அபிதான சிந்தாமணி

கரிகாலன் 355 கரிகாலன் மாமூலர், உருத்திரங் கண்ண னார், முடத்தா சன் மனைவியிடம் வைத்த விருப்பத்தால் மக் கண்ணியார், கருங்குழலாதனார், கழாத் முனிவர் கூறியும் கேட்காதிருந்தனன், தலையார் முதலிய நல்லிசைப் புலவர்களு முனிவர் அரசனது செருக்கறிந்து சிவ க்கு வேண்டிய கொடுத்து உபசரித்தமை மூர்த்தியிடம் முறையிடச் சிவமூர்த்தி யின் அவர்கள் இவனைத் தாமியற்றிய நூல் இன்னும் சில நாட்களில் இவ்வுறையூர் களில் புகழ்ந்தனர். இவன், தன்னையும் மண்மாரி பெய்தழியும் அஞ்சவேண்டாம் புகாரையும் புகழ்ந்து பாடிய உருத்திரங் என் றனர். அவ்வாறே சில நாள் கண்ணனார்க்குப் பதினாயிரம் பொன் பரி பொறுத்து மண்மாரி தொடங்கிப் பெய்து சளித்துப் பட்டினப்பாலை கொண்டனன். கொண்டு வருகையில் அரசனும் காப் இவன் காலத்து இவன் குமரி ஆதிமந்தி பிணியாகிய தன் மனைவியும் உயிர் யார் எனும் பெண்கவியுடன் வேறு பெண் பிழைக்க ஒரு குதிரை மீதேறி ஊரெல்லை கவிகளு மிருந்தனர். இவன் அரசில் பல யைக் கடக்கத் தொடங்குமளவில் மண் சமயங்கள் பரவியிருக்கினும் இவன் சைவ மாரி விடாது பற்றக்கண்டு விரைந்து குதி சமயத்தைத் தழுவினவன் என்பது கச்சி ரையை விட்டனன். இடையிலிருந்த நகரில் ஏகம்பர் திருப்பணியாலும் திரு ஆற்றைக் கடக்குமுன் அரசனை மண்மாரி ஞானசம்பந்த நாயனார் இவனைப் புகழ்க் தொடர்ந்து முழுகச் செய்தது. மனைவி திருத்தலாலும், பல வேள்விகளை முடித்த திருத்தலாலு ஆற்றிலகப்பட்டு வெள்ளத்தின் வழி சென் லானும், அறியலாம். இவன் காவிரியின் வ ன் காவிரியின் று செருக்குவார் பாளயத்தி லொதுக்கு று செருக்குவ கரைகண்டு நாட்டிற்குப் பெருவளத்தை ண்டு அங்கிருந்த முனிவரால் ஆதரிக்கப் யுண்டாக்கின தால் இவனுக்குப் பெரு கப் பெற்றனள். பின்பு சிலநாள் பொறு வளத்தான் என ஒரு பெயர். பின்னும் த்து அரசி ஒரு ஆண்குழந்தை பெற்ற காவிரிப்பூம்பட்டினத்தைத் தலைநகராகக் னள். அரசிழந்த உறையூரார் சிவாக்கி கண்டு வாணிகத்துறையை வளம்படுத்த னைப்படி பட்டத்துயானையை அலங்கரித் மையின் திருமாவளவன் எனவும் கூறப் துவிட அந்தயானை செருக்குவார் பாளயஞ் படுவன், இவன் காலம் சிலர் செங்குட்டு சென்று விளையாடிக் கொண்டிருந்த உறை வன் காலமாகிய கிபி. 119-ம் நூற்றாண் யூர்ச்சோழன் புத்திரனைத் தூக்க அப்பிள்ளை டென்பர். இவன் செங்குட்டுவனுக்கு முன் யானைக்கு அசையா திருந்தனன். அங்கிள் நான்காவதான சேரமான் பெருஞ்சேரலா ருந்த முனிவர் அரசியை நோக்கி நீர் ஒரு தனுடன் பொருது புறங்கண்டதனாலும், கரிக்கோட்டால் அப்பிள்ளையின் காலில் இவன் சிங்களத்திவிருந்து சிறைகொண்டு ஒரு கோடு கிழியும் என்றனர். அவ்வகை. வந்த ஈழநாட்டுக் குடிகனை ஒரு ஏற்றாண் தாய் புரிய யானை எளிதாகப் பிள்ளையைக் டிற்குப்பின் சோழருடன் பொருது சுய தூக்கிச் சிரத்தின்மேல் வைத்துச் சிங்காத