அபிதான சிந்தாமணி

கணிதவகை 396 கணிபுன்குன்றனார் குரவட்டம் லஷம் யோசனை. இது சம் மகாப்பிரளயம், யோசனை, மகாயோசனை, புத்தீவினைச் சூழும். இதற்கு அப்பால் கற்பம், மகாகற்பம், விகற்பம், மகாவிகற் சருப்பஞ் சாற்றுக்கடல். இது இரண்டு பம், மாகம், மகாமாகம், தன்மனை, மகா தன் லகம் யோசனை. இது சான்மலித் தீவி மனை, அற்புதம், மகா அற்புதம், உற்பலம், னைச் சூழ்ந்திருக்கும். இதற்கப்பால் மது மகா உற்பலம், வேணு, மகாவேணு, சலஞ் சமுத்திரம். இது நான்குலக்ஷம் யோசனை. சலம், மகாசலஞ்சலம், மந்தாரை, மகா இது பிலக்ஷத்தீவினைச் சூழ்ந்திருக்கும். மந்தாரை, மேரு, மகாமேரு, வலம்புரி இதற்கு அப்பால் நெய்க்கடல். இது மகாவலம்புரி எனத் தொகை கொள்வர். எட்டுலஷம்யோசனை. இது கிரௌஞ்சத் மணியளவறிதல் பச்சைரதி 1-க்கு வரா தீவினைச் சூழ்ந்திருக்கும். இதற்கு அப் கன் எடைவீசம். கோடி 1-க்கு கெம்பு பால் தயிர்க்கடல், இதுபதினாறு லக்ஷம் 20. முத்து 1-க்குப் பணவெடை முக்கா யோசனை. இது குசத்தீவினைச் சூழ்ந்திருக் லேயரைக் கால். பவழம் கழஞ்சு 1-க்கு கும். அதற்கு அப்பால் பாற்கடல். இது பணவெடை . ாவை மஞ்சாடி 1-க்கு முப்பத்திரண்டு லக்ஷம் யோசனை. இது 'பணவெடை முக்காலே யரைக்கால். சாகத்தீவினைச் சூழ்ந்திருக்கும். இதற்கு பாக்கு ஆயிரங்கொண்டது கலசம். பாக்கு அப்பால் சுத்தஜலம். இது அறுபத்து நான் (உயத) கொண்டது அம்மணம். பாக்கு குவகம் யோசனை, இது புட்கரத்தீவி (த) கொண்டது அலகு என்பர். இக் னைச் சூழ்ந்திருக்கும். இதற்கு அப்பால் கணிதம், பீஜகணிதம், க்ஷேத்திரகணிதம், சக்கிரவாளகிரி. நெல்லனவறிதல்-செவிடு அங்ககணிதம் என மூவகைப்பட்டுப் பல (6) கொண்டது ஆழாக்கு. ஆழாக்கு (உ) பேதங்களாக ஆன்றோராற் கூறப்பட்டு கொண்டது உழக்கு. உழக்கு (ச) கொண் இருக்கின்றது. பின்னும் இக்கணிதம் சங் டது காழி. நாழி (அ) கொண்டது குறுணி, கலிதம், விபகலி தம், குணனம், பாகாரம், குறுணி (ச) கொண்டது தூணி. தூணி வர்க்கம், வர்க்கமூலம், கனம், கனமூலம் (1) கொண்டது கலம். பாண்டி நாட்டிலும், என எண்வகைப்பட்டு வழங்கும். சங்கலி மற்றைய நாடுகளிலும் இந்நெல்லளவை தம், கூட்டல், விபகலி தம், கழித்தல், குண வேறுபடும். நாழிகை அறிதல் - கண் னம், பெருக்கல், பாகாரம், பங்கிடல், ணிமை இரண்டு கொண்டது கைந்நொடி, வர்க்கம் சமமாகிய இரண்டு எண்ணின் கைக்கொடி இரண்டு கொண்டது மாத் பெருக்கம். கனம் சமமாகிய மூவெண் திரை. மாத்திரை இரண்டு கொண்டது ணின் பெருக்கம். கனமூலம் அக்கனத் குரு. குரு இரண்டு கொண்டது உயிர். தொகுதியின் நின்ற தன் மூலமாகிய ஒரு உயிர் ஆறு கொண்டது க்ஷணிகம், க்ஷணி மூலை அறிதல். | கம் (கஉ) கொண்டது விநாடி, விநாடி (50) கொண்டது நாழிகை, நாழிகை (எவ கணிதனூர் சீறியாழ்வான் - எழுபத்தி னான்கு சிங்காசனாதிபதிகளில் ஒருவராகிய கொண்டது ஜாமம். ஜாமம் (ச) கொண் வைணவாசிரியர். (குருபரம்பரை). 