அபிதான சிந்தாமணி

கணபதி தாசன் 324 கணாதிபர் வித்தியேசுரர், திக்குப்பாலகர் இவர்களு தவஞ் செய்துகொண்டிருந்த பிரமதேவ க்கு நடுவில் சிவலிங்கம் தாபித்துப் பூசித்து ருக்குக் காமநினைவு உண்டாகிச் சாச்வதி எட்டுக் குண்டமியற்றி அக்கினி காரியஞ் யுடன் கூடவருகையில் அவள் அஞ்சி நீங் செய்து எழுவர் பிராமணஸ்திரீகளை யவர் கினள். அவ்வீரியம் ஜலத்தில் வீழ்ந்தது. கள் புருடருடன் பூசித்து ஆடையணி இதனைத் தாகத்தால் வருந்திச் செல்லும் முதலியன கொடுத்துப் பிராமணர்க்குத் முற்கூறிய தம்பதிகள் குடிக்க அதனால் தானஞ் செய்வதாம்.. கணன் பிறந்தனன். இக் கணன், ஒரு கணபதிதாசன் - நெஞ்சறி விளக்கம் செய் நாள் வேட்டைக்குச் சென்று இளைப்ப தவன் ஐக்கவாதி. டைந்து கபிலமுனிவ ராச்சிரமம் வந்த கணம்புல்லநாயனார் - இருக்குவேளூரில் னன். முனிவர் தாம் பெற்றிருந்த சிந்தா திருவவதரித்துச் சிவாலயத்துள் தீபத்தி மணியின் வலிமையால் இவனுக்கும் ருப்பணி செய்துவரு நாட்களில் செல்வங் இவன் சேனைகளுக்கும் உணவளித்தனர். குறைந் தமையினால் சிதம்பாஞ் சென்று இச்சிந்தாமணியின் பெருமையை அறிந்த புலீச்சரத்தில் எஞ்சிய பொருண் முதலிய அரசன் வலிதில் அதைக் கவர்ந்து செல்ல வைகளை விற்றுத் தீபத்திருப்பணிசெய்து முனிவர் விநாயகரிடம் முறையிட்டனர். வருகையில் பொருள் முட்டுப் பட்டது. விநாயகர் முனிவருக்கு அபயந் தந்தனர். அதனால் கணம்புல்லரிந்து விற்றுத் திருப் தனக்கு விநாயகரால் கேடுவருதல் உணர் பணி செய்து வந்தனர். ஒருநாள் அந்தப் ந்து அரசன் முனிவரைக் கொலை செய்ய புல்லும் விலையாகாமை கண்டு அந்தப் புல் வர விநாயகர் கணனைக் கொன்று முனிவர் லையே தீபமாக எரித்து அது போதாமை வேண்ட அந்த மணியைத் தாமே அணிந் யினால் தமது சிகையை எரிக்கச் சிவமூர் து சிந்தாமணி விநாயகரெனப் பெயர் த்தி கருணைகூர்ந்து முத்தி தரப் பெற்றவர். அமைந்தவர். இவர்க்குக் கபிலர் எனவும், (பெரிய புராணம்.) சுமுகர் எனவும் பெயர். கணம் - (அ) நிலம், தீ, நீர், மதி, இயமா 2, காசிபருக்கு முனி என்பவளிடத் னன், சூரியன், வாயு, ஆகாயம். இவற் துப் பிறந்த குமரன். றுள் முன்னைய நான்கு நன்று. பின்னைய கணதர் - தர்க்கசாஸ்திரம் இயற்றிய ஓர் நான்கும் கலகம், நிரை நிரை நிரை நிலக் இருடி. இவர்க்குக் கணதரர் எனவும் சணம், நேர்நிரை நிரை நீர்க்கணம், நிரை பெயர். இவர் வைசேடிக மதாசாரியர். நேர் நேர் மதிக்கணம், நேர் நேர் நேர் நொய்யைப் புசித்ததா லிவர்க்கு இப்பெயர் உயிர்க்கணம், நேர் நிரை நேர் ரவிக்கணம், வந்தது. நிரை நேர் நிரை தீக்கணம், நேர் நேர் கணதிபர் - ஒரு காலத்திற் பார்வதியார் நிரை வளிக்கணம், நிரை நிரை நேர் தனித்திருக்கையில் சிவமூர்த்தி துவார வெளிக்கணம். பாலகர் தடுக்கவும் அந்தப்புரஞ் சென்ற