அபிதான சிந்தாமணி

கணக்காயனார் 323 கண்பத்தானம் என நால்வகையர். இவர்கள் தங்களை கணநாத நாயனார் - சீர்காழியில் பிராமண கூத்ரியர் என்பர். பூணூல் தரிப்பர். சிலர் குலத்துதித்துச் சிவதேச முள்ளவராய்ச் மாம்சபக்ஷணஞ் செய்யார். பெரும்பாலார் சிவத்தொண்டு புரிவோருக்கு உதவிசெய் சைவர். சிலர் வைணவரா யிருக்கலாம். து திருஞானசம்பந்தமூர்த்திகளை ஆராதித் சில குசவரும் கணக்கு வகையில் சேர்ந்த துத் திருக்கைலை யடைந்தவர். (பெ-புரா.) வர் என்பர். குசக்கணக்கு. (தர்ஸ்டன்) கணபங்கம் நால்வகை-1.கெட்டுவர்த்தித் (அருண்கிரி புராணம்.) 'தல், 2. கெட்டுகயித்தல், கெட்பொத்து கணக்காயனார் - தமிழரிச்சுவடிக்குத் தமிழ் நிற்றல், கெட்டுக்கெட்டே போதல், கணக்கென்றும் நெடுங் கணக்கென்றும் | (பௌத்தம்). பெயருண்டு, ஆயம்கூட்டம் ; கூட்டமாகப் கணபதி - செந்தாமரைக் கமலத்தில் பது பிள்ளைகளைச் சேர்த்துவைத்துத் தமிழ்க் மாசனராய், நான்கு திருக்கரங்களிலும் கணக்கைப் பயிற்றுவித்தலால் உபாத்தி யானைக் கொம்பு, பாசம், அங்குசம், மாம் யர் கணக்காயரெனப்பட்டார். அங்ஙனமே பழம் உடையவர். பிரதமமகா சிருட்டியில் இவரும் பிள்ளைகளுக்கு உபாத்தியாயா சிவமூர்த்தியின் திருக்கண்டத்து உதித்த யிருந்தமையிற் கணக்காயனார் எனப்பட் வர். தேவர் முதலியவர்க்குத் தலைவராக டார். குறுந்தொகை, கூச-ம் பாட்டிற் முடிசூட்டப் பட்டவர். அகத்தியாது கம கீழ்க்கணக்காயன் தத்தன் என்றெழுதியிரு ண்டலத்தி லிருந்த காவிரியை இந்திரன் 'த்தலால் இவரது இயற்பெயர் தத்தனென் வேண்டுகோளால் காகவுருக்கொண்டு சாய் பதே. கூரை கணக்காயனென்று அகத் த்து அகத்தியர் காணப் பிரமசாரியாய் தில் காணப்படுகிறது. மதுரை யென் நீங்க முனிவர் கோபித்துப் பற்றவென் பதில் மகாம் செல்லரித்துவிட எஞ்சியது ணுகையில் அகப்படாது நீங்கித் தமது உரையென்பது பொருள் பயவாமையால் உருவை வெளிப்படுத்தி அவருக்கு முன் துரையைக் கூறை என்று திருத்தியெழுதி னையபோல் அவரது கமண்டலத்தில் நீர் யிருக்கலாம். இங்கனம் ஏடெழுதுவோரால் அளித்துக் கடாக்ஷித்தவர். குமாரக்கடவுள் மதுரை என்பது கூரை யென்றாயிற்று. பொருட்டு வள்ளிநாயகியை அச்சறுத்த இவர் நக்கீரனார்க்குத் தந்தையாரென்னும் யானை வடிவுகொண்டு சென்றவர். இவ பதவி வாய்ந்தவர். குறிஞ்சி, நெய்தல் வளங் ரது உற்பத்தி கஜமுகரைக் காண்க. இவர் களைச் சிறப்பித்துப்பாடியுள்ளார், வேங்கட சிந்தாமணி விகாயகர், கபில விநாயகர், மலையையும், பாண்டியரது கொற்கையின் சுமுகர், விக்கினராசர், மல்லாலர், மயூரே முத்துக்களையும் புகழ்ந்து கூறியுள்ளார். சர் என்னும் பல பெயருற்றவர். இவரை அகம் உ எ. பாண்டியாது பொதியில் மலை இந்திரன், விஷ்ணு , பிரமன், தக்கன், யும் சேரமானது கொல்லி மலையும் சோழ வீமன், உமை, கர்த்தமன், கஎன், சந்தி ரது காவிரியும் இவராற் பாராட்டப்பட் சாங்க