அபிதான சிந்தாமணி

அச்மகன் 27 | அச்வலக்ஷணம் பெற்றுப் பிறகு சந்தனுவின் தேவியாய் குச் சியவநரால் சோமபானங் கொடுக்கப் இரண்டு புத்திரரைப்பெற்று அப்பால் பட்டது. இந்தச் சோமபானத்திற்கு இந் அச்சோதை யெனும் புண்ணிய நதியாக திரன் கோபித்து வச்சிரமெறிய இந்திர வென அருளிப்போயினர். இத்தினத்தில் னுக்குக் கையில் வாத முண்டாயிற்று. அப்பிதுர்க்களை நினைத்துக் கர்மாதிகள் இதனை இவர்கள் போக்கினதால் தேவர்க செய்யின் அவை பிதுர்ப் பிரீதியைத் தரும். ளுடன் அவிபெற வரம் பெற்றனர். வேத (மச்சபுராணம்) மந்திரங்களில் இவர்களைப் பலவாறு கூறப் அச்மகன் - (சூ) கல்மாஷபா தன் குமரன். பட்டிருக்கிறது. (பாரதம்). இவன் குமான் மூலகன். இவன் தாய் இவ 2. டாஸத்யன், தஸான். இவ்விருவரும் னைப் பெறுங்காலத்தில் பிரசவவேதனை | சூர்ய புத்திரர். சம்ஞா தேவியின் மூக்கிலி யதிகமடைய வசிட்டர் அவள் வயிற் ருந்து பிறந்தவர் (பார - அநு). றைக் கல்லாற் கீறிச் சிசுவை வெளிப் அச்வபதி- மத்திர தேசாதிபதி. இவன் பதி படுத்தினர். கல்லாற் கீறப்பட்டு வந்தமை னெட்டு வருஷம் சாவித்திரியை நோக்கித் யால் இவனுக்கு இப்பெயர் வந்தது, தவஞ்செய்து சாவித்திரி யெனும் பெண் (அயோ ...ம்). ணைப் பெற்றனன். அசீமரிரோகம் - இது மூத்திரசோகத்தின் 2. கேகய நாட்டாசன். பெண், கை வகை. இது மூத்திரத்தில் கற்களை உண்டு கேசி. குமான் யு தாசித். பண்ணுவது, இது நாபியில் நோவு, நீர், அச்யுதர் - சக்ரபாணியார் குமார். இவர் கும ஆட்டின் மூத்திர நாற்றமாய் வருத்தத்துட சர் செந்தாமரைக்கண்ணர். இவர் நம்மாழ் னிறங்கல், சாம், அரோசகம் இவைகளை' வாருக்கு நான்காம் பாட்டர். உண்டாக்கும். இது வாதபித்த சிலேஷ்ம் அசிவமகாராசன் - (சூ) அரசன், இவன் புத் அஸ்மரிகள், சுக்லாஸ்மரி, சர்க்கராஸ்மரி திரனிலாது வருத்தமடைந்து பிருகுமுனி எனப் பாகுபாடடையும். இதுவே கல்ல வரையடைந்து புத்திரகாமேஷ்டி செய்வித் டைப்பு ரோகம். இவைகளைச் சலமஞ்சரி, துக் கொள்கையில் நடுச்சாமத்தில் தாகம் வெடியுப்புச் சுன்னம் முதலிய இவற்றால் கொண்டு யாக தீர்த்தத்தை யுண்டனன். வசமாக்கலாம். அதனால் வயிற்றில் கருவுண்டாகி (க00) அசீமர்- ஒரு இருடி விதேக தேசாதிபதியா வருஷம் கருச் சுமந்து மாதோதாவைப் கிய ஜநகருக்கு ஞானோபதேசஞ் செய்த பெற்றுச் சுவர்க்கமடைந்தவன். வர். (பரா - சாந்) அச்வமேதன் -(சந்) சுதா கேனுக்கு வைதேக அச்வசிரசு - அச்வநிதேவர்களால் உபாசிக் யிடம் பிறந்தவன். சநமேசயன் பெளத்தி கப்பட்ட ஒரு மந்திரம். என். (பாரதம்). அச்வசிரன் - இவன் கபிலோபதேசத்தால் அவலக்ஷணம் - குதிபைகள், சாமவேதத் வனமடைந்து தவமியற்றி இஷ்டசித்தி தின் நாவினும், பிரமதேவர் ஓமஞ்செய்த