வாகு மீட்டமையானும், திருமாவளவன் னத்தி லிருத்தியது. அதுமுதல் இவன் புண்ணியதிசை முகம்போகிய வந்தாள்.' கரிகாற்சோழன் எனப்பட்டனன். இவன் எனவும், "கரிகால்வளவன் நீங்கிய நாள் காவிரிக்கரையில் பல சிவப்பிரதிட்டை "கரிகால்வளவன் தண்பதங் கொள்ளும் செய்தனன். அவைக்கணிருந்த முதியோர் தலைநாட் போல" எனவும் கூறியவாற்றா பலர் இவன் இளையன் ஆதலின், தம்முள் லும் இவன் செங்குட்டுவன் காலத்திற்கு மாறாயினார் முறை சொல்லானென்று ஒரு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னிருந்தவன். எண்ணிய எண்ணமறிந்து, தான் முதிய அதாவது முதனூற்றாண்டின் இடையில் ரைப்போல் நரை முடி கொண்டு கொலு இருந்தவனாக எண்ணப்படுகிறான். (கரி விருந்து முடிவு கூறினன் என்ப. இவன் காலன் சரிதை.) மீது முடத்தாமக் கண்ணியார் பொருநராற் 2. இவன் பராந்தகச் சாழன் குமரன். றுப் படைப்பாடிப் பரிசுபெற்றனர். இப் பராந்தகச் சோழன் சாரமாமுனிவர், செவ் பெயர் கொண்ட வேறொரு சோழன் இரு வந்தீசர் பொருட்டு நாகலோகத்திலிருந்து ந்திருக்கலாம்; அவருள் ஒருவன் பட்டினப் கொண்டு வந்து வைத்த நந்தவன புஷ் பாலை கொண்டவன். மற்றவன் வீரபாண் பங்களை நாடோறும் இவன் ஏவலாளர் டியருடன் போரிட்டவன். இவன் தஞ்சை கொண்டு வந்து இவன் மனைவியிடத்துக் க்கோயில் எடுப்பித்த இராசராச சோழனு கொடுக்க அவள் அதனைச் சூடவும், அர. - டைய தமயன். இவன் பிறக்குங் காலை
கரிகாலன் 355 கரிகாலன் மாமூலர் உருத்திரங் கண்ண னார் முடத்தா சன் மனைவியிடம் வைத்த விருப்பத்தால் மக் கண்ணியார் கருங்குழலாதனார் கழாத் முனிவர் கூறியும் கேட்காதிருந்தனன் தலையார் முதலிய நல்லிசைப் புலவர்களு முனிவர் அரசனது செருக்கறிந்து சிவ க்கு வேண்டிய கொடுத்து உபசரித்தமை மூர்த்தியிடம் முறையிடச் சிவமூர்த்தி யின் அவர்கள் இவனைத் தாமியற்றிய நூல் இன்னும் சில நாட்களில் இவ்வுறையூர் களில் புகழ்ந்தனர் . இவன் தன்னையும் மண்மாரி பெய்தழியும் அஞ்சவேண்டாம் புகாரையும் புகழ்ந்து பாடிய உருத்திரங் என் றனர் . அவ்வாறே சில நாள் கண்ணனார்க்குப் பதினாயிரம் பொன் பரி பொறுத்து மண்மாரி தொடங்கிப் பெய்து சளித்துப் பட்டினப்பாலை கொண்டனன் . கொண்டு வருகையில் அரசனும் காப் இவன் காலத்து இவன் குமரி ஆதிமந்தி பிணியாகிய தன் மனைவியும் உயிர் யார் எனும் பெண்கவியுடன் வேறு பெண் பிழைக்க ஒரு குதிரை மீதேறி ஊரெல்லை கவிகளு மிருந்தனர் . இவன் அரசில் பல யைக் கடக்கத் தொடங்குமளவில் மண் சமயங்கள் பரவியிருக்கினும் இவன் சைவ மாரி விடாது பற்றக்கண்டு விரைந்து குதி சமயத்தைத் தழுவினவன் என்பது கச்சி ரையை விட்டனன் . இடையிலிருந்த நகரில் ஏகம்பர் திருப்பணியாலும் திரு ஆற்றைக் கடக்குமுன் அரசனை மண்மாரி ஞானசம்பந்த நாயனார் இவனைப் புகழ்க் தொடர்ந்து முழுகச் செய்தது . மனைவி திருத்தலாலும் பல வேள்விகளை