அபிதான சிந்தாமணி

கனாநிலை 390 கனாநிலை கல்யாணத்தைக் (க-ல்.) சாவார்த்தை தன கக் (க-ல்.) ஆபத்து நிவர்த்தி , தன் மூக் க்கு நோயாயினும் வரும். கலியாணத்திற் கில் இரத்தம் வடியக் (க-ல்) நஷ்டம். குத் தான் உதவி செய்ததுபோல் (க- ல்.) கர்ப்பங்கரைந்ததாகக் (க-ல்.) கஷ்டம் வில 'ஜெயம். சுபவர்த்தமானம், சுவர்க்கத்தை கும். முகம் வாடி யிருந்ததாகக் (க-ல்.) யேனும், சுவர்க்கத்திலி ருப்பதாகவும் திரவியலாபம், பற்கள் ஆடுவதாகக் (க-ல்) (க-ல்.) கௌரவமும் தனமும் உண்டாம். பந்துமரணம், வாந்தி அல்லது பேதி பகைவரைக்கண்டு பேசின தாகவும் சண் யான தாகக் (க- ல்.) தரித்திரர்களுக்குத் டையிட்டதாகவுங் (க-ல்,) துன்பம். சத்து தனமும் தனவான்களுக்குத் தரித்திரமும் ருக்களின் வேண்டுகோள் (க-ல் ) ஜெயம், உண்டாம். சிங்காரவனத்தில் வேட்டை இஷ்ட தேவதைகளையாயினும் இறந்த யாடுவதாக (க-ல்) சௌக்கியம். சமுத் பெரியோரையாயினும் (க-ல்.) காரியசித்தி திர யாத்திரை (கால்.) தனலாபம். சிரி தனலாபம். இறந்தவருடன் பேசின தாகக் த்ததாகக் (க-ல்) துக்கம். தவஞ்செய்த (க-ல்.) கீர்த்தி . பிசாசத்தைக் (க-ல்.) காரிய தாகக் (க-ல்) லோகோபகாரம். ஒருவன் பங்கம். கீழ்ஜாதியில் பிறந்ததாகக் (க-ல்.) மேல் கோபித்ததாகக் (க-ல்.) அவன் சிநே லாபம். குருடாகக் (க-ல்.) மோசம், பெண் கிதனாவன். தன்னைப் பிறர் அடித்ததாகக் சாதி விபசாரியாவாள். தான் செவிடாகக் (க- ல்.) சிநேகம். கத்தியால் அடிக்கக் (க-ல்,) தன்னைப் பிறர் மோசஞ்செய்வர். (க-ல்.) ஆபத்து. சிநேகனிடத்திருந்து தன்னைப் பித்தனாகவும் பித்தனிடத்திலிரு விடை பெற்றுக்கொள்வதாகக் (க-ல்.) ப்பதாகவுங் (க-ல்.) சம்பத்து. தன்னைப் துர் அதிர்ஷ்ட ம் வியாதி. தன்காலைப் பிசுனனாகவும் அப்படிப்பட்டவர்கள் கூட் பிறர் மிதிப்பதாகக் (க-ல்.) இச்சகத்தால் 'டுறவு உள்ளவனாகவுங் (க-ல்.) தீமை, பொருள் நாசம். கிழவியைக் கல்யாணஞ் தன்னைத் தூக்குவதாகக் (க-ல்.) காரிய செய்ததாகக் (க-ல்.) தனலாபம். எதை சித்தி. கால் முரிந்ததாகக் கண்டால் எண் யோகண்டு பயந்ததாகக் (க-ல்.) காரிய ணிய காரியமுடியாது. பொய்க்கால் கட் சித்தி. கூவுகிற தாகக் (க- ல்.) துக்கம். டிக்கொண்டு நடப்பதாகக் (க-ல்.) சோகம். அழுகிற தாகக் (க-ல்.) அபிவிர்த்தி . சண் தன்னைத் திகம்பரனாகக் கண்டால் தரித்தி டையிடுவ தாகக் (க- ல்.) காரியசித்தி. சம் அபகீர்த்தி. தன்கைகள் முன்னிலும் முத்தமிடுவ தாகக் (கால்.) மோசம். எண் அதிக பருமனுள்ளவைகளாகக் (க-ல்) ணெய் தேய்த்துக்கொள்ளுவ தாகக் (க-ல்.) உத்தியோக லாபம், கைகள் ஒடிந்ததாக சோகம், திரவியநஷ்டம். அம்மைவார்த்த வும் எரிந்ததாகவுங் (கல்) எழையாவான். தாகக் (க-ல்.) தனப்பிராப்தி. கொரட்டை பெண்கள் இவ்வாறு காணில் புருஷனாயி யிட்டு உறங்குவதாகக் (க-ல்) சுகஜீவனம். னும் பிள்ளையாயினு மிறப்பன், வலது தான் எகிறுவ தாகக் (க-ல்.) காரியபங்கம், கையால் வேலை செய்வதாக (க-ல்.) அதிர் தன் வீதியில் ஒருவரிறப்பர். தானிறந்த ஷ்டம். கைநிறைய மயிர் நிறைந்திருப்ப