அபிதான சிந்தாமணி

கல்லானை 373 கல்லானை - இதனைக் காண்டாமிருகமென் கல்லையர் வேதியர்கள் வேதமறிந்தவர்கள் பர் இது ஆசியா, ஆப்பிரிகாகண்டவாசி. எனின் சிவனடியவரினும் சிறந்தவர் தனோ இது சற்று யானையைப்போல் வயிறு பரு வென்று தம்மிடமிருந்த நாயை அழைத்து த்தும் கால்கள் குறுகியு மிருக்கிறது. வேதம் ஓதுவிக்க, அந்தாய் வேதமோதக் உடல் துப்பாக்கிக் குண்டிற்கு மஞ்சாத கேட்டு வேதியர்கள் அஞ்சி காடங்கினர். தும், கறுத்த நிறமுடையதும், தடித்த (பச - பு.) | தோலை யுடையதும், மூக்கிலிருந்து 3- கல்வகை - இது மண்ணின் வேறுபாடு அடிகள்' நீண்ட ஒரு கொம்பையும் பெற் ஆயினும், இவ்வகையில் பல மண் என் றது, இது கொம்பின் வலிமையால் னுந் தலைப்பில் கூறினேன். இதில் சில புவியைக் குத்தி யெறியும். இது 7, 8- கடவுளின் சிருட்டி விசேடத்தைத் தெரி அடி உயரமும், 10-அடி அகலமும் இருக் விக்கின்றன. இந்தியாவின் மேற்கரையி கும், ஆகாரம் இலை தழை. இதற்குச் லுள்ள பாலகாட்டையடுத்த மான்ஹலூர் சேற்றில் புரள இஷ்டம், ஒருவர்க்கும் எனும் இடத்தில் ஒருவித கற்களுண்டா தீங்கு செய்யாது. கோபம் வந்தால் அபா கின்றன. அவற்றை வஸ்திரத்திற் சுற்றி யம், ஆப்ரிகாகண்டத்துக் கல்யானைகளு நெருப்பிலிடில் அவ்வஸ்திரம் தீப்பற்று க்கு இரண்டு கொம்புகள் உண்டு. இதை தல் இல்லையாம். ரைனாஸாஸ் என்பர். கல்ஹணர் - ஒரு கணித சித்தாந்த பண்டி கல்லுளிச் சித்தர் - இவர் ஒரு சித்தர்.) தர். சற்றேறக்குறைய 800 - வருஷங்க இவரைக் கல்லடிச் சித்தர் என்றுங் கூறு ளுக்கு முன்னிருந்தவர். இவரியற்றிய வர். இவரைப் பற்றிக் கல்லுளிச் சித்தன் நூல் இராஜதரங்கணி. போனவழி காடுமேடெல்லாம் தவிடு பொடி (கல்லுகளெல்லாம் தவிடுபொடி.) கவசமந்திரதேவதை - வண்டினிறமாய் (என்றும் உண்டு.) இவருக்கு மலை முதலிய பத்மாசனராய், முக்கண், வரதம், அப் வும் இவர் வழியைத் தடுக்காது இவருக்கு யம், சத்தி, சூலம், சர்வாபரண பூஷிதரா இடங் கொடுத்து விலகி நிற்குமெனத் யிருப்பர். தெரிகிறது. கவசர் - ஒரு இருடி. ஆசாரியர்க்குப் பதி கல்லூற்று - இது தன்னிடம் நனைந்த னான்கு கோடி பொன் கொடுக்க வெண்ணி பொருள்களைக் கல்லாக மாற்றும் நீரூற்று. | இரகுவிடம் பெற்று அளித்தவர். இவ்வகை நீரூற்றுள் ஒன்று, இங்கிலாந்தி கவசி - திருதராட்டிரன் குமரன். லுள்ள யார்க்கஷயர் மாகாணத்திலுள்ள கவதகினி - சஞ்சயனுக்குத் தந்தை, நாரெஸ்பரோ எனும் நகரத்திலுள்ள குன் கவந்தம் - யுத்தகாலத்துத் தலையற்றவிடத் றிலிருந்து அங்குள்ள கிணற்றில் விழு தும் முண்டம் தானே ஆடல். இதனை