அபிதான சிந்தாமணி

கனகசோழன் 386 - கனாநிலை வீரநகரம் எனும் பட்டணத்தைத் தனக் கனகலம் - A Small village two miles குரிமையாக்கிக்கொண்டு அரசாண்டான், to the east of Hardwar. அரித்வாரத் கடைசியில் இவனுக்கு இராஜதானி வல் திற்குச் சமீபத்திலுள்ள ஒரு தீர்த்தமும், லவிபுரம், நகாமும். | கனகசோழன் - இவன் ஜெயசோழன் கன கவிசயர் - ஆரியமன்னர் செங்குட்டுவ குமாரன். இவன் தேவி செண்பகாங்கி, னால் வெல்லப்பட்டவர். பாலகுமாரன் 'இவன் காலத்தில் காவிரி திருவலஞ்சுழியி எலும் அரசன் புதல்வர். கண்ண கியின் 'லிருந்த விநாயகரை வலஞ்செய்து பாதா உருச்செயச் சிலைகொண்டு வருதற்கு இம 'ளத்தில் மறைந்தது. இதனால் ஜனங்கள் யஞ்சென்ற சேரன் செங்குட்டுவனால் முறையிட்டது கண்டு அரசன் விசனமுற வெல்லப்பட்டு அவன் கட்டளைப்படி இம் அசரீரி அரசனே நீயும் உன் மனைவியுமா யச் சிலையைத் தலையிற் சுமந்தவர். (மணி யினும் அல்லது ஒரு இருடியாயினும் அந் மேகலை.) (சிலப்பதிகாரம்.) தப் பிலத்துள் புகுந்தால் காவிரி திரும்பு கனகன் - 1, துரியோதனன் ஏவலால் வள் என்றது. அரசன் அவ்வகையே ' அரக்குமாளிகை யியற்றிய சிற்பி. தன் மனைவியுடன் பிலத்துள்ளே போகத் 2. ஷண்முக சேநாவீரன். துணிந்தபோது அரசனைப் பிரியாத மந் 3. கனகமாலையின் சகோதான். திரிகள் திருக் கோடீச்சுரத்தில் ஏரண்ட கனகாயு - திருதராட்டிரன் குமாரர்களில் ருஷி தவஞ்செய்கிறார் அவருடைய கட்) ஒருவன். உளைபெற்றுப் போகலாம் என, அரசன் கனடா மதம் - நியுபௌண்ட்ல ண்ட் , கன அவ்வாறிசைந்து அவரை மனைவியுடன் டாதேசத்தவர் ஆதியில் சூரியனை ஆராதித் பணிந்தனன். இருடி அரசனைத் தீர்க்கா துக் கொண்டிருந்தனர். பிறகு இவர்களிற் யுள் உள்ளவனாகவும் பணிந்த மனைவி சிலர் நான்கு தேவர்களை ஆராதித்திருந் யைத் தீர்க்கசுமங்கிலியாகவுமிருக்க வாழ்த் தனர். அதாவது (1) மாதா (2) பிதா தினர். பிறகு மந்திரிகள் நடந்தவைகூற (3) புத்திரன் (4) சூரியன். இவர்கள் இருடிகேட்டு அரசனுக்குத் ததீசியின் நால்வரும் ஒரே தேவனென்று நினைத் சரித்திரங்கூறிப் புகழடைய வேண்டு திருந்தனர். ஒல்கான்ஸ் ஒகி என்னும் மெனப் பிலத்துள் புகுந்தனர். உடனே தேவன் சிருஷ்டிக் கடவுள். இவன் ஆதி காவிரி வெள்ளங்கொண்டு ஊரில் பிரவே 'யில் பூமியைப் பாணத்தால் பிளந்து ஸ்திரீ சித்தது. பிறகு அரசன் இருடி சொற்படி புருஷர்களை உற்பத்தி செய்கையில் அவர்க அவர் புகுந்த பிலத்தில் முளைத்த ஏரண்ட ளால் ஜனங்கள் பலரும் உற்பத்தியாயினர் லிங்கத்திற்கும் அவர் தபஞ்செய்த இடத் என்பன். பின்னும் நன்மை தீமை செய்யும் தில் பிரதிட்டித்த சிவலிங்கத்திற்கும் ஆல தேவதைகள் பலருளர். இவர்களில் ஸ்தி யத் திருப்பணிகள் செய்வித்து