முடித்த திருத்தலாலு ஆற்றிலகப்பட்டு வெள்ளத்தின் வழி சென் லானும் அறியலாம் . இவன் காவிரியின் ன் காவிரியின் று செருக்குவார் பாளயத்தி லொதுக்கு று செருக்குவ கரைகண்டு நாட்டிற்குப் பெருவளத்தை ண்டு அங்கிருந்த முனிவரால் ஆதரிக்கப் யுண்டாக்கின தால் இவனுக்குப் பெரு கப் பெற்றனள் . பின்பு சிலநாள் பொறு வளத்தான் என ஒரு பெயர் . பின்னும் த்து அரசி ஒரு ஆண்குழந்தை பெற்ற காவிரிப்பூம்பட்டினத்தைத் தலைநகராகக் னள் . அரசிழந்த உறையூரார் சிவாக்கி கண்டு வாணிகத்துறையை வளம்படுத்த னைப்படி பட்டத்துயானையை அலங்கரித் மையின் திருமாவளவன் எனவும் கூறப் துவிட அந்தயானை செருக்குவார் பாளயஞ் படுவன் இவன் காலம் சிலர் செங்குட்டு சென்று விளையாடிக் கொண்டிருந்த உறை வன் காலமாகிய கிபி . 119 - ம் நூற்றாண் யூர்ச்சோழன் புத்திரனைத் தூக்க அப்பிள்ளை டென்பர் . இவன் செங்குட்டுவனுக்கு முன் யானைக்கு அசையா திருந்தனன் . அங்கிள் நான்காவதான சேரமான் பெருஞ்சேரலா ருந்த முனிவர் அரசியை நோக்கி நீர் ஒரு தனுடன் பொருது புறங்கண்டதனாலும் கரிக்கோட்டால் அப்பிள்ளையின் காலில் இவன் சிங்களத்திவிருந்து சிறைகொண்டு ஒரு கோடு கிழியும் என்றனர் . அவ்வகை . வந்த ஈழநாட்டுக் குடிகனை ஒரு ஏற்றாண் தாய் புரிய யானை எளிதாகப் பிள்ளையைக் டிற்குப்பின் சோழருடன் பொருது சுய தூக்கிச் சிரத்தின்மேல் வைத்துச் சிங்காத வாகு மீட்டமையானும் திருமாவளவன் னத்தி லிருத்தியது . அதுமுதல் இவன் புண்ணியதிசை முகம்போகிய வந்தாள் . ' கரிகாற்சோழன் எனப்பட்டனன் . இவன் எனவும் கரிகால்வளவன் நீங்கிய நாள் காவிரிக்கரையில் பல சிவப்பிரதிட்டை கரிகால்வளவன் தண்பதங் கொள்ளும் செய்தனன் . அவைக்கணிருந்த முதியோர் தலைநாட் போல எனவும் கூறியவாற்றா பலர் இவன் இளையன் ஆதலின் தம்முள் லும் இவன் செங்குட்டுவன் காலத்திற்கு மாறாயினார் முறை சொல்லானென்று ஒரு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னிருந்தவன் . எண்ணிய எண்ணமறிந்து தான் முதிய அதாவது முதனூற்றாண்டின் இடையில் ரைப்போல் நரை முடி கொண்டு கொலு இருந்தவனாக எண்ணப்படுகிறான் . ( கரி விருந்து முடிவு கூறினன் என்ப . இவன் காலன் சரிதை . ) மீது முடத்தாமக் கண்ணியார் பொருநராற் 2 . இவன் பராந்தகச் சாழன் குமரன் . றுப் படைப்பாடிப் பரிசுபெற்றனர் . இப் பராந்தகச் சோழன் சாரமாமுனிவர் செவ் பெயர் கொண்ட வேறொரு சோழன் இரு வந்தீசர் பொருட்டு நாகலோகத்திலிருந்து ந்திருக்கலாம் ; அவருள் ஒருவன் பட்டினப் கொண்டு வந்து வைத்த நந்தவன புஷ் பாலை கொண்டவன் . மற்றவன் வீரபாண் பங்களை நாடோறும் இவன் ஏவலாளர் டியருடன் போரிட்டவன் . இவன் தஞ்சை கொண்டு வந்து இவன் மனைவியிடத்துக் க்கோயில் எடுப்பித்த இராசராச சோழனு கொடுக்க அவள் அதனைச் சூடவும் அர . - டைய தமயன் . இவன் பிறக்குங் காலை