அபிதான சிந்தாமணி

கர்மஜசையோகம் 365 கலாசத்தி உரு வாக்குக் காய வியாபாரமாகிய காரியகர்மத் வது. இது, நாட்டுக்கலப்பை, பிறநாட்டு திற்கு மூலகாரணமாகையால் இதற்குக் இரும்புக்கலப்பையும் உண்டு. அது கனத் காராணமல மெனவும் பெயர். செய்த தது ஆதலால் இந்நாட்டார் அதைக் கொள் கிரியை நசிக்கச் சூக்ஷமித் திருப்பதாகை ளார். பூமியைப் பண்படுத்த பாம்பு, புல் யால் அதிர்ஷ்ட மெனவும் பெயர் பெறும் முதலிய எடுக்கப்பலுமாம், விதை விதைக்க இது, ஆதியாத்மிகம், ஆதிதெய்வீகம், ஆதி கொருகலப்பை, களையெடுக்கக்களை கொட்டு பௌதிகம் எனும் தாபத்திரயத்திற்கும் முதலிய உபயோகிப்பர். எதுவாம். இது சாரீர, மானஸாதிகர்மங்க கலப்பைநாள் -- உத்திர மூன்று முசோ ளுக்கு ஏது. இது தொன்று தொட்டு - கணி மூலம், அத்தமி சேவதியாமிருபூசம், வருதலால் பிரவாகாநாதி. இது, தூலம், | ரித்தையு வாவிலரிஷ மீன்கற்கீ, நத்துச் சூஷ்மம், அதிசூக்ஷ்மமாய் வருவது. (சிவ சுறா மிதுனங் கலப்பைக்கே ஞான.) கலம் கொட்டி - குசவன். - 2. (கச) அவை காதிகர்மம், அகாதி கலவிகானர்- கலவிகரணி சத்திக்குப் பதி, கர்மம் என்பன. காதிகர்மம் - சங அவை | ஆகாசரூபர். இவர்க்குப் பீமர் எனவும் ஞானவரணியம் - டு, தர்சனாவரணியம் க. பெயர். மோகநீயம் - உஅ, ஆயுஷ்யம் - கூ, அந்த கலவிகரணி - ஆகாசரூபசத்தி. இவட்கு சாயம் - ரு, நாமகர்மம் கங. இவற்றைத் ஈசர் கலவிகரணர் அல்லது பீமர். தனித்தனி காண்க, மற்றவை அகாதிகர் கலவையணி - இது, பாலும் நீரும் சேர்க் மம் அவை - அரு ஆக - க ச அ . (சி-பரபக்ஷம்.) தாற்போல விளங்காத பேதத்தையு டைய கர்மஜசையோகம் - எந்தச் சையோகத் பல வணிகளது கலப்பாம். இதனை வட தின் உற்பத்தியில் தொழில் அசமவாயி நூலார், சங்கராலங் - மென்பர். அது, காரணமாக இருக்கிறதோ அது. (தரு) உறுப்புறுப்பிக் கலவையணி, நிகர் தலை கர்மியன் - காந்தாரன் புதல்வன். மைக் கலவையணி, ஐயக் கலவையணி, காலியு - பிர்டிஷ் தீவிலுள்ள மூக்கு நீண்ட ஒரு தொடர்ப் பொருட்கலவையணி என பறவை. இது பூச்சுகளைத் தின்று ஜீவிப் நான்கு வகைப்படும். இவற்றினியல்பைக் பது. பூமியில் முட்டையிட்டும் நீர்க்கரை குவலயானந்தம் காண்க ஓரங்களில் வசிக்கும் என்பர். கலாகோ - (Gologo) இது ஒருவகை எலி கவடம் - வங்க தேசத்தருகிலுள்ள தேசம். போன்ற பிராணி காதும், வாலும் நீண் இதற்கரசன் தாம்ரலிப்தன். (பார்) டது. இதில் பெரிது ஒரு பூனையினள கலகன் - இவன் ஒரு அரக்கன். தருமகுத் விருக்கும். ஆபிரிகா தேசத்தது. தன் எனும் வேதியனைக் கண்டு நல்லறிவு கலாசத்தி உரு - 1. நிவர்த்திகலாசத்தி, பெற்று அவனிடம் தனது பூர்வஜன்ம வர பொன்னிறமாய் நான்கு முகம், நான்கு லாறு கூறி நலமடைந்தவன். தருமதத் கைகளில் ஜபமாலை, வஜ்ரம், அபயம், தனைக் காண்க. கமலம் உடையவளாயிருப்பள். கலககண்டகி - காலகௌசிகனுக்குப் பாரி . 