அபிதான சிந்தாமணி

அச்வலக்ஷணம் 29 அச்வலக்ஷணம் தங்கும் ச்சோரன், கரியான், நீலன், னும் இருந்தால் நலம் என்பர். கண்டத் சாரன், மள்ளான், உரஞ்சிவந்தான், நல் தின் நடுவே இரட்டைச்சுழி பெற்ற லான், பொல்லான், கருங்காற்சம்பான், குதிரை தலைவனுக்கு வறுமை, இன்பம், எனப் பல நிறங்கொண்டிருக்கும். இக் மரணம் இவற்றைத் தரும் என்பர். இர குதிரைகள், காலை ஊன்றி வைக்கின் பந்து ட்டைச்சுழி கணைக்காலில் இருந்தால் வைத்தது போலவும், நின்றால் மலைபோல அக்குதிரையுடையானுக்குப் பயம், துன் வும், அனுமானிக்கின் யானை போலவும் பம், விலங்கு உண்டாம். மேலுதடு, முன் சிங்கம் போலவும், வேகத்தில் வாயுபோல காலடி , கபோலம், முழங்கால் இந் நான் வும், ஆட்டத்தில் நடிப்பவன் போலவும், கிடங்களில் சுழிகளிருந்தால் தன் தலை நடக்கின் யானைபோலவும், சிங்கம் போல வனைக் கொல்லும். இந்தச் சுழிகளை வும், குலமகளிர் போலக் சவிழ்ந்த முகமும், யுடைய குதிரைகளை எறாமல் குதிரைக் கருநெய்தல்போல் மணமும், கண்ணும், கூடத்தில் கட்டிவைக்கினும் குற்றமாம். மேக நிறமும், மலராலும், மணத்தாலும், இந்தக் குதிரைகளுக்கு வயது முப்பத் அலங்கரிக்கின் நீங்காத சந்தோஷமும் திரண்டு. அவஸ்தை பத்து. அவஸ்தை கொண்டன உத்தமக் குதிரைகளாம். உத் ஒன்றுக்கு வருஷம் ஒன்று, மாதம் இர தமக்கு திரைக்கு உயரம் நூ றுவிரல் அளவு. ண்டு, நாள் பன்னிரண்டு என்டர். குதிரை மத்திமக் குதிரைக்களவு எண்பத்து நான்கு யின் மெல்வியாடை சுவரிதகம். விரை விரல், அதமக் குதிரைக்கு அளவு அறு வான நடை, ஆகாந்திகம். இருகாற்றூக்கி பத்தொரு விரல். கொம்பைப் போலிருக் ஆடிவருநடை, வல்கிதம், சுற்றியோடல், கும் நீண்ட காதும் முருக்கிய காதும் ஆகா இரேசிதம். முழுவோட்டம், புலிதம் வாம். இவற்றின் ஓட்டம், நாகபந்தம், எனப்படும், சக்கிரிதம்-வட்டமாகச் சுழன் விருத்தம், நெடுவீதி யெனப்படும். பின் றோடல். தௌரிதம் - கால்களை வளையா னும் இவற்றின் சுழிகளின் இலக்கணங்க மல் விரைந்து அழகாச் செல்லல். ஆப்பு ளின் வகையாவன :- தண்டையடியி லுதம் - நான்கு கால்களாலும் துள்ளிச் லிருக்கிற அண்ட வர்த்தம், உடலின் ஒரு செல்லல். துரம் - விரைந்தோடல் மந்தம் புறத்திலிருக்கும் கௌவகம், காகவர்த் மெலிய நடை, தடிலம் - வளைந்து செல் தம், முன்வளைச்சுழி, கேதாரிச்சுழி, காலி லல். பரிவருத்தனம் பின்னுக்குப்போதல், லிருக்கும் கேசாவர்த்தம், கச்சை நிலையி நடத்து வோனது குதிகால் தாக்கலால் லிருக்கும் பட்டடையாகச் சொல்லப் விரைந்தோடல் தாரை. விஜயம் - தனங் பட்ட சுழியும் ஆகாவாம். கழுத்து அடி களின் கடுப்பாகத்தில் இரட்டைச் சுழி யில் மார்க்கண்ட மிரட்டையிராமல் சிர களுள்ளது புகழைத்தரும். பதுமம் - சில் இரண்டு சுழியும், நாபியில் நான்கு தோளினிருபக்கங்களிலும் சுழிகளையுடை சுழியும் மார்பில் இரண்டு சுழியும், நெற்றி