அபிதான சிந்தாமணி

அசோகவர்த்தன் 26 அச்சோதை அசோகவர்த்தன் - மக தகாட்டாசன். சந்திர மடிமேல் வரப்பெற்றவன். (திருவள்ளுவர் குப்தன் போன். சரித்திரம் அசோகவர்த்தனன் - வாரிதாரன் குமரன். அச்சுதன்- 1. எக்காலத்தும் அழிவில்லாத இவன் குமான் சுசேசு. வன், விஷ்ணு , சிவன். அசோதாம் - இரவிவன்மன் நகரம். (மணி. 2. சண்மு .சேதாவீரன். அசோதரன்- ஒரு முனிவன். சீவகன் முற் அச்சுதாலி-வாணியரில் ஒரு பகுதியர். பிறப்பில் பெற்ற பெயர். (சிர்). அச்சுதேந்திரர் - இருஷபதீர்த்த ங்கரின் 2. ஒரு முனிவன். (சூளாமணி). எட்டாவது பிறப்பு. அசோதை- நந்தகோபன் தேவி. கண்ணன் அச்சுவகண்டன் - இரத்தினபல்லவத் மண்ணையுண்ணும்போது வாய் திறந்து தாசன், மயூரகண்டன் மகன், பூலோக காட்டப் பயமுறுத்தி அவன் வாயைக் வித்தியாதர லோகங்கள் முழுதும் திறை காட்டியகாலத்துச் சகல அண்டங்களையும் பெற்று அதிபதியாயிருந்தவன், பிரதி வயிற்றிற் கண்டவள். (பாக). வாசு தேவர்களி லொருவன் இவனுக்கு அச் அசோமுகி நாடகம் - அருணாசலக்கவிராய சுவக்கிரீவன் எனவும் பெயர். (சூளாமணி). ராற் செய்யப்பட்ட அசோமுகிகதை. அச்சுவ சேனன்-1. ஒருபாரத வீரன். அச்சணந்தி -இவன் வெள்ளிமலைக் கருகி - 2. கர்ண ன் குமரன். லுள்ள வாரணவாசிக்கரசன் ஜீவகனுக்கா அச்சுவபுரம் - ஒரு வித்தியாதா நகரம். சிரியன் இவனுக்கு லோகமாபாலன் என்று (சூளாமணி). பெயர். இவன் யானைத் தீநோயால் வருந்தி அச்சுவப்பெருமகன் - இவன் கேகய நாட் ஸ்ரீ வர்த்தமான சுவாமிகளிடத்து அருள் டின் அரசன். குற்றமற்ற புகழையுடைய பெற்று நோய் தீர்ந்தவன். வன். முடியடைமன்னன், மிக்கவீரன். தரு அச்சநாபம்- பரதகண்டத்தின் முதற்பெயர். சகன்பால்மிக்க அன்பினன். (பெருங்கதை). அச்சாப்பாக்கத்தவர் - செட்டிகளில் ஒரு அச்சுவரோக-இந்திரப்பிரத்தத்தின் வழிய பகுதியர். லிருக்குந் தீர்த்தம். அச்சார்-ஒரு தேவசாதியார். அச்சுவேளாளர் - பட்டினவர்களுக்குள் ஒரு அச்சுதகளப்பாளர்-1. இவர் நடு நாட்டில் பகுதியர். திருக்கடந்தை யென்றும், திருப் பெண் அச்சோதம் - இது சோதையென்னும் நதிக் ணாகடம் என்றும் கூறப்படும் திருத்தூங் குற்பத்தி ஸ்தானம் கானை மாடத்திலிருந்த வேளாளர். சந் 2. ஒரு பொய்கை . தான குரவர்களில் முதல்வராகிய மெய் 3. காஸ்மீரத்திலுள்ள சித்த ஆச்ரமத் கண்டாருக்குத் தந்தையார். துக்கு அருகிலுள்ள நதி. (In Kashmir '2. இவர் தமிழ் நாட்டு மூவேந்தரையும் Dear Marttar da - சிறையிலிட்டவர். இவர் ஒரு அரசராக அச்சோதை - இவள், ஒரு புண்ணிய நதி இருக்கலாம் எனத் தோன்றுகிறது. இவ் வடிவமான பெண் இவள் மரீசிமக்களா