அபிதான சிந்தாமணி

கலைக்கேத்தபிரமையர் 37 கல்மாஷபாதன் சி. * ஒருவர் கலை கீகேத்தபிரமையர் - இவர் முன்குடுமி தேசங்களில் வசிப்பது. தேகமெங்கும் யும் கையில் கலைக்கொம்பும் ஒற்றைக் கா சீண்டு தடித்துப் பழுப்பு நிறமான மயிர் லில் சதங்கையும் நீல ஆடையும் பெற்றுப் களைப் பெற்றிருக்கும். இது தலை பருத் பிச்சையேற்றுச் சிவனடியவர்க்குப் படை தும் கழுத்து நீண்டு மிருக்கும். இது த்து வருநாளில் சிவனடியவர் ஒருவர் கோடைகாலத்தில் புல்லையும், மாரியில் வறுமை நீங்கக் கின்னாப்பிரமையரிடஞ் பாசி முதலியவற்றையும் தின்னும். இதை செல்லவிருக்கையில் அவரை இவர் சிவ இலேசிற் பழக்கி ஸலெட்ஜ் எனும் வண் மூர்த்தியிடம் பொன்பெற்று அவர் உண டியிற் கட்டிப் பழக்குவார்கள். இது மணி வளிக்கின்றனர், நாமுமக்கு வேண்டிய க்கு அநேகமைல் செல்லும். இதன் தோ பொருள் அளிக்கின்றோமென்று தடுத்துத் -லும்கொம்பும் பலவிதத்தில் உதவுகின்றன. தாம் வைத்திருந்த கலைக்கொம்பைத் தட் கல்கட்டிகள் - இருளரில் ஒருவகையர். டினர். அக்கலைக்கொம்பு அவ்வடியவர் இவர்கள் கழுத்தில் லிங்கம் போல் கல்லைக் வேண்டியவளவு பொன் சொரிந்தது. அடி கட்டிக்கொண்டிருப்பர். யவர் அப்பொன்னைத் தூக்கமாட்டாது வச கல்கி - இவர் கலியுக அந்தத்தில் யசஸ் வரிடம் ஆள்பெற்றுத் தூக்கிச் செல்லக் எனும் பிராமணனுக்கு நாராயணாம்சமாகப் கண்ட வர். | பிறந்து நீண்ட வாளினால் உயர்ந்த குதி கலைஞானபாதன் - சந்திரன் குமான். ரைமீதேறி (3) இராத்திரிக்குள் மிலேச் கலைஞானம் (ஈச) - அக்கர இலக்கணம், சர் அனைவரையும் வெட்டிக் குவிக்கப் இலிகிதம், கணிதம், வேதம், புராணம், போகிறவர். (தே -பா). வியாகரணம், நீதிசாஸ்திரம், சோதிட கல்நார் - இது, கல்லின் வகைகளில் ஒன்று. சாஸ்திரம், தருமசாஸ்திரம், யோகசாஸ்தி இது, நார்போல் கிழிக்கவும், கயிறு திரிக் ரம், மந்திரசாஸ்திரம், சகுனசாஸ்திரம், கவும் துணி நெய்யவும் உதவுகிறதாம். சிற்பசாஸ்திரம், வைத்தியசாஸ்திரம், உரு இக்கல்நார் வட அமெரிக்காவின் கனடா வசாஸ்திரம், இதிகாசம், காவியம், அலங் நாட்டி லகப்படும். ஸ்காதலாந்து தீபத்தில் கரரம், மதுரபாடனம், நாடகம், நிருத்தம், அகப்படும் கல்நார் காகிதம் செய்யவும், சத்தபிரமம், வீணை, வேணு, மிருதங்கம், | தோல்போலுரித்துப் பலவேலைகள் செய் தாளம், அத்திரபரீக்ஷை, கனகபரீக்ஷை, விக்கவும் உதவுகிறதென்பர். இரதபரீக்ஷை, கஜபரீக்ஷை , அசுவபரீ கல்நெட்டி- (மலைநெட்டி) சில இடங்களில் க்ஷை, இரத்தினபாக்ஷை, பூபரீக்ஷை, சங் ஒருவகைக் கல், நீரிலிட்டால் சடைபோல் கிராம இலக்கணம், மல்லயுத்தம், ஆகரு | மிதக்கின்றது, அதனை மலைநெட்டி யென் ஷணம், உச்சாடனம், வித்துவேஷணம், பர். இவை மேனாடுகளில் உண்டு என்பர். மதனசாஸ்திரம், மோகனம், வசீகரணம், கல்பவருஷன் - வசுதேவருக்கு