யாது, செல்வந்தரும். பூபாலன் - மூக்கி யில் ஒரு சுழியும், உதட்டில் ஒரு னாவில் - ஒன்று அல்லது (கூ) சுழிகளை சுழியும் ஆகிய சுழிகள் பத்துங் குறை யுடையது. இது குதிரைகளில் சக்ரவர்த்தி. யாது இருத்தல் நலந்தரும், கழுத்தில் சிந்தாமணி - கழுத்திற் பெரிதாக ஒற் வலஞ்சுழித்திருந்தால் அதைத் தெய்வ றைச் சுழியுள்ளது. அது பொருளையும் மணி யென்பர். முகம், தலை, மார்பு, நாசி இன்பத்தையுந் தரும். சுற்கம் - நெற்றி இந்த நான் கிடங்களிலும் இரண்டு சுழிக யிலும், கழுத்திலும் சுழிகளுள்ளது, ளும், நடுநெற்றி, பின்பக்கம் இரண்டிடத் செல்வத்தையும், புகழையும் தரும். தும் ஒவ்வொரு சுழியும் பெற்ற குதிரை கீருதாந்தம் - குறி, வால், திரிகம் , (க) உத்தமம் உள்ள தாம். வெவ்வேறாக மார்பில் இடத்தும் சுழிகளையுடையது. இது அச் ஐந்து சுழிகள் இருந்தால் அதற்குச் சீரீ சத்தைத் தரும். சியாமகன்னம் - உடல் வத்சம் எனப்பெயர். நெற்றியில் இரண்டு முழுதும் ஒரே நிறமும், செவியில் நீல நிற சுழியாவது மூன்று சுழியாவது இருக் முடைய குதிரை, சயமங்கலம் -வை கின் நன்று. அப்படி இல்லாவிடின் நெரு ரேய நிறம் போன்ற கண்களையும் பலவகை க்கமாக நான்கு சுழிகள் வலஞ்சுழித்து நிறத்தினையு முடையது. தளபஞ்சி - இருக்கின் நன்மை தரும். இரண்டு சுழி நெற்றியில் வெண்மையும் உடல் முழுதும் கன் முன்னங்காலிலும், காலின் மூலத்தி வேறு நிறம் பெற்றது. இதன் விரிவைச்
அச்வலக்ஷணம் 29 அச்வலக்ஷணம் தங்கும் ச்சோரன் கரியான் நீலன் னும் இருந்தால் நலம் என்பர் . கண்டத் சாரன் மள்ளான் உரஞ்சிவந்தான் நல் தின் நடுவே இரட்டைச்சுழி பெற்ற லான் பொல்லான் கருங்காற்சம்பான் குதிரை தலைவனுக்கு வறுமை இன்பம் எனப் பல நிறங்கொண்டிருக்கும் . இக் மரணம் இவற்றைத் தரும் என்பர் . இர குதிரைகள் காலை ஊன்றி வைக்கின் பந்து ட்டைச்சுழி கணைக்காலில் இருந்தால் வைத்தது போலவும் நின்றால் மலைபோல அக்குதிரையுடையானுக்குப் பயம் துன் வும் அனுமானிக்கின் யானை போலவும் பம் விலங்கு உண்டாம் . மேலுதடு முன் சிங்கம் போலவும் வேகத்தில் வாயுபோல காலடி கபோலம் முழங்கால் இந் நான் வும் ஆட்டத்தில் நடிப்பவன் போலவும் கிடங்களில் சுழிகளிருந்தால் தன் தலை நடக்கின் யானைபோலவும் சிங்கம் போல வனைக் கொல்லும் . இந்தச் சுழிகளை வும் குலமகளிர் போலக் சவிழ்ந்த முகமும் யுடைய குதிரைகளை எறாமல் குதிரைக் கருநெய்தல்போல் மணமும் கண்ணும் கூடத்தில் கட்டிவைக்கினும் குற்றமாம் . மேக நிறமும் மலராலும் மணத்தாலும் இந்தக் குதிரைகளுக்கு வயது முப்பத் அலங்கரிக்கின் நீங்காத சந்தோஷமும் திரண்டு . அவஸ்தை பத்து . அவஸ்தை கொண்டன உத்தமக் குதிரைகளாம் . உத் ஒன்றுக்கு வருஷம் ஒன்று மாதம் இர தமக்கு திரைக்கு உயரம் நூ றுவிரல் அளவு . ண்டு நாள் பன்னிரண்டு என்டர் . குதிரை மத்திமக் குதிரைக்களவு