அபிதான சிந்தாமணி

கருசன் ம கர்ணன் அறுபத்தித்திரர்களுக்கு பெற்ற கநசன்-வைவச்சு தமனுவின் குமாரர்களில் 11. கர்ணகூசிகா சோகம், 12. கர்ணபிப் ஒருவன். இக்ஷவாகுவின் தம்பி. பலி சோகம், 13. கர்ணபி தாரிகா ரோகம், கருர் - கொச்சி நாட்டிற் பெரியாற்றங்கரையி 14. கர்ணபாலசோஷரோகம், 15. கர்ண லுள்ள ஊர். தந்திரிகா ரோகம், 16. கர்ணபரிபோடக ரேசன் - செவ்வாயின் புத்திரன். ரோகம், 17. கர்ணேற்பாத ரோகம், 18. கரையார் - கடற்கரையி லிருந்து வாழ் காணோன்மந்த சோகம், 19 துக்கவர்த்தன வோர். கடலில் மீன்பிடிக்குந் தொழில் ரோகம், 20. கர்ணலகிய சோகம். மேற் கொண்டவர். கர்ணன் -1. (கன்னன்) குந்திதேவி கன்னி கரையேறவிட்ட நல்லூர் - இது நடுநாட்டி கையாயிருக்கையில் இவள் தந்தை அவ்வி லுள்ள ஒரு சிவத்தலம், மாணிக்கவாசக டம் வந்திருந்த துருவாச முனிவர்க்கு உப சுவாமிகள் இத்தலத்தருகே வருகையில் சரிக்கக் கட்டளையிட்டனன். அந்தப்படி கெடிலம் பெருகி வழி தடுத்ததால் சிவமூர் உபசரிக்க அந்த முனிவர் களிப்புற்று உப த்தி சித்தரா யெழுந்தருளி வழிவிடக் கட் தேசித்த மந்திர உபதேசத்தைப் பெற்று டளையிட்ட தலம். இருந்தனள். ஒருநாள் தனது இருக்கை கரீக்கரீ-1. ஆதிசேஷனிடந் தவஞ்செய்து யின் மேலிடத்தில் உலாவுகையில் இம் மங் நிமித்தசாஸ்திரத்தையும், சோதிடசாஸ்தி திரபலத்தை அறிவோமென்று அதை -ரத்தையும் பெற்றவர். உச்சரித்தனள். அந்த மந்திரதேவதையா 2. சிவபூஜாபலத்தால் சகல கலைகளை கிய சூரியன் எதிர்தோன்றி மந்திரத்தின் 'யும் அடைந்தவர். (சிவ - புரா.) செய்கை கூறினன். இதைக்கேட்ட குந்தி - 3. இவர் தருமருக்குத் தாம் சிவபூசை நான் கன்னிகையெனச் சூரியன் அவளுக் யால் அறுபத்தினாலு கலைகளையும் ஆயிரம் குத் தக்க பருவமளித்துக் கூடினன். புத்திரர்களையும் புத்திரர்களுக்கும் தமக் அதனால் இப்புத்திரன் கவசகுண்டல தாரி கும் பத்துலக்ஷ வருஷ ஆயுளையும் பெற்ற யாய்ப் பிறந்தனன். தாய் உடனே இக் தாகக் கூறியவர், பார-அநும். குழந்தையை ஊரின் அபவாதத்திற் கஞ் seக்காசாரியர் - ஒரு கணித சித்தாந்த சித் தன் முன்றானையில் சிறிது கிழித்துத் பண்டிதர். இவர் சற்றேறக்குறைய 2000 தன்னிடமிருந்த பெட்டியிலிட்டுக் குழந் வருஷங்களுக்கு முன்னிருந்தவர். தையை அதில் வளர்த்தி அருகிருந்த ஆம் கர்க்கோடன் - கார்க்கோடனைக் காண்க. றில் விட்டனள். அக்குழந்தை பொதிந்த கர்ணகை-1. ஒரு காந்தருவப் பெண், பேழை ஆற்று நீர் வழியே அத்தினபுரத்தி 2. ஆநகன் தேவி. னருகில் வந்தது. அந்த வேளையில் சூத 3. கோவலன் மனைவி. குலத்தவனாகிய அதிரதனெனும் சாரதி கர்ணரோகம் - இது பீனசம், நீர்விளையா யும் அவன் பாரியும் நீராடவந்து ஆற்றோ டல், தினவினால் காதைக்குடைந்து சொரி மாய் வரும் பெட்டியைக் கண்டெடுத்துப் தல் ஆகிய