எழுபது ரீகள் சூரியனை மாத்திரம் தியானிப்பர். வருஷம் ஆண்டு தன்மகன் சுந்தரசோழ யுத்தவீரர்கள் சாயங்காலத்தில் நடனமா னுக்குப் பட்டாபிஷேகம் செய்து சிவபதம் டித்தேவப்பிரீதி செய்வார்கள். இவர்களில் பெற்றனன். | ஒரு புருஷன் பல ஸ்திரீகளை விவாகஞ் கனகத்துவசன் - திருதராட்டிரன் குமரன், செய்து கொள்ளலாம். இவர்கள் இறந்த கனகபதாகை - சுரமஞ்சரியின் தோழி.) வர்களின் எலும்பை எடுத்துப் பலநாள் ககைபல்லவம் - ஒரு வித்தியாதர நகரம். பூஜித்துக்கொண்டு வருவர். நதி கடக்கச் (சூளா.) சமயம் நேர்ந்தகாலத்து அதற்குப் பூஜை கனகமாலினி- சூர்யவம்சத்துக் குசன்குமரி, முதலியன செய்து கடந்து செல்வர். இவள் பிறக்கையில் கழுத்திற் கனகமாலை கனலாசுரன் - விநாயகரைப் பாலப்பருவத் யுடன் றோன்றிய தாலிவளுக்கு இப்பெயர் - தில் கொல்ல வந்து அவரா லி றந்தவன். வந்தது. இவள் யதுசேகரன் என்பவனை கனன் மகன் சிவபூதகணத்தவரில் ஒருவன். மணந்தாள். கனாசி - ஒரு இருடி. கனகமாலை சீவகன் மனைவியரில் ஒருத்தி. கனநிலை - கனவுகளின் பலாபலன்களைப் இவளுக்குச் சகோதரர் விசயன், கதம்பன், - பற்றித் தேவ குருவாகிய வியாழனால் கூற கனகன், அசலகீர்த்தி, சேனன். ப்பட்டது. இக்கனவு சிலர்க்கு அதிபித்த கனகம் - ஒரு தீர்த்த ம். சோகத்தாலும் தேக அஜீர்ண பலஹீன
கனகசோழன் 386 - கனாநிலை வீரநகரம் எனும் பட்டணத்தைத் தனக் கனகலம் - A Small village two miles குரிமையாக்கிக்கொண்டு அரசாண்டான் to the east of Hardwar . அரித்வாரத் கடைசியில் இவனுக்கு இராஜதானி வல் திற்குச் சமீபத்திலுள்ள ஒரு தீர்த்தமும் லவிபுரம் நகாமும் . | கனகசோழன் - இவன் ஜெயசோழன் கன கவிசயர் - ஆரியமன்னர் செங்குட்டுவ குமாரன் . இவன் தேவி செண்பகாங்கி னால் வெல்லப்பட்டவர் . பாலகுமாரன் ' இவன் காலத்தில் காவிரி திருவலஞ்சுழியி எலும் அரசன் புதல்வர் . கண்ண கியின் ' லிருந்த விநாயகரை வலஞ்செய்து பாதா உருச்செயச் சிலைகொண்டு வருதற்கு இம ' ளத்தில் மறைந்தது . இதனால் ஜனங்கள் யஞ்சென்ற சேரன் செங்குட்டுவனால் முறையிட்டது கண்டு அரசன் விசனமுற வெல்லப்பட்டு அவன் கட்டளைப்படி இம் அசரீரி அரசனே நீயும் உன் மனைவியுமா யச் சிலையைத் தலையிற் சுமந்தவர் . ( மணி யினும் அல்லது ஒரு இருடியாயினும் அந் மேகலை . ) ( சிலப்பதிகாரம் . ) தப் பிலத்துள் புகுந்தால் காவிரி திரும்பு கனகன் - 1 துரியோதனன் ஏவலால் வள் என்றது . அரசன் அவ்வகையே ' அரக்குமாளிகை யியற்றிய சிற்பி . தன் மனைவியுடன் பிலத்துள்ளே போகத் 2 . ஷண்முக சேநாவீரன் . துணிந்தபோது அரசனைப் பிரியாத மந் 3 . கனகமாலையின் சகோதான் . திரிகள் திருக் கோடீச்சுரத்தில் ஏரண்ட கனகாயு - திருதராட்டிரன் குமாரர்களில் ருஷி தவஞ்செய்கிறார் அவருடைய கட் ) ஒருவன் . உளைபெற்றுப் போகலாம் என அரசன் கனடா மதம் - நியுபௌண்ட்ல ண்ட் கன அவ்வாறிசைந்து அவரை மனைவியுடன் டாதேசத்தவர் ஆதியில் சூரியனை ஆராதித் பணிந்தனன் . இருடி அரசனைத் தீர்க்கா துக் கொண்டிருந்தனர் . பிறகு இவர்களிற் யுள் உள்ளவனாகவும் பணிந்த மனைவி சிலர் நான்கு தேவர்களை ஆராதித்திருந் யைத் தீர்க்கசுமங்கிலியாகவுமிருக்க வாழ்த் தனர் . அதாவது ( 1 ) மாதா ( 2 ) பிதா தினர் . பிறகு மந்திரிகள் நடந்தவைகூற ( 3 ) புத்திரன் ( 4 ) சூரியன் . இவர்கள் இருடிகேட்டு அரசனுக்குத் ததீசியின் நால்வரும் ஒரே தேவனென்று நினைத் சரித்திரங்கூறிப் புகழடைய வேண்டு திருந்தனர் . ஒல்கான்ஸ் ஒகி என்னும் மெனப் பிலத்துள் புகுந்தனர் . உடனே தேவன் சிருஷ்டிக் கடவுள் . இவன் ஆதி காவிரி வெள்ளங்கொண்டு ஊரில் பிரவே ' யில் பூமியைப் பாணத்தால் பிளந்து ஸ்திரீ சித்தது . பிறகு அரசன் இருடி சொற்படி புருஷர்களை உற்பத்தி செய்கையில் அவர்க அவர் புகுந்த பிலத்தில் முளைத்த ஏரண்ட ளால் ஜனங்கள் பலரும் உற்பத்தியாயினர் லிங்கத்திற்கும் அவர் தபஞ்செய்த இடத் என்பன் . பின்னும் நன்மை தீமை செய்யும் தில் பிரதிட்டித்த சிவலிங்கத்திற்கும் ஆல தேவதைகள் பலருளர் . இவர்களில் ஸ்தி யத் திருப்பணிகள் செய்வித்து எழுபது ரீகள் சூரியனை மாத்திரம் தியானிப்பர் . வருஷம் ஆண்டு தன்மகன் சுந்தரசோழ யுத்தவீரர்கள் சாயங்காலத்தில் நடனமா னுக்குப் பட்டாபிஷேகம் செய்து சிவபதம் டித்தேவப்பிரீதி செய்வார்கள் . இவர்களில் பெற்றனன் . | ஒரு புருஷன் பல ஸ்திரீகளை விவாகஞ் கனகத்துவசன் - திருதராட்டிரன் குமரன் செய்து கொள்ளலாம் . இவர்கள் இறந்த கனகபதாகை - சுரமஞ்சரியின் தோழி . ) வர்களின் எலும்பை எடுத்துப் பலநாள் ககைபல்லவம் - ஒரு வித்தியாதர நகரம் . பூஜித்துக்கொண்டு வருவர் . நதி கடக்கச் ( சூளா . ) சமயம் நேர்ந்தகாலத்து அதற்குப் பூஜை கனகமாலினி - சூர்யவம்சத்துக் குசன்குமரி முதலியன செய்து கடந்து செல்வர் . இவள் பிறக்கையில் கழுத்திற் கனகமாலை கனலாசுரன் - விநாயகரைப் பாலப்பருவத் யுடன் றோன்றிய தாலிவளுக்கு இப்பெயர் - தில் கொல்ல வந்து அவரா லி றந்தவன் . வந்தது . இவள் யதுசேகரன் என்பவனை கனன் மகன் சிவபூதகணத்தவரில் ஒருவன் . மணந்தாள் . கனாசி - ஒரு இருடி . கனகமாலை சீவகன் மனைவியரில் ஒருத்தி . கனநிலை - கனவுகளின் பலாபலன்களைப் இவளுக்குச் சகோதரர் விசயன் கதம்பன் - பற்றித் தேவ குருவாகிய வியாழனால் கூற கனகன் அசலகீர்த்தி சேனன் . ப்பட்டது . இக்கனவு சிலர்க்கு அதிபித்த கனகம் - ஒரு தீர்த்த ம் . சோகத்தாலும் தேக அஜீர்ண பலஹீன