அபிதான சிந்தாமணி

கவிப்பெருமாள் 375 கழறிற்றறிவார் நாயனார் எமகன் ரில் கல் இருந்தாகும் சே காலமும் சொல்லப்படும். சொல்லுமிடத்து பிரமன் தரிசனந் தந்து ஒரு புத்திரியைத் இம் மூன்று இராசியினும் கேந்திரதிரி தந்தனர். அவளே காவிரிகதி யுருவமான கோணங்களினும் சுபக்கிரகங்கள் நிற்றல் வள். (காவிரித் தலபுராணம்). நோக்கல் செய்யின் அந்த ராசி வகையால் கவோவனம்- கவேரன் தவஞ்செய் தவனம், காலங்கள் நன்றெனவும் தீக்கோணிற்கில் | இது காவிரிப்பூம்பட்டினத்திற் கருகிலுள் தீதெனவும் கூறுவர். ளது. (மணிமேகலை) கவிப்பெருமாள் - திருவள்ளுவர் திருக் கவைமகன் - இவர் கடைக்சங்க மருவிய குறளுக்கு உரையிட்ட ஆசிரியர்கள் பதின் 'புலவர்களில் ஒருவர். இவர் தாம் பாடிய மரில் ஒருவர். நெய்தற் கவியில் "கவைமகனஞ்சுண்டா கவிராஜ கேசரி திருமேனிரத்தின கவிராயர் - ங்கு" எனப்பாடி யிருத்தலினிவர்க்கு இப் மாறனலங்காரத்திற்கு உரையாசிரியர். | பெயர் வந்தது போலும், குறு- உச. திருக்குறளுக்கு நுண்பொருண்மாலை யியற் கழறிற்றறிவார் நாயனார் - இவரே சேரமான றியவர். பெருமாணாயனார். இவர் சேரநாட்டில் கவிராஜ பண்டாரம் - இவர் செங்கோட் மகோதை நகரத்தில் சேரராசாவின் புத்திர டையிலிருந்த புலவர். இவரைப் பற்றி ராயவ தரித்துச் சிவபணிவிடையில் அன் ஒன்றும் தெரிய வில்லை. புடையவராய்த் திருவஞ்சைக்களத்தில் கவிராஜபண்டிதர் - இவர் விரையூரிலிரு திருத்தொண்டு செய்து கொண் டிருந்து ந்த ஒரு தமிழ்ப்புலவர். சங்கராசாரியர் தந்தை இறந்தபின் மந்திரிகள் வேண்ட அருளிச்செய்த சௌந்தயலகரி, ஆனந்த என் சிவத்தொண்டு வழுவாதிருக்குமா லகரி என்னுங் கிரந்தங்களைத் தமிழில் யின் இந்த அரசாளுந்தொழிலை ஏற்பே விருத்தச் செய்யுளாக மொழி பெயர்த் னென்று சிவசந்நிதானத்திற் சென்று தவர். முறையிட்டனர். சிவபெருமான் எவரும் கவுசிகம் - ஒரு தீர்த்த ம். எப்பொருளும் வசனிப்பதறியும் உணர் கவுண்டர் - பள்ளிகளுக்கும், சில இடங்க ச்சி உதவப்பெற்று முடிசூடி யானை மீது ளில் வேளாளர்க்கும் பட்டப் பெயராய் பவனிவருகையில் வண்ணான் ஒருவன் இருக்கிறது. | றன் றலையிற் றாங்கிய உழமண், மழையால் கவுதாரி - இது பெட்டைக் கோழியைப் கரையத் தேகமெங்கும் வெண்ணிறமாய் போல் உயரமும் கபிலநிறமும் உள்ள விபூதி பூசுண்டவன் போற் காணப்பட்ட பறவை, வரிகளமைந்த கபில நிறமுள் னன். பவனிவரும் நாயனார் எதிர்சென்று ளது. இது காடுகளில் பூச்சு, புழுக்களைத் பணிய , வண்ணான் அடியேன் வண்ணான் தின்னும். வயல்களில் உதிர்ந்த தான்யங் என்றனன். நாயனார் எனக்குச் சிவவேட களைத் தின்று ஜீவிக்கும். இதனைக் கூண் த்தை நினைப்பூட்டினீர் என்று வணங்கி டில் வளர்த்துச் சண்டைக்குப் பழக்கு