இவைகளாற் பிறந்து அதிகரிக் பார்க்கையில் உள்ளே அதிகப் பிரகாச கின்ற திரிதோஷங்களினால் செவி நரம்பு மாய்க் குழந்தை யிருக்கக்கண்டு நமக்குக் களில் வியாபித்து அந்த மார்க்கத்தில் வே கடவுள் அனுக்கிரகத்தால் இக் குழந்தை தனையைச் செய்வது. இதனால் காதிற்குள் கிடைத்ததென்று வளர்த்துக்கொண்டனர். ஐந்துவித சூல ரோகமும் சங்கிர சாதி இவனுக்குப் பெயர் ஆகாயவாணியாலிடப் யாகிய (20, ரோகங்களும் உண்டாகும். பட்டது. இவன் வளர்ந்து வில்வித்தை அவை வாதகர்ணசூலை, பித்தகர்ணசூலை, கற்கும்படி துரோணரை யடுத்து வேண்டு சிலேஷ்மகர்ண சூலை, திரிதோஷகர்ண கையில் அவர் மறுத்தது கண்டு பரசுராம சூலை, ரத்தகர்ணசூலை என ஐந்து வகைப் ரிடஞ் சென்று தன்னைப் பிராமணனெனக் படும். சங்கிர சாதியாக ரோகங்கள் (20) கூறி வில்வித்தை கற்றனன். இவன் 1. கர்ணநாத சோகம், 2. பாதிரிய ரோகம், வில் காளபிருட்டம் எனப்படும். இவனைக் 3. பிரதிநாக சோகம், 4. கர்ணகண்டு போ கச்சைக்கொடியினன் என்பர். இவன் கம், 5. கர்ணசோபை சோகம், 6. கர்ண குமரனைச் சூரியகேது எனவும் விருஷ பூதி ரோகம், 7. கர்ணவித்திரதி ரோகம், சேனன் எனவுங் கூறுவர். இவன் தேவி 8. கர்ணாசோற்புத ரோகம், 9. காணாற் காஞ்சனமாலை. இவன் சங்கம் பராபரம். புத ரோகம், 10. கர்ணகிருமி ரோகம், இவன் இடையெழு வள்ளல்களில் ஒரு
கருசன் கர்ணன் அறுபத்தித்திரர்களுக்கு பெற்ற கநசன் - வைவச்சு தமனுவின் குமாரர்களில் 11 . கர்ணகூசிகா சோகம் 12 . கர்ணபிப் ஒருவன் . இக்ஷவாகுவின் தம்பி . பலி சோகம் 13 . கர்ணபி தாரிகா ரோகம் கருர் - கொச்சி நாட்டிற் பெரியாற்றங்கரையி 14 . கர்ணபாலசோஷரோகம் 15 . கர்ண லுள்ள ஊர் . தந்திரிகா ரோகம் 16 . கர்ணபரிபோடக ரேசன் - செவ்வாயின் புத்திரன் . ரோகம் 17 . கர்ணேற்பாத ரோகம் 18 . கரையார் - கடற்கரையி லிருந்து வாழ் காணோன்மந்த சோகம் 19 துக்கவர்த்தன வோர் . கடலில் மீன்பிடிக்குந் தொழில் ரோகம் 20 . கர்ணலகிய சோகம் . மேற் கொண்டவர் . கர்ணன் - 1 . ( கன்னன் ) குந்திதேவி கன்னி கரையேறவிட்ட நல்லூர் - இது நடுநாட்டி கையாயிருக்கையில் இவள் தந்தை அவ்வி லுள்ள ஒரு சிவத்தலம் மாணிக்கவாசக டம் வந்திருந்த துருவாச முனிவர்க்கு உப சுவாமிகள் இத்தலத்தருகே வருகையில் சரிக்கக் கட்டளையிட்டனன் . அந்தப்படி கெடிலம் பெருகி வழி தடுத்ததால் சிவமூர் உபசரிக்க அந்த முனிவர் களிப்புற்று உப த்தி சித்தரா யெழுந்தருளி வழிவிடக் கட் தேசித்த மந்திர உபதேசத்தைப் பெற்று டளையிட்ட தலம் . இருந்தனள் . ஒருநாள் தனது இருக்கை கரீக்கரீ - 1 . ஆதிசேஷனிடந் தவஞ்செய்து யின் மேலிடத்தில் உலாவுகையில் இம் மங் நிமித்தசாஸ்திரத்தையும் சோதிடசாஸ்தி திரபலத்தை அறிவோமென்று அதை - ரத்தையும் பெற்றவர் . உச்சரித்தனள் . அந்த