பெற்ற அரசன். (வராஹ - புரா). போது அவர் கண்ணினும், அக்கியினும், அச்வத்த நாராயணன் - இவன் தர்ப்பசய அவர் கைவழியொழுதிய நீரினும், இந்தி னத்தில் தவம்புரிந்து திருமாலருள் பெற் ரன் முதலிய திக்குப்பாலகர் எண்மரிடத் றவன், தும், கடலிற்றோன்றிய அமுதினிடத்தும், அசீவதிதேவர்கள் - விவச்சுவான் எனும் சூரி இலக்ஷ்மி சாபத்தால், பிரமன் கோட்டா யன், தன் பாரி சஞ்ஞை அல்லது துவஷ் னாக அக்கோட்டான் முட்டையிலும் பிறர் டரை, தன்னை விட்டுப் பெட்டைக் தன. இந்தக் குதிரைகள் பாடலம், கோட குதிரை உருக்கொண்டு தவஞ் செய்வதை கம், இவுளி, வன்னி , குதிரை, பரி, கந்து யறிந்து ஆண் குதிரை உருக் கொண்டு கம், புரவி என எட்டு வகையாகக் கூறப் தொடா அப்பெட்டைக் குதிரையாகிய படும். அவற்றுள் :-1. பாடலம் என் சஞ்ஞாதேவியின் இரண்டு மூக்கின் பது, நெய்த்து மாந் தளிர் நிறமான நாவும், தொளை களிலிருந்து சூரியரே தஸால் பிறந் உயர்ந்து நீண்ட குளம்புகளும், சரியொத்த தவர்கள். தேவவைத்தியர். சியவநர் பாரி பற்களும், பாம்பின் படம் போல் விரிந்த சுகன்னியைச் சோதித்துச் சியவாருக்கு கழுத்தும், மார்பும் கொண்டது. 2. கோட யௌவனமளித்தவர்கள். சுகன்னியைக் கம் என்பது, விசாலமான நெற்றியும், காண்க. சையாதியஞ்ஞத்தில் இவர்களுக் நீண்ட தலைமயிர்போல் ஒரு நிறமான பு
அச்மகன் 27 | அச்வலக்ஷணம் பெற்றுப் பிறகு சந்தனுவின் தேவியாய் குச் சியவநரால் சோமபானங் கொடுக்கப் இரண்டு புத்திரரைப்பெற்று அப்பால் பட்டது . இந்தச் சோமபானத்திற்கு இந் அச்சோதை யெனும் புண்ணிய நதியாக திரன் கோபித்து வச்சிரமெறிய இந்திர வென அருளிப்போயினர் . இத்தினத்தில் னுக்குக் கையில் வாத முண்டாயிற்று . அப்பிதுர்க்களை நினைத்துக் கர்மாதிகள் இதனை இவர்கள் போக்கினதால் தேவர்க செய்யின் அவை பிதுர்ப் பிரீதியைத் தரும் . ளுடன் அவிபெற வரம் பெற்றனர் . வேத ( மச்சபுராணம் ) மந்திரங்களில் இவர்களைப் பலவாறு கூறப் அச்மகன் - ( சூ ) கல்மாஷபா தன் குமரன் . பட்டிருக்கிறது . ( பாரதம் ) . இவன் குமான் மூலகன் . இவன் தாய் இவ 2 . டாஸத்யன் தஸான் . இவ்விருவரும் னைப் பெறுங்காலத்தில் பிரசவவேதனை | சூர்ய புத்திரர் . சம்ஞா தேவியின் மூக்கிலி யதிகமடைய வசிட்டர் அவள் வயிற் ருந்து பிறந்தவர் ( பார - அநு ) . றைக் கல்லாற் கீறிச் சிசுவை வெளிப் அச்வபதி - மத்திர தேசாதிபதி . இவன் பதி படுத்தினர் . கல்லாற் கீறப்பட்டு வந்தமை னெட்டு வருஷம் சாவித்திரியை நோக்கித் யால் இவனுக்கு இப்பெயர் வந்தது தவஞ்செய்து சாவித்திரி யெனும் பெண் ( அயோ . . . ம் ) . ணைப் பெற்றனன் . அசீமரிரோகம் - இது மூத்திரசோகத்தின் 2 . கேகய நாட்டாசன் . பெண் கை வகை . இது