அபிதான சிந்தாமணி

கபர்த்தி 335 கபிலர் 2. பாணாசுரன் மந்திரியாகிய கும்பாண் 2. மகோதரரைக் காண்க. டனுக்கு ஒரு பெயர். கபாலம் - யாகத்தின் பொருட்டு விதிப்படி 3. சுமந்து மாணாக்கன் இருடி. 'மண்ணால் ஒடுசெய் தமைப்பது. 4. ஷண்முகசேநாவீரன், கபாலரோகம்-- மண்டையில் உண்டாகும் கபர்த்தி - ஒரு கணநாதர். சோகம். இது முத்தோஷங்களினால் மண் கபர்த்தீசன் - காசியில் எழுந்தருளி யிருக் டையில் சிறு கொப்புளங்களையும், புண்க கும் சிவமூர்த்தி. இவரெழுந்தருளிய தலத் 'ளையும் உண்டாக்குவது. இது 9 வகைப் தில் புலியாலி றந்தமான் சாரூபமடைந்தது. படும் : 1, உபசீரிஷரோகம், 2. மூர்த்த கபலை-(கபலை) பெருஞ்சாலில் யானைத் பிடகசோகம், 3. சிரோற்பு தரோகம், 4. துதிக்கைபோல் கிணற்றினீரைக் கொண் சிரோவித்திரதிரோகம், 5. அரும்ஷிகை வொ அமைத்த நீர்ச்சால். இது இரண்டு சோகம், 6. தாருணரோகம், 7. இந்திர தூண்களுக்கிடையில் கம்பியிடையமைத்த லுத்தரோகம், 8. கலதிரோகம், 9. பலித சக்கரத்தின் வழியாக இரண் டெருதுகளா சோகலக்ஷணம், ஆகக் கபாலரோகம் 9. லிழுக்கப்பட்டது. கபாலி - 1. சிவமூர்த்திக்கு ஒருபெயர். கபாடபுரம் - பாண்டிநாட்டில் இடைச்சங்க 2. ஒரு சிவகணத்தவன். மிருந்து கடல் கொள்ளப்பட்ட நகர், 3. சண்முகசேநாவீரருள் ஒருவன். கபாலகேது - கங்காளகேதுவின் குமாரன், கபி- யக்ஞமூர்த்திக்குத் தக்ஷணையிட முதி இவன் அரக்கன், த்த குமரன். | கபாலகௌதமருஷி-இவர், ஜகந்நாதத்தில் கபிஞ்சலன் - புண்டரிகனது தோழன். இறந்த பிள்ளையைப் பெருமாள் முன் கொ கபிஞ்சலாதர்-சண்டாளியிடம் பிறந்தவர். ண்டுபோய்ப் பெருமாளைப் பிரார்த்திக்கப் கபிலபுரம் - கலிங்க நாட்டிலுள்ள ஒரு நக பிள்ளை எழுந்தமைகண்டு சிவே தமாதவப் ரம். (சிலப்பதிகாரம்.) பெருமாள் பிரதிஷ்டை செய்தவர். (பிரம கபிலர்- A. கர்த்தமப் பிரசாபதிக்குத் தேவ புராணம்.) பூதியிடம் உதித்த விஷ்ணுவின் அம்சம். கபாலப்பள்ளி - இஃது உஞ்சைநகரத்தின் இவர் தாய்க்குத் தத்துவ முபதேசித்தவர். புறத்தே காளவனத்தி லுள்ளதோர் ஆச்சி இவர் தாயின் அனுமதி பெற்று வடதிசை ரமம். இது தீர்த்தயாத்திரைக்குச் செல் யணுகிச் சமுத்திர ராசனால் கொடுக்கப் வர்கள் தங்குவதற்கு உரிய இடமாக பட்ட இடத்தில் யோகம் பூண்டிருந்தனர். இருந்தது. (பெரு - கதை.) இவர் பாதாளத்துத் தவஞ் செய்திருக் கபாலாபாணன் - ஓர் அரக்கன். இவன் கையில் இந்திரன் சகரரை வஞ்சித்துக் மந்திரி, சவபட்சன் இவ்விருவரும் இந்தி குதிரையை இவருக்குப் பின் கட்டினன். ரனுடன் யுத்தஞ்செய்து இறந்தனர். இத அசுவமேதக் குதிரையைத் தேடிச்சென்ற ற்கு முன்பிறப்பில் திரிவக்ரன் என்னும் சகரர், குதிரை