மீண்டும் அரசு செலுத்தி வந்தனர். இவ்வ வார்கள். கை யரசுசெலுத்திக்கொண்டு பூசாகாலத் கவுந்தி - சைன தவமுதியோள் கண்ணகி தில் நடராஜமூர்த்தியின் சிலம்போசை கே க்கு வழித்துணை சென்றவள் (சிலப்பதி ட்டுப் பரமானந்தமடைந்து வருங்கால் சிவ காரம்) பெருமானால் விடுக்கப்பட்ட திருமுகப் கவுரவதீர்த்தம் - இந்திரப்பிரத்தத்து வழி பாசுரத்துடன் எழுந்தருளிய பாணபத்திர யிலிருக்கும் ஆறு. ரை எதிர்கொண்டு பூசித்து அவர்க்கு வேண் கவுரவியன் - கத்ருவின் குமரன் நாகன். டிய அளித்து அனுப்பினர். ஒருநாள் நாய கவுளயா மளைமதா-நவநாதசித்தர்களாலா னார் சிவபூசை செய்கையில் நாடோறுங் கிய சாத்திரப்படி சத்தியைப் பூசித்து காதிற்படுஞ் சிலம்போசை தாழ்ந்தது, நாய உச்சாடனம், மோகனம், தம்பனம், மார னார் தமது வாளை நாட்டி அதன் மேல் பாய ணம், ஆகருஷணம், வித்வேஷணம் முத எண்ணுகையில் பரமசிவஞ் சிலம்போசை லிய ஆறனையும் பெற்றுச் சத்தியைத் யருளி நாயனாரை நோக்கி வன்றொண் தியானித்துச் சத்திபதமடைவது. (தத்துவ) டன் பதிகமோதியதைக் கேட்டு விருப் கவரக்கன்னி - காவிரி. (மணிமேகலை) புற்றிருந்தனன் என்றனர். நாயனார் சுந கவேரன் - ஓர் இருடி புத்திரனில்லாது தரமூர்த்தி சுவாமிகளைச் சிதம்பாஞ்செ பிரமனை யெண்ணித் தவஞ்செய்கையில் ன்று தரிசித்துப் பொன் வண்ணத் தந்தாதி
கவிப்பெருமாள் 375 கழறிற்றறிவார் நாயனார் எமகன் ரில் கல் இருந்தாகும் சே காலமும் சொல்லப்படும் . சொல்லுமிடத்து பிரமன் தரிசனந் தந்து ஒரு புத்திரியைத் இம் மூன்று இராசியினும் கேந்திரதிரி தந்தனர் . அவளே காவிரிகதி யுருவமான கோணங்களினும் சுபக்கிரகங்கள் நிற்றல் வள் . ( காவிரித் தலபுராணம் ) . நோக்கல் செய்யின் அந்த ராசி வகையால் கவோவனம் - கவேரன் தவஞ்செய் தவனம் காலங்கள் நன்றெனவும் தீக்கோணிற்கில் | இது காவிரிப்பூம்பட்டினத்திற் கருகிலுள் தீதெனவும் கூறுவர் . ளது . ( மணிமேகலை ) கவிப்பெருமாள் - திருவள்ளுவர் திருக் கவைமகன் - இவர் கடைக்சங்க மருவிய குறளுக்கு உரையிட்ட ஆசிரியர்கள் பதின் ' புலவர்களில் ஒருவர் . இவர் தாம் பாடிய மரில் ஒருவர் . நெய்தற் கவியில் கவைமகனஞ்சுண்டா கவிராஜ கேசரி திருமேனிரத்தின கவிராயர் - ங்கு எனப்பாடி யிருத்தலினிவர்க்கு இப் மாறனலங்காரத்திற்கு உரையாசிரியர் . | பெயர் வந்தது போலும் குறு - உச . திருக்குறளுக்கு நுண்பொருண்மாலை யியற் கழறிற்றறிவார் நாயனார் - இவரே சேரமான றியவர் . பெருமாணாயனார் . இவர் சேரநாட்டில் கவிராஜ பண்டாரம் - இவர் செங்கோட் மகோதை நகரத்தில் சேரராசாவின் புத்திர டையிலிருந்த புலவர் . இவரைப் பற்றி ராயவ தரித்துச் சிவபணிவிடையில் அன் ஒன்றும் தெரிய வில்லை . புடையவராய்த் திருவஞ்சைக்களத்தில் கவிராஜபண்டிதர் - இவர் விரையூரிலிரு திருத்தொண்டு செய்து கொண் டிருந்து ந்த ஒரு தமிழ்ப்புலவர் . சங்கராசாரியர் தந்தை இறந்தபின் மந்திரிகள் வேண்ட அருளிச்செய்த சௌந்தயலகரி ஆனந்த என் சிவத்தொண்டு வழுவாதிருக்குமா லகரி என்னுங் கிரந்தங்களைத் தமிழில் யின் இந்த அரசாளுந்தொழிலை ஏற்பே விருத்தச் செய்யுளாக மொழி பெயர்த் னென்று சிவசந்நிதானத்திற் சென்று தவர் . முறையிட்டனர் . சிவபெருமான் எவரும் கவுசிகம் - ஒரு தீர்த்த ம் . எப்பொருளும் வசனிப்பதறியும் உணர் கவுண்டர் - பள்ளிகளுக்கும் சில இடங்க ச்சி உதவப்பெற்று முடிசூடி யானை மீது ளில் வேளாளர்க்கும் பட்டப் பெயராய் பவனிவருகையில் வண்ணான் ஒருவன் இருக்கிறது . | றன் றலையிற் றாங்கிய உழமண் மழையால் கவுதாரி - இது பெட்டைக் கோழியைப் கரையத் தேகமெங்கும் வெண்ணிறமாய் போல் உயரமும் கபிலநிறமும் உள்ள விபூதி பூசுண்டவன் போற் காணப்பட்ட பறவை வரிகளமைந்த கபில நிறமுள் னன் . பவனிவரும் நாயனார் எதிர்சென்று ளது . இது காடுகளில் பூச்சு புழுக்களைத் பணிய வண்ணான் அடியேன் வண்ணான் தின்னும் . வயல்களில் உதிர்ந்த தான்யங் என்றனன் . நாயனார் எனக்குச் சிவவேட களைத் தின்று ஜீவிக்கும் . இதனைக் கூண் த்தை நினைப்பூட்டினீர் என்று வணங்கி டில் வளர்த்துச் சண்டைக்குப் பழக்கு மீண்டும் அரசு செலுத்தி வந்தனர் . இவ்வ வார்கள் . கை யரசுசெலுத்திக்கொண்டு பூசாகாலத் கவுந்தி - சைன தவமுதியோள் கண்ணகி தில் நடராஜமூர்த்தியின் சிலம்போசை கே க்கு வழித்துணை சென்றவள் ( சிலப்பதி ட்டுப் பரமானந்தமடைந்து வருங்கால் சிவ காரம் ) பெருமானால் விடுக்கப்பட்ட திருமுகப் கவுரவதீர்த்தம் - இந்திரப்பிரத்தத்து வழி பாசுரத்துடன் எழுந்தருளிய பாணபத்திர யிலிருக்கும் ஆறு . ரை எதிர்கொண்டு பூசித்து அவர்க்கு வேண் கவுரவியன் - கத்ருவின் குமரன் நாகன் . டிய அளித்து அனுப்பினர் . ஒருநாள் நாய கவுளயா மளைமதா - நவநாதசித்தர்களாலா னார் சிவபூசை செய்கையில் நாடோறுங் கிய சாத்திரப்படி சத்தியைப் பூசித்து காதிற்படுஞ் சிலம்போசை தாழ்ந்தது நாய உச்சாடனம் மோகனம் தம்பனம் மார னார் தமது வாளை நாட்டி அதன் மேல் பாய ணம் ஆகருஷணம் வித்வேஷணம் முத எண்ணுகையில் பரமசிவஞ் சிலம்போசை லிய ஆறனையும் பெற்றுச் சத்தியைத் யருளி நாயனாரை நோக்கி வன்றொண் தியானித்துச் சத்திபதமடைவது . ( தத்துவ ) டன் பதிகமோதியதைக் கேட்டு விருப் கவரக்கன்னி - காவிரி . ( மணிமேகலை ) புற்றிருந்தனன் என்றனர் . நாயனார் சுந கவேரன் - ஓர் இருடி புத்திரனில்லாது தரமூர்த்தி சுவாமிகளைச் சிதம்பாஞ்செ பிரமனை யெண்ணித் தவஞ்செய்கையில் ன்று தரிசித்துப் பொன் வண்ணத் தந்தாதி