அபிதான சிந்தாமணி

கண்டகன் 328 கண்டியுதேவன் கண்டகன் - குரோதகிர்த்தியின் குமரன். |கண்டம் - (க) கீழ்விதேகம், மேல்விதே கண்ட-1, மக ததேசத்திலுள்ள ஒருநதி, கம், வடவிதேகம், தென்விதேகம், வடரே மோகினி யுருக்கொண்ட திருமாலுடன் பதம், தென்ரேபதம், வடபாதம், தென் சிவமூர்த்தி புணர்ந்தபோதுண்டாகிய நதி, பாதம், மத்தியகாண்டம், இதில் பாணலிங்கங்களும், சாளக்கிராமங் கண்டராதித்தியசோழர் - இராசராச தேவ களும் உண்டாம். இதற்குக் கண்டிகை ருக்கு ஐந்தாம்பாட்டர் என்பர். இவரே யெனவும் பெயர். கண்டராதித்தர். சிவமூர்த்தியைப் பாடி '2. ஒருதாசி. இவள் திருச்சாளக் கிரா முத்தியடைந்தவர். இவர் பாசுரங்கள் ஒன் மத்தில் பெருமாள் அருள் பெற்றவள். பதாம் திருமுறையிற் சேர்க்கப்பட்டன. 'கண்டகோபாலன் - இவன் ஒரு சோழ இவர் பராந்தகச் சோழனது இரண்டாங் அரசன். இவனுக்குக் கண்டன் எனவும் குமாரர். இவர் காவிரியின் வடகரையில் பெயர். இவன் சற்றேறக்குறைய அறு தம் பெயரால் ஓர் ஊர் அமைத்தவர், நூறு வருஷங்களுக்குமுன் அரசாண்ட இவர் மனைவி உடைய பிராட்டியார் செம் வன். வரந் தருவார் எனும் புலவர் இவன் பியன் மாதேவியார் என்பவர். இவர், காலத்திருந்தவர் என்பர். தம் திருப்பதிகத்துள் "கோழிவேந்தன் கண்டங்கள் - பூமியின் பெரிய பிரிவுகள். நஞ்சையர்கோன் கலந்த” எனவும், தென் இவை ஆசியாகண்டம், ஐசோபாகண்டம், னாடுமீழமுங் கொண்டதிறற் செங்கோற் உத்தர தக்ஷிண அமெரிகா கண்டம், ஆபி சோழன்" எனவுங் கூறு தலில் தம்முன் ரிகா கண்டம் ஆஸ்திரேலியா கண்டம் என னோர் பெருமை கூறியிருத்தலில் சோழ (5) பிரிவுகள், | வரசர் என்பது பெறப்பட்டது. கி. பி. கண்டங்கள் - 1 அதாவது - நான்கா மிராசி 905. Epigraphia Indica Vol-VII. யும், நான்காமிராசிக்கு நான் காமிராசியும் , | கண்டரீகன் - கௌசிகனைக் காண்க. நான்காமிராசி நான்காமிராசிக்கு நான் தன்க ரபத்மனக்கப்படைக் கலைவன் காமிராசியும், நான்காமிராசி நான்காமராசி கண்டாகர்ணன் -1. சிவகணத் தலைவன். நான்காம் ராசிக்கு நான்காமிராசியுமாம். இவை முறையே, நான்காமிராசி, ஏழாம் 2. குபேரன் எவலாளிகளிலொருவன். ராசி, பத்தாம் இராசி, உதயாாசி என்பன பைசாச வுருக்கொண்டவன். இவன் தன் வாம். இவற்றில் உதயராசியை உதயகண் னிடமிருந்த சூலத்தால் மனிதரை வதைத் டம்-எ-ம், நான் காமிராசியைக் கீழ்நீர்க்கண் துச் சிவனுக்கு நிவே தனஞ்செய்து உண்டு டம், எ-ம், ஏழாமிராசியைந் பாட்டுக்கண் சிவமூர்த்தியை முத்தி வேண்ட அவர் டம், எ-ம், பத்தாம் இராசியை உச்சிக்கண் விஷ்ணுவைக் கேளென அப்படியே விஷ் டம் என்ப. இவற்றை லக்ன கேந்தரம், ணுவைத் துதித்து அவரால் உபதேசிக்கப் சதுர்த்தகேந்தரம், சப்தமகேந்திரம், தச