அபிதான சிந்தாமணி

அசுவநதி - 25 அசோகன் னையோ அவர்கள் மாய்வர் என்று மறைந் களும் தொழில்களுமுடைய நூற்றெண்பத் தனர். அவ்வாறே பாசறை யுத்தத்தில் தைந்து மனிதரைப் பதினொரு ஸ்தம்பம் எதிர்த்தவரை மாய்த்துப் பாண்டவர் பத் களில் கட்டி நாராயண பலியைக் குறித்து தினிகள் பெற்ற கருக்குலையப் பாணம் ஓதப்பட்ட கீதங்களுக்குப் பின்பு அவிழ்த்து விட்டுக் கிருஷ்ணனால் குட்டவியாதியடை விடப்படுகிறது. ந்து ($.000) வருஷம் கருவில்லாமலும் அசுவ மேத்தத்தன் - சந்திர வம்சத்து நல்ல ஆகாரமில்லாமலுமிருக்கச் சாபம் - அரசன். தாய் வைதேகி. ஜெனமேஜயன் பெற்றவன். அப்பாணம் கருக்களைச் போன். சேதித்து உத்தரையின் வயிற்றிலிருக்கும் அசுணம் - இது பேடையை விட்டு நீங்காத கருவிடஞ் செல்ல அந்தக் கருப்பத்தில் பறவை. இதனிறம் உருவம் முதலிய நன் கண்ணபிரான் ஒரு சிறு உருவமாயிருந்து - முக விளங்கவில்லை, இதன் ஓசையை உங்கரிப்பப் பாணமஞ்சி நீங்க அவமதிப் தலைவனீக்கத்தில் தலைவி பொறாமைக்குத் படைந்தவன். (பார) (பாக) தமிழ் நூலார் உவமை கூறுவர். 2. மாளவ தேசாதிபதியின் யானை. அசுராயணன் - விச்வாமித்திரபுத்திரன், இந்த யானை இறந்ததாகத் தருமர் கூறக் அசுவரோகிதம் - இந்திரப்பிரத்தத்திற்கு கண்ணன் மாறுபாடு செய்தனர். அருகிலுள்ள தீர்த்தம். அகவநதி - குந்திதேவி கர்ணனைப் பெட்ட அசுவாருடழர்த்தி- பாண்டியனிடங் குதிரை கத்து வைத்து விட்ட நதி. விற்கவந்தகாலத்து வேதத்தைப் பரியாக அசுவநாமன் - சந்தனுவின் மந்திரி, ஏறிவந்த சிவமூர்த்தியின் பரிமேலழயே அசுவமேதம் - இது உத்தமமான குதிரை - திருவுரு. (சிவபரா). யின் நெற்றியில் அரசனது வீரம் முதலிய அசெயசூான்-அலம்பு தன் குமரன், வைகளை வரைந்த பட்டத்தைக் கட்டிப் 2. பாரத வீரருள் ஒருவன். பூப்பிர தக்ஷணம் செய்வித்துப் பின் யாகஞ் அசை- எழுத்துக்களாலாக்கப்பட்டுச் சீர்க்கு செய்வித்தல். அசுவமேதம் என்று சொல் உறுப்பாய் வருவது. அது, தொகை, வகை, லப்படுகிற யாகக்கிரியையின் விஷயமாய் விரியால் 1. நேரசை, II. நிரையசை யென் இருக்கிற அசுவம் , விராட்டுக்கு அல்லது னுந் தொகையானும், 1. நேரசை, 2. நிரை மூலகாரணமான சர்வ விளக்கமான வஸ்து யசை, 3. நேர்பசை, 4. நிரைபசை யென் விற்கு உறுதியான அடையாளமாக இருக் னும் வகையானும், 1. சிறப்புடைதோசை, கின்றது. தைத்திரிய யஜுர் வேதத்தின் 2. சிறப்பில்கோசை, 3. சிறப்புடைநிரை கடைசிப் பிரகரணத்தில் அசுவ உடலினது யசை, 4. சிறப்பில் நிரையசை, 5. சிறப் பலவித பாகங்கள் காலத்தின் பிரிவுகளைக் புடைநேர்பசை, 6. சிறப்பில்கேர்பசை, காட்டப்பட்டவைகளாக இருக்கின்றன. 7. சிறப்புடைநிரைபசை 8. சிறப்பில் நிரை காலைப்பொழுது, அதன் சிரசாகவும், சூரி பசை