அபிதான சிந்தாமணி

கந்தக்கண்ணன் 333 கந்தழி கந்தக்கண்ணன் - இவர் கடைச்சங்கத்துப் A part of the Rudra - Himalya. புலவர்களில் ஒருவர். இவர் பெயர் கண் The rango of Gandbamadank com- ணன் என்பது கண்ணனென மற்றொருவ mences at a short distance to the ரிருத்தலினிவரைக் கந்தக் கண்ணனென் north east of Badarikashrama. மூர் போலும். (குறு.கச.) 2. பதரிகாச்சிரம சமீபத்திலுள்ள ஒரு கந்தசஷ்டி விரதம் - இது ஐப்பசி மாசம் பாவதம். | சுக்லபக்ஷ பிரதமை முதல் சஷ்டிவரையில் 3. ஒரு வித்தியாதர நகரம். (சூளா.) கலசத்தில் கந்தமூர்த்தியை யாவாகனஞ் கந்தமாதனன்-1. ஒரு வானரன். குபோ செய்து பூசித்துச் சலபாநஞ்செய்து ஆறாம் னாற் பிறந்தவன். சுக்ரீவன் சேனையிற் நாள் கந்தமூர்த்திக்குப் பூசை முதலிய சேர்ந்தவன். முடித்து' அதிதிகளுடன் பாரணைசெய் 2. (யது.) அக்குரூரன் தம்பி, வது. இதைத் தேவர் சூரபன்மன் முத 3. சுவபலருக்குக் காந்தினியிடத் துதி லியவர் இறக்க அநுட்டித்தனர். இது த்த குமரன். கந்தமூர்த்தி யுற்பத்தியின் பொருட்டுச் 4. இராமராவண யுத்தத்திலி றந்தவன். சிவமூர்த்தியிடம் பிரதமையிற் பிறந்த இராமர் அயோத்திக்குப் புறப்படுகையில் பொறிகள் துவிதியையில் கௌரிகற்பத் இவனில்லா திருந்தமையால் அநுமனை திருந்து திருதியையில் அக்தியிடங் கொ எவிச் சத்தியவுலகினின்று கொண்டுவரப் டுக்க அவன் வகித்துச் சதுர்த்தியில் கங்கை பட்டவன். யிடமிருந்து பஞ்சமியில் கிருத்திகை முத கந்தழர்த்தி - ஒருமுகம், நான்குபுஜம், சத்தி, லியவர் பாலூட்ட ஆறு முகமும் பன்னி கோழிக்கொடி, வரதம், அபயம் உடையவ சண்டு கையும் பெற்று வளர்ந்த நாள். ராய்ப் பொன்னிறமுள்ளவராய் இருக்கும் கந்தசாமிப்புலவர் - இவர் பாண்டி நாட்டுத் குமாரக் கடவுளுக்கு ஒரு பெயர். இவரது திருப்பூவணத்துச் சைவர். இவர் செய்த மற்ற சரித்திரங்களைக் குமாரக்கடவுளைக் நூல்கள் திருப்பூவண புராணம், திருப் காண்க. பூவணவுலா, திரு ஆப்பனூர் புராண முத கந்தம் - மூக்கா லறியப்படுவது. விசேஷ லிய. இவர் காலம் சற்றேறக்குறைய | குணம், பிருதிவியில் மாத்திரமிருப்பது, நூறு வருஷங்களுக்கு மேலிருக்கலாம். இது அநித்யம். இது நறுநாற்றம், தீநாற் கந்தபுராணச் சுருக்கம் - குமாரக்கடவுள் றம் என இருவகைத்து. கதை. இதில் தெய்வயானை, வள்ளிநாய்ச் கந்தரத்தனார்-இவர் உரோடோகத்துக் கந் சியார் திருமணம், சூராதிகளுற்பத்தி, | தரத்தனாரின் வேறல்லர் என்று எண்ணப் ஒடுக்க முதலிய கூறப்பட்டு இருக்கிறது. படுகின்றது. இதனை யியற்றியவர் சம்பந்தசரணாலயர். கந்தரன்-1. சம்பாதி