்டதாகக் ( - ல் ) வழக்கு நேர்ந்து சிலந்தி போவதாகக் ( - ல் . ) ஜயம் தன் அபஜெயமாம் . அநேக முட்டைகளைக் வீட்டில் பிரவேசிக்கக் ( - ல் . ) விரோதம் ( - ல் . ) திரவியப்பிராப்தி . முட்டைகளைத் அவைகளைக் கட்டியிருக்கக் ( - ல் . ) நோய் . தான் தின்பதாகக் ( - ல் . ) தரித்திரம் மீன் தவளை முதலிய ஜலசரங்களைக் காக்கை பறக்கவும் கூவவும் ( - ல் . ) தீமை ( - ல் . ) நலம் . ஆமையைக் ( - ல் ) தனலா தலைமீது பறக்கக் ( - ல் . ) ஆயுள்க்ஷ ணம் . பம் கஷ்டம் உண்டாம் . முயலைக் ( - ல் . ) சிட்டுகள் கொக்குகள் முதலியவற்றைக் பந்து தரிசனம் சந்தானம் கெடும் . பூனை ( - ல் . ) நலம் . அவை ஒன்றினோடொன்று யைக் ( - ல் ) கெடுதி அபரிந்தை யுண் சண்டையிடக் ( - ல் . ) கஷ்டம் . பறக்சக் டாம் . அது தன் வீட்டில் உலாவக் ( - ல் . ) ( - ல் . ) நலம் . புறாக்களைக் ( - ல் . ) நலம் . தம்பொருளைத் திருடுவர் . எலிகளைக் ( - ல் . ) | புருஷன் பெண்சாதியாலும் பெண்சாதி தீமை . வீட்டில் எலி வளை தோண்டக் புருஷனாலும் துக்கமடைவர் . பந்துக்களைக் ( - ல் . ) திரவிய நஷ்டம் . நாய் தன்னிடம் ( - ல் . ) வியாபாரலாபம் . மயில்களைக் ( - ல் . ) வரக் ( - ல் . ) நண்பர் வரவு . தன்னைக் நன்மையுண்டாம் . கழுகைக் ( - ல் . ) சோர கண்டு குலைப்பதாகக் கண்டாலும் கடிப்ப பயம் . கருடனைக் ( - ல் . ) காரியசித்தி தாகக் கண்டாலும் விரோதம் . நரியைக் ஆந்தை கோட்டான் ( - ல் . ) தனஹானி ( - ல் . ) தீமை . குரங்கைக் ( - ல் . ) கலகம் . ரோகம் சிறையுண்டாம் . ஆகாரசம்பந் ஆடுகளைக் ( - ல் . ) தனசமிருத்தி அல்பாயு தம் - பசிதீர்ந்த தாகக் ( - ல் . ) திருப்தி . ளுள்ள பிள்ளைகளுண்டாம் . அவைகளை தான் போஜனஞ் செய்வதாகக் ( - ல் . ) யேறக் ( - ல் . ) மரணசமீபம் . பசுக்கள் குடும்ப கலகம் . பந்துக்களுடன் உண்ட மேயக் ( கடல் ) நன்மை . மந்தையை ஓட் தாகக் ( - ல் . ) விவாகம் . தான் தண்ணீ ர் டிக்கொண்டுபோகக் ( - ல் . ) தீமை . பசு உண்டதாகக் ( - ல் . ) அபிவிர்த்தி . கள்ளு தன்னைத் துரத்தக் ( - ல் . ) ஸ்திரீயினால் சாராயம் இரத்த மிவை உண்டதாகக் அபகீர்த்தியுண்டாம் . பால் கறக்கக் ( - ல் . ) ( - ல் . ) திரவியலாபம் . போஜனத்தைக் நோய் வரவு . வெள்ளைப் பசுவைக் ( - ல் 11 ( - ல் . ) காரியசித்தி . தான் சமைப்பதா நலம் . தன்னை எருது துரத்தக் ( - ல் . ) கக் ( - ல் . ) அடிமையுண்டாம் . கூழ்தின் தீமை . எருது இடிக்க மிதிக்கக் ( - ல் . ) னக் ( - ல் . ) சந்தானவிர்த்தி . வெண்ணெ தன் அதிகாரங் கெடும் . குதிரையைக் யைக் ( - ல் . ) உத்தியோகலாபம் பாயசம் ( - ல் . ) பந்து தரிசனம் யாத்திரை . ( - ல் . ) லாபம் . பால் பாற்பாண்டம் அதன் மேலிருந்து வீழ்ந்ததாகக் ( - ல் . ) தயிர் ( - ல் . ) நன்மை . காய்கறிகளைக் ஆபத்து . சவாரி செய்வதாகக் ( - ல் . ) சுக ( - ல் . ) கீர்த்தி தனலாபம் நலமுண் ஜீவனம் . கழுதையைக் ( கால் . ) தன் தீமை டாம் . இலைக்கறி முதலிய தின்றால் யொழியும் . தன்னைத் துரத்துவதாகக் நோய் . பெல்லம் தேன் முதலிய தித் ( - ல் . ) பகைவரால் கெடுதிவந்து நீங்கும் . திப்புவகைகளைத் தின்றால் தரித்திரம் . அதன்மேல் ஏறுவதாகக் ( - ல் ) மரண வேப்பங்காய் முதலிய கசப்புக்காய்களைத் சூசகம் . ஒட்டையைக் ( - ல் . ) பிரயாசை தின்றால் தீமையுண்டாம் . காரமுள்ள யால் ஆரோக்கியமும் நலமும் உண்டாம் . காய்கள் முதலிய தின்றால் இரகசியம் யானையைக் ( - ல் . ) காரியசித்தி பிரதிஷ் வெளிப்படும் . புளியைக் ( - ல் . ) பந்து தரி டை . சிங்கம் புலி முதலிய கொடிய மிரு சனம் . உப்பு தயிர் முதலியவைகளைக் கங்களைக்கண்டாலும் கடித்ததாகக்கண்டா / ( - ல் . ) தீமை . கோதுமை நெல் சோள்