யென்னும் விரியானும் மூவகைப் யன் அதன் கண்ணாகவும், வாயு அதன் பாகுபாட்டை அடையும். (யா - வி). மூச்சாகவும், சந்திரன் அதன் காதாகவும் அசைகபாத் - பூதனுக்குச் சுரபியிடம் உதி கூறப்பட்டிருக்கிறது. அசுவமேதத்திலும், த்த குமரன், ஏகாதசருத்திரருள் ஒருவன். புருஷமேதத்திலும், மனிதர்களும், அசுவங் அசோகன்-1. தசாதன் மந்திரிகளில் ஒரு களும் பலி கொடுக்கப்படுவார் அல்லர். வன். அசுவதமேத யாகச் சடங்கில் அநேக விதங் 2. மகததேசாதிபதியாகிய ஒரு புத்த களாகச் சொல்லப்படும் அறு நூற்றொன் அரசன். மயூரியவம்சத்தரசன். இவன் சந் பது காட்டுமிருகங்கள், குடி முறைக்கு திரகுப்தனுக்குப் போன், தந்தை பிந்து அடுத்த மிருகங்கள், பக்ஷிகள், மச்சங்கள், சாரன். புத்தமதத்தை யெங்கும் பரவச் புழுப்பூச்சிகள், இருபத்தொரு ஸ்தம்பங் செய்தவன். (B..0.260) இல் ஆண்ட வன். களில் கட்டப்படுகின்றன. சாதுவான இவனும் இவன் குமரனும் புத்தசமயத்தைப் மிருகங்களைக் கற்றூண்கள் மத்தியில் கட் பலவாறு எங்கும் பாவச்செய்தனர். இவன் டிச் சில தோத்திரங்கள் ஓதப்பட்ட பின்பு குமரன் மாவிந்தன், இலங்கையில் புத்த பலியாகிய யாதொரு துன்பமும் இல்லா மதத்தைப் பரவச்செய்தவன். (B.T.222) 'மல் அவிழ்த்துவிடப்படுகின்றன. புருஷ இல், இறந்தான். 3. பீமசேன தேர்ப்பாகன். மேதத்திலும் பலவித குலங்களும் நடை
அசுவநதி - 25 அசோகன் னையோ அவர்கள் மாய்வர் என்று மறைந் களும் தொழில்களுமுடைய நூற்றெண்பத் தனர் . அவ்வாறே பாசறை யுத்தத்தில் தைந்து மனிதரைப் பதினொரு ஸ்தம்பம் எதிர்த்தவரை மாய்த்துப் பாண்டவர் பத் களில் கட்டி நாராயண பலியைக் குறித்து தினிகள் பெற்ற கருக்குலையப் பாணம் ஓதப்பட்ட கீதங்களுக்குப் பின்பு அவிழ்த்து விட்டுக் கிருஷ்ணனால் குட்டவியாதியடை விடப்படுகிறது . ந்து ( $ . 000 ) வருஷம் கருவில்லாமலும் அசுவ மேத்தத்தன் - சந்திர வம்சத்து நல்ல ஆகாரமில்லாமலுமிருக்கச் சாபம் - அரசன் . தாய் வைதேகி . ஜெனமேஜயன் பெற்றவன் . அப்பாணம் கருக்களைச் போன் . சேதித்து உத்தரையின் வயிற்றிலிருக்கும் அசுணம் - இது பேடையை விட்டு நீங்காத கருவிடஞ் செல்ல அந்தக் கருப்பத்தில் பறவை . இதனிறம் உருவம் முதலிய நன் கண்ணபிரான் ஒரு சிறு உருவமாயிருந்து - முக விளங்கவில்லை இதன் ஓசையை உங்கரிப்பப் பாணமஞ்சி நீங்க அவமதிப் தலைவனீக்கத்தில் தலைவி பொறாமைக்குத் படைந்தவன் . ( பார ) ( பாக ) தமிழ் நூலார் உவமை கூறுவர் . 