வம்சத்தவனாகும் கங் கந்தபுராணம் - காந்தபுராணத்தைக் காண்க. கன் தம்பி. கந்தப்பையர் - இவர் தொண்டைமண்ட 2. பிரமலோலுபன் குமரன். தரும லத்தில் திருத்தணிகையிலிருந்த வீரசை பக்ஷிகளைக் காண்க. வர், திருவாவடுதுறை கச்சியப்ப முனிவர் கந்தருவநகாம் - யமபுரியின் வழியிலுள்ள க்கு மாணவர். திருத்தணிகை விசாகப் | பட்டணம். ஆன்மா, நான்காம் மாசி பெருமாளையர் சரவணப் பெருமாளையர்) பிண்டம் புசிக்கும் இடம். இருவருக்கும் தந்தையார். தமிழ் வல்ல | கந்தருவம் - ஒரு வித்தியாதர நகரம். வர். தணிகைக் கலம்பகம், தணிகையுலா, கந்தர்ப்பன்- மன்மதன். தணிகையந்தாதி, தணிகைப்பிள்ளைத் கந்தவதி-1. பரிமளகந்திக்கு ஒரு பெயர். தமிழ் முதலிய இயற்றியவர். காலம் இற் 2. வாயுதேவன் பட்டணம். றைக்கு நூறு வருஷங்களுக்குமுன் இருக் கந்தவெற்பு - தேவர் குமாரக்கடவுளைப் பூசி கலாம். | த்த மலை. கந்கமாகனம் - 1. அஷ்டகுலாசலங்களில் கந்தழகி கார்த்தவீரியன் தேவியரு ளொ ஒன்று. இருஷிகளிருக்கை. வீரவாகு தேவர் வீரமாயேந்திரபுரியைத் தாவ சந்தழி -1 வண்டினையுடைய மாலையாற் நின்ற மலை, காண்டவான தேசத்திலுள்ள சிறந்த சில மணிபோன்ற மேனியையுடை ஒரு மலை. 'யான், வீரசோவென்னும் அரணத்தை வல்ல இந்தப்
கந்தக்கண்ணன் 333 கந்தழி கந்தக்கண்ணன் - இவர் கடைச்சங்கத்துப் A part of the Rudra - Himalya . புலவர்களில் ஒருவர் . இவர் பெயர் கண் The rango of Gandbamadank com ணன் என்பது கண்ணனென மற்றொருவ mences at a short distance to the ரிருத்தலினிவரைக் கந்தக் கண்ணனென் north east of Badarikashrama . மூர் போலும் . ( குறு . கச . ) 2 . பதரிகாச்சிரம சமீபத்திலுள்ள ஒரு கந்தசஷ்டி விரதம் - இது ஐப்பசி மாசம் பாவதம் . | சுக்லபக்ஷ பிரதமை முதல் சஷ்டிவரையில் 3 . ஒரு வித்தியாதர நகரம் . ( சூளா . ) கலசத்தில் கந்தமூர்த்தியை யாவாகனஞ் கந்தமாதனன் - 1 . ஒரு வானரன் . குபோ செய்து பூசித்துச் சலபாநஞ்செய்து ஆறாம் னாற் பிறந்தவன் . சுக்ரீவன் சேனையிற் நாள் கந்தமூர்த்திக்குப் பூசை முதலிய சேர்ந்தவன் . முடித்து ' அதிதிகளுடன் பாரணைசெய் 2 . ( யது . ) அக்குரூரன் தம்பி வது . இதைத் தேவர் சூரபன்மன் முத 3 . சுவபலருக்குக் காந்தினியிடத் துதி லியவர் இறக்க அநுட்டித்தனர் . இது த்த குமரன் . கந்தமூர்த்தி யுற்பத்தியின் பொருட்டுச் 4 . இராமராவண யுத்தத்திலி றந்தவன் . சிவமூர்த்தியிடம் பிரதமையிற் பிறந்த இராமர் அயோத்திக்குப் புறப்படுகையில் பொறிகள் துவிதியையில் கௌரிகற்பத் இவனில்லா திருந்தமையால் அநுமனை