அபிதான சிந்தாமணி

கதம்பமகருஷி 332 கந்தகம் வேண்டி இயன்மொழி பாடியவர். புறம் கத்தி-1. இது ஆயு தங்களில் முதலில் உண் க.அ0, பெரும்பாலும் பாலைத்திணையைச் டானது, பிரமன் அசுரரைக் காக்கவேண்டி சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார். இவர் மாலைக் உலகசிருட்டி தொடக்கத்தில் யாகஞ்செய் காலத்தை அழகாகப்புனைந்து கூறியிருக்கி தனர். அதில் கோரவுருவத்துடன் ஒரு சார். நற்-க. சக தலைவனைப் பிரிந்ததனால் பூதம் தோன்றியது. அதைக் கண்ட முனி இவ்வூர்த்தோற்றம் இனிதாகக் காணப்பட வர் அஞ்சினர். பிரமதேவர் அதற்குக் வில்லை யென்ற தலைவி கூற்று வியப்புடை கத்தியென்று பெயரிட்டினர். அது ஒரு யது. இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் கூரான கழியாயிற்று. அதை ருத்திரரிடம் மேற்காட்டிய இரண்டு பாடல்களும், கொடுக்க அவர் பகைவரை அடக்கி விஷ் குறுந்தொகையில் மூன்றும், அகத்தில் ணுவிடம் கொடுக்க விஷ்ணுவிடமிருந்த ஒன்றும், புறத்தில் இரண்டுமாக எட்டு அது பலதேவரிடம் வந்து கடையில் பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. திக்குப்பாலகர் வழியாக மனுவிற்கும் கதம்பமகருஷி-சோணாட்டுத் திருக்கரம்ப அவன் வம்சத்தவருக்கும் வந்து பலவகை னூரில் விஷ்ணுவை எண்ணித் தவம்புரி யாயிற்று. கத்தியின் பேதமே பலவகை ந்து அருள்பெற்றவர். இவர் நாகப்பட்ட ஆயு தங்கள். (பார-சாங்.) ணத்தில் சிவபூசைசெய்து பேறடைந்த 2. தக்ஷன் பெண். தருமன் மனைவி. வர் எனவும் புராணம் கூறும். கத்திரிகிரகண தோஷம் - பாப கிரகங்கள் கதம்பன் - கனகமாலையின் சகோதரருள் வக்ரித்த ராசிக்கு (2-ம் ;) ராசியும், ஒருவன். (கஉ)ம், ராசியும் உற்றநாள், கத்திரி கதயன் - ஓர் இருடி. யென்று பெயராம். இந்தநாளிற் சபகன் கதவு - வீட்டிற்குக்காப்பாக அமைக்கப்பட்ட மங்கள் தவிரப்படும். சருவகிரகணம் பற் ஓடும் பலகை. இது வாசற்கால் முளையில் றினநாள் (சு) மாதத்திற் காகாது. முக் சேர்க்கப்பட்டுத் திறக்கவும் மூடவுமமைந் கூறு நான்கு மாதம், அரைக்கூறு (ங) தது. இதில் சிறியது புதவு. இது தாழெ மாதம், காற்கூறு (உ) மாதம், இப்படி தவிரப்படும். இவ்வகைக் கூறப்பட்ட னும் உறுப்பைக்கொண்டது. நாட்களில் வேறோரி ராசியில் கிரகண கதன்-(யது.) வசுதேவனுக்குப் புத்திரன். முண்டாகிலும், இராகு, கேதுக்கள் வேறு அருச்சுனனுக்குச் சுபத்திரையின் அழகு முதலியவற்றை வருணித்தவன். ராசியில் போகினும் அவ்வளவும் தோஷ மாம். இராகு கேதுக்களினு தயமும் இப் கதாசுரன்-ஒரு அசுரன் தேவர்களை வருத் படியே தவிரப்படும். (விதானமாலை:) தத் தேவர்கள் விஷ்ணுவிடம் முறையிட கத்திரிப்பவேசம் - சூரியன் மேஷராசியில் விஷ்ணு இவனைச் சங்கரித்தனர். இவ னுடலி னெலும்பினால் விச்வகர்மன் விஷ் அக்னிநக்ஷத்திரத்தில் பிரவேசிக்கும் நாள். ணுவிற்குக் கதாயுதஞ் செய்து கொடுத்த கத்து-1. காசிபர் மனைவி. 