மந்திரதேவதையா 2 . சிவபூஜாபலத்தால் சகல கலைகளை கிய சூரியன் எதிர்தோன்றி மந்திரத்தின் ' யும் அடைந்தவர் . ( சிவ - புரா . ) செய்கை கூறினன் . இதைக்கேட்ட குந்தி - 3 . இவர் தருமருக்குத் தாம் சிவபூசை நான் கன்னிகையெனச் சூரியன் அவளுக் யால் அறுபத்தினாலு கலைகளையும் ஆயிரம் குத் தக்க பருவமளித்துக் கூடினன் . புத்திரர்களையும் புத்திரர்களுக்கும் தமக் அதனால் இப்புத்திரன் கவசகுண்டல தாரி கும் பத்துலக்ஷ வருஷ ஆயுளையும் பெற்ற யாய்ப் பிறந்தனன் . தாய் உடனே இக் தாகக் கூறியவர் பார - அநும் . குழந்தையை ஊரின் அபவாதத்திற் கஞ் seக்காசாரியர் - ஒரு கணித சித்தாந்த சித் தன் முன்றானையில் சிறிது கிழித்துத் பண்டிதர் . இவர் சற்றேறக்குறைய 2000 தன்னிடமிருந்த பெட்டியிலிட்டுக் குழந் வருஷங்களுக்கு முன்னிருந்தவர் . தையை அதில் வளர்த்தி அருகிருந்த ஆம் கர்க்கோடன் - கார்க்கோடனைக் காண்க . றில் விட்டனள் . அக்குழந்தை பொதிந்த கர்ணகை - 1 . ஒரு காந்தருவப் பெண் பேழை ஆற்று நீர் வழியே அத்தினபுரத்தி 2 . ஆநகன் தேவி . னருகில் வந்தது . அந்த வேளையில் சூத 3 . கோவலன் மனைவி . குலத்தவனாகிய அதிரதனெனும் சாரதி கர்ணரோகம் - இது பீனசம் நீர்விளையா யும் அவன் பாரியும் நீராடவந்து ஆற்றோ டல் தினவினால் காதைக்குடைந்து சொரி மாய் வரும் பெட்டியைக் கண்டெடுத்துப் தல் ஆகிய இவைகளாற் பிறந்து அதிகரிக் பார்க்கையில் உள்ளே அதிகப் பிரகாச கின்ற திரிதோஷங்களினால் செவி நரம்பு மாய்க் குழந்தை யிருக்கக்கண்டு நமக்குக் களில் வியாபித்து அந்த மார்க்கத்தில் வே கடவுள் அனுக்கிரகத்தால் இக் குழந்தை தனையைச் செய்வது . இதனால் காதிற்குள் கிடைத்ததென்று வளர்த்துக்கொண்டனர் . ஐந்துவித சூல ரோகமும் சங்கிர சாதி இவனுக்குப் பெயர் ஆகாயவாணியாலிடப் யாகிய ( 20 ரோகங்களும் உண்டாகும் . பட்டது . இவன் வளர்ந்து வில்வித்தை அவை வாதகர்ணசூலை பித்தகர்ணசூலை கற்கும்படி துரோணரை யடுத்து வேண்டு சிலேஷ்மகர்ண சூலை திரிதோஷகர்ண கையில் அவர் மறுத்தது கண்டு பரசுராம சூலை ரத்தகர்ணசூலை என ஐந்து வகைப் ரிடஞ் சென்று தன்னைப் பிராமணனெனக் படும் . சங்கிர சாதியாக ரோகங்கள் ( 20 ) கூறி வில்வித்தை கற்றனன் . இவன் 1 . கர்ணநாத சோகம் 2 . பாதிரிய ரோகம் வில் காளபிருட்டம் எனப்படும் . இவனைக் 3 . பிரதிநாக சோகம் 4 . கர்ணகண்டு போ கச்சைக்கொடியினன் என்பர் . இவன் கம் 5 . கர்ணசோபை சோகம் 6 . கர்ண குமரனைச் சூரியகேது எனவும் விருஷ பூதி ரோகம் 7 . கர்ணவித்திரதி ரோகம் சேனன் எனவுங் கூறுவர் . இவன் தேவி 8 . கர்ணாசோற்புத ரோகம் 9 . காணாற் காஞ்சனமாலை . இவன் சங்கம் பராபரம் . புத ரோகம் 10 . கர்ணகிருமி ரோகம் இவன் இடையெழு வள்ளல்களில் ஒரு