கிறது. அந் நீர் தன்னால் நனைக்கப்பட்ட அட்டை ஆடல் என்பர். (நச்சர்.) பொருளைக் கல்லாக மாற்றி விடுகிறதாம். கவந்தன் - கபந்தனைக் காண்க இன்னும் இந்தியாவிலுள்ள இமயமலைச் கவயன் - ஒரு வாநரசேநாபதி, சாரலில் சிலாநதி என ஒன்று இருக்கிற கவயாக்ஷன் - ஒரு வாநரவீரன், தாம் அதன் ஜலம் அவ்வாறு செய்கின்ற கவரைகள் - இவர்கள் கௌரவவம்சத்தவ தென்பர். ரென்றும், கௌரியின் வம்சத்தவ ரென் கலையர் - இவர் வீரசைவர், இவர் ஒரு றும் கூறிநிற்கும் தெலுங்கர். இவர்களிற் ஊரிலிருந்த காலத்தில் அவ்வூர் ஆலயத் பலர் கலப்பு ஜாதியராக இருக்கின்றனர். தில் இருந்த பாம்பு அனைவரையுங் கடிக்க கௌரவரைக் காண்க. இறந்தவர்களை எழுப்பினர். இவர் மடத்தி கவலன் - காதியைக் காண்க. தந்து சமையல் செய்பவள், தீர்த்தக் கவலை - கபலை காண்க. கரைக்குச் செல்ல அங்கு வந்திருந்த பிரா கவஷன் -துருவுக்குத் தந்தை. மணன் அந்தச் சமயற்காரியின் குடத்தைத் கவாக்ஷன் - சுக்கிரீவ சேனாபதி. வாநரன். தொட்டனன். அதனால் சமையலசெய்ப வி - 1. சுக்கிரன். வள், தீர்த்தத்தில் ஸ்நானஞ்செய்து சலம் 2. சுக்கிரனுக்குத் தந்தை. கொண்டு சென்றனள். இதனைக் கண்ட 3. இக்ஷ்வாகுவின் தம்பி. வைவச்சுத வேதியர் கோபித்துக் கல்லையரிடங் கூறக் னுக்குக் கடைசி குமரன்.
கல்லானை 373 கல்லானை - இதனைக் காண்டாமிருகமென் கல்லையர் வேதியர்கள் வேதமறிந்தவர்கள் பர் இது ஆசியா ஆப்பிரிகாகண்டவாசி . எனின் சிவனடியவரினும் சிறந்தவர் தனோ இது சற்று யானையைப்போல் வயிறு பரு வென்று தம்மிடமிருந்த நாயை அழைத்து த்தும் கால்கள் குறுகியு மிருக்கிறது . வேதம் ஓதுவிக்க அந்தாய் வேதமோதக் உடல் துப்பாக்கிக் குண்டிற்கு மஞ்சாத கேட்டு வேதியர்கள் அஞ்சி காடங்கினர் . தும் கறுத்த நிறமுடையதும் தடித்த ( பச - பு . ) | தோலை யுடையதும் மூக்கிலிருந்து 3 - கல்வகை - இது மண்ணின் வேறுபாடு அடிகள் ' நீண்ட ஒரு கொம்பையும் பெற் ஆயினும் இவ்வகையில் பல மண் என் றது இது கொம்பின் வலிமையால் னுந் தலைப்பில் கூறினேன் . இதில் சில புவியைக் குத்தி யெறியும் . இது 7 8 கடவுளின் சிருட்டி விசேடத்தைத் தெரி அடி உயரமும் 10 - அடி அகலமும் இருக் விக்கின்றன . இந்தியாவின் மேற்கரையி கும் ஆகாரம் இலை தழை . இதற்குச் லுள்ள பாலகாட்டையடுத்த மான்ஹலூர் சேற்றில் புரள இஷ்டம் ஒருவர்க்கும் எனும் இடத்தில் ஒருவித கற்களுண்டா தீங்கு செய்யாது . கோபம் வந்தால் அபா கின்றன . அவற்றை வஸ்திரத்திற் சுற்றி யம் ஆப்ரிகாகண்டத்துக் கல்யானைகளு நெருப்பிலிடில் அவ்வஸ்திரம் தீப்பற்று க்கு இரண்டு கொம்புகள் உண்டு . இதை தல் இல்லையாம் . ரைனாஸாஸ் என்பர் . கல்ஹணர் - ஒரு கணித சித்தாந்த பண்டி கல்லுளிச் சித்தர் - இவர் ஒரு சித்தர் . ) தர் . சற்றேறக்குறைய 800 - வருஷங்க இவரைக் கல்லடிச் சித்தர் என்றுங் கூறு ளுக்கு முன்னிருந்தவர் . இவரியற்றிய வர் . இவரைப் பற்றிக் கல்லுளிச் சித்தன் நூல் இராஜதரங்கணி . போனவழி காடுமேடெல்லாம் தவிடு பொடி ( கல்லுகளெல்லாம் தவிடுபொடி . ) கவசமந்திரதேவதை - வண்டினிறமாய் ( என்றும் உண்டு . ) இவருக்கு மலை முதலிய பத்மாசனராய் முக்கண் வரதம் அப் வும் இவர் வழியைத் தடுக்காது இவருக்கு யம் சத்தி சூலம் சர்வாபரண பூஷிதரா இடங் கொடுத்து விலகி நிற்குமெனத் யிருப்பர் . தெரிகிறது . கவசர் - ஒரு இருடி . ஆசாரியர்க்குப் பதி கல்லூற்று - இது தன்னிடம் நனைந்த னான்கு கோடி பொன் கொடுக்க வெண்ணி பொருள்களைக் கல்லாக மாற்றும் நீரூற்று . | இரகுவிடம் பெற்று அளித்தவர் . இவ்வகை நீரூற்றுள் ஒன்று இங்கிலாந்தி கவசி - திருதராட்டிரன் குமரன் . லுள்ள யார்க்கஷயர் மாகாணத்திலுள்ள கவதகினி - சஞ்சயனுக்குத் தந்தை நாரெஸ்பரோ எனும் நகரத்திலுள்ள குன் கவந்தம் - யுத்தகாலத்துத் தலையற்றவிடத் றிலிருந்து அங்குள்ள கிணற்றில் விழு தும் முண்டம் தானே ஆடல் . இதனை கிறது . அந் நீர் தன்னால் நனைக்கப்பட்ட அட்டை ஆடல் என்பர் . ( நச்சர் . ) பொருளைக் கல்லாக மாற்றி விடுகிறதாம் . கவந்தன் - கபந்தனைக் காண்க இன்னும் இந்தியாவிலுள்ள இமயமலைச் கவயன் - ஒரு வாநரசேநாபதி சாரலில் சிலாநதி என ஒன்று இருக்கிற கவயாக்ஷன் - ஒரு வாநரவீரன் தாம் அதன் ஜலம் அவ்வாறு செய்கின்ற கவரைகள் - இவர்கள் கௌரவவம்சத்தவ தென்பர் . ரென்றும் கௌரியின் வம்சத்தவ ரென் கலையர் - இவர் வீரசைவர் இவர் ஒரு றும் கூறிநிற்கும் தெலுங்கர் . இவர்களிற் ஊரிலிருந்த காலத்தில் அவ்வூர் ஆலயத் பலர் கலப்பு ஜாதியராக இருக்கின்றனர் . தில் இருந்த பாம்பு அனைவரையுங் கடிக்க கௌரவரைக் காண்க . இறந்தவர்களை எழுப்பினர் . இவர் மடத்தி கவலன் - காதியைக் காண்க . தந்து சமையல் செய்பவள் தீர்த்தக் கவலை - கபலை காண்க . கரைக்குச் செல்ல அங்கு வந்திருந்த பிரா கவஷன் - துருவுக்குத் தந்தை . மணன் அந்தச் சமயற்காரியின் குடத்தைத் கவாக்ஷன் - சுக்கிரீவ சேனாபதி . வாநரன் . தொட்டனன் . அதனால் சமையலசெய்ப வி - 1 . சுக்கிரன் . வள் தீர்த்தத்தில் ஸ்நானஞ்செய்து சலம் 2 . சுக்கிரனுக்குத் தந்தை . கொண்டு சென்றனள் . இதனைக் கண்ட 3 . இக்ஷ்வாகுவின் தம்பி . வைவச்சுத வேதியர் கோபித்துக் கல்லையரிடங் கூறக் னுக்குக் கடைசி குமரன் .