கணவாய் - இரண்டு மலைகள் இணைந்திருக் தால் பார்வதியார் தம்முடையவனா யொரு கும் பாகத்தில் மனிதர் போக்குவரவு செய் காவல் நிருமிக்க எண்ணித் தமதுடம்பின் யப்பாதைகள் ஏற்பட்டு இருப்பதும் உண்டு, அழுக்கைத் திரட்டிச் சிவமூர்த்தியைத் அந்தப் பாதைக்குக் கணவாய் என்று தியானித்து யானை முகத்துடன் பிரண பெயர். (பூகோளம்). வாகாரமாய் ஒரு புத்ரனைச் சிருட்டித்துக் ணரோகம் - இது பிள்ளைகளுக்கு உண்டாம் கையில் ஓர் தண்டங்கொடுத்துத் துவா ரோகங்களி லொன்று. தாயால் கெடுதி ரத்தி லிருத்தினர். இவர் தேவராதியரை யடைந்த முலைப்பாலால் உண்டாம் சோகம் வெற்றிபெற்றுப் பின் சிவபெருமானால் இது, மார்பில் வீக்கம், உட்சுரம், சுடுகை, கணாதிபத்யமும் எல்லாத் தேவர்களுக்கு வறண்டமலம் உண்டாக்கும். - இந்தக் முதலில் பூசிக்கும் பெருமையும் பெற்ற கணம், சூலி கணம், முக்குகணம், ஆம னர். சிவபெருமான், கணபதிக்கும் குமா கணம், தேரைக்கணம், மகாகணம், சுழி ரக்கடவுளுக்கும் திருமணமுடிக்க வேண் கணம், வறள்கணம் என (அ) வகை. டி உங்களிருவரில் எவன் பூப்பிரதக்ஷணம் கணன் - அபிசித் என்பவனும் அவன் பாரி முதலில் வருவானோ அவனுக்கு முதலில் குணவதியும் தவஞ்செய்து புத்திரப்பேறு மணவினையெனக், கந்தமூர்த்தி பூப்பிரதக்ஷ பெற வரம்பெற்று மீளுகையில் அவ்விடந் ணத்தின் பொருட்டு முன்சென்றனர்.
கணபதி தாசன் 324 கணாதிபர் வித்தியேசுரர் திக்குப்பாலகர் இவர்களு தவஞ் செய்துகொண்டிருந்த பிரமதேவ க்கு நடுவில் சிவலிங்கம் தாபித்துப் பூசித்து ருக்குக் காமநினைவு உண்டாகிச் சாச்வதி எட்டுக் குண்டமியற்றி அக்கினி காரியஞ் யுடன் கூடவருகையில் அவள் அஞ்சி நீங் செய்து எழுவர் பிராமணஸ்திரீகளை யவர் கினள் . அவ்வீரியம் ஜலத்தில் வீழ்ந்தது . கள் புருடருடன் பூசித்து ஆடையணி இதனைத் தாகத்தால் வருந்திச் செல்லும் முதலியன கொடுத்துப் பிராமணர்க்குத் முற்கூறிய தம்பதிகள் குடிக்க அதனால் தானஞ் செய்வதாம் . . கணன் பிறந்தனன் . இக் கணன் ஒரு கணபதிதாசன் - நெஞ்சறி விளக்கம் செய் நாள் வேட்டைக்குச் சென்று இளைப்ப தவன் ஐக்கவாதி . டைந்து கபிலமுனிவ ராச்சிரமம் வந்த கணம்புல்லநாயனார் - இருக்குவேளூரில் னன் . முனிவர் தாம் பெற்றிருந்த சிந்தா திருவவதரித்துச் சிவாலயத்துள் தீபத்தி மணியின் வலிமையால் இவனுக்கும் ருப்பணி செய்துவரு நாட்களில் செல்வங் இவன் சேனைகளுக்கும் உணவளித்தனர் . குறைந் தமையினால் சிதம்பாஞ் சென்று இச்சிந்தாமணியின் பெருமையை அறிந்த புலீச்சரத்தில் எஞ்சிய பொருண் முதலிய அரசன் வலிதில் அதைக் கவர்ந்து செல்ல வைகளை விற்றுத் தீபத்திருப்பணிசெய்து முனிவர் விநாயகரிடம் முறையிட்டனர் . வருகையில் பொருள் முட்டுப் பட்டது . விநாயகர் முனிவருக்கு