'டது பொழுது. பொழுது (க) கொண்டது நாள், கான் (60) கொண்டது மாதம், மாதம் கணிபுன் குன்றனார் - நற்றிணை ஏடுகள் பல (உ) கொண்டது வருடம். இனி வருட வற்றிலும் கனிபுன் குன்றனா ரென்றே அளவை இத்துணை கொண்டது யுகம் இருத்தலின் அவ்வாறே எழுதப்பட்டது. என்பது முதலியவற்றை யுகபரிமாணத் புறநாற்றிற் கணியன் பூங்குன் றன் என் தில் அறிக. இனி தொகை அறிதலா றிருக்கின்றது. அது சிறப்பாகக் காணப் வது ஒன்று, பத்து, நூறு, ஆயிரம், பதி படுகிறது. பூங்குன்றம் என்னும் ஊரி வாயிரம், லாம், பத்துலக்ஷம், கோடி லுள்ள கணியன் என பொருள்படும். கணி இவை ஒன்றிற்கு ஒன்று பதின்மடங்கு யன் சோதிடம் சொல்வோன். இவர் மேற்பட்டவை. இக்கோடி (மாதம்) வாக்குயாங்கும் பொது நோக்காயுள்ளது. கொண்டது மகாகோடி அது அவ்வளவு பாலையைப் பாடியுள்ளார் மாந்தா தியல்பும், கொண்டது சங்கம். அவ்வகைக் கணக்கு அரசர தியல்பும், உலகத் தியல்பும் இத் ஒவ்வொன்றிற்கும் கொள்க. மகாசங்கம், தன்மையவென்று தலைவிகற்பகக் கூறிய விந்தம், மகாவிந்தம், சமுத்திரம், மகாசமுத் து ஆராய தக்கது நற்-உஉசு. இவர்பாடியன திரம், வெள்ளம், மகாவெள்ளம், பிரளயம், | வாக நற்றிணைப் பாடலொன்றும் புறத்தி (60பொழுது (
கணிதவகை 396 கணிபுன்குன்றனார் குரவட்டம் லஷம் யோசனை . இது சம் மகாப்பிரளயம் யோசனை மகாயோசனை புத்தீவினைச் சூழும் . இதற்கு அப்பால் கற்பம் மகாகற்பம் விகற்பம் மகாவிகற் சருப்பஞ் சாற்றுக்கடல் . இது இரண்டு பம் மாகம் மகாமாகம் தன்மனை மகா தன் லகம் யோசனை . இது சான்மலித் தீவி மனை அற்புதம் மகா அற்புதம் உற்பலம் னைச் சூழ்ந்திருக்கும் . இதற்கப்பால் மது மகா உற்பலம் வேணு மகாவேணு சலஞ் சமுத்திரம் . இது நான்குலக்ஷம் யோசனை . சலம் மகாசலஞ்சலம் மந்தாரை மகா இது பிலக்ஷத்தீவினைச் சூழ்ந்திருக்கும் . மந்தாரை மேரு மகாமேரு வலம்புரி இதற்கு அப்பால் நெய்க்கடல் . இது மகாவலம்புரி எனத் தொகை கொள்வர் . எட்டுலஷம்யோசனை . இது கிரௌஞ்சத் மணியளவறிதல் பச்சைரதி 1 - க்கு வரா தீவினைச் சூழ்ந்திருக்கும் . இதற்கு அப் கன் எடைவீசம் . கோடி 1 - க்கு கெம்பு பால் தயிர்க்கடல் இதுபதினாறு லக்ஷம் 20 . முத்து 1 - க்குப் பணவெடை முக்கா யோசனை . இது குசத்தீவினைச் சூழ்ந்திருக் லேயரைக் கால் . பவழம் கழஞ்சு 1 - க்கு கும் . அதற்கு அப்பால் பாற்கடல் . இது பணவெடை . ாவை மஞ்சாடி 1 - க்கு முப்பத்திரண்டு லக்ஷம் யோசனை . இது ' பணவெடை முக்காலே யரைக்கால் . சாகத்தீவினைச் சூழ்ந்திருக்கும் . இதற்கு பாக்கு ஆயிரங்கொண்டது கலசம் . பாக்கு அப்பால் சுத்தஜலம் . இது அறுபத்து நான் ( உயத ) கொண்டது