வச்சுதகளப்பாளர் சிதம்பரத்தி லிருந்தவ கிய பிதுர்க்க ளுக்குக் குமரி. இவள் தம் ராக மூவேந்தர் செய்யுட்களால் தெரிகி பிதரரால் நிருமிச்சப்பட்ட அச்சோதமெ றது. (தமிழ்நாவலர் சரிதை.) ன்னும் நதிக்கரையில் (க000) தவஞ் அச்சன் - பால காட்டிலுள்ளவர்களின் செய்ய, பிதுர்க்கள் பிரத்தியக்ஷமாயினர். பட்டம். அவர்களுள் ஒருவனாகிய மாவசு வென்ப அச்சுதபிரேக்ஷர் - இவர், ஆனந்த தீர்த்தர் வனை நாயகனாக எண்ண அதனால் அவள் எனும் மத்வாசாரியருக்குச் சந்நியாசங் விபசாரியாய்ச் சுவர்க்கத்திலிருந்து கொடுத்த ஆசாரியர். இவர் இதற்கு முன் தள்ளப்பட்டுப் பூமியில் விழாது அந்த பிறப்பில் அஸ்தினபுரத்தில் மதுகரவிரு சத்து நின்று தவஞ்செய் தனள், அவள் த்தி செய்திருந்து திரௌபதிதேவி தன் வசமாகாத மாவசு, இச்செய்தி நடந்ததின சாத்தாலிட்ட அன்னத்தால் நிருமலராய் த்தை அமாவாசை யாக்கினன். அவள் இப்பிறவியில் துறவியானவர். மீண்டும் அவர்களை வேண்ட தேவர் கர் அச்சுதராசன் - திருவள்ளுவர்காலத்த மத்தைப்புசித்து, (உ.அ)வது, துவாபர யுக வன். அழகாநந்தரைப் பெற்று ஏலேல த்தில் ஒரு மீன்வயிற்றில் சத்தியவதியெ சிங்கர் புகழ்ந்தகாலத்து அக்க மந்தை கனப் பிறந்து பராசனைக்கூடி வியாசனைப்
அசோகவர்த்தன் 26 அச்சோதை அசோகவர்த்தன் - மக தகாட்டாசன் . சந்திர மடிமேல் வரப்பெற்றவன் . ( திருவள்ளுவர் குப்தன் போன் . சரித்திரம் அசோகவர்த்தனன் - வாரிதாரன் குமரன் . அச்சுதன் - 1 . எக்காலத்தும் அழிவில்லாத இவன் குமான் சுசேசு . வன் விஷ்ணு சிவன் . அசோதாம் - இரவிவன்மன் நகரம் . ( மணி . 2 . சண்மு . சேதாவீரன் . அசோதரன் - ஒரு முனிவன் . சீவகன் முற் அச்சுதாலி - வாணியரில் ஒரு பகுதியர் . பிறப்பில் பெற்ற பெயர் . ( சிர் ) . அச்சுதேந்திரர் - இருஷபதீர்த்த ங்கரின் 2 . ஒரு முனிவன் . ( சூளாமணி ) . எட்டாவது பிறப்பு . அசோதை - நந்தகோபன் தேவி . கண்ணன் அச்சுவகண்டன் - இரத்தினபல்லவத் மண்ணையுண்ணும்போது வாய் திறந்து தாசன் மயூரகண்டன் மகன் பூலோக காட்டப் பயமுறுத்தி அவன் வாயைக் வித்தியாதர லோகங்கள் முழுதும் திறை காட்டியகாலத்துச் சகல அண்டங்களையும் பெற்று அதிபதியாயிருந்தவன் பிரதி வயிற்றிற் கண்டவள் . ( பாக ) . வாசு தேவர்களி லொருவன் இவனுக்கு அச் அசோமுகி நாடகம் - அருணாசலக்கவிராய சுவக்கிரீவன் எனவும் பெயர் . ( சூளாமணி ) . ராற் செய்யப்பட்ட அசோமுகிகதை . அச்சுவ சேனன் - 1 . ஒருபாரத வீரன் . அச்சணந்தி - இவன் வெள்ளிமலைக் கருகி - 2 . கர்ண ன் குமரன் . லுள்ள வாரணவாசிக்கரசன் ஜீவகனுக்கா அச்சுவபுரம் - ஒரு