தன், மன்மதன், ஆதிசேடன், புரு டுள்ளன. அகம் கூ கூ அ எறியீட்டிவீசித் சுண்டி அங்காரகன், சந்திரன், இப்பிரப் திமிங்கிலத்தைப் பிடிப்பது இவர் பாட பிரசாதன், கிருத வீரியன், சூரசேனன், லில் கூறப்பட்டுள்ளது. குறு-0ச. இவர் பரசுராமன், இராவணன், அகத்தியன், பாடியனவாக நற்றிணையில் உரு -ம் பாட காசிபன் முதலியவர் பூசித்து இட்டசித்தி லொன்றும், குறுந்தொகையி லொன்றும் பெற்றனர். இவரால் கொல்லப்பட்ட அகத்தில் மூன்றும் புறத்தி லொன்றுமாக அசுரர் சரித்திரங்களைத் தனித்தனி காண்க, ஆறு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. சிவமூர்த்தி திரிபுரம் எரிக்கத்தொடங்கிய கணங்கள் (சஅ ) - அமரர், சித்தர், அசுார், காலத்தில் இவரைத் துதிக்காததால் அச்சு தைத்தியர், கருடர், கின்னரர், நிருதர், முரிந்ததெனவும் இவரைத் தேவர் பூசித்த கிம்புருடர், காந்தருவர், யக்ஷர், விஞ்சை பிறகு இரதம் செம்மையுற்று நின்றதென யர், பூதர், பைசாசர், அந்தரர், முனிவர், வும் புராணங்கள் கூறும். இவரே பிரபஞ்ச உரகர், ஆகாசவாசிகள், போகபூமியர். கர்த்தா எனவும் இவரது இச்சாகிரியா கணதாசுவாமிகள் -சைந் தீர்த்தங்காரருள் சத்திகள் சித்திபுத்திகள் எனவும் காண ஒருவர். பத்தியமதம் கூறும், கனைதார் - அருகசமயத்து வித்வான்களில் கணபதிதானம் - நூறு கழஞ்சுபொன்னில் ஒருவர், நிகண்டாசிரியர். -' கணபதியின் திருவுருவிதிப்படி செய்வித்து
கணக்காயனார் 323 கண்பத்தானம் என நால்வகையர் . இவர்கள் தங்களை கணநாத நாயனார் - சீர்காழியில் பிராமண கூத்ரியர் என்பர் . பூணூல் தரிப்பர் . சிலர் குலத்துதித்துச் சிவதேச முள்ளவராய்ச் மாம்சபக்ஷணஞ் செய்யார் . பெரும்பாலார் சிவத்தொண்டு புரிவோருக்கு உதவிசெய் சைவர் . சிலர் வைணவரா யிருக்கலாம் . து திருஞானசம்பந்தமூர்த்திகளை ஆராதித் சில குசவரும் கணக்கு வகையில் சேர்ந்த துத் திருக்கைலை யடைந்தவர் . ( பெ - புரா . ) வர் என்பர் . குசக்கணக்கு . ( தர்ஸ்டன் ) கணபங்கம் நால்வகை - 1 . கெட்டுவர்த்தித் ( அருண்கிரி புராணம் . ) ' தல் 2 . கெட்டுகயித்தல் கெட்பொத்து கணக்காயனார் - தமிழரிச்சுவடிக்குத் தமிழ் நிற்றல் கெட்டுக்கெட்டே போதல் கணக்கென்றும் நெடுங் கணக்கென்றும் | ( பௌத்தம் ) . பெயருண்டு ஆயம்கூட்டம் ; கூட்டமாகப் கணபதி - செந்தாமரைக் கமலத்தில் பது பிள்ளைகளைச் சேர்த்துவைத்துத் தமிழ்க் மாசனராய் நான்கு திருக்கரங்களிலும் கணக்கைப் பயிற்றுவித்தலால் உபாத்தி யானைக் கொம்பு பாசம் அங்குசம் மாம் யர் கணக்காயரெனப்பட்டார் . அங்ஙனமே பழம் உடையவர் . பிரதமமகா சிருட்டியில் இவரும் பிள்ளைகளுக்கு உபாத்தியாயா சிவமூர்த்தியின் திருக்கண்டத்து உதித்த யிருந்தமையிற் கணக்காயனார் எனப்பட் வர் . தேவர் முதலியவர்க்குத் தலைவராக டார் . குறுந்தொகை கூச - ம் பாட்டிற் முடிசூட்டப் பட்டவர் . அகத்தியாது