அபிதான சிந்தாமணி

கடல் செங்குட்வேன் 321 கடைச்சங்கம் இது, இதியாவில்ளில் கடல்பிறக்கோட்டிய செங்குட்டுவன் - ஒரு கடுந்தோட்காவீரன் - இவர் குறுந்தொகை சேரன், இவன் தன்னைப் பாடிய பாணர் -யில் ஆண் குரங்கு இறந்ததெனப் பெண் க்கு உம்பர்காட்டு வருவாயையும் தன் - தானும் இறந்தது. அத்தகைய குறிஞ்சித் மகன் குட்டுவன் சோனையும் பரிசிலாகத் தலைவ, நீ களவொழுக்கம் கொண்டனை தந்தவன். | யெனப் பாடியவர். (குறு - சுக.) கடாசுரன் - ஒட்டக உருக்கொண்டு விநா கடுவனிளமள்ளனர் - இவரே அகத்தில் யகரைக் கொலை செய்யவந்து அவரால் மதுரைத் தமிழ்க்கூத்தன் கடுவனிள மள்ள இறந்தவன். னார் எனவும், கடுவன் மள்ளனா ரெனவும் கடியநெடுவேட்டுவன் - பெருந்தலைச் சாத் கூறப்படுவர். இவர் இயற்பெயர் மள் தனாரால் பாடப்பட்டவன். கோடை ளன். கடுவன் இளவெயினனார் எனப் யென்னும் மலையாளி வேடர் தலைவன். பரிபாடலில் ஒருவர் பெயர் காணப்படு கொடையாளி, தன்னைச் சார்ந்தார்க்கு தலால் கடுவன் என அடைபுணர்த்தினர். உதவி செய்து பகைவரை அழிப்பவன், கடுவன் என்பது ஒரூரின் பெயர் போலும், (புறநா - 205.) அக்காலத்துத் தமிழியற்பாடிக் கூத்தாடும் கடியலூர் உருத்திரங்கண்ண னார் - கரிகாற் தொழிலுடைமையாலே தமிழ்க்கூத்தனெ 'சோழன்மீது பட்டினப்பாலைப் பாடிப் னவும், மதுரையில் வந்து தங்கிய தனால் பரிசு பெற்றவர். (அக-நா.) (குறு- தொ.) மதுரை தமிழ்க் கூத்தன் கடுவனிள மள்ள கடுகம் - (க) சுக்கு, திப்பிலி, மிளகு, இவை னெனப்பட்டாரெனவும் கொள்க. பாண்டி திரிகடுகம், யன்மாறன் வழுதியைச் சிறப்பித்துப் பாடி கடுகு - சம்பாரப் பொருள்களில் ஒன்று. யுள்ளார் நற் - கரு. இராமபிரான் தென் காரமும் தைலசத்தும் உள்ள பொருள். கடற்கரையகத்துக் கடலடைக்க வேண்டி இது, குளிர்காலத்துப் பயிராம் பூண்டு, ச்சூழ்ச்சி செய்த கதையொன்றனை யமைத் இது இந்தியாவில் கிருஷ்ணா நதிக் கிடை துக் காட்டுகிறார். அகம் எ0. முல்லை, குறி யில் உள்ள தீவுகளில் பயிரிடப்படுகிறது, ஞ்சி, மருத முதலிய திணை களைச் சிறப் இதன் வித்து சிவந்த நிறமுடையது. பித்துப் பாடியவர். இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் கரு0 - வது பாடலொன்றும் இதில் வெள்ளைக் கடுகு, சிறுகடுகு, செங் கடுகு என வேறுபாடுண்டு, குறுந்தொகையி லொன்றும் அகத்தில் இரண்டுமாக நான்கு பாடல்கள் கிடைத் கடுதபெருந்தேவன் - கடைச்சங்கமருவிய திருக்கின்றன. புலவர்களில் ஒருவர். இவர்க்குப் பெருந் கடுவனிளவெயினனார் - இவர் பரிபாடலில் தேவன் என்பது பெயராகலாம். பாரதம் மூன்று பாடல்களில் திருமாலையும் முருகக் பாடிய பெருந்தேவனார் முதலியவரின் கடவுளையும் புகழ்ந்திருக்கின் றனர். இவர் வேற்றுமை தோன்ற கடுகு என அடை பெயரை நோக்குமிடத்து இவர் குறிஞ்சி