அபிதான சிந்தாமணி

கள்ளம்பாளனார் 380 கறுப்பன் பப்பங்கள் இது வ கின்றன. 3. இது தென்னை முதலிய மரத்தின் 'கின்றது. அதை உண்டால் கள்போல் பாளைகளிலிருந்தும், வேர் கிளைகளிலிருந்ம யக்கத்தைத் தருகிற தென்கின்றனர். தும் ஒழுகும் நீர். தென்னங்கள், பனங் கறிமா- இது சமயலுக்கு தவும் கறிவகைகள் கள், ஈச்சங்கள், அத்திக்கள், வேப்பங்கள் மணம்பெறச் செய்யும் சம்பாரத்தூள், முதலிய. இது வறுத்த பச்சரிசிமா, மிளகுத் தூள், கள்ளம்பாளனர் - இவரைக் கண்ணம் கறிவேப்பிலைப்பொடி, மஞ்சள் தூள், சீர பாளனார் எனவுங் கூறுவர். அகத்தில் கம், வெந்தயம், கடலைமா, முதலிய சேர்த் கருவூர் கண்ணம்பாளனாரென் றிருத்தலால் துச் செய்யும் தூள். இவர் ஊர் கருவூர் போலும், (அகம்-க அ0) கறிவகை - பொரிக்கறி குழைக்கறி, பொரி இவர் சோமான்கோக் கோதையையும், யல், வால் புளிக்கறி, தித்திப்புக்கறி, அவனது வஞ்சியையும் புகழ்ந்திருக்கிறார். நெய்க்கறி, தயிர்க்கறி, எலிமிச்சம் பழ (அகம்-உசுங) இவர் பாடியன நற்றிணை ரசக்கறி, தேங்காய்க்கறி, எண்ணெய்க் யில் கசஅ - வது பாடல் ஒன்றும் அக காய்க்கறி, பருப்புக்கறி, பஜ்ஜி, சட்னி, த்தில் கூ - ம் ஆக, ச - பாடல்க ளிருக் தொகையல், பச்சடி முதலிய. கறுப்பண்ணன் - இவன் மலையாளத்திரு கள்ளர் -1. ஒருவகைச் சாதியார். இவர்க ந்து அழகர்மலையில் எழுந்தருளிய பெரு ளுக்கு இப்பெயர் தொழிலால் வந்ததாம். மாளின் றிருவாபரணங்களைத் திருடவந்த இவர்கள் தலைவன் அம்பலக்காரன். இவன் பதினெட்டுக் கள்ளரிற் பெரியவன். இந் சொற்படியே மற்றவர் நடக்கவேண்டி தக் கள்ளரைப் பெருமாள் தனித்தனி யது. இவர்கள் மேலூர், வெள்ளாலூர், 'ஒவ்வொரு படிக்குப் பலியிட்டுக் கடை சேற்றுக்குடி, கீழ்நாடு முதலிய இடத்தி சியவனாகிய கறுப்பன் என்பவனைக் கொல் லுள்ளவர்கள். (தர்ஸ்ட ன்.) லாது சந்நிதியைக் காக்கக் கட்டளையிட் 2. சாணார்களில் ஒருவகையார். (தர்ஸ்,) | டார். அதனால் இவனைப் பதினெட்டாம் கள்னால் கெட்டவர்கள் - சுக்ரன், சுக்ரீ படிக் கறுப்பன் என்பர். வன், யாதவர்கள். கறுப்பழகி - காத்தவராயன் தேவியரி லொ கள்ளிகள் - இவை பாலுள்ள தாவர வகை கள். இவை பலவகை ஒளஷதங்களுக் கறுப்பன்---இவன் தொண்டை நாட்டு மாவை குபயோகமானவை. இவற்றிற் சில காழ் நகர் வேளாளப்பிரபு. இவன் தந்தை கஸ் கொள்வனவு முண்டு. இச்சாதியில் திருகு தூரி. இவனே தொண்டைமண்டல சதகம் கள்ளி, சதுரக்கள்ளி, கொடிக்கள்ளி, பாடுவித்தவன். இவனைச் சொக்கநாதப் இலைக்கள்ளி, மான்செவிக்கள்ளி, எருக்கு, புலவர், "சீர்கறுத்த முகிற்கரத்தான் கஸ் கற்றாழை, சப்பாத்து, பிரண்டை முதலிய தூரிபூபனருள் சேயாவென்றும், ஓர்கறு இவ்வினத்தைச் சேர்ந்தவை. ப்பு மில்லாத தொண்டைவள