தாகக் (க-ல்.) நலம். பந்துக்களி றந்ததாகக் தாகக் (க-ல்.) கஷ்டமாயினும் காவலாயி (க-ல்.) பீடைநிவர்த்தி. அவர்களைத் தான் னும் உண்டாகும். தனக்குக் கொம்புகள் கொன்ற தாகக் (க-ல்.) தன்னால் உபகாரத் முளைத்ததாகக் (க-ல்.) தனலாபம் உத்தி தை யடைவர். தன்னை அவர்கள் கொன் யோகலாபம். பிறருக்கு அவ்வாறிருக்கக் றதாகக் (க-ல்.) தனலாபம். தான் மீண்டும் (க-ல்.) அவர் நோயிலிருப்பர். தன் தலை கலியாணஞ் செய்து கொண்டதாய்க் (க-ல்) பெரிதாயும் உயர்வாயும் இருக்கக் (க-ல்,) சோகம். மற்றவர்கள் (க-ல்.) சுபம். ஒரு பிரசித்தி, ரோகிகள் (கால்) நோய். பிறர் பெண்ணைத் தான் அபகரித்துக் கொண்டு தன் தலையை உடைத்ததாகக் (க- ல்.) போவதாய்க் (க-ல்.) கேட்டின் வரவு. பெண்சாதிக்காயினும் பிள்ளைக்காயினுங் தான். சிறையிலிருப்பதாகக் (க-ல்.) அதி கண்டம். மிருகபக்ஷிகளின் தலையைத் காரவிர்த்தி. ஜந்து சம்பந்தம் - எறும்பு தான் உடைத்ததாகக் (கால்.) கீர்த்தி. சிங் கள் சாரையிட்டு ஓடுவதாகக் (க-ல்.) பிர கம் புலி முதலியவைகளின் தலை தனக் யாணம், சந்தான விர்த்தி, சுகஜீவனம், கிருப்பதாகக் (க-ல்.) ஜயம், குதிரை, வியாபாரவிர்த்தி. எறும்புகள் அங்குமிங் கழுதை, நாய் முதலியவற்றின் தலை தனக் கும் ஒடுவதாகக் (க-ல்.) முயற்சி கெடும். குள்ள தாகக் (கல்.) அடிமை, தலைமுழு 1 ரோகிகள் எறும்புகளைக் (க-ல்.) நோய்
கனாநிலை 390 கனாநிலை கல்யாணத்தைக் ( - ல் . ) சாவார்த்தை தன கக் ( - ல் . ) ஆபத்து நிவர்த்தி தன் மூக் க்கு நோயாயினும் வரும் . கலியாணத்திற் கில் இரத்தம் வடியக் ( - ல் ) நஷ்டம் . குத் தான் உதவி செய்ததுபோல் ( - ல் . ) கர்ப்பங்கரைந்ததாகக் ( - ல் . ) கஷ்டம் வில ' ஜெயம் . சுபவர்த்தமானம் சுவர்க்கத்தை கும் . முகம் வாடி யிருந்ததாகக் ( - ல் . ) யேனும் சுவர்க்கத்திலி ருப்பதாகவும் திரவியலாபம் பற்கள் ஆடுவதாகக் ( - ல் ) ( - ல் . ) கௌரவமும் தனமும் உண்டாம் . பந்துமரணம் வாந்தி அல்லது பேதி பகைவரைக்கண்டு பேசின தாகவும் சண் யான தாகக் ( - ல் . ) தரித்திரர்களுக்குத் டையிட்டதாகவுங் ( - ல் ) துன்பம் . சத்து தனமும் தனவான்களுக்குத் தரித்திரமும் ருக்களின் வேண்டுகோள் ( - ல் ) ஜெயம் உண்டாம் . சிங்காரவனத்தில் வேட்டை இஷ்ட தேவதைகளையாயினும் இறந்த யாடுவதாக ( - ல் ) சௌக்கியம் . சமுத் பெரியோரையாயினும் ( - ல் . ) காரியசித்தி திர யாத்திரை ( கால் . ) தனலாபம் . சிரி தனலாபம் . இறந்தவருடன் பேசின தாகக் த்ததாகக் ( - ல் ) துக்கம் . தவஞ்செய்த ( - ல் . ) கீர்த்தி . பிசாசத்தைக் ( - ல் . ) காரிய தாகக் ( - ல் ) லோகோபகாரம் . ஒருவன் பங்கம் . கீழ்ஜாதியில் பிறந்ததாகக் ( - ல் . ) மேல் கோபித்ததாகக் ( - ல் . ) அவன் சிநே லாபம் . குருடாகக் ( - ல் . ) மோசம் பெண் கிதனாவன் . தன்னைப் பிறர் அடித்ததாகக் சாதி விபசாரியாவாள் . தான் செவிடாகக் ( - ல் . ) சிநேகம் . கத்தியால் அடிக்கக் ( - ல் ) தன்னைப் பிறர் மோசஞ்செய்வர் . ( - ல் . ) ஆபத்து . சிநேகனிடத்திருந்து