உபதேவி இரசவாதம், காந்தர்வவாதம், பைபீலவா | யிட முதித்தவன். தம், கௌத்துகவாதம், தாதுவாதம், காரு கல்பன் - துருவன் குமரன். டம், நட்டம், முட்டி, ஆகாயப்பிரவேசம், கல்பார்க்கம் - துருக்கர் அரசாண்ட பரத ஆகாயகமனம், பரகாயப்பிரவேசம், அதி கண்டத்திலுள்ள தேசம், ரிச்யம், இந்திரஜாலம், மகேந்திரஜாலம், கல்பொருசிறு நுரையார் - இவர் கடைச் அக்கினித்தம்பம், ஜலஸ் தம்பம், வாயுத் சங்க மருவியவபாக இருக்கலாம். இவர் தம்பம், திட்டித்தம்பம், வாக்குத்தம்பம், தம் செய்யுளில் எங்காதலர்" எனக் கூறி சுக்கிலத்தம்பம், கன்னத்தம்பம், கட்கத்தம் யிருத்தலால் பெண்பாலாராக இருத்தல் பம், அவத்தைப் பிரயோகம் முதலியன. கூடும். இவர் பெயர் இன்னதென அறி கலை நியமம் - தென் மதுரையிலுள்ள சிந்தா யக்கூடவில்லை இவர் தம் செய்யுளில் தேவியின் கோயில் கலாரூபமாகிய சிந்தா "கல்பொரு சிறு நுரை" எனக் கூறியிருத் தேவிக்கு இடமா தல்பற்றி இப்பெயர் பெ தலால் இவர்க்கு அப்பெயரே பெயரா ற்றது. (மணிமேகலை). யமைந்தது. குறு உசுல. கலைமான் - ரேண்டியர் என்பது இது கல்மாஷபாதன், (கன்மாடபாதன்)- இவன் மானினத்தைச் சேர்ந்த விருகம். இது மட் மித்திரசகன் என்னும் சூரிய வம்சத் தா டக்குதிரையளவு உயரமுள்ளது. இது சன். மனைவி மதயந்தி. இவன் ஒருநாள் உத்தரமகா சமுத்திரத்தை அடுத்த பிர வேட்டைக்குச் சென்று புலியுருக் கா
கலைக்கேத்தபிரமையர் 37 கல்மாஷபாதன் சி . * ஒருவர் கலை கீகேத்தபிரமையர் - இவர் முன்குடுமி தேசங்களில் வசிப்பது . தேகமெங்கும் யும் கையில் கலைக்கொம்பும் ஒற்றைக் கா சீண்டு தடித்துப் பழுப்பு நிறமான மயிர் லில் சதங்கையும் நீல ஆடையும் பெற்றுப் களைப் பெற்றிருக்கும் . இது தலை பருத் பிச்சையேற்றுச் சிவனடியவர்க்குப் படை தும் கழுத்து நீண்டு மிருக்கும் . இது த்து வருநாளில் சிவனடியவர் ஒருவர் கோடைகாலத்தில் புல்லையும் மாரியில் வறுமை நீங்கக் கின்னாப்பிரமையரிடஞ் பாசி முதலியவற்றையும் தின்னும் . இதை செல்லவிருக்கையில் அவரை இவர் சிவ இலேசிற் பழக்கி ஸலெட்ஜ் எனும் வண் மூர்த்தியிடம் பொன்பெற்று அவர் உண டியிற் கட்டிப் பழக்குவார்கள் . இது மணி வளிக்கின்றனர் நாமுமக்கு வேண்டிய க்கு அநேகமைல் செல்லும் . இதன் தோ பொருள் அளிக்கின்றோமென்று தடுத்துத் - லும்கொம்பும் பலவிதத்தில் உதவுகின்றன . தாம் வைத்திருந்த கலைக்கொம்பைத் தட் கல்கட்டிகள் - இருளரில் ஒருவகையர் . டினர் . அக்கலைக்கொம்பு அவ்வடியவர் இவர்கள் கழுத்தில் லிங்கம் போல் கல்லைக் வேண்டியவளவு பொன் சொரிந்தது . அடி கட்டிக்கொண்டிருப்பர் . யவர் அப்பொன்னைத் தூக்கமாட்டாது வச கல்கி - இவர் கலியுக அந்தத்தில் யசஸ் வரிடம் ஆள்பெற்றுத் தூக்கிச் செல்லக் எனும் பிராமணனுக்கு