புணர்த்த னர் போலும். (குறு - உதிரு.) நிலத்தவர் எனத் தோற்றுகிறது. (பரி கடுக்காய் - இந்திரன் அமிர்தபானஞ் செய் பாடல் ) கையில் வாயினின்று துளித்த அமிர்த பிந் கடுவெளிச்சித்தர் - ஒரு சித்தர். இவர் தம் துக்களிலிருந்து உண்டான விருக்ஷம். ஆன்மாநுபவத்தைப் பிறருமறிந்து அவ் இது விசயன், அரோகிணி, பிரிதிவி, அமி வழி நடந்து சீர்பெறப் பிரபஞ்சத்தைச் ர்தம், சிவந்தி, திரிவிருத்தி, அபயன், கருங் சுத்த வெளியென்று கண்டு இப் பெயர் கடுக்காய், செங்கடுக்காய், வரிக்கடுக்காய், அடைந்தவர்போற் றெரிகிறது. இவர் பால்கடுக்காய் எனப் பலவகைப் பட்டுப் செய்த நூல் கடுவெளிச்சித்தர் பாடல். பல நற்குணங்களைத் தரும். கடைச்சங்கம் - உத்தரமாமதுரையிலாண்ட கடுங்கோன் - தலைச்சங்க மிருத்திய பாண் முடத்திருமாறன் நாடு (கஉ) வருடம் வற் டியர்களில் இறுதியானவன். கடமாயிற்று, பின்பு மழை பெய்தது. கடுந்தொண்டைக்காவினர் - கடைச்சங்க அதற்குப் பிறகு தம்மிடமிருந்து சென்ற மருவிய புலவர். இவர் பாடிய "பல் புலவரை ஒன்று சேர்த்துச் சங்கமிருத்தி லிதழ்'' எனும் பாலைச் செய்யுளில் இவர் னன். அக்காலத்துச் சங்கமிருந்து தம் காட்டுத் தலைவனை நாட்டுத் தலைவன் பெய ழாராய்ந்தார், சிறுமேதாவியார், சேந்தம் சாற் கூறினாரென்பர் நச்சர். (அக - நா.) பூதனார், அறிவுடையானார், பெருங்குன்
கடல் செங்குட்வேன் 321 கடைச்சங்கம் இது இதியாவில்ளில் கடல்பிறக்கோட்டிய செங்குட்டுவன் - ஒரு கடுந்தோட்காவீரன் - இவர் குறுந்தொகை சேரன் இவன் தன்னைப் பாடிய பாணர் - யில் ஆண் குரங்கு இறந்ததெனப் பெண் க்கு உம்பர்காட்டு வருவாயையும் தன் - தானும் இறந்தது . அத்தகைய குறிஞ்சித் மகன் குட்டுவன் சோனையும் பரிசிலாகத் தலைவ நீ களவொழுக்கம் கொண்டனை தந்தவன் . | யெனப் பாடியவர் . ( குறு - சுக . ) கடாசுரன் - ஒட்டக உருக்கொண்டு விநா கடுவனிளமள்ளனர் - இவரே அகத்தில் யகரைக் கொலை செய்யவந்து அவரால் மதுரைத் தமிழ்க்கூத்தன் கடுவனிள மள்ள இறந்தவன் . னார் எனவும் கடுவன் மள்ளனா ரெனவும் கடியநெடுவேட்டுவன் - பெருந்தலைச் சாத் கூறப்படுவர் . இவர் இயற்பெயர் மள் தனாரால் பாடப்பட்டவன் . கோடை ளன் . கடுவன் இளவெயினனார் எனப் யென்னும் மலையாளி வேடர் தலைவன் . பரிபாடலில் ஒருவர் பெயர் காணப்படு கொடையாளி தன்னைச் சார்ந்தார்க்கு தலால் கடுவன் என அடைபுணர்த்தினர் . உதவி செய்து பகைவரை அழிப்பவன் கடுவன் என்பது ஒரூரின் பெயர் போலும் ( புறநா - 205 . ) அக்காலத்துத் தமிழியற்பாடிக் கூத்தாடும் கடியலூர் உருத்திரங்கண்ண னார் - கரிகாற் தொழிலுடைமையாலே தமிழ்க்கூத்தனெ ' சோழன்மீது பட்டினப்பாலைப் பாடிப் னவும் மதுரையில் வந்து தங்கிய தனால் பரிசு பெற்றவர் . ( அக - நா . ) ( குறு - தொ . ) மதுரை தமிழ்க் கூத்தன் கடுவனிள மள்ள கடுகம் - ( ) சுக்கு திப்பிலி மிளகு இவை னெனப்பட்டாரெனவும் கொள்க . பாண்டி திரிகடுகம் யன்மாறன் வழுதியைச் சிறப்பித்துப் பாடி கடுகு - சம்பாரப் பொருள்களில் ஒன்று . யுள்ளார் நற் - கரு . இராமபிரான் தென் காரமும் தைலசத்தும் உள்ள பொருள் . கடற்கரையகத்துக் கடலடைக்க வேண்டி இது குளிர்காலத்துப் பயிராம் பூண்டு ச்சூழ்ச்சி செய்த கதையொன்றனை யமைத் இது இந்தியாவில் கிருஷ்ணா நதிக் கிடை துக் காட்டுகிறார் . அகம் எ0 . முல்லை குறி யில் உள்ள தீவுகளில் பயிரிடப்படுகிறது ஞ்சி மருத முதலிய திணை களைச் சிறப் இதன் வித்து சிவந்த நிறமுடையது . பித்துப் பாடியவர் . இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் கரு0 - வது பாடலொன்றும் இதில் வெள்ளைக் கடுகு சிறுகடுகு செங் கடுகு என வேறுபாடுண்டு குறுந்தொகையி லொன்றும் அகத்தில் இரண்டுமாக நான்கு பாடல்கள் கிடைத் கடுதபெருந்தேவன் - கடைச்சங்கமருவிய திருக்கின்றன . புலவர்களில் ஒருவர் . இவர்க்குப் பெருந் கடுவனிளவெயினனார் - இவர் பரிபாடலில் தேவன் என்பது பெயராகலாம் . பாரதம் மூன்று பாடல்களில் திருமாலையும் முருகக் பாடிய பெருந்தேவனார் முதலியவரின் கடவுளையும் புகழ்ந்திருக்கின் றனர் . இவர் வேற்றுமை தோன்ற கடுகு என அடை பெயரை நோக்குமிடத்து இவர் குறிஞ்சி புணர்த்த னர் போலும் . ( குறு - உதிரு . ) நிலத்தவர் எனத் தோற்றுகிறது . ( பரி கடுக்காய் - இந்திரன் அமிர்தபானஞ் செய் பாடல் ) கையில் வாயினின்று துளித்த அமிர்த பிந் கடுவெளிச்சித்தர் - ஒரு சித்தர் . இவர் தம் துக்களிலிருந்து உண்டான விருக்ஷம் . ஆன்மாநுபவத்தைப் பிறருமறிந்து அவ் இது விசயன் அரோகிணி பிரிதிவி அமி வழி நடந்து சீர்பெறப் பிரபஞ்சத்தைச் ர்தம் சிவந்தி திரிவிருத்தி அபயன் கருங் சுத்த வெளியென்று கண்டு இப் பெயர் கடுக்காய் செங்கடுக்காய் வரிக்கடுக்காய் அடைந்தவர்போற் றெரிகிறது . இவர் பால்கடுக்காய் எனப் பலவகைப் பட்டுப் செய்த நூல் கடுவெளிச்சித்தர் பாடல் . பல நற்குணங்களைத் தரும் . கடைச்சங்கம் - உத்தரமாமதுரையிலாண்ட கடுங்கோன் - தலைச்சங்க மிருத்திய பாண் முடத்திருமாறன் நாடு ( கஉ ) வருடம் வற் டியர்களில் இறுதியானவன் . கடமாயிற்று பின்பு மழை பெய்தது . கடுந்தொண்டைக்காவினர் - கடைச்சங்க அதற்குப் பிறகு தம்மிடமிருந்து சென்ற மருவிய புலவர் . இவர் பாடிய பல் புலவரை ஒன்று சேர்த்துச் சங்கமிருத்தி லிதழ் ' ' எனும் பாலைச் செய்யுளில் இவர் னன் . அக்காலத்துச் சங்கமிருந்து தம் காட்டுத் தலைவனை நாட்டுத் தலைவன் பெய ழாராய்ந்தார் சிறுமேதாவியார் சேந்தம் சாற் கூறினாரென்பர் நச்சர் . ( அக - நா . ) பூதனார் அறிவுடையானார் பெருங்குன்