அபிதான சிந்தாமணி

கருநாடகம் 859 பூவினுள் வசிப்பது ஈர்க்குப்போல் உட குக் கர்ம நிபந்தனங் கிடையாதென், லைப்பெற்று தருப்பை அகலம் படத்துட அதிக அன்புடன் இவள் அளித்த அன் னிருப்பது. (ஜீவ.) னத்தை உண்டனன், இதைக் கண்ட கருநாடகம் - சென்னைராஜதானி யிலுள்ள பாகவதர் கர்மாபாயியை வியந்தனர். மைசூர் தென் கன்னடத்தைச் சேர்ந்த கருமான் - இரும்பு வேலை செய்யும் கம்மா தேசம். தமிழ் தெலுங்கு நாடுகளுக்கு ளன். மேற்கிலுள்ள நாடு, கருமான் ஆயுதங்கள் - பட்டடை, சம்மட்டி, The Province of Mysore and the| உலையாணிக் கோல், பெருங்குறடு, சிறு District of South Kanara in theMadras | குறடு, சுட்டுக்கோல். Presidency, and the Districts of North கருமேந்திரியம் -(8) வாக்கு, பாதம், பாணி, Kanars, Belgaum and Dharwar in the) பாயுரு, உபத்தம். Bombay Presidenoy. கரும்பனூர்க்கிழான் - நன்னாகனாரால் புக கருநாடகர்--மராஷ்டிர தேசத்திருந்து தமிழ் ழ்ந்து பாடப்பட்ட வேளாண் பிரபு. வேன் நாட்டிற் குடிபுகுந்த பிராமணர். கடத் தருகிலாண்ட வன். (புற. நா.) கருமசன்மன்-- இவன் ஒருவேதியன். பாவத் கரும்பன் - தொண்டை நாட்டு வேளாண் தொழிலால் வதிந்து பழிமேற்கொண்டு பிரபு, தான் பயிரிட்ட கரும்புகள் முற் சிலவேதியரை நிந்தித்து உலகாயதம்பே றியதறிந்து அதனை யுண்ணும்படி பலரை சிக் காமியாய் இறந்து வேடனாய்ப் பிறந்து வேண்டியழைத்து உண்ணச்செய்யச் சிலர் அரசனது பசுக்களைக் கவர்ந்து செல்லு மறுத்ததால் அவர்க்குக் கூலி கொடுத்து கையில் நடக்க இயலாத பசுவை ஒட்டிச் உண்பித்தவன். இவனைப்பற்றியே செல்லமுடியாது சேவகர் வராமுன் சிவா கரும்பு தின்னவுங் கூலியுண்டா " என் லயத்துள் அந்த நொண்டிப்பசுவைச் செ னும் பழமொழி வழங்கி வருகிறது. லுத்தித் தான் மற்றவைகளை ஒட்டித் தன் கரும்பிள்ளைப் பூதனர் - இவர் பரிபாடலில் னிருக்கை சென்றனன். இது நிற்க முன் பத்தாவது பாடலைப்பாடிய புலவர். இவ நடவாமையால் கோயிலில் செலுத்திய பசு | ரது வரலாறு ஒன்று தெரியவில்லை. இவர் பரிசாரகர் ஊட்டிய உணவின் பலத்தால் க்கு இப்பெயர் உருவத்தால் வந்த பெய வலிகொண்டு கன்றீன அப்பாலைச் சிவ ராக இருக்கலாம் போலும். (பரிபாடல்) மூர்த்திக்கு ஆட்டினர். அப்புண்ணியத் கரும்பு -1, இது, புல்லினத்தைச் சேர்ந்த தால் வேடன் நல்லறிவுகூடிச் சிவபணி பயிர்; இனிப்புள்ளது. முற்றிய கரும்பைக் மேற்கொண்டு முத்திபெற்றனன். கணுவுள்ளனவாகத் தறித்துத் துண்டுகளைச் கருமபூமி இயல் - கருமபூமியாவது உழவு, சாய்த்து நட்டு நீர்பாய்ச்ச வேண்டும். அதி தொழில், வரைவு, வாணிகம், விச்சை, லிருந்து பல முளைகள் தோன்றிப் பயிரா சிற்பம் முதலிய அறுவகைத்தொழிற் பா