2 . மாளவ தேசாதிபதியின் யானை . அசுராயணன் - விச்வாமித்திரபுத்திரன் இந்த யானை இறந்ததாகத் தருமர் கூறக் அசுவரோகிதம் - இந்திரப்பிரத்தத்திற்கு கண்ணன் மாறுபாடு செய்தனர் . அருகிலுள்ள தீர்த்தம் . அகவநதி - குந்திதேவி கர்ணனைப் பெட்ட அசுவாருடழர்த்தி - பாண்டியனிடங் குதிரை கத்து வைத்து விட்ட நதி . விற்கவந்தகாலத்து வேதத்தைப் பரியாக அசுவநாமன் - சந்தனுவின் மந்திரி ஏறிவந்த சிவமூர்த்தியின் பரிமேலழயே அசுவமேதம் - இது உத்தமமான குதிரை - திருவுரு . ( சிவபரா ) . யின் நெற்றியில் அரசனது வீரம் முதலிய அசெயசூான் - அலம்பு தன் குமரன் வைகளை வரைந்த பட்டத்தைக் கட்டிப் 2 . பாரத வீரருள் ஒருவன் . பூப்பிர தக்ஷணம் செய்வித்துப் பின் யாகஞ் அசை - எழுத்துக்களாலாக்கப்பட்டுச் சீர்க்கு செய்வித்தல் . அசுவமேதம் என்று சொல் உறுப்பாய் வருவது . அது தொகை வகை லப்படுகிற யாகக்கிரியையின் விஷயமாய் விரியால் 1 . நேரசை II . நிரையசை யென் இருக்கிற அசுவம் விராட்டுக்கு அல்லது னுந் தொகையானும் 1 . நேரசை 2 . நிரை மூலகாரணமான சர்வ விளக்கமான வஸ்து யசை 3 . நேர்பசை 4 . நிரைபசை யென் விற்கு உறுதியான அடையாளமாக இருக் னும் வகையானும் 1 . சிறப்புடைதோசை கின்றது . தைத்திரிய யஜுர் வேதத்தின் 2 . சிறப்பில்கோசை 3 . சிறப்புடைநிரை கடைசிப் பிரகரணத்தில் அசுவ உடலினது யசை 4 . சிறப்பில் நிரையசை 5 . சிறப் பலவித பாகங்கள் காலத்தின் பிரிவுகளைக் புடைநேர்பசை 6 . சிறப்பில்கேர்பசை காட்டப்பட்டவைகளாக இருக்கின்றன . 7 . சிறப்புடைநிரைபசை 8 . சிறப்பில் நிரை காலைப்பொழுது அதன் சிரசாகவும் சூரி பசை யென்னும் விரியானும் மூவகைப் யன் அதன் கண்ணாகவும் வாயு அதன் பாகுபாட்டை அடையும் . ( யா - வி ) . மூச்சாகவும் சந்திரன் அதன் காதாகவும் அசைகபாத் - பூதனுக்குச் சுரபியிடம் உதி கூறப்பட்டிருக்கிறது . அசுவமேதத்திலும் த்த குமரன் ஏகாதசருத்திரருள் ஒருவன் . புருஷமேதத்திலும் மனிதர்களும் அசுவங் அசோகன் - 1 . தசாதன் மந்திரிகளில் ஒரு களும் பலி கொடுக்கப்படுவார் அல்லர் . வன் . அசுவதமேத யாகச் சடங்கில் அநேக விதங் 2 . மகததேசாதிபதியாகிய ஒரு புத்த களாகச் சொல்லப்படும் அறு நூற்றொன் அரசன் . மயூரியவம்சத்தரசன் . இவன் சந் பது காட்டுமிருகங்கள் குடி முறைக்கு திரகுப்தனுக்குப் போன் தந்தை பிந்து அடுத்த மிருகங்கள் பக்ஷிகள் மச்சங்கள் சாரன் . புத்தமதத்தை யெங்கும் பரவச் புழுப்பூச்சிகள் இருபத்தொரு ஸ்தம்பங் செய்தவன் . ( B . . 0 . 260 ) இல் ஆண்ட வன் . களில் கட்டப்படுகின்றன . சாதுவான இவனும் இவன் குமரனும் புத்தசமயத்தைப் மிருகங்களைக் கற்றூண்கள் மத்தியில் கட் பலவாறு எங்கும் பாவச்செய்தனர் . இவன் டிச் சில தோத்திரங்கள் ஓதப்பட்ட பின்பு குமரன் மாவிந்தன் இலங்கையில் புத்த பலியாகிய யாதொரு துன்பமும் இல்லா மதத்தைப் பரவச்செய்தவன் . ( B . T . 222 ) ' மல் அவிழ்த்துவிடப்படுகின்றன . புருஷ இல் இறந்தான் . 3 . பீமசேன தேர்ப்பாகன் . மேதத்திலும் பலவித குலங்களும் நடை