வித்தியாதா நகரம் . சிரியன் இவனுக்கு லோகமாபாலன் என்று ( சூளாமணி ) . பெயர் . இவன் யானைத் தீநோயால் வருந்தி அச்சுவப்பெருமகன் - இவன் கேகய நாட் ஸ்ரீ வர்த்தமான சுவாமிகளிடத்து அருள் டின் அரசன் . குற்றமற்ற புகழையுடைய பெற்று நோய் தீர்ந்தவன் . வன் . முடியடைமன்னன் மிக்கவீரன் . தரு அச்சநாபம் - பரதகண்டத்தின் முதற்பெயர் . சகன்பால்மிக்க அன்பினன் . ( பெருங்கதை ) . அச்சாப்பாக்கத்தவர் - செட்டிகளில் ஒரு அச்சுவரோக - இந்திரப்பிரத்தத்தின் வழிய பகுதியர் . லிருக்குந் தீர்த்தம் . அச்சார் - ஒரு தேவசாதியார் . அச்சுவேளாளர் - பட்டினவர்களுக்குள் ஒரு அச்சுதகளப்பாளர் - 1 . இவர் நடு நாட்டில் பகுதியர் . திருக்கடந்தை யென்றும் திருப் பெண் அச்சோதம் - இது சோதையென்னும் நதிக் ணாகடம் என்றும் கூறப்படும் திருத்தூங் குற்பத்தி ஸ்தானம் கானை மாடத்திலிருந்த வேளாளர் . சந் 2 . ஒரு பொய்கை . தான குரவர்களில் முதல்வராகிய மெய் 3 . காஸ்மீரத்திலுள்ள சித்த ஆச்ரமத் கண்டாருக்குத் தந்தையார் . துக்கு அருகிலுள்ள நதி . ( In Kashmir ' 2 . இவர் தமிழ் நாட்டு மூவேந்தரையும் Dear Marttar da - சிறையிலிட்டவர் . இவர் ஒரு அரசராக அச்சோதை - இவள் ஒரு புண்ணிய நதி இருக்கலாம் எனத் தோன்றுகிறது . இவ் வடிவமான பெண் இவள் மரீசிமக்களா வச்சுதகளப்பாளர் சிதம்பரத்தி லிருந்தவ கிய பிதுர்க்க ளுக்குக் குமரி . இவள் தம் ராக மூவேந்தர் செய்யுட்களால் தெரிகி பிதரரால் நிருமிச்சப்பட்ட அச்சோதமெ றது . ( தமிழ்நாவலர் சரிதை . ) ன்னும் நதிக்கரையில் ( க000 ) தவஞ் அச்சன் - பால காட்டிலுள்ளவர்களின் செய்ய பிதுர்க்கள் பிரத்தியக்ஷமாயினர் . பட்டம் . அவர்களுள் ஒருவனாகிய மாவசு வென்ப அச்சுதபிரேக்ஷர் - இவர் ஆனந்த தீர்த்தர் வனை நாயகனாக எண்ண அதனால் அவள் எனும் மத்வாசாரியருக்குச் சந்நியாசங் விபசாரியாய்ச் சுவர்க்கத்திலிருந்து கொடுத்த ஆசாரியர் . இவர் இதற்கு முன் தள்ளப்பட்டுப் பூமியில் விழாது அந்த பிறப்பில் அஸ்தினபுரத்தில் மதுகரவிரு சத்து நின்று தவஞ்செய் தனள் அவள் த்தி செய்திருந்து திரௌபதிதேவி தன் வசமாகாத மாவசு இச்செய்தி நடந்ததின சாத்தாலிட்ட அன்னத்தால் நிருமலராய் த்தை அமாவாசை யாக்கினன் . அவள் இப்பிறவியில் துறவியானவர் . மீண்டும் அவர்களை வேண்ட தேவர் கர் அச்சுதராசன் - திருவள்ளுவர்காலத்த மத்தைப்புசித்து ( . ) வது துவாபர யுக வன் . அழகாநந்தரைப் பெற்று ஏலேல த்தில் ஒரு மீன்வயிற்றில் சத்தியவதியெ சிங்கர் புகழ்ந்தகாலத்து அக்க மந்தை கனப் பிறந்து பராசனைக்கூடி வியாசனைப்