மூத்திரத்தில் கற்களை உண்டு கேசி . குமான் யு தாசித் . பண்ணுவது இது நாபியில் நோவு நீர் அச்யுதர் - சக்ரபாணியார் குமார் . இவர் கும ஆட்டின் மூத்திர நாற்றமாய் வருத்தத்துட சர் செந்தாமரைக்கண்ணர் . இவர் நம்மாழ் னிறங்கல் சாம் அரோசகம் இவைகளை ' வாருக்கு நான்காம் பாட்டர் . உண்டாக்கும் . இது வாதபித்த சிலேஷ்ம் அசிவமகாராசன் - ( சூ ) அரசன் இவன் புத் அஸ்மரிகள் சுக்லாஸ்மரி சர்க்கராஸ்மரி திரனிலாது வருத்தமடைந்து பிருகுமுனி எனப் பாகுபாடடையும் . இதுவே கல்ல வரையடைந்து புத்திரகாமேஷ்டி செய்வித் டைப்பு ரோகம் . இவைகளைச் சலமஞ்சரி துக் கொள்கையில் நடுச்சாமத்தில் தாகம் வெடியுப்புச் சுன்னம் முதலிய இவற்றால் கொண்டு யாக தீர்த்தத்தை யுண்டனன் . வசமாக்கலாம் . அதனால் வயிற்றில் கருவுண்டாகி ( க00 ) அசீமர் - ஒரு இருடி விதேக தேசாதிபதியா வருஷம் கருச் சுமந்து மாதோதாவைப் கிய ஜநகருக்கு ஞானோபதேசஞ் செய்த பெற்றுச் சுவர்க்கமடைந்தவன் . வர் . ( பரா - சாந் ) அச்வமேதன் - ( சந் ) சுதா கேனுக்கு வைதேக அச்வசிரசு - அச்வநிதேவர்களால் உபாசிக் யிடம் பிறந்தவன் . சநமேசயன் பெளத்தி கப்பட்ட ஒரு மந்திரம் . என் . ( பாரதம் ) . அச்வசிரன் - இவன் கபிலோபதேசத்தால் அவலக்ஷணம் - குதிபைகள் சாமவேதத் வனமடைந்து தவமியற்றி இஷ்டசித்தி தின் நாவினும் பிரமதேவர் ஓமஞ்செய்த பெற்ற அரசன் . ( வராஹ - புரா ) . போது அவர் கண்ணினும் அக்கியினும் அச்வத்த நாராயணன் - இவன் தர்ப்பசய அவர் கைவழியொழுதிய நீரினும் இந்தி னத்தில் தவம்புரிந்து திருமாலருள் பெற் ரன் முதலிய திக்குப்பாலகர் எண்மரிடத் றவன் தும் கடலிற்றோன்றிய அமுதினிடத்தும் அசீவதிதேவர்கள் - விவச்சுவான் எனும் சூரி இலக்ஷ்மி சாபத்தால் பிரமன் கோட்டா யன் தன் பாரி சஞ்ஞை அல்லது துவஷ் னாக அக்கோட்டான் முட்டையிலும் பிறர் டரை தன்னை விட்டுப் பெட்டைக் தன . இந்தக் குதிரைகள் பாடலம் கோட குதிரை உருக்கொண்டு தவஞ் செய்வதை கம் இவுளி வன்னி குதிரை பரி கந்து யறிந்து ஆண் குதிரை உருக் கொண்டு கம் புரவி என எட்டு வகையாகக் கூறப் தொடா அப்பெட்டைக் குதிரையாகிய படும் . அவற்றுள் : - 1 . பாடலம் என் சஞ்ஞாதேவியின் இரண்டு மூக்கின் பது நெய்த்து மாந் தளிர் நிறமான நாவும் தொளை களிலிருந்து சூரியரே தஸால் பிறந் உயர்ந்து நீண்ட குளம்புகளும் சரியொத்த தவர்கள் . தேவவைத்தியர் . சியவநர் பாரி பற்களும் பாம்பின் படம் போல் விரிந்த சுகன்னியைச் சோதித்துச் சியவாருக்கு கழுத்தும் மார்பும் கொண்டது . 2 . கோட யௌவனமளித்தவர்கள் . சுகன்னியைக் கம் என்பது விசாலமான நெற்றியும் காண்க . சையாதியஞ்ஞத்தில் இவர்களுக் நீண்ட தலைமயிர்போல் ஒரு நிறமான பு