அபிதான சிந்தாமணி

கணிமேதாவியார் - 327) கண்டகலை லொன்றுமாக இரண்டு பாடல்கள் கிடைத் கண்ட கட்டு - இது ஒரு சொல்லணி. இது திருக்கின்றன. பசுக் கொண்டுபோது என்று சொல்லப் கணிமேதாவியார் - இவர் இன்ன மாபின போயினான். சென்று கண்டு மீண்டுவந்து ரென்பதும், இன்ன நாட்டின ரென்பதும், அவையுள்ளாயின வென்னிற் போதாவா இன்ன சமயத்தா ரென்பதும் துணியப் யின வென்ற விழ்ப்பது. (யாப்பு - வி). படாவாயினும் எலாதி கடைச்சங்க மரு கண்டகத்தூணம் - ஆதித்தனின்ற நாள் விய நூலென விளங்குகின் றமையால் இவர் முதல், மூல மிறு தியாக எண்ணிவந்த காலம் கடைச்சங்கத்தார் காலம் என ஒரு தொகையை மூல முதலாகக் கழித்தால் வாறு துணியலாம். கடைச்சங்கத்துள் உற்ற நாள் கண்டக மெனப்படும். செவ் ஒருவராகிய கணிமேதாவியார்' என்னலாக வாய் நின்ற நாள் முதல் மூல மிறுதியாக தோ எனின் கடைச்சங்கத்துள் ஒருவர் எண்ணிக்கொண்ட தொகையை மூல முத சிறுமேதாவியா ரென்னும் பெயருடை லாகக் கழித்தால் உற்றநாள் தூணம் எனப் யாரே அன்றிக் கணிமேதாவியா சென் படும். இவ்விரண்டு தொகைகளையும் கூட்டி னும் பெயருடையா ரல்லராகலான் கொள் மூல முதலாகக் கழித்தால் உற்றநாள் கண் ளலாகா தென்க. இவர் கணிதம் சோதி டகத்தூணம் எனப்படும். இந்நாட்களில் டங்களில் வல்லவராயிருத்தல் கூடும். மங்கல காரியங்கள் செய்யலாகா. (விதான மாலை.) கணிவன் ழல்லை - நிச்சயித்துப் பலவுமறி யும் பழைய கேள்வி ஞானத்தினையுடைய கண்ட கபிராந்தருது - கண்டாந்த மென்னு சோதிட நூல் வல்லவனது கீர்த்தியைச் முகூர்த்தத்தில் இருப்பவன். கண்டகம் - 1. செவ்வாய் நின்ற நாளுக்கு, சொல்லியது. (பு- வெ). எழாம் நாள், பதினான்காம் நாள், பதினாறாம் கணேசதண்டம் - சிந்துரனைக் காண்க. நாள் இருபத்தைந்தாம் நாள் இவை அநல் கணேசநாதர் - இவர் சாரசே உச்சயனி நக்ஷத்திரமாம். புதனின்ற நாளுக்கு (கஅ ) என்னும் கிராமவாசியாகிய சூத்திரர். ஆம் நாள் (உச) ஆம் நாள் உக்கிர நக்ஷத் இவர் விரக்தராய்க் காட்டிற் சஞ்சரித்து திரமாம். குருநின்ற நாளுக்கு (எ) ஆம் வருகையில் சிவாஜியெனும் அரசன் ஒருவ நாள், (க) ஆம் நாள் வெப்பு நக்ஷத்திர னிவரை வீட்டிற்கு அழைத்துவந்து மஞ்சத் மாம். சுக்ரன் நின்ற நாளுக்கு (க0) ஆம தின்மீது படுக்கச்செய்யத் தாசர் மஞ்சத் நாள் நாச நக்ஷத்திரமாம். இராகு நின்ற தில் கற்களைப் பரப்பி அதின்மீது துயில் நாளுக்கு (ரு) ஆம் நாள் கக) ஆம் நாள், கொண்டு தம்மை யடுத்தவரை நல்வழிப் (கா) ஆம் நாள் விஷ நக்ஷத்திரமாம். சரி படுத்தினர். இவ்வாறிருக்கையில் இவரை நின்ற நாளுக்கு (க) ஆம் நாள், (க0) ஆம் யடுத்தோர் பலர் பித்தர்போல் குணமாறு நாள், (20) ஆம் நாள் மோக நக்ஷத்திர தலைக் கண்டு