அபயந் தந்தனர் . அதனால் கணம்புல்லரிந்து விற்றுத் திருப் தனக்கு விநாயகரால் கேடுவருதல் உணர் பணி செய்து வந்தனர் . ஒருநாள் அந்தப் ந்து அரசன் முனிவரைக் கொலை செய்ய புல்லும் விலையாகாமை கண்டு அந்தப் புல் வர விநாயகர் கணனைக் கொன்று முனிவர் லையே தீபமாக எரித்து அது போதாமை வேண்ட அந்த மணியைத் தாமே அணிந் யினால் தமது சிகையை எரிக்கச் சிவமூர் து சிந்தாமணி விநாயகரெனப் பெயர் த்தி கருணைகூர்ந்து முத்தி தரப் பெற்றவர் . அமைந்தவர் . இவர்க்குக் கபிலர் எனவும் ( பெரிய புராணம் . ) சுமுகர் எனவும் பெயர் . கணம் - ( ) நிலம் தீ நீர் மதி இயமா 2 காசிபருக்கு முனி என்பவளிடத் னன் சூரியன் வாயு ஆகாயம் . இவற் துப் பிறந்த குமரன் . றுள் முன்னைய நான்கு நன்று . பின்னைய கணதர் - தர்க்கசாஸ்திரம் இயற்றிய ஓர் நான்கும் கலகம் நிரை நிரை நிரை நிலக் இருடி . இவர்க்குக் கணதரர் எனவும் சணம் நேர்நிரை நிரை நீர்க்கணம் நிரை பெயர் . இவர் வைசேடிக மதாசாரியர் . நேர் நேர் மதிக்கணம் நேர் நேர் நேர் நொய்யைப் புசித்ததா லிவர்க்கு இப்பெயர் உயிர்க்கணம் நேர் நிரை நேர் ரவிக்கணம் வந்தது . நிரை நேர் நிரை தீக்கணம் நேர் நேர் கணதிபர் - ஒரு காலத்திற் பார்வதியார் நிரை வளிக்கணம் நிரை நிரை நேர் தனித்திருக்கையில் சிவமூர்த்தி துவார வெளிக்கணம் . பாலகர் தடுக்கவும் அந்தப்புரஞ் சென்ற கணவாய் - இரண்டு மலைகள் இணைந்திருக் தால் பார்வதியார் தம்முடையவனா யொரு கும் பாகத்தில் மனிதர் போக்குவரவு செய் காவல் நிருமிக்க எண்ணித் தமதுடம்பின் யப்பாதைகள் ஏற்பட்டு இருப்பதும் உண்டு அழுக்கைத் திரட்டிச் சிவமூர்த்தியைத் அந்தப் பாதைக்குக் கணவாய் என்று தியானித்து யானை முகத்துடன் பிரண பெயர் . ( பூகோளம் ) . வாகாரமாய் ஒரு புத்ரனைச் சிருட்டித்துக் ணரோகம் - இது பிள்ளைகளுக்கு உண்டாம் கையில் ஓர் தண்டங்கொடுத்துத் துவா ரோகங்களி லொன்று . தாயால் கெடுதி ரத்தி லிருத்தினர் . இவர் தேவராதியரை யடைந்த முலைப்பாலால் உண்டாம் சோகம் வெற்றிபெற்றுப் பின் சிவபெருமானால் இது மார்பில் வீக்கம் உட்சுரம் சுடுகை கணாதிபத்யமும் எல்லாத் தேவர்களுக்கு வறண்டமலம் உண்டாக்கும் . - இந்தக் முதலில் பூசிக்கும் பெருமையும் பெற்ற கணம் சூலி கணம் முக்குகணம் ஆம னர் . சிவபெருமான் கணபதிக்கும் குமா கணம் தேரைக்கணம் மகாகணம் சுழி ரக்கடவுளுக்கும் திருமணமுடிக்க வேண் கணம் வறள்கணம் என ( ) வகை . டி உங்களிருவரில் எவன் பூப்பிரதக்ஷணம் கணன் - அபிசித் என்பவனும் அவன் பாரி முதலில் வருவானோ அவனுக்கு முதலில் குணவதியும் தவஞ்செய்து புத்திரப்பேறு மணவினையெனக் கந்தமூர்த்தி பூப்பிரதக்ஷ பெற வரம்பெற்று மீளுகையில் அவ்விடந் ணத்தின் பொருட்டு முன்சென்றனர் .