கம கீழ்க்கணக்காயன் தத்தன் என்றெழுதியிரு ண்டலத்தி லிருந்த காவிரியை இந்திரன் ' த்தலால் இவரது இயற்பெயர் தத்தனென் வேண்டுகோளால் காகவுருக்கொண்டு சாய் பதே . கூரை கணக்காயனென்று அகத் த்து அகத்தியர் காணப் பிரமசாரியாய் தில் காணப்படுகிறது . மதுரை யென் நீங்க முனிவர் கோபித்துப் பற்றவென் பதில் மகாம் செல்லரித்துவிட எஞ்சியது ணுகையில் அகப்படாது நீங்கித் தமது உரையென்பது பொருள் பயவாமையால் உருவை வெளிப்படுத்தி அவருக்கு முன் துரையைக் கூறை என்று திருத்தியெழுதி னையபோல் அவரது கமண்டலத்தில் நீர் யிருக்கலாம் . இங்கனம் ஏடெழுதுவோரால் அளித்துக் கடாக்ஷித்தவர் . குமாரக்கடவுள் மதுரை என்பது கூரை யென்றாயிற்று . பொருட்டு வள்ளிநாயகியை அச்சறுத்த இவர் நக்கீரனார்க்குத் தந்தையாரென்னும் யானை வடிவுகொண்டு சென்றவர் . இவ பதவி வாய்ந்தவர் . குறிஞ்சி நெய்தல் வளங் ரது உற்பத்தி கஜமுகரைக் காண்க . இவர் களைச் சிறப்பித்துப்பாடியுள்ளார் வேங்கட சிந்தாமணி விகாயகர் கபில விநாயகர் மலையையும் பாண்டியரது கொற்கையின் சுமுகர் விக்கினராசர் மல்லாலர் மயூரே முத்துக்களையும் புகழ்ந்து கூறியுள்ளார் . சர் என்னும் பல பெயருற்றவர் . இவரை அகம் . பாண்டியாது பொதியில் மலை இந்திரன் விஷ்ணு பிரமன் தக்கன் யும் சேரமானது கொல்லி மலையும் சோழ வீமன் உமை கர்த்தமன் கஎன் சந்தி ரது காவிரியும் இவராற் பாராட்டப்பட் சாங்க தன் மன்மதன் ஆதிசேடன் புரு டுள்ளன . அகம் கூ கூ எறியீட்டிவீசித் சுண்டி அங்காரகன் சந்திரன் இப்பிரப் திமிங்கிலத்தைப் பிடிப்பது இவர் பாட பிரசாதன் கிருத வீரியன் சூரசேனன் லில் கூறப்பட்டுள்ளது . குறு - 0ச . இவர் பரசுராமன் இராவணன் அகத்தியன் பாடியனவாக நற்றிணையில் உரு - ம் பாட காசிபன் முதலியவர் பூசித்து இட்டசித்தி லொன்றும் குறுந்தொகையி லொன்றும் பெற்றனர் . இவரால் கொல்லப்பட்ட அகத்தில் மூன்றும் புறத்தி லொன்றுமாக அசுரர் சரித்திரங்களைத் தனித்தனி காண்க ஆறு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . சிவமூர்த்தி திரிபுரம் எரிக்கத்தொடங்கிய கணங்கள் ( சஅ ) - அமரர் சித்தர் அசுார் காலத்தில் இவரைத் துதிக்காததால் அச்சு தைத்தியர் கருடர் கின்னரர் நிருதர் முரிந்ததெனவும் இவரைத் தேவர் பூசித்த கிம்புருடர் காந்தருவர் யக்ஷர் விஞ்சை பிறகு இரதம் செம்மையுற்று நின்றதென யர் பூதர் பைசாசர் அந்தரர் முனிவர் வும் புராணங்கள் கூறும் . இவரே பிரபஞ்ச உரகர் ஆகாசவாசிகள் போகபூமியர் . கர்த்தா எனவும் இவரது இச்சாகிரியா கணதாசுவாமிகள் - சைந் தீர்த்தங்காரருள் சத்திகள் சித்திபுத்திகள் எனவும் காண ஒருவர் . பத்தியமதம் கூறும் கனைதார் - அருகசமயத்து வித்வான்களில் கணபதிதானம் - நூறு கழஞ்சுபொன்னில் ஒருவர் நிகண்டாசிரியர் . - ' கணபதியின் திருவுருவிதிப்படி செய்வித்து