அம்மணம் . பாக்கு குவகம் யோசனை இது புட்கரத்தீவி ( ) கொண்டது அலகு என்பர் . இக் னைச் சூழ்ந்திருக்கும் . இதற்கு அப்பால் கணிதம் பீஜகணிதம் க்ஷேத்திரகணிதம் சக்கிரவாளகிரி . நெல்லனவறிதல் - செவிடு அங்ககணிதம் என மூவகைப்பட்டுப் பல ( 6 ) கொண்டது ஆழாக்கு . ஆழாக்கு ( ) பேதங்களாக ஆன்றோராற் கூறப்பட்டு கொண்டது உழக்கு . உழக்கு ( ) கொண் இருக்கின்றது . பின்னும் இக்கணிதம் சங் டது காழி . நாழி ( ) கொண்டது குறுணி கலிதம் விபகலி தம் குணனம் பாகாரம் குறுணி ( ) கொண்டது தூணி . தூணி வர்க்கம் வர்க்கமூலம் கனம் கனமூலம் ( 1 ) கொண்டது கலம் . பாண்டி நாட்டிலும் என எண்வகைப்பட்டு வழங்கும் . சங்கலி மற்றைய நாடுகளிலும் இந்நெல்லளவை தம் கூட்டல் விபகலி தம் கழித்தல் குண வேறுபடும் . நாழிகை அறிதல் - கண் னம் பெருக்கல் பாகாரம் பங்கிடல் ணிமை இரண்டு கொண்டது கைந்நொடி வர்க்கம் சமமாகிய இரண்டு எண்ணின் கைக்கொடி இரண்டு கொண்டது மாத் பெருக்கம் . கனம் சமமாகிய மூவெண் திரை . மாத்திரை இரண்டு கொண்டது ணின் பெருக்கம் . கனமூலம் அக்கனத் குரு . குரு இரண்டு கொண்டது உயிர் . தொகுதியின் நின்ற தன் மூலமாகிய ஒரு உயிர் ஆறு கொண்டது க்ஷணிகம் க்ஷணி மூலை அறிதல் . | கம் ( கஉ ) கொண்டது விநாடி விநாடி ( 50 ) கொண்டது நாழிகை நாழிகை ( எவ கணிதனூர் சீறியாழ்வான் - எழுபத்தி னான்கு சிங்காசனாதிபதிகளில் ஒருவராகிய கொண்டது ஜாமம் . ஜாமம் ( ) கொண் வைணவாசிரியர் . ( குருபரம்பரை ) . ' டது பொழுது . பொழுது ( ) கொண்டது நாள் கான் ( 60 ) கொண்டது மாதம் மாதம் கணிபுன் குன்றனார் - நற்றிணை ஏடுகள் பல ( ) கொண்டது வருடம் . இனி வருட வற்றிலும் கனிபுன் குன்றனா ரென்றே அளவை இத்துணை கொண்டது யுகம் இருத்தலின் அவ்வாறே எழுதப்பட்டது . என்பது முதலியவற்றை யுகபரிமாணத் புறநாற்றிற் கணியன் பூங்குன் றன் என் தில் அறிக . இனி தொகை அறிதலா றிருக்கின்றது . அது சிறப்பாகக் காணப் வது ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பதி படுகிறது . பூங்குன்றம் என்னும் ஊரி வாயிரம் லாம் பத்துலக்ஷம் கோடி லுள்ள கணியன் என பொருள்படும் . கணி இவை ஒன்றிற்கு ஒன்று பதின்மடங்கு யன் சோதிடம் சொல்வோன் . இவர் மேற்பட்டவை . இக்கோடி ( மாதம் ) வாக்குயாங்கும் பொது நோக்காயுள்ளது . கொண்டது மகாகோடி அது அவ்வளவு பாலையைப் பாடியுள்ளார் மாந்தா தியல்பும் கொண்டது சங்கம் . அவ்வகைக் கணக்கு அரசர தியல்பும் உலகத் தியல்பும் இத் ஒவ்வொன்றிற்கும் கொள்க . மகாசங்கம் தன்மையவென்று தலைவிகற்பகக் கூறிய விந்தம் மகாவிந்தம் சமுத்திரம் மகாசமுத் து ஆராய தக்கது நற் - உஉசு . இவர்பாடியன திரம் வெள்ளம் மகாவெள்ளம் பிரளயம் | வாக நற்றிணைப் பாடலொன்றும் புறத்தி ( 60பொழுது (