104 பிள்ளை களையும் ஒரு பெண்ணையும் பெற்றவள். னன். இவன் ஆதிகதாசுரன். நாகங்களுக்குத் தாய், உச்சைச்ரவம் என் கதி - 1. கர்த்த மப் பிரசாபதியின் குமரி. னும் வெள்ளைக்குதிரைக்கு மறுவுண்டெ புலகருஷியின் தேவி. குமார் கர்மசேடன், னச் சாதித்து நாகரு ளொருவனைத் தன் வரியான், சிகிஷ்ணு . னெண்ணப்படி வாலில் மறுவாகத் தோ '2. (ச) தேவகதி, மக்கட்கதி, நரக்கதி, ன்றச்செய்து தமக்கையாகிய சுபருடணை விலங்கின்கதி, அல்லது விநதையை அடிமை கொண்ட கதிரவன் -1. சூரியனுக் கொருபெயர். வள். சநமேசயன் யாகத்திற் பிள்ளைகளைச் 2. சண்முக சேநாவீரரில் ஒருவன், சாகச் சபித்தவள். துன்முகனுடன் சண்டை செய்தவன். 2. உன்முகன் குமரன். தாய் நட்வலை. கதை - விஷ்ணுவின் பஞ்சாயு தங்களில் கந்தகம்- பாஷாணவகையில் சேர்ந்த அசல் ஒன்று, கயாசுரன், கதாசுரனைக் காண்க. | சரக்கு, இது, சிவப்பு கந்தகம், கோழித் கதையங்கண்ண னூர் - ஒரு தமிழ்ப்புலவர். தலை கந்தகம், சுரைக்காய் கந்தகம், நெல் “பனிபழுநிய பல்யாமத்து" எனுஞ் செய் லிக்காய் கந்தகம், நீலகந்தகம், வாணகந்த, யுளில் தனக்குப் பரிசிலீந்தவனைப் புகழ் கம், துல்லியகந்தகம் எனப் பல பேதப் ந்து பாடியுள்ளார். (புறநானூறு) படும்.
கதம்பமகருஷி 332 கந்தகம் வேண்டி இயன்மொழி பாடியவர் . புறம் கத்தி - 1 . இது ஆயு தங்களில் முதலில் உண் . அ0 பெரும்பாலும் பாலைத்திணையைச் டானது பிரமன் அசுரரைக் காக்கவேண்டி சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார் . இவர் மாலைக் உலகசிருட்டி தொடக்கத்தில் யாகஞ்செய் காலத்தை அழகாகப்புனைந்து கூறியிருக்கி தனர் . அதில் கோரவுருவத்துடன் ஒரு சார் . நற் - . சக தலைவனைப் பிரிந்ததனால் பூதம் தோன்றியது . அதைக் கண்ட முனி இவ்வூர்த்தோற்றம் இனிதாகக் காணப்பட வர் அஞ்சினர் . பிரமதேவர் அதற்குக் வில்லை யென்ற தலைவி கூற்று வியப்புடை கத்தியென்று பெயரிட்டினர் . அது ஒரு யது . இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் கூரான கழியாயிற்று . அதை ருத்திரரிடம் மேற்காட்டிய இரண்டு பாடல்களும் கொடுக்க அவர் பகைவரை அடக்கி விஷ் குறுந்தொகையில் மூன்றும் அகத்தில் ணுவிடம் கொடுக்க விஷ்ணுவிடமிருந்த ஒன்றும் புறத்தில் இரண்டுமாக எட்டு அது பலதேவரிடம் வந்து கடையில் பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . திக்குப்பாலகர் வழியாக மனுவிற்கும் கதம்பமகருஷி - சோணாட்டுத் திருக்கரம்ப அவன் வம்சத்தவருக்கும் வந்து பலவகை னூரில் விஷ்ணுவை எண்ணித் தவம்புரி யாயிற்று . கத்தியின் பேதமே பலவகை ந்து அருள்பெற்றவர் . இவர் நாகப்பட்ட ஆயு தங்கள் . ( பார - சாங் . ) ணத்தில் சிவபூசைசெய்து பேறடைந்த 2 . தக்ஷன் பெண் . தருமன் மனைவி . வர் எனவும் புராணம் கூறும் . கத்திரிகிரகண தோஷம் - பாப கிரகங்கள் கதம்பன் - கனகமாலையின் சகோதரருள் வக்ரித்த ராசிக்கு ( 2 - ம் ; ) ராசியும் ஒருவன் . ( கஉ ) ம் ராசியும் உற்றநாள் கத்திரி கதயன் - ஓர் இருடி . யென்று பெயராம் . இந்தநாளிற் சபகன் கதவு - வீட்டிற்குக்காப்பாக அமைக்கப்பட்ட மங்கள் தவிரப்படும் . சருவகிரகணம் பற் ஓடும் பலகை . இது வாசற்கால் முளையில் றினநாள் ( சு ) மாதத்திற் காகாது . முக் சேர்க்கப்பட்டுத் திறக்கவும் மூடவுமமைந் கூறு நான்கு மாதம் அரைக்கூறு ( ) தது . இதில் சிறியது புதவு . இது தாழெ மாதம் காற்கூறு ( ) மாதம் இப்படி தவிரப்படும் . இவ்வகைக் கூறப்பட்ட னும் உறுப்பைக்கொண்டது . நாட்களில் வேறோரி ராசியில் கிரகண கதன் - ( யது . ) வசுதேவனுக்குப் புத்திரன் . முண்டாகிலும் இராகு கேதுக்கள் வேறு அருச்சுனனுக்குச் சுபத்திரையின் அழகு முதலியவற்றை வருணித்தவன் . ராசியில் போகினும் அவ்வளவும் தோஷ மாம் . இராகு கேதுக்களினு தயமும் இப் கதாசுரன் - ஒரு அசுரன் தேவர்களை வருத் படியே தவிரப்படும் . ( விதானமாலை : ) தத் தேவர்கள் விஷ்ணுவிடம் முறையிட கத்திரிப்பவேசம் - சூரியன் மேஷராசியில் விஷ்ணு இவனைச் சங்கரித்தனர் . இவ னுடலி னெலும்பினால் விச்வகர்மன் விஷ் அக்னிநக்ஷத்திரத்தில் பிரவேசிக்கும் நாள் . ணுவிற்குக் கதாயுதஞ் செய்து கொடுத்த கத்து - 1 . காசிபர் மனைவி . 104 பிள்ளை களையும் ஒரு பெண்ணையும் பெற்றவள் . னன் . இவன் ஆதிகதாசுரன் . நாகங்களுக்குத் தாய் உச்சைச்ரவம் என் கதி - 1 . கர்த்த மப் பிரசாபதியின் குமரி . னும் வெள்ளைக்குதிரைக்கு மறுவுண்டெ புலகருஷியின் தேவி . குமார் கர்மசேடன் னச் சாதித்து நாகரு ளொருவனைத் தன் வரியான் சிகிஷ்ணு . னெண்ணப்படி வாலில் மறுவாகத் தோ ' 2 . ( ) தேவகதி மக்கட்கதி நரக்கதி ன்றச்செய்து தமக்கையாகிய சுபருடணை விலங்கின்கதி அல்லது விநதையை அடிமை கொண்ட கதிரவன் - 1 . சூரியனுக் கொருபெயர் . வள் . சநமேசயன் யாகத்திற் பிள்ளைகளைச் 2 . சண்முக சேநாவீரரில் ஒருவன் சாகச் சபித்தவள் . துன்முகனுடன் சண்டை செய்தவன் . 2 . உன்முகன் குமரன் . தாய் நட்வலை . கதை - விஷ்ணுவின் பஞ்சாயு தங்களில் கந்தகம் - பாஷாணவகையில் சேர்ந்த அசல் ஒன்று கயாசுரன் கதாசுரனைக் காண்க . | சரக்கு இது சிவப்பு கந்தகம் கோழித் கதையங்கண்ண னூர் - ஒரு தமிழ்ப்புலவர் . தலை கந்தகம் சுரைக்காய் கந்தகம் நெல் பனிபழுநிய பல்யாமத்து எனுஞ் செய் லிக்காய் கந்தகம் நீலகந்தகம் வாணகந்த யுளில் தனக்குப் பரிசிலீந்தவனைப் புகழ் கம் துல்லியகந்தகம் எனப் பல பேதப் ந்து பாடியுள்ளார் . ( புறநானூறு ) படும் .