பெற்றுத் தானேயன்றித் தன் தம்பியும் 'மகோதிரம் என்ப. முத்திபெற வரம் பெற்றவன். கண்டாந்தம் - நக்ஷத்திரம் காண்க, கண்டிகை - சிவகேசவர்கள் ஆண் பெண் கண்டபோண்டபக்ஷி - இது ஒரு பேரு உருக்கொண்டு விளையாடிய காலத்தில் ருக் கொண்ட பக்ஷியெனக் கதைகளில் உடம்பி லுண்டான வியர்வையால் உண் கூறியிருக்கின்றனர். நம்ப இடமில்லை, டான நதி. இதில் சாளக்கிராம முண்டாம். கண்டமாலை ரோகம் -வாதபித்த சிலேஷ் கண்டியதேவன் - இவன் கச்சிராயரைப் மங்கள் மேதா தாதுவை அநுசரிப்பதால் பாட அதைக்கேட்டு கச்சிராயர் சரக்கரைத் மாமிசதாது விர்த்தியினாலும் கழுத்தின் நர தியாகங் கொடுக்கப் பலி தூக்கவந்த லேகங் ம்புகளிலும், கண்களிலும் அரைகளிலும் கனைப் பாடியது. 'அலைவளைத்த திருப்பாற் தேகநிறத்தைப் பெற்றுக் கெட்டியாக மினு கடலிலை, யாடராவினணையிலை பச்சையால், மினுத்து நெல்லிக்காய், சிறு கத்திரிக்காய்ப் இலைவளைத்தமணி மண்டபமில்லை, யிங்கு பிரமாணமாகக் கட்டிகளுண்டாம். இதில் நீ வந்த வாறேதியம்புவாய், கொலைவளை சில உடைந்தாலும் சில ஆறா. இது கண் த்த விலங்கே சன்மாமலர்க், கொத்துமா டத்தைச் சுற்றி வருதலால் கண்டமாலை முடி பத்துக்குமற்றொரு, சிலைவளைத்தகா யென்பர். அரையில் வரின் அரையாப்பு நீலகங்கனே, திங்கள் வெண்குடை சிற்றம் என்பர், பலவனே.' இதைக் கேட்டு அவன்
கண்டகன் 328 கண்டியுதேவன் கண்டகன் - குரோதகிர்த்தியின் குமரன் . | கண்டம் - ( ) கீழ்விதேகம் மேல்விதே கண்ட - 1 மக ததேசத்திலுள்ள ஒருநதி கம் வடவிதேகம் தென்விதேகம் வடரே மோகினி யுருக்கொண்ட திருமாலுடன் பதம் தென்ரேபதம் வடபாதம் தென் சிவமூர்த்தி புணர்ந்தபோதுண்டாகிய நதி பாதம் மத்தியகாண்டம் இதில் பாணலிங்கங்களும் சாளக்கிராமங் கண்டராதித்தியசோழர் - இராசராச தேவ களும் உண்டாம் . இதற்குக் கண்டிகை ருக்கு ஐந்தாம்பாட்டர் என்பர் . இவரே யெனவும் பெயர் . கண்டராதித்தர் . சிவமூர்த்தியைப் பாடி ' 2 . ஒருதாசி . இவள் திருச்சாளக் கிரா முத்தியடைந்தவர் . இவர் பாசுரங்கள் ஒன் மத்தில் பெருமாள் அருள் பெற்றவள் . பதாம் திருமுறையிற் சேர்க்கப்பட்டன . ' கண்டகோபாலன் - இவன் ஒரு சோழ இவர் பராந்தகச் சோழனது இரண்டாங் அரசன் . இவனுக்குக் கண்டன் எனவும் குமாரர் . இவர் காவிரியின் வடகரையில் பெயர் . இவன் சற்றேறக்குறைய அறு தம் பெயரால் ஓர் ஊர் அமைத்தவர் நூறு வருஷங்களுக்குமுன் அரசாண்ட இவர் மனைவி உடைய பிராட்டியார் செம் வன் . வரந் தருவார் எனும் புலவர் இவன் பியன் மாதேவியார் என்பவர் . இவர் காலத்திருந்தவர் என்பர் . தம் திருப்பதிகத்துள் கோழிவேந்தன் கண்டங்கள் - பூமியின் பெரிய பிரிவுகள் . நஞ்சையர்கோன் கலந்த எனவும் தென் இவை