யிவர்க்குப் பின்னிருக்கக் அரக்கன் தனக்குப் புத்திரப்பேறு இல்லா கண்டு கபிலரிடம் சந்தேகித்து அவரை மையால் அவ்விடந் தவஞ் செய்துகொண் வருத்தினர். அதனால் கபிலர் கோபித்து டிருந்த சுசிமுனிவரிடம் தன் தேவியைப் விழித்தனர். அந்தக் கோபாக்கினியால் புணர அனுப்பினன். அப்படியே அவள் சகார் றோயினர். கணனைக் காண்க, இந் புணரத் துர்மே தன் பிறந்தனன். (திருச் திரன் இவரிடம் வர அவனுக் குணவளித் செங்கோட்டு-புரா.) துச் சிந்தாமணி பெற்றவர். சாங்கியயோ கபாலழர்த்தி - பிரமன் சிவமூர்த்தியைப் கம் இருடிகளுக் குபதேசித்தவர். இவருட போலத் தானும் ஐந்து சிரமுடையவ னிராவணன் சண்டைக்குவந்து இவரது னென்று செருக்கடைந்தகாலத்தில் அவன் திருமேனியின் சுவாலையால் ஒளிமழுங்கிச் நடுச்சிரத்தைக் கிள்ளிப் பலியேற்ற சிவ சோகித்து இலங்கைக்குச் சென்றனன். வுருவம். B. தங்குமரர்களில் ஒருவர். கபாலமோசனம் - 1. ஒருதலம். மகோதர 0. வள்ளுவருடன் பிறந்தவர். இவர் னது கபாலம் ஒரு இருடியின் காலிற்பட்டு பிறந்தபோது தாய் விட்டுப் பிரிய வரும் விடாது துன்பஞ்செய்ய அவ்விருடி இவ் துகையில் ''கண்ணுழையாக் காட்டிற் விடம் வந்தபோது விட்டதால் இப்பெயர் கருங்கற் றவளைக்கும், உண்ணும்படி யறி பெற்ற தென்பர், ந்தூட்டுமவர்-நண்ணும், நமக்கும் படியளப்
கபர்த்தி 335 கபிலர் 2 . பாணாசுரன் மந்திரியாகிய கும்பாண் 2 . மகோதரரைக் காண்க . டனுக்கு ஒரு பெயர் . கபாலம் - யாகத்தின் பொருட்டு விதிப்படி 3 . சுமந்து மாணாக்கன் இருடி . ' மண்ணால் ஒடுசெய் தமைப்பது . 4 . ஷண்முகசேநாவீரன் கபாலரோகம் - - மண்டையில் உண்டாகும் கபர்த்தி - ஒரு கணநாதர் . சோகம் . இது முத்தோஷங்களினால் மண் கபர்த்தீசன் - காசியில் எழுந்தருளி யிருக் டையில் சிறு கொப்புளங்களையும் புண்க கும் சிவமூர்த்தி . இவரெழுந்தருளிய தலத் ' ளையும் உண்டாக்குவது . இது 9 வகைப் தில் புலியாலி றந்தமான் சாரூபமடைந்தது . படும் : 1 உபசீரிஷரோகம் 2 . மூர்த்த கபலை - ( கபலை ) பெருஞ்சாலில் யானைத் பிடகசோகம் 3 . சிரோற்பு தரோகம் 4 . துதிக்கைபோல் கிணற்றினீரைக் கொண் சிரோவித்திரதிரோகம் 5 . அரும்ஷிகை வொ அமைத்த நீர்ச்சால் . இது இரண்டு சோகம் 6 . தாருணரோகம் 7 . இந்திர தூண்களுக்கிடையில் கம்பியிடையமைத்த லுத்தரோகம் 8 . கலதிரோகம் 9 . பலித சக்கரத்தின் வழியாக இரண் டெருதுகளா சோகலக்ஷணம் ஆகக் கபாலரோகம் 9 . லிழுக்கப்பட்டது . கபாலி - 1 . சிவமூர்த்திக்கு ஒருபெயர் . கபாடபுரம் - பாண்டிநாட்டில் இடைச்சங்க 2 . ஒரு சிவகணத்தவன் . மிருந்து கடல் கொள்ளப்பட்ட நகர் 3 . சண்முகசேநாவீரருள் ஒருவன் . கபாலகேது - கங்காளகேதுவின் குமாரன் கபி - யக்ஞமூர்த்திக்குத் தக்ஷணையிட முதி இவன் அரக்கன் த்த குமரன் . | கபாலகௌதமருஷி - இவர் ஜகந்நாதத்தில் கபிஞ்சலன் - புண்டரிகனது தோழன் . இறந்த பிள்ளையைப் பெருமாள் முன் கொ கபிஞ்சலாதர் - சண்டாளியிடம் பிறந்தவர் . ண்டுபோய்ப் பெருமாளைப் பிரார்த்திக்கப் கபிலபுரம் - கலிங்க நாட்டிலுள்ள ஒரு நக பிள்ளை எழுந்தமைகண்டு சிவே தமாதவப் ரம் . ( சிலப்பதிகாரம் . ) பெருமாள் பிரதிஷ்டை செய்தவர் . ( பிரம கபிலர் - A . கர்த்தமப் பிரசாபதிக்குத் தேவ புராணம் . ) பூதியிடம் உதித்த விஷ்ணுவின் அம்சம் . கபாலப்பள்ளி - இஃது உஞ்சைநகரத்தின் இவர் தாய்க்குத் தத்துவ முபதேசித்தவர் . புறத்தே காளவனத்தி லுள்ளதோர் ஆச்சி இவர் தாயின் அனுமதி பெற்று வடதிசை ரமம் . இது தீர்த்தயாத்திரைக்குச் செல் யணுகிச் சமுத்திர ராசனால் கொடுக்கப் வர்கள் தங்குவதற்கு உரிய இடமாக பட்ட இடத்தில் யோகம் பூண்டிருந்தனர் . இருந்தது . ( பெரு - கதை . ) இவர் பாதாளத்துத் தவஞ் செய்திருக் கபாலாபாணன் - ஓர் அரக்கன் . இவன் கையில் இந்திரன் சகரரை வஞ்சித்துக் மந்திரி சவபட்சன் இவ்விருவரும் இந்தி குதிரையை இவருக்குப் பின் கட்டினன் . ரனுடன் யுத்தஞ்செய்து இறந்தனர் . இத அசுவமேதக் குதிரையைத் தேடிச்சென்ற ற்கு முன்பிறப்பில் திரிவக்ரன் என்னும் சகரர் குதிரை யிவர்க்குப் பின்னிருக்கக் அரக்கன் தனக்குப் புத்திரப்பேறு இல்லா கண்டு கபிலரிடம் சந்தேகித்து அவரை மையால் அவ்விடந் தவஞ் செய்துகொண் வருத்தினர் . அதனால் கபிலர் கோபித்து டிருந்த சுசிமுனிவரிடம் தன் தேவியைப் விழித்தனர் . அந்தக் கோபாக்கினியால் புணர அனுப்பினன் . அப்படியே அவள் சகார் றோயினர் . கணனைக் காண்க இந் புணரத் துர்மே தன் பிறந்தனன் . ( திருச் திரன் இவரிடம் வர அவனுக் குணவளித் செங்கோட்டு - புரா . ) துச் சிந்தாமணி பெற்றவர் . சாங்கியயோ கபாலழர்த்தி - பிரமன் சிவமூர்த்தியைப் கம் இருடிகளுக் குபதேசித்தவர் . இவருட போலத் தானும் ஐந்து சிரமுடையவ னிராவணன் சண்டைக்குவந்து இவரது னென்று செருக்கடைந்தகாலத்தில் அவன் திருமேனியின் சுவாலையால் ஒளிமழுங்கிச் நடுச்சிரத்தைக் கிள்ளிப் பலியேற்ற சிவ சோகித்து இலங்கைக்குச் சென்றனன் . வுருவம் . B . தங்குமரர்களில் ஒருவர் . கபாலமோசனம் - 1 . ஒருதலம் . மகோதர 0 . வள்ளுவருடன் பிறந்தவர் . இவர் னது கபாலம் ஒரு இருடியின் காலிற்பட்டு பிறந்தபோது தாய் விட்டுப் பிரிய வரும் விடாது துன்பஞ்செய்ய அவ்விருடி இவ் துகையில் ' ' கண்ணுழையாக் காட்டிற் விடம் வந்தபோது விட்டதால் இப்பெயர் கருங்கற் றவளைக்கும் உண்ணும்படி யறி பெற்ற தென்பர் ந்தூட்டுமவர் - நண்ணும் நமக்கும் படியளப்