தன்னைப் பித்தனாகவும் பித்தனிடத்திலிரு விடை பெற்றுக்கொள்வதாகக் ( - ல் . ) ப்பதாகவுங் ( - ல் . ) சம்பத்து . தன்னைப் துர் அதிர்ஷ்ட ம் வியாதி . தன்காலைப் பிசுனனாகவும் அப்படிப்பட்டவர்கள் கூட் பிறர் மிதிப்பதாகக் ( - ல் . ) இச்சகத்தால் ' டுறவு உள்ளவனாகவுங் ( - ல் . ) தீமை பொருள் நாசம் . கிழவியைக் கல்யாணஞ் தன்னைத் தூக்குவதாகக் ( - ல் . ) காரிய செய்ததாகக் ( - ல் . ) தனலாபம் . எதை சித்தி . கால் முரிந்ததாகக் கண்டால் எண் யோகண்டு பயந்ததாகக் ( - ல் . ) காரிய ணிய காரியமுடியாது . பொய்க்கால் கட் சித்தி . கூவுகிற தாகக் ( - ல் . ) துக்கம் . டிக்கொண்டு நடப்பதாகக் ( - ல் . ) சோகம் . அழுகிற தாகக் ( - ல் . ) அபிவிர்த்தி . சண் தன்னைத் திகம்பரனாகக் கண்டால் தரித்தி டையிடுவ தாகக் ( - ல் . ) காரியசித்தி . சம் அபகீர்த்தி . தன்கைகள் முன்னிலும் முத்தமிடுவ தாகக் ( கால் . ) மோசம் . எண் அதிக பருமனுள்ளவைகளாகக் ( - ல் ) ணெய் தேய்த்துக்கொள்ளுவ தாகக் ( - ல் . ) உத்தியோக லாபம் கைகள் ஒடிந்ததாக சோகம் திரவியநஷ்டம் . அம்மைவார்த்த வும் எரிந்ததாகவுங் ( கல் ) எழையாவான் . தாகக் ( - ல் . ) தனப்பிராப்தி . கொரட்டை பெண்கள் இவ்வாறு காணில் புருஷனாயி யிட்டு உறங்குவதாகக் ( - ல் ) சுகஜீவனம் . னும் பிள்ளையாயினு மிறப்பன் வலது தான் எகிறுவ தாகக் ( - ல் . ) காரியபங்கம் கையால் வேலை செய்வதாக ( - ல் . ) அதிர் தன் வீதியில் ஒருவரிறப்பர் . தானிறந்த ஷ்டம் . கைநிறைய மயிர் நிறைந்திருப்ப தாகக் ( - ல் . ) நலம் . பந்துக்களி றந்ததாகக் தாகக் ( - ல் . ) கஷ்டமாயினும் காவலாயி ( - ல் . ) பீடைநிவர்த்தி . அவர்களைத் தான் னும் உண்டாகும் . தனக்குக் கொம்புகள் கொன்ற தாகக் ( - ல் . ) தன்னால் உபகாரத் முளைத்ததாகக் ( - ல் . ) தனலாபம் உத்தி தை யடைவர் . தன்னை அவர்கள் கொன் யோகலாபம் . பிறருக்கு அவ்வாறிருக்கக் றதாகக் ( - ல் . ) தனலாபம் . தான் மீண்டும் ( - ல் . ) அவர் நோயிலிருப்பர் . தன் தலை கலியாணஞ் செய்து கொண்டதாய்க் ( - ல் ) பெரிதாயும் உயர்வாயும் இருக்கக் ( - ல் ) சோகம் . மற்றவர்கள் ( - ல் . ) சுபம் . ஒரு பிரசித்தி ரோகிகள் ( கால் ) நோய் . பிறர் பெண்ணைத் தான் அபகரித்துக் கொண்டு தன் தலையை உடைத்ததாகக் ( - ல் . ) போவதாய்க் ( - ல் . ) கேட்டின் வரவு . பெண்சாதிக்காயினும் பிள்ளைக்காயினுங் தான் . சிறையிலிருப்பதாகக் ( - ல் . ) அதி கண்டம் . மிருகபக்ஷிகளின் தலையைத் காரவிர்த்தி . ஜந்து சம்பந்தம் - எறும்பு தான் உடைத்ததாகக் ( கால் . ) கீர்த்தி . சிங் கள் சாரையிட்டு ஓடுவதாகக் ( - ல் . ) பிர கம் புலி முதலியவைகளின் தலை தனக் யாணம் சந்தான விர்த்தி சுகஜீவனம் கிருப்பதாகக் ( - ல் . ) ஜயம் குதிரை வியாபாரவிர்த்தி . எறும்புகள் அங்குமிங் கழுதை நாய் முதலியவற்றின் தலை தனக் கும் ஒடுவதாகக் ( - ல் . ) முயற்சி கெடும் . குள்ள தாகக் ( கல் . ) அடிமை தலைமுழு 1 ரோகிகள் எறும்புகளைக் ( - ல் . ) நோய்