திருந்து திருதியையில் அக்தியிடங் கொ எவிச் சத்தியவுலகினின்று கொண்டுவரப் டுக்க அவன் வகித்துச் சதுர்த்தியில் கங்கை பட்டவன் . யிடமிருந்து பஞ்சமியில் கிருத்திகை முத கந்தழர்த்தி - ஒருமுகம் நான்குபுஜம் சத்தி லியவர் பாலூட்ட ஆறு முகமும் பன்னி கோழிக்கொடி வரதம் அபயம் உடையவ சண்டு கையும் பெற்று வளர்ந்த நாள் . ராய்ப் பொன்னிறமுள்ளவராய் இருக்கும் கந்தசாமிப்புலவர் - இவர் பாண்டி நாட்டுத் குமாரக் கடவுளுக்கு ஒரு பெயர் . இவரது திருப்பூவணத்துச் சைவர் . இவர் செய்த மற்ற சரித்திரங்களைக் குமாரக்கடவுளைக் நூல்கள் திருப்பூவண புராணம் திருப் காண்க . பூவணவுலா திரு ஆப்பனூர் புராண முத கந்தம் - மூக்கா லறியப்படுவது . விசேஷ லிய . இவர் காலம் சற்றேறக்குறைய | குணம் பிருதிவியில் மாத்திரமிருப்பது நூறு வருஷங்களுக்கு மேலிருக்கலாம் . இது அநித்யம் . இது நறுநாற்றம் தீநாற் கந்தபுராணச் சுருக்கம் - குமாரக்கடவுள் றம் என இருவகைத்து . கதை . இதில் தெய்வயானை வள்ளிநாய்ச் கந்தரத்தனார் - இவர் உரோடோகத்துக் கந் சியார் திருமணம் சூராதிகளுற்பத்தி | தரத்தனாரின் வேறல்லர் என்று எண்ணப் ஒடுக்க முதலிய கூறப்பட்டு இருக்கிறது . படுகின்றது . இதனை யியற்றியவர் சம்பந்தசரணாலயர் . கந்தரன் - 1 . சம்பாதி வம்சத்தவனாகும் கங் கந்தபுராணம் - காந்தபுராணத்தைக் காண்க . கன் தம்பி . கந்தப்பையர் - இவர் தொண்டைமண்ட 2 . பிரமலோலுபன் குமரன் . தரும லத்தில் திருத்தணிகையிலிருந்த வீரசை பக்ஷிகளைக் காண்க . வர் திருவாவடுதுறை கச்சியப்ப முனிவர் கந்தருவநகாம் - யமபுரியின் வழியிலுள்ள க்கு மாணவர் . திருத்தணிகை விசாகப் | பட்டணம் . ஆன்மா நான்காம் மாசி பெருமாளையர் சரவணப் பெருமாளையர் ) பிண்டம் புசிக்கும் இடம் . இருவருக்கும் தந்தையார் . தமிழ் வல்ல | கந்தருவம் - ஒரு வித்தியாதர நகரம் . வர் . தணிகைக் கலம்பகம் தணிகையுலா கந்தர்ப்பன் - மன்மதன் . தணிகையந்தாதி தணிகைப்பிள்ளைத் கந்தவதி - 1 . பரிமளகந்திக்கு ஒரு பெயர் . தமிழ் முதலிய இயற்றியவர் . காலம் இற் 2 . வாயுதேவன் பட்டணம் . றைக்கு நூறு வருஷங்களுக்குமுன் இருக் கந்தவெற்பு - தேவர் குமாரக்கடவுளைப் பூசி கலாம் . | த்த மலை . கந்கமாகனம் - 1 . அஷ்டகுலாசலங்களில் கந்தழகி கார்த்தவீரியன் தேவியரு ளொ ஒன்று . இருஷிகளிருக்கை . வீரவாகு தேவர் வீரமாயேந்திரபுரியைத் தாவ சந்தழி - 1 வண்டினையுடைய மாலையாற் நின்ற மலை காண்டவான தேசத்திலுள்ள சிறந்த சில மணிபோன்ற மேனியையுடை ஒரு மலை . ' யான் வீரசோவென்னும் அரணத்தை வல்ல இந்தப்