2. பிரதிஷ்டாகலாசத்தி - படிகநிற கலகை - ஆன்மாக்களுக்குக் கலகத்தை மாய் இரண்டு முகம், நான்கு கைகளில் விளைவிக்கும் ஓர் தேவதை. பாசம், அபயம், ஜபமாலை, கமலம் கலங்கரைவிளக்கம் - கப்பல் யாத்திரை இவற்றை யுடையவளா யிருப்பள். செய்த பண்டையோர்க்குக் கரைதெரியும் 3. வித்யாகலாசத்தி - இவள் கறுத்த வகை கடற்கரையிற் கட்டப்பட்ட ஒளித் நிறம், பிரகாசத்தோடு கூடிய நான்கு தம்பம், முகம், நான்கு கைகள், சத்தி, அபயம், கலசயோனி - அகத்தியர், வசிட்டர்கள்.) ஜபமாலை, கமலம் உடையவளாய் மகா கலசத்தி லுதித்ததனாற் பெற்ற பெயர் பலிஷ்டையா யிருப்பள். கலப்பை - இது, உழவர் நிலத்தைப் பண் 4. சாந்திகலாசத்தி - சுத்த ஸ்படிக படுத்த உபயோகிக்கும் கருவி. இது நிலத் நிறம், ஐந்து முகம், நான்கு கைகளில் தவ திலுள்ள உறுதியாகிய மண்ணினைக் கீழ் ஜம், அபயம், ஜபமாலை, தாமரைகளையும், மேலாகக் கலப்பது. இது அடிப்படை, உபவீதத்தையும் உடை வளா யிருப்பள். மேழி, ஏர்க்கால், நுகத்தடி, கார், முதலிய 5. சாந்தியத்தகலாசத்தி - ஸ்படிக பெற்று இரண்டு எருதுகளால் உழப்படு நிறம், ஐந்து முகம், நான்குகைகள், பாசம்,
கர்மஜசையோகம் 365 கலாசத்தி உரு வாக்குக் காய வியாபாரமாகிய காரியகர்மத் வது . இது நாட்டுக்கலப்பை பிறநாட்டு திற்கு மூலகாரணமாகையால் இதற்குக் இரும்புக்கலப்பையும் உண்டு . அது கனத் காராணமல மெனவும் பெயர் . செய்த தது ஆதலால் இந்நாட்டார் அதைக் கொள் கிரியை நசிக்கச் சூக்ஷமித் திருப்பதாகை ளார் . பூமியைப் பண்படுத்த பாம்பு புல் யால் அதிர்ஷ்ட மெனவும் பெயர் பெறும் முதலிய எடுக்கப்பலுமாம் விதை விதைக்க இது ஆதியாத்மிகம் ஆதிதெய்வீகம் ஆதி கொருகலப்பை களையெடுக்கக்களை கொட்டு பௌதிகம் எனும் தாபத்திரயத்திற்கும் முதலிய உபயோகிப்பர் . எதுவாம் . இது சாரீர மானஸாதிகர்மங்க கலப்பைநாள் - - உத்திர மூன்று முசோ ளுக்கு ஏது . இது தொன்று தொட்டு - கணி மூலம் அத்தமி சேவதியாமிருபூசம் வருதலால் பிரவாகாநாதி . இது தூலம் | ரித்தையு வாவிலரிஷ மீன்கற்கீ நத்துச் சூஷ்மம் அதிசூக்ஷ்மமாய் வருவது . ( சிவ சுறா மிதுனங் கலப்பைக்கே ஞான . ) கலம் கொட்டி - குசவன் . - 2 . ( கச ) அவை காதிகர்மம் அகாதி கலவிகானர் - கலவிகரணி சத்திக்குப் பதி கர்மம் என்பன . காதிகர்மம் - சங அவை | ஆகாசரூபர் . இவர்க்குப் பீமர் எனவும் ஞானவரணியம் - டு தர்சனாவரணியம் . பெயர் . மோகநீயம் - உஅ ஆயுஷ்யம் - கூ அந்த கலவிகரணி - ஆகாசரூபசத்தி . இவட்கு சாயம் - ரு நாமகர்மம் கங . இவற்றைத் ஈசர் கலவிகரணர் அல்லது பீமர் . தனித்தனி காண்க மற்றவை அகாதிகர் கலவையணி - இது பாலும் நீரும் சேர்க் மம் அவை - அரு ஆக - . ( சி - பரபக்ஷம் . ) தாற்போல விளங்காத பேதத்தையு டைய கர்மஜசையோகம் - எந்தச் சையோகத் பல வணிகளது கலப்பாம் . இதனை வட தின் உற்பத்தியில் தொழில் அசமவாயி நூலார் சங்கராலங் - மென்பர் . அது காரணமாக இருக்கிறதோ அது . ( தரு ) உறுப்புறுப்பிக் கலவையணி நிகர் தலை கர்மியன் - காந்தாரன் புதல்வன் . மைக் கலவையணி ஐயக் கலவையணி காலியு - பிர்டிஷ் தீவிலுள்ள மூக்கு நீண்ட ஒரு தொடர்ப் பொருட்கலவையணி என பறவை . இது பூச்சுகளைத் தின்று ஜீவிப் நான்கு வகைப்படும் . இவற்றினியல்பைக் பது . பூமியில் முட்டையிட்டும் நீர்க்கரை குவலயானந்தம் காண்க ஓரங்களில் வசிக்கும் என்பர் . கலாகோ - ( Gologo ) இது ஒருவகை எலி கவடம் - வங்க தேசத்தருகிலுள்ள தேசம் . போன்ற பிராணி காதும் வாலும் நீண் இதற்கரசன் தாம்ரலிப்தன் . ( பார் ) டது . இதில் பெரிது ஒரு பூனையினள கலகன் - இவன் ஒரு அரக்கன் . தருமகுத் விருக்கும் . ஆபிரிகா தேசத்தது . தன் எனும் வேதியனைக் கண்டு நல்லறிவு கலாசத்தி உரு - 1 . நிவர்த்திகலாசத்தி பெற்று அவனிடம் தனது பூர்வஜன்ம வர பொன்னிறமாய் நான்கு முகம் நான்கு லாறு கூறி நலமடைந்தவன் . தருமதத் கைகளில் ஜபமாலை வஜ்ரம் அபயம் தனைக் காண்க . கமலம் உடையவளாயிருப்பள் . கலககண்டகி - காலகௌசிகனுக்குப் பாரி . 2 . பிரதிஷ்டாகலாசத்தி - படிகநிற கலகை - ஆன்மாக்களுக்குக் கலகத்தை மாய் இரண்டு முகம் நான்கு கைகளில் விளைவிக்கும் ஓர் தேவதை . பாசம் அபயம் ஜபமாலை கமலம் கலங்கரைவிளக்கம் - கப்பல் யாத்திரை இவற்றை யுடையவளா யிருப்பள் . செய்த பண்டையோர்க்குக் கரைதெரியும் 3 . வித்யாகலாசத்தி - இவள் கறுத்த வகை கடற்கரையிற் கட்டப்பட்ட ஒளித் நிறம் பிரகாசத்தோடு கூடிய நான்கு தம்பம் முகம் நான்கு கைகள் சத்தி அபயம் கலசயோனி - அகத்தியர் வசிட்டர்கள் . ) ஜபமாலை கமலம் உடையவளாய் மகா கலசத்தி லுதித்ததனாற் பெற்ற பெயர் பலிஷ்டையா யிருப்பள் . கலப்பை - இது உழவர் நிலத்தைப் பண் 4 . சாந்திகலாசத்தி - சுத்த ஸ்படிக படுத்த உபயோகிக்கும் கருவி . இது நிலத் நிறம் ஐந்து முகம் நான்கு கைகளில் தவ திலுள்ள உறுதியாகிய மண்ணினைக் கீழ் ஜம் அபயம் ஜபமாலை தாமரைகளையும் மேலாகக் கலப்பது . இது அடிப்படை உபவீதத்தையும் உடை வளா யிருப்பள் . மேழி ஏர்க்கால் நுகத்தடி கார் முதலிய 5 . சாந்தியத்தகலாசத்தி - ஸ்படிக பெற்று இரண்டு எருதுகளால் உழப்படு நிறம் ஐந்து முகம் நான்குகைகள் பாசம்