கும். இவை, இந்தியா, சீனா முதலிய குபாட்டினை உடையது. இடங்களிலும், அமெரிக்கா கண்டத்திலும், கருமாபாய்- ஜகந்நாதத்திலிருந்த ஒரு பார் வெஸ்டிண்டீஸ் தீவுகளிலும் உண்டாம். ப்பனி, இவள் கர்ப்பிணியா யிருக்கையில் இதனால் சர்க்கரை செய்யப்படுகிறது. இக் கணவனிறந்தனன். இவளுக்கு ஒரு கும் கரும்பு வகையில் செங்கரும்பு, வெண் ரன் பிறந்து மணஞ் செய்து கொண்டு பே கரும்பு, நாணற் கரும்பு, பேய்க் கரும்பு, ரன்பிறக்க அக்குமரனும் இறந்தனன், உண்டு. பேய்க் கரும்பு சடைபோன்று சிலநாள் தரித்துப் போனு மிறந்தனன். உள்ளீட்டில் சாரமற்றது. மற்றவையில் இதனால் துக்கமுடையவளா யிருக்கை சாரம் உண்டு . யில் பாகவதர் சிலர் சாது சேவையின் மகி 2. இதில் சந்திரன் பிறந்தனன். (பார்- மைகளை அவளுக்குத் தெரிவித்து ஒரு அச்- வைஷ்ணவ தர்ம பர்வம்.) கிருஷ்ண விக்கிரகத்தைக் கொடுத்து ஆரா (கரும்புரட்டன் - பனைமரம் ஏறும் சாணானுக் திக்கவெனக் கூறிச் சென்றனர். அவ் | குப் பெயர். வாறே இவள் கண்ணனிடத்துப் புத்திரப் கருவுைைமப்பு-(சு) பேறு, இழவு இன் பிரீதியை வைத்து ஆராதித்து வருகையில் பம், பிணி, மூப்பு, சாக்காடு, ஆராதனைக்குக் காலதாமசமாதல் கண்டு கருவூர் - இது சோருடைய இராசதானி. பகவான் பிரசன்னனாய்ப் பக்தி பாவனைக் இதற்கு வஞ்சியென்றும் பெயருண்டு,
கருநாடகம் 859 பூவினுள் வசிப்பது ஈர்க்குப்போல் உட குக் கர்ம நிபந்தனங் கிடையாதென் லைப்பெற்று தருப்பை அகலம் படத்துட அதிக அன்புடன் இவள் அளித்த அன் னிருப்பது . ( ஜீவ . ) னத்தை உண்டனன் இதைக் கண்ட கருநாடகம் - சென்னைராஜதானி யிலுள்ள பாகவதர் கர்மாபாயியை வியந்தனர் . மைசூர் தென் கன்னடத்தைச் சேர்ந்த கருமான் - இரும்பு வேலை செய்யும் கம்மா தேசம் . தமிழ் தெலுங்கு நாடுகளுக்கு ளன் . மேற்கிலுள்ள நாடு கருமான் ஆயுதங்கள் - பட்டடை சம்மட்டி The Province of Mysore and the | உலையாணிக் கோல் பெருங்குறடு சிறு District of South Kanara in theMadras | குறடு சுட்டுக்கோல் . Presidency and the Districts of North கருமேந்திரியம் - ( 8 ) வாக்கு பாதம் பாணி Kanars Belgaum and Dharwar in the ) பாயுரு உபத்தம் . Bombay Presidenoy . கரும்பனூர்க்கிழான் - நன்னாகனாரால் புக கருநாடகர் - - மராஷ்டிர தேசத்திருந்து தமிழ் ழ்ந்து பாடப்பட்ட வேளாண் பிரபு . வேன் நாட்டிற் குடிபுகுந்த பிராமணர் . கடத் தருகிலாண்ட வன் . ( புற . நா . ) கருமசன்மன் - - இவன் ஒருவேதியன் . பாவத் கரும்பன் - தொண்டை நாட்டு வேளாண் தொழிலால் வதிந்து பழிமேற்கொண்டு பிரபு தான் பயிரிட்ட கரும்புகள் முற் சிலவேதியரை நிந்தித்து உலகாயதம்பே றியதறிந்து அதனை யுண்ணும்படி