இவரை நோக்கி இம்மா மாம். மேற்கூறிய அநலம், உக்ரம், வெப் முதலியவைகளுக்கு உபதேசிக்கஎன அவ் பம், நாசம், விஷம், மோகம். என்ற வாறு செய்து பிரசாதந்தர அவை அப் யோகநாட்களைக் கண்டகம் என்பர். இவற் பிரசாதத்தை உட்கொண்டன. பின் நால் றில் சுப காரியங்கள் தவிரப்படும். மேற் வருணத்தவரும் இவரைக் காணச்செல்ல கூறிய நாட்களில் வியாதி காணின் அசாத் ஆங்குத் தாசர் அரிகீர்த்தனஞ் செய்து யம். ஆயினும் மேற்கூறிய நாட்கள் அனைவரையும் தாளம் போடக் கூறுகை ஆட்சியில் உச்சத்தில் நிற்றல், ஒரு சுபக் யில் பிராமணர் சிலர் மறுக்கநோக்கி அனை கோள் பார்த்தல், வர்க்கோத்தமத்தில் நிற் வரையும் தாளம் போட வேண்டாமென றல், குரு உதயமாதல், பூரண சந்திரோ மறுத்து ஆண்டிருந்த கற்களை நோக்கி தயமாதல், தத்தம் வாரமாதலுண்டாகில் தாளமிடக் கட்டளையிட்டனர். அவை இந்தத் தோஷங்களில்லையாம். (விதான அவ்வாறு செய்யக்கண்டு வேதியர் வியந்து மாலை). | அரிபஜனை செய்து இருந்தனர். 2. புத்தன் குதிரை. கணேசன் - கணபதியைக் காண்க. கண்டகர்ணன் --கைலாயவாயிற் காப்போன், கண்டகசேதநன் - ஓர் உலுத்தவணிகன். கண்டகலை - ஒரு அப்ஸாஸ்திரி முதலை திருவிழாவிற் கடைவைத்து விற்றுப் புண் யாகச் சபிக்கப்பெற்று அநுமானால் சாபம் திருவகவம் வை ணியமடைந்து சிவபதம் பெற்றவன். நீங்கினவள்,
கணிமேதாவியார் - 327 ) கண்டகலை லொன்றுமாக இரண்டு பாடல்கள் கிடைத் கண்ட கட்டு - இது ஒரு சொல்லணி . இது திருக்கின்றன . பசுக் கொண்டுபோது என்று சொல்லப் கணிமேதாவியார் - இவர் இன்ன மாபின போயினான் . சென்று கண்டு மீண்டுவந்து ரென்பதும் இன்ன நாட்டின ரென்பதும் அவையுள்ளாயின வென்னிற் போதாவா இன்ன சமயத்தா ரென்பதும் துணியப் யின வென்ற விழ்ப்பது . ( யாப்பு - வி ) . படாவாயினும் எலாதி கடைச்சங்க மரு கண்டகத்தூணம் - ஆதித்தனின்ற நாள் விய நூலென விளங்குகின் றமையால் இவர் முதல் மூல மிறு தியாக எண்ணிவந்த காலம் கடைச்சங்கத்தார் காலம் என ஒரு தொகையை மூல முதலாகக் கழித்தால் வாறு துணியலாம் . கடைச்சங்கத்துள் உற்ற நாள் கண்டக மெனப்படும் . செவ் ஒருவராகிய கணிமேதாவியார் ' என்னலாக வாய் நின்ற நாள் முதல் மூல மிறுதியாக தோ எனின் கடைச்சங்கத்துள் ஒருவர் எண்ணிக்கொண்ட தொகையை மூல முத சிறுமேதாவியா ரென்னும் பெயருடை லாகக் கழித்தால் உற்றநாள் தூணம் எனப் யாரே அன்றிக் கணிமேதாவியா சென் படும் . இவ்விரண்டு தொகைகளையும் கூட்டி னும் பெயருடையா ரல்லராகலான் கொள் மூல முதலாகக் கழித்தால் உற்றநாள் கண் ளலாகா தென்க . இவர் கணிதம் சோதி டகத்தூணம் எனப்படும் . இந்நாட்களில் டங்களில் வல்லவராயிருத்தல் கூடும் . மங்கல காரியங்கள் செய்யலாகா . ( விதான மாலை . ) கணிவன் ழல்லை - நிச்சயித்துப் பலவுமறி யும் பழைய கேள்வி ஞானத்தினையுடைய கண்ட கபிராந்தருது - கண்டாந்த மென்னு சோதிட நூல் வல்லவனது கீர்த்தியைச் முகூர்த்தத்தில் இருப்பவன் . கண்டகம் - 1 . செவ்வாய் நின்ற நாளுக்கு சொல்லியது . ( பு - வெ ) . எழாம் நாள் பதினான்காம் நாள் பதினாறாம் கணேசதண்டம் - சிந்துரனைக் காண்க . நாள் இருபத்தைந்தாம் நாள் இவை அநல் கணேசநாதர் - இவர் சாரசே உச்சயனி நக்ஷத்திரமாம் . புதனின்ற நாளுக்கு ( கஅ ) என்னும் கிராமவாசியாகிய சூத்திரர் . ஆம் நாள் ( உச ) ஆம் நாள் உக்கிர நக்ஷத் இவர் விரக்தராய்க் காட்டிற் சஞ்சரித்து திரமாம் . குருநின்ற நாளுக்கு ( ) ஆம் வருகையில் சிவாஜியெனும் அரசன் ஒருவ நாள் ( ) ஆம் நாள் வெப்பு நக்ஷத்திர னிவரை வீட்டிற்கு அழைத்துவந்து மஞ்சத் மாம் . சுக்ரன் நின்ற நாளுக்கு ( க0 ) ஆம தின்மீது படுக்கச்செய்யத் தாசர் மஞ்சத் நாள் நாச நக்ஷத்திரமாம் . இராகு நின்ற தில் கற்களைப் பரப்பி அதின்மீது துயில் நாளுக்கு ( ரு ) ஆம் நாள் கக ) ஆம் நாள் கொண்டு தம்மை யடுத்தவரை நல்வழிப் ( கா ) ஆம் நாள் விஷ நக்ஷத்திரமாம் . சரி படுத்தினர் . இவ்வாறிருக்கையில் இவரை நின்ற நாளுக்கு ( ) ஆம் நாள் ( க0 ) ஆம் யடுத்தோர் பலர் பித்தர்போல் குணமாறு நாள் ( 20 ) ஆம் நாள் மோக நக்ஷத்திர தலைக் கண்டு இவரை நோக்கி இம்மா மாம் . மேற்கூறிய அநலம் உக்ரம் வெப் முதலியவைகளுக்கு உபதேசிக்கஎன அவ் பம் நாசம் விஷம் மோகம் . என்ற வாறு செய்து பிரசாதந்தர அவை அப் யோகநாட்களைக் கண்டகம் என்பர் . இவற் பிரசாதத்தை உட்கொண்டன . பின் நால் றில் சுப காரியங்கள் தவிரப்படும் . மேற் வருணத்தவரும் இவரைக் காணச்செல்ல கூறிய நாட்களில் வியாதி காணின் அசாத் ஆங்குத் தாசர் அரிகீர்த்தனஞ் செய்து யம் . ஆயினும் மேற்கூறிய நாட்கள் அனைவரையும் தாளம் போடக் கூறுகை ஆட்சியில் உச்சத்தில் நிற்றல் ஒரு சுபக் யில் பிராமணர் சிலர் மறுக்கநோக்கி அனை கோள் பார்த்தல் வர்க்கோத்தமத்தில் நிற் வரையும் தாளம் போட வேண்டாமென றல் குரு உதயமாதல் பூரண சந்திரோ மறுத்து ஆண்டிருந்த கற்களை நோக்கி தயமாதல் தத்தம் வாரமாதலுண்டாகில் தாளமிடக் கட்டளையிட்டனர் . அவை இந்தத் தோஷங்களில்லையாம் . ( விதான அவ்வாறு செய்யக்கண்டு வேதியர் வியந்து மாலை ) . | அரிபஜனை செய்து இருந்தனர் . 2 . புத்தன் குதிரை . கணேசன் - கணபதியைக் காண்க . கண்டகர்ணன் - - கைலாயவாயிற் காப்போன் கண்டகசேதநன் - ஓர் உலுத்தவணிகன் . கண்டகலை - ஒரு அப்ஸாஸ்திரி முதலை திருவிழாவிற் கடைவைத்து விற்றுப் புண் யாகச் சபிக்கப்பெற்று அநுமானால் சாபம் திருவகவம் வை ணியமடைந்து சிவபதம் பெற்றவன் . நீங்கினவள்