நாராயணாம்சமாகப் கண்ட வர் . | பிறந்து நீண்ட வாளினால் உயர்ந்த குதி கலைஞானபாதன் - சந்திரன் குமான் . ரைமீதேறி ( 3 ) இராத்திரிக்குள் மிலேச் கலைஞானம் ( ஈச ) - அக்கர இலக்கணம் சர் அனைவரையும் வெட்டிக் குவிக்கப் இலிகிதம் கணிதம் வேதம் புராணம் போகிறவர் . ( தே - பா ) . வியாகரணம் நீதிசாஸ்திரம் சோதிட கல்நார் - இது கல்லின் வகைகளில் ஒன்று . சாஸ்திரம் தருமசாஸ்திரம் யோகசாஸ்தி இது நார்போல் கிழிக்கவும் கயிறு திரிக் ரம் மந்திரசாஸ்திரம் சகுனசாஸ்திரம் கவும் துணி நெய்யவும் உதவுகிறதாம் . சிற்பசாஸ்திரம் வைத்தியசாஸ்திரம் உரு இக்கல்நார் வட அமெரிக்காவின் கனடா வசாஸ்திரம் இதிகாசம் காவியம் அலங் நாட்டி லகப்படும் . ஸ்காதலாந்து தீபத்தில் கரரம் மதுரபாடனம் நாடகம் நிருத்தம் அகப்படும் கல்நார் காகிதம் செய்யவும் சத்தபிரமம் வீணை வேணு மிருதங்கம் | தோல்போலுரித்துப் பலவேலைகள் செய் தாளம் அத்திரபரீக்ஷை கனகபரீக்ஷை விக்கவும் உதவுகிறதென்பர் . இரதபரீக்ஷை கஜபரீக்ஷை அசுவபரீ கல்நெட்டி - ( மலைநெட்டி ) சில இடங்களில் க்ஷை இரத்தினபாக்ஷை பூபரீக்ஷை சங் ஒருவகைக் கல் நீரிலிட்டால் சடைபோல் கிராம இலக்கணம் மல்லயுத்தம் ஆகரு | மிதக்கின்றது அதனை மலைநெட்டி யென் ஷணம் உச்சாடனம் வித்துவேஷணம் பர் . இவை மேனாடுகளில் உண்டு என்பர் . மதனசாஸ்திரம் மோகனம் வசீகரணம் கல்பவருஷன் - வசுதேவருக்கு உபதேவி இரசவாதம் காந்தர்வவாதம் பைபீலவா | யிட முதித்தவன் . தம் கௌத்துகவாதம் தாதுவாதம் காரு கல்பன் - துருவன் குமரன் . டம் நட்டம் முட்டி ஆகாயப்பிரவேசம் கல்பார்க்கம் - துருக்கர் அரசாண்ட பரத ஆகாயகமனம் பரகாயப்பிரவேசம் அதி கண்டத்திலுள்ள தேசம் ரிச்யம் இந்திரஜாலம் மகேந்திரஜாலம் கல்பொருசிறு நுரையார் - இவர் கடைச் அக்கினித்தம்பம் ஜலஸ் தம்பம் வாயுத் சங்க மருவியவபாக இருக்கலாம் . இவர் தம்பம் திட்டித்தம்பம் வாக்குத்தம்பம் தம் செய்யுளில் எங்காதலர் எனக் கூறி சுக்கிலத்தம்பம் கன்னத்தம்பம் கட்கத்தம் யிருத்தலால் பெண்பாலாராக இருத்தல் பம் அவத்தைப் பிரயோகம் முதலியன . கூடும் . இவர் பெயர் இன்னதென அறி கலை நியமம் - தென் மதுரையிலுள்ள சிந்தா யக்கூடவில்லை இவர் தம் செய்யுளில் தேவியின் கோயில் கலாரூபமாகிய சிந்தா கல்பொரு சிறு நுரை எனக் கூறியிருத் தேவிக்கு இடமா தல்பற்றி இப்பெயர் பெ தலால் இவர்க்கு அப்பெயரே பெயரா ற்றது . ( மணிமேகலை ) . யமைந்தது . குறு உசுல . கலைமான் - ரேண்டியர் என்பது இது கல்மாஷபாதன் ( கன்மாடபாதன் ) - இவன் மானினத்தைச் சேர்ந்த விருகம் . இது மட் மித்திரசகன் என்னும் சூரிய வம்சத் தா டக்குதிரையளவு உயரமுள்ளது . இது சன் . மனைவி மதயந்தி . இவன் ஒருநாள் உத்தரமகா சமுத்திரத்தை அடுத்த பிர வேட்டைக்குச் சென்று புலியுருக் கா