நாட்டிருக்கு கள்ளிக்குடிப்பூதம் புல்லனார் - இவரது முசிதவேளே, யார்கறுப்ப னென்று சொ இயற்பெயர் புல்லனார். பூதன் குடிப் ல்லியழைத்தாலு நாமுன்னை யன்பினாலே, பெயரா யிருக்கலாம். ஊர் கள்ளிக்குடி பேர் கறுப்ப னிறஞ்சிவப்பன் கீர்த்தியி இவர் பாலைத்திணையையே பாடியுள்ளார். ) னால் வெளுப்பனெனப் பேசுவோமே. இவர் பாடினவை நற்றிணையில் -ஆம் "பிள்ளை வயதினிற் கல்விகற்றோம்பின்பு, பாடலும், குறுந்தொகையில் ஒன்று மாம். பெரியநர வாகனமும் பெற்றோம் பூமி, கள்ளிலாத்திரையனூர் - ஆதனுங்கனைப் பா உள்ளளவுங் கீர்த்திநிலை நிறுத்திக்கொண் 'டிய தமிழ்ப்புலவர். (புற-நா.) (குறு தொ.) டோம், ஒரு குறையு மில்லையினி யுரைப் கள்ளுக்தருவி - (கல்லுக்குருவி) இந்தக் பக்கேண்மோ , தெள்ளில குசிதம்பரத் குருவிக்குக் கால்கள் நீளம், சாம்பல் வர் தைத் தரிசித்தோம்பின், சேற்கருங்கட் ணம். இது தரையிலும், மணலிலும் முட் டளவ நகைத் தெய்வயானை, வள்ளிபுணர் டையிடும். சிவப்பனையுந் துதித்தோமெங்கள், மாவை கள்ளூறுங்கிணறு - இந்தியாவின் மத்யமாகா வளர்கறுப்பவுனை வாழ்த்தினோமே." ணத்தில் காண்ட்வா நகரத்திலுள்ள ஒரு "எல்லப்ப னம்மையப்பன் றரு திருவேங் பள்ளிவாசலிலுள்ள கிணற்றில் பால் கடராம னெழிற்சீராமன், வல்லக்கொ போல் வெண்மையான ஒருவித நீர் சுரக் ண்டமனுடனே மாதை வேங்கடேசனைப் ருத்தி . |
கள்ளம்பாளனார் 380 கறுப்பன் பப்பங்கள் இது கின்றன . 3 . இது தென்னை முதலிய மரத்தின் ' கின்றது . அதை உண்டால் கள்போல் பாளைகளிலிருந்தும் வேர் கிளைகளிலிருந்ம யக்கத்தைத் தருகிற தென்கின்றனர் . தும் ஒழுகும் நீர் . தென்னங்கள் பனங் கறிமா - இது சமயலுக்கு தவும் கறிவகைகள் கள் ஈச்சங்கள் அத்திக்கள் வேப்பங்கள் மணம்பெறச் செய்யும் சம்பாரத்தூள் முதலிய . இது வறுத்த பச்சரிசிமா மிளகுத் தூள் கள்ளம்பாளனர் - இவரைக் கண்ணம் கறிவேப்பிலைப்பொடி மஞ்சள் தூள் சீர பாளனார் எனவுங் கூறுவர் . அகத்தில் கம் வெந்தயம் கடலைமா முதலிய சேர்த் கருவூர் கண்ணம்பாளனாரென் றிருத்தலால் துச் செய்யும் தூள் . இவர் ஊர் கருவூர் போலும் ( அகம் - அ0 ) கறிவகை - பொரிக்கறி குழைக்கறி பொரி இவர் சோமான்கோக் கோதையையும் யல் வால் புளிக்கறி தித்திப்புக்கறி அவனது வஞ்சியையும் புகழ்ந்திருக்கிறார் . நெய்க்கறி தயிர்க்கறி எலிமிச்சம் பழ ( அகம் - உசுங ) இவர் பாடியன நற்றிணை ரசக்கறி தேங்காய்க்கறி எண்ணெய்க் யில் கசஅ - வது பாடல் ஒன்றும் அக காய்க்கறி பருப்புக்கறி பஜ்ஜி சட்னி த்தில் கூ - ம் ஆக - பாடல்க ளிருக் தொகையல் பச்சடி முதலிய . கறுப்பண்ணன் - இவன் மலையாளத்திரு கள்ளர் - 1 . ஒருவகைச் சாதியார் . இவர்க ந்து அழகர்மலையில் எழுந்தருளிய பெரு ளுக்கு