ஆசியாகண்டம் ஐசோபாகண்டம் னாடுமீழமுங் கொண்டதிறற் செங்கோற் உத்தர தக்ஷிண அமெரிகா கண்டம் ஆபி சோழன் எனவுங் கூறு தலில் தம்முன் ரிகா கண்டம் ஆஸ்திரேலியா கண்டம் என னோர் பெருமை கூறியிருத்தலில் சோழ ( 5 ) பிரிவுகள் | வரசர் என்பது பெறப்பட்டது . கி . பி . கண்டங்கள் - 1 அதாவது - நான்கா மிராசி 905 . Epigraphia Indica Vol - VII . யும் நான்காமிராசிக்கு நான் காமிராசியும் | கண்டரீகன் - கௌசிகனைக் காண்க . நான்காமிராசி நான்காமிராசிக்கு நான் தன்க ரபத்மனக்கப்படைக் கலைவன் காமிராசியும் நான்காமிராசி நான்காமராசி கண்டாகர்ணன் - 1 . சிவகணத் தலைவன் . நான்காம் ராசிக்கு நான்காமிராசியுமாம் . இவை முறையே நான்காமிராசி ஏழாம் 2 . குபேரன் எவலாளிகளிலொருவன் . ராசி பத்தாம் இராசி உதயாாசி என்பன பைசாச வுருக்கொண்டவன் . இவன் தன் வாம் . இவற்றில் உதயராசியை உதயகண் னிடமிருந்த சூலத்தால் மனிதரை வதைத் டம் - - ம் நான் காமிராசியைக் கீழ்நீர்க்கண் துச் சிவனுக்கு நிவே தனஞ்செய்து உண்டு டம் - ம் ஏழாமிராசியைந் பாட்டுக்கண் சிவமூர்த்தியை முத்தி வேண்ட அவர் டம் - ம் பத்தாம் இராசியை உச்சிக்கண் விஷ்ணுவைக் கேளென அப்படியே விஷ் டம் என்ப . இவற்றை லக்ன கேந்தரம் ணுவைத் துதித்து அவரால் உபதேசிக்கப் சதுர்த்தகேந்தரம் சப்தமகேந்திரம் தச பெற்றுத் தானேயன்றித் தன் தம்பியும் ' மகோதிரம் என்ப . முத்திபெற வரம் பெற்றவன் . கண்டாந்தம் - நக்ஷத்திரம் காண்க கண்டிகை - சிவகேசவர்கள் ஆண் பெண் கண்டபோண்டபக்ஷி - இது ஒரு பேரு உருக்கொண்டு விளையாடிய காலத்தில் ருக் கொண்ட பக்ஷியெனக் கதைகளில் உடம்பி லுண்டான வியர்வையால் உண் கூறியிருக்கின்றனர் . நம்ப இடமில்லை டான நதி . இதில் சாளக்கிராம முண்டாம் . கண்டமாலை ரோகம் - வாதபித்த சிலேஷ் கண்டியதேவன் - இவன் கச்சிராயரைப் மங்கள் மேதா தாதுவை அநுசரிப்பதால் பாட அதைக்கேட்டு கச்சிராயர் சரக்கரைத் மாமிசதாது விர்த்தியினாலும் கழுத்தின் நர தியாகங் கொடுக்கப் பலி தூக்கவந்த லேகங் ம்புகளிலும் கண்களிலும் அரைகளிலும் கனைப் பாடியது . ' அலைவளைத்த திருப்பாற் தேகநிறத்தைப் பெற்றுக் கெட்டியாக மினு கடலிலை யாடராவினணையிலை பச்சையால் மினுத்து நெல்லிக்காய் சிறு கத்திரிக்காய்ப் இலைவளைத்தமணி மண்டபமில்லை யிங்கு பிரமாணமாகக் கட்டிகளுண்டாம் . இதில் நீ வந்த வாறேதியம்புவாய் கொலைவளை சில உடைந்தாலும் சில ஆறா . இது கண் த்த விலங்கே சன்மாமலர்க் கொத்துமா டத்தைச் சுற்றி வருதலால் கண்டமாலை முடி பத்துக்குமற்றொரு சிலைவளைத்தகா யென்பர் . அரையில் வரின் அரையாப்பு நீலகங்கனே திங்கள் வெண்குடை சிற்றம் என்பர் பலவனே . ' இதைக் கேட்டு அவன்