அபிதான சிந்தாமணி

அசுபதி - அசுவத்தாமா போங் எப்பம், வாய் நீரூறல், வயிற்றில் அப்பெண்ணினைப் பெற்றுத் தன் குமார வேதனை முதலிய உண்டாக்கும், இது ரால் அரசனை வருவித்து அரசனுக்குக் ஆமாசீரணம், விதர்தாசீரணம், விஷ்டம் கொடுத்தவன். இவர்களிருவரும் கான வித் பாசீரணம், விளம்பிகா சீரணம், ரசசேஷா தை பெற்றுச் சிவபெருமானைப்பாடிச் சிவ சீரணம், உற்சுசாசீரணம், சாமான்யாசீர பெருமான் திருச்செவிக்குத் தோடுகளா ணம், ஏமாசீரணம், வீதூமாசீரணம், யினர். (பாரதம்) விஸ்பஷ்டம்பாசீரணம், ரஸசேஷாசீரணம் அசுவதீர்த்தம் - கன்னியாகுப்சத்துக்கு அரு எனப் பலவிதப்படும். இவைகளைக் கிலுள்ள தீர்த்த ம், The confluence of குடாரிச் சூரணம், சண்டாத் திரிசூரணம், the Ganges and the Kalinadi in the அஸ்வசந்திச்சூரணம் முதலியவற்றால் வச district of Kanouj. மாக்கலாம். (ஜீவ). 2. கங்கையிற் காலநதி கூடுமிடத்துள்ள அசுபதி-மத்திரதேசாதிபதி; தேவி மாளவி. தீர்த்தம். காதி, தன் மகளை மணக்க வந்த அசுரர்-சாராகிய தேவர்க்கு விரோதிகள். இரசிகனை ஆயிரம் அசுவங்கள் கேட்ப அச் பிரமன் சகனத்திலுதித்து அப்பிரமனைப் சத்தியவதி. பொருட்டுக் குதிரைகள் தந்த பெண்ணாக நினைத்து இச்சித்தமையால் இடம். அசுரராயினர். அமிர்தபான மொழிந்தவர். அசுவத்தாமா - துரோணர் மனைவியாகிய அசுரேந்திரன் - 1. (அசு) அசுரத்தலைவன். கிருபியின் கற்பினை நாரதரால் அறிந்த கஜமுகாசுரன் பிறப்பிற்குக் காரணமான ருத்திரன், அதனையறிய நிருவாண பிக்ஷை வன். கேட்டு இவள் அழகினைக்கண்டு வீர்யத் '2. (அசு) தாருகன் குமரன். சூரனுக்குத் தைத் தட்டில்விட அதனை அவள் துரோ தனக்குற்ற துன்பமுணர்த்திப் பிரமனால் ணர் குதிரையிடம் வைத்ததனால் குதிரை அறுந்த சைவளரப் பெற்றவன். சூரபதும் யின் முதுகைக் கிழித்துக்கொண்டு அசுவத் னுக்குத் தன் தந்தையின் மாண முணர்த்தி தாமா பிறந்தான். இவனுக்கு மயிற்கொடி; யுத்தத்திற்கு அனுப்பியவன். (ஸ்காந்த இவன் பஞசசியததாற் பாண்டவரைக் புராணம்). | கொலைபரிய நினைதது அதைவிட, விஷ்ணு அசுவ இருதயம் - நளன் ருது பாணனுக்கு மூர்த்தி சக்கரத்தால் பாண்டவரைக் காத் கூறிய அசுவசாஸ்திரம். சனா இளம் பஞ்சபாண்டவர்களைப் பாச அசுவசேனன் - 1. க்ஷன் குமான், காண் றை யுத்தத்திற் கொன்று வியாசரால் சாட டவ வனத்தில் அக்கியில் அகப்பட்டு இந் மடைந்து பிறகு பாண் புெத்திரரால் சிரோ திரனால் காக்கப்பட்டவன். அருச்சுனனைக் மணி கவாப்பட்டு அவமானமடைந்தவன். கொல்லக் கர்ணனிடம் நாகாஸ்திரமாக மகாவீரன், நாராயணாஸ்திர முதலியவற் இருந்து அருச்சுனன் முடியைக் கவர்ந்த றைப் பாண்டவர்மீது எவ அவை பயன் வன், அருச்சுனனால் கொல்லப்பட்டவன். படாதது கருதிக் காடுநோக்கித் தவஞ் அசுவதான்-ஒரு