இப்பெயர் தொழிலால் வந்ததாம் . மாளின் றிருவாபரணங்களைத் திருடவந்த இவர்கள் தலைவன் அம்பலக்காரன் . இவன் பதினெட்டுக் கள்ளரிற் பெரியவன் . இந் சொற்படியே மற்றவர் நடக்கவேண்டி தக் கள்ளரைப் பெருமாள் தனித்தனி யது . இவர்கள் மேலூர் வெள்ளாலூர் ' ஒவ்வொரு படிக்குப் பலியிட்டுக் கடை சேற்றுக்குடி கீழ்நாடு முதலிய இடத்தி சியவனாகிய கறுப்பன் என்பவனைக் கொல் லுள்ளவர்கள் . ( தர்ஸ்ட ன் . ) லாது சந்நிதியைக் காக்கக் கட்டளையிட் 2 . சாணார்களில் ஒருவகையார் . ( தர்ஸ் ) | டார் . அதனால் இவனைப் பதினெட்டாம் கள்னால் கெட்டவர்கள் - சுக்ரன் சுக்ரீ படிக் கறுப்பன் என்பர் . வன் யாதவர்கள் . கறுப்பழகி - காத்தவராயன் தேவியரி லொ கள்ளிகள் - இவை பாலுள்ள தாவர வகை கள் . இவை பலவகை ஒளஷதங்களுக் கறுப்பன் - - - இவன் தொண்டை நாட்டு மாவை குபயோகமானவை . இவற்றிற் சில காழ் நகர் வேளாளப்பிரபு . இவன் தந்தை கஸ் கொள்வனவு முண்டு . இச்சாதியில் திருகு தூரி . இவனே தொண்டைமண்டல சதகம் கள்ளி சதுரக்கள்ளி கொடிக்கள்ளி பாடுவித்தவன் . இவனைச் சொக்கநாதப் இலைக்கள்ளி மான்செவிக்கள்ளி எருக்கு புலவர் சீர்கறுத்த முகிற்கரத்தான் கஸ் கற்றாழை சப்பாத்து பிரண்டை முதலிய தூரிபூபனருள் சேயாவென்றும் ஓர்கறு இவ்வினத்தைச் சேர்ந்தவை . ப்பு மில்லாத தொண்டைவள நாட்டிருக்கு கள்ளிக்குடிப்பூதம் புல்லனார் - இவரது முசிதவேளே யார்கறுப்ப னென்று சொ இயற்பெயர் புல்லனார் . பூதன் குடிப் ல்லியழைத்தாலு நாமுன்னை யன்பினாலே பெயரா யிருக்கலாம் . ஊர் கள்ளிக்குடி பேர் கறுப்ப னிறஞ்சிவப்பன் கீர்த்தியி இவர் பாலைத்திணையையே பாடியுள்ளார் . ) னால் வெளுப்பனெனப் பேசுவோமே . இவர் பாடினவை நற்றிணையில் - ஆம் பிள்ளை வயதினிற் கல்விகற்றோம்பின்பு பாடலும் குறுந்தொகையில் ஒன்று மாம் . பெரியநர வாகனமும் பெற்றோம் பூமி கள்ளிலாத்திரையனூர் - ஆதனுங்கனைப் பா உள்ளளவுங் கீர்த்திநிலை நிறுத்திக்கொண் ' டிய தமிழ்ப்புலவர் . ( புற - நா . ) ( குறு தொ . ) டோம் ஒரு குறையு மில்லையினி யுரைப் கள்ளுக்தருவி - ( கல்லுக்குருவி ) இந்தக் பக்கேண்மோ தெள்ளில குசிதம்பரத் குருவிக்குக் கால்கள் நீளம் சாம்பல் வர் தைத் தரிசித்தோம்பின் சேற்கருங்கட் ணம் . இது தரையிலும் மணலிலும் முட் டளவ நகைத் தெய்வயானை வள்ளிபுணர் டையிடும் . சிவப்பனையுந் துதித்தோமெங்கள் மாவை கள்ளூறுங்கிணறு - இந்தியாவின் மத்யமாகா வளர்கறுப்பவுனை வாழ்த்தினோமே . ணத்தில் காண்ட்வா நகரத்திலுள்ள ஒரு எல்லப்ப னம்மையப்பன் றரு திருவேங் பள்ளிவாசலிலுள்ள கிணற்றில் பால் கடராம னெழிற்சீராமன் வல்லக்கொ போல் வெண்மையான ஒருவித நீர் சுரக் ண்டமனுடனே மாதை வேங்கடேசனைப் ருத்தி . |