பலரை சிக் காமியாய் இறந்து வேடனாய்ப் பிறந்து வேண்டியழைத்து உண்ணச்செய்யச் சிலர் அரசனது பசுக்களைக் கவர்ந்து செல்லு மறுத்ததால் அவர்க்குக் கூலி கொடுத்து கையில் நடக்க இயலாத பசுவை ஒட்டிச் உண்பித்தவன் . இவனைப்பற்றியே செல்லமுடியாது சேவகர் வராமுன் சிவா கரும்பு தின்னவுங் கூலியுண்டா என் லயத்துள் அந்த நொண்டிப்பசுவைச் செ னும் பழமொழி வழங்கி வருகிறது . லுத்தித் தான் மற்றவைகளை ஒட்டித் தன் கரும்பிள்ளைப் பூதனர் - இவர் பரிபாடலில் னிருக்கை சென்றனன் . இது நிற்க முன் பத்தாவது பாடலைப்பாடிய புலவர் . இவ நடவாமையால் கோயிலில் செலுத்திய பசு | ரது வரலாறு ஒன்று தெரியவில்லை . இவர் பரிசாரகர் ஊட்டிய உணவின் பலத்தால் க்கு இப்பெயர் உருவத்தால் வந்த பெய வலிகொண்டு கன்றீன அப்பாலைச் சிவ ராக இருக்கலாம் போலும் . ( பரிபாடல் ) மூர்த்திக்கு ஆட்டினர் . அப்புண்ணியத் கரும்பு - 1 இது புல்லினத்தைச் சேர்ந்த தால் வேடன் நல்லறிவுகூடிச் சிவபணி பயிர் ; இனிப்புள்ளது . முற்றிய கரும்பைக் மேற்கொண்டு முத்திபெற்றனன் . கணுவுள்ளனவாகத் தறித்துத் துண்டுகளைச் கருமபூமி இயல் - கருமபூமியாவது உழவு சாய்த்து நட்டு நீர்பாய்ச்ச வேண்டும் . அதி தொழில் வரைவு வாணிகம் விச்சை லிருந்து பல முளைகள் தோன்றிப் பயிரா சிற்பம் முதலிய அறுவகைத்தொழிற் பா கும் . இவை இந்தியா சீனா முதலிய குபாட்டினை உடையது . இடங்களிலும் அமெரிக்கா கண்டத்திலும் கருமாபாய் - ஜகந்நாதத்திலிருந்த ஒரு பார் வெஸ்டிண்டீஸ் தீவுகளிலும் உண்டாம் . ப்பனி இவள் கர்ப்பிணியா யிருக்கையில் இதனால் சர்க்கரை செய்யப்படுகிறது . இக் கணவனிறந்தனன் . இவளுக்கு ஒரு கும் கரும்பு வகையில் செங்கரும்பு வெண் ரன் பிறந்து மணஞ் செய்து கொண்டு பே கரும்பு நாணற் கரும்பு பேய்க் கரும்பு ரன்பிறக்க அக்குமரனும் இறந்தனன் உண்டு . பேய்க் கரும்பு சடைபோன்று சிலநாள் தரித்துப் போனு மிறந்தனன் . உள்ளீட்டில் சாரமற்றது . மற்றவையில் இதனால் துக்கமுடையவளா யிருக்கை சாரம் உண்டு . யில் பாகவதர் சிலர் சாது சேவையின் மகி 2 . இதில் சந்திரன் பிறந்தனன் . ( பார் மைகளை அவளுக்குத் தெரிவித்து ஒரு அச் - வைஷ்ணவ தர்ம பர்வம் . ) கிருஷ்ண விக்கிரகத்தைக் கொடுத்து ஆரா ( கரும்புரட்டன் - பனைமரம் ஏறும் சாணானுக் திக்கவெனக் கூறிச் சென்றனர் . அவ் | குப் பெயர் . வாறே இவள் கண்ணனிடத்துப் புத்திரப் கருவுைைமப்பு - ( சு ) பேறு இழவு இன் பிரீதியை வைத்து ஆராதித்து வருகையில் பம் பிணி மூப்பு சாக்காடு ஆராதனைக்குக் காலதாமசமாதல் கண்டு கருவூர் - இது சோருடைய இராசதானி . பகவான் பிரசன்னனாய்ப் பக்தி பாவனைக் இதற்கு வஞ்சியென்றும் பெயருண்டு