நாகராசன். இவனும் கம் செய்யச் செல்லுகையில் வழியில் வியாச பளனும் சரஸ்வதியிடம் கானவித்தை பெற் ரைத் தரிசித்து உறுதிபெற்றவன். பாரத றச் சிவமூர்த்தியைப் பாடிச் சித்தியடைந் யுத்தத்தின் பதினெட்டாநாளிரவு பாசறை தனர். இவர்களுள் அசுவதான், குவலயா யுத்தத்திற்குச் செல்ல அங்குச் சிவாஞ்ஞை சுவன் மனைவி மதாலசையை அரக்கன் யால் பூதமொன்று மறுக்க எக்கங்கொண்டு வஞ்சஞ் செய்து கொன்ற செய்தி கேள்வி ஒரு தடாகம் அடைந்து தவம்புரிகையில் யுற்றுச் சிவமூர்த்தியைப்பாடி அவர் தரிச இவன் தவம் நடவாதிருக்கச் சிவபூதங்க நந்தர அவரிடம் குவலயா சுவன் அல்லது ளிவனைத் தூக்கி அக்கிகுண்டத்தருகில் இரதத்துவசன் எனும் நண்பனது தேவி விட்டன. சிவபூசைக்கு இடையூறு வந்த மதாலசை இறந்தகாலத்து எந்த வயதுடன் தென அசுவத்தாமன் குண்டத்தில் வீழ்ந்து இறந்தனளோ அந்த வயதுடனும், அப் இறக்கத் துணிர் தனன். அப்போது சிவ போதிருந்த நினைவுடனும் தன்னிடம் பிற மூர்த்தியும் உமையும் தரிசனந்தந்து வேண் க்க வரங்கேட்க, சிவமூர்த்தி, நாகராசனை டிய தென்னவெனப், பாரதப் போரில் நோக்கி, பிதுர் சிரார்த்தஞ்செய்து நடுப் மிகுந்த வீரர்களைக் கொல்லவேண்டு மென் பிண்டத்தையுண், உனது நடுப்படத்தில் றனன். சிவபிரான் ஒரு வாளைப் பிரசா அவள் பிறப்பளென அவ்வாறு செய்து தித்து இன்றிரவு யாரைச் சந்திக்கின்ற
அசுபதி - அசுவத்தாமா போங் எப்பம் வாய் நீரூறல் வயிற்றில் அப்பெண்ணினைப் பெற்றுத் தன் குமார வேதனை முதலிய உண்டாக்கும் இது ரால் அரசனை வருவித்து அரசனுக்குக் ஆமாசீரணம் விதர்தாசீரணம் விஷ்டம் கொடுத்தவன் . இவர்களிருவரும் கான வித் பாசீரணம் விளம்பிகா சீரணம் ரசசேஷா தை பெற்றுச் சிவபெருமானைப்பாடிச் சிவ சீரணம் உற்சுசாசீரணம் சாமான்யாசீர பெருமான் திருச்செவிக்குத் தோடுகளா ணம் ஏமாசீரணம் வீதூமாசீரணம் யினர் . ( பாரதம் ) விஸ்பஷ்டம்பாசீரணம் ரஸசேஷாசீரணம் அசுவதீர்த்தம் - கன்னியாகுப்சத்துக்கு அரு எனப் பலவிதப்படும் . இவைகளைக் கிலுள்ள தீர்த்த ம் The confluence of குடாரிச் சூரணம் சண்டாத் திரிசூரணம் the Ganges and the Kalinadi in the அஸ்வசந்திச்சூரணம் முதலியவற்றால் வச district of Kanouj . மாக்கலாம் . ( ஜீவ ) . 2 . கங்கையிற் காலநதி கூடுமிடத்துள்ள அசுபதி - மத்திரதேசாதிபதி ; தேவி மாளவி . தீர்த்தம் . காதி தன் மகளை மணக்க வந்த அசுரர் - சாராகிய தேவர்க்கு விரோதிகள் . இரசிகனை ஆயிரம் அசுவங்கள் கேட்ப அச் பிரமன் சகனத்திலுதித்து அப்பிரமனைப் சத்தியவதி . பொருட்டுக் குதிரைகள் தந்த பெண்ணாக நினைத்து இச்சித்தமையால் இடம் . அசுரராயினர் . அமிர்தபான மொழிந்தவர் . அசுவத்தாமா - துரோணர் மனைவியாகிய அசுரேந்திரன் - 1 . ( அசு ) அசுரத்தலைவன் . கிருபியின் கற்பினை நாரதரால் அறிந்த கஜமுகாசுரன் பிறப்பிற்குக் காரணமான ருத்திரன் அதனையறிய நிருவாண பிக்ஷை வன் . கேட்டு இவள் அழகினைக்கண்டு வீர்யத் ' 2 . ( அசு ) தாருகன் குமரன் . சூரனுக்குத் தைத் தட்டில்விட அதனை அவள் துரோ தனக்குற்ற துன்பமுணர்த்திப் பிரமனால் ணர் குதிரையிடம் வைத்ததனால் குதிரை அறுந்த சைவளரப் பெற்றவன் . சூரபதும் யின் முதுகைக் கிழித்துக்கொண்டு அசுவத் னுக்குத் தன் தந்தையின் மாண முணர்த்தி தாமா பிறந்தான் . இவனுக்கு மயிற்கொடி ; யுத்தத்திற்கு அனுப்பியவன் . ( ஸ்காந்த இவன் பஞசசியததாற் பாண்டவரைக் புராணம் ) . | கொலைபரிய நினைதது அதைவிட விஷ்ணு அசுவ இருதயம் - நளன் ருது பாணனுக்கு மூர்த்தி சக்கரத்தால் பாண்டவரைக் காத் கூறிய அசுவசாஸ்திரம் . சனா இளம் பஞ்சபாண்டவர்களைப் பாச அசுவசேனன் - 1 . க்ஷன் குமான் காண் றை யுத்தத்திற் கொன்று வியாசரால் சாட டவ வனத்தில் அக்கியில் அகப்பட்டு இந் மடைந்து பிறகு பாண் புெத்திரரால் சிரோ திரனால் காக்கப்பட்டவன் . அருச்சுனனைக் மணி கவாப்பட்டு அவமானமடைந்தவன் . கொல்லக் கர்ணனிடம் நாகாஸ்திரமாக மகாவீரன் நாராயணாஸ்திர முதலியவற் இருந்து அருச்சுனன் முடியைக் கவர்ந்த றைப் பாண்டவர்மீது எவ அவை பயன் வன் அருச்சுனனால் கொல்லப்பட்டவன் . படாதது கருதிக் காடுநோக்கித் தவஞ் அசுவதான் - ஒரு நாகராசன் . இவனும் கம் செய்யச் செல்லுகையில் வழியில் வியாச பளனும் சரஸ்வதியிடம் கானவித்தை பெற் ரைத் தரிசித்து உறுதிபெற்றவன் . பாரத றச் சிவமூர்த்தியைப் பாடிச் சித்தியடைந் யுத்தத்தின் பதினெட்டாநாளிரவு பாசறை தனர் . இவர்களுள் அசுவதான் குவலயா யுத்தத்திற்குச் செல்ல அங்குச் சிவாஞ்ஞை சுவன் மனைவி மதாலசையை அரக்கன் யால் பூதமொன்று மறுக்க எக்கங்கொண்டு வஞ்சஞ் செய்து கொன்ற செய்தி கேள்வி ஒரு தடாகம் அடைந்து தவம்புரிகையில் யுற்றுச் சிவமூர்த்தியைப்பாடி அவர் தரிச இவன் தவம் நடவாதிருக்கச் சிவபூதங்க நந்தர அவரிடம் குவலயா சுவன் அல்லது ளிவனைத் தூக்கி அக்கிகுண்டத்தருகில் இரதத்துவசன் எனும் நண்பனது தேவி விட்டன . சிவபூசைக்கு இடையூறு வந்த மதாலசை இறந்தகாலத்து எந்த வயதுடன் தென அசுவத்தாமன் குண்டத்தில் வீழ்ந்து இறந்தனளோ அந்த வயதுடனும் அப் இறக்கத் துணிர் தனன் . அப்போது சிவ போதிருந்த நினைவுடனும் தன்னிடம் பிற மூர்த்தியும் உமையும் தரிசனந்தந்து வேண் க்க வரங்கேட்க சிவமூர்த்தி நாகராசனை டிய தென்னவெனப் பாரதப் போரில் நோக்கி பிதுர் சிரார்த்தஞ்செய்து நடுப் மிகுந்த வீரர்களைக் கொல்லவேண்டு மென் பிண்டத்தையுண் உனது நடுப்படத்தில் றனன் . சிவபிரான் ஒரு வாளைப் பிரசா அவள் பிறப்பளென அவ்வாறு செய்து தித்து இன்றிரவு யாரைச் சந்திக்கின்ற