எண்பத்து நான்கு யின் மெல்வியாடை சுவரிதகம் . விரை விரல் அதமக் குதிரைக்கு அளவு அறு வான நடை ஆகாந்திகம் . இருகாற்றூக்கி பத்தொரு விரல் . கொம்பைப் போலிருக் ஆடிவருநடை வல்கிதம் சுற்றியோடல் கும் நீண்ட காதும் முருக்கிய காதும் ஆகா இரேசிதம் . முழுவோட்டம் புலிதம் வாம் . இவற்றின் ஓட்டம் நாகபந்தம் எனப்படும் சக்கிரிதம் - வட்டமாகச் சுழன் விருத்தம் நெடுவீதி யெனப்படும் . பின் றோடல் . தௌரிதம் - கால்களை வளையா னும் இவற்றின் சுழிகளின் இலக்கணங்க மல் விரைந்து அழகாச் செல்லல் . ஆப்பு ளின் வகையாவன : - தண்டையடியி லுதம் - நான்கு கால்களாலும் துள்ளிச் லிருக்கிற அண்ட வர்த்தம் உடலின் ஒரு செல்லல் . துரம் - விரைந்தோடல் மந்தம் புறத்திலிருக்கும் கௌவகம் காகவர்த் மெலிய நடை தடிலம் - வளைந்து செல் தம் முன்வளைச்சுழி கேதாரிச்சுழி காலி லல் . பரிவருத்தனம் பின்னுக்குப்போதல் லிருக்கும் கேசாவர்த்தம் கச்சை நிலையி நடத்து வோனது குதிகால் தாக்கலால் லிருக்கும் பட்டடையாகச் சொல்லப் விரைந்தோடல் தாரை . விஜயம் - தனங் பட்ட சுழியும் ஆகாவாம் . கழுத்து அடி களின் கடுப்பாகத்தில் இரட்டைச் சுழி யில் மார்க்கண்ட மிரட்டையிராமல் சிர களுள்ளது புகழைத்தரும் . பதுமம் - சில் இரண்டு சுழியும் நாபியில் நான்கு தோளினிருபக்கங்களிலும் சுழிகளையுடை சுழியும் மார்பில் இரண்டு சுழியும் நெற்றி யாது செல்வந்தரும் . பூபாலன் - மூக்கி யில் ஒரு சுழியும் உதட்டில் ஒரு னாவில் - ஒன்று அல்லது ( கூ ) சுழிகளை சுழியும் ஆகிய சுழிகள் பத்துங் குறை யுடையது . இது குதிரைகளில் சக்ரவர்த்தி . யாது இருத்தல் நலந்தரும் கழுத்தில் சிந்தாமணி - கழுத்திற் பெரிதாக ஒற் வலஞ்சுழித்திருந்தால் அதைத் தெய்வ றைச் சுழியுள்ளது . அது பொருளையும் மணி யென்பர் . முகம் தலை மார்பு நாசி இன்பத்தையுந் தரும் . சுற்கம் - நெற்றி இந்த நான் கிடங்களிலும் இரண்டு சுழிக யிலும் கழுத்திலும் சுழிகளுள்ளது ளும் நடுநெற்றி பின்பக்கம் இரண்டிடத் செல்வத்தையும் புகழையும் தரும் . தும் ஒவ்வொரு சுழியும் பெற்ற குதிரை கீருதாந்தம் - குறி வால் திரிகம் ( ) உத்தமம் உள்ள தாம் . வெவ்வேறாக மார்பில் இடத்தும் சுழிகளையுடையது . இது அச் ஐந்து சுழிகள் இருந்தால் அதற்குச் சீரீ சத்தைத் தரும் . சியாமகன்னம் - உடல் வத்சம் எனப்பெயர் . நெற்றியில் இரண்டு முழுதும் ஒரே நிறமும் செவியில் நீல நிற சுழியாவது மூன்று சுழியாவது இருக் முடைய குதிரை சயமங்கலம் - வை கின் நன்று . அப்படி இல்லாவிடின் நெரு ரேய நிறம் போன்ற கண்களையும் பலவகை க்கமாக நான்கு சுழிகள் வலஞ்சுழித்து நிறத்தினையு முடையது . தளபஞ்சி - இருக்கின் நன்மை தரும் . இரண்டு சுழி நெற்றியில் வெண்மையும் உடல் முழுதும் கன் முன்னங்காலிலும் காலின் மூலத்தி வேறு நிறம் பெற்றது . இதன் விரிவைச்