அபிதான சிந்தாமணி

கடம்பர் 319 கடற்குதிரை பயன். 4 நன்னீர், நீர் நிSை. |திரமாட்டுக் கடம்பர் - தமிழ் நாட்டுப் பழங்குடிகள். ஒவ்வொரு கைகளிலும் உண்டு. இது இப் பெயர் இப் பழங்குடியினர்க்கு இன்ன ஆகாரத்தைக் கம்பிபோன்ற உறுப்பால் காரணத்தால் வந்ததென்று துணியக் கூட பற்றி உறிஞ்சுகிறது. இதன் கண்கள் வில்லை. முருகவேட்குரிய கடம்பை வள பெரியன. ஆசனம் மேல் பாகத்தில் ர்த்து வந்தமையாற் கடம்பர்'" எனப் இருக்கிறது. இது, தன்னை விரோதிக பெயர் பெற்றனர் போலும். ளிடமிருந்து காத்துக்கொள்ள ஆசனத்தி கடம்பனூர்ச்சாண்டிலியன் - இவர் கடைச் னருகில் இருண்டமை போன்ற திரவப் சங்கமருவிய புலவர்களில் ஒருவர். இவர் பொருளைப் பெற்றிருக்கிறது. விரோதி ஊர் கடம்பனூர். இவர் சாண்டிலிய குடியி களைக் கண்டபோது அதனைப் பீச்சி னராதலின் வேதியராக இருத்தல் கூடும். வெருட்டுகிறது. குறு - கoஎ. கடல்படும் வளம்-"ஒர்க் கோலைசங்கம் ஒளி கடலுண்மாய்ந்த இளம் பெருவழதி- ஒரு பவளம வெ பவளம் வெண்முத்தம் நிர்ப்படு முத்தி பாண்டியன். (புற, நா). னோடைந்து.'" | கடல் -(எ) உவர்நீர், நன்னீர், பால், தயிர், கடல்யானை - இது யானைபோல் நீண்ட நெய், கருப்பஞ்சாறு கொண்ட நீர் நிலை. | துதிக்கையை யுடையது. இந்து மகாசமுத் கடல் - இது உலகைச் சூழ்ந்த நீர்ப்பரப்பு. திரத்தில் உள்ளது. (Elephant Seal) இது பெரும்பாலும் உப்புநீர் கொண்டது. கடவுண்மாட்டுக் கடவுட்பெண்டிர் நயந்து அவ்வாறிருப் பதற்குப் பல காரணங்கள் பக்கம் - இமையாத கண்ணினையும் ஒளி கூறுவர். உலகம் முதலில் அக்னிகோள விடும் ஆபரணத்தினையு முடைய தெய்வ மாக இருந்தது. அது வாவரக் குளிர்ந்து மகளிர் ஆராத அன்புடைய கடவுளரை பூமியாக அதிலுள்ள உப்புச் சேர்ந்த பொ விரும்பியது. (பு. வெ. பாடாண்.) ருள் கரைந்து கலப்புற்றதெனவும், மலை கடவுண்மாட்டு மானிடப்பெண்டிர் நயந்து மரம் பூமிகளுடன் இயற்கையில் சேர்ந் பகீகம் - மூன்று திருநயனத்தை யுடை துள்ள உப்புகள் நெடுங்காலமாக ஆற்றி யானது புல்லு தலை விரும்பின மானிட னால் கொண்டு சேர்க்கப் படு தலாலும் மகளிர் கூறுபாட்டைச் சொல்லியது. என்பர். இதில் அலைகள், பூமியின் உருட் (பு. வெ. பாடாண்.) சியாலும் சந்திர சூரியர்களின் இயக்கத்தா | கடவுண்மாழனிவர் --கச்சியப்ப முனிவர் கால லும் உண்டாகின்றன என்பர். இதின் த்திருந்தவர். இவர்தேகத்திற் பிணிகொண் ஏற்றவற்றங்கள் 6 - மணிக்கு ஒருமுறை டிருத்தலைக் கண்ட கச்சியப்ப முனிவர் யுண்டாம். இவ்வாறு உண்டாதற்குக் கார இவரைத் திருவாதவூர்ப்புராணம் பாடச் ணம், சந்திர சூரியர்களின் ஆகர்ஷ்ண சக் செய்ய அதனைப் பாடி முடிக்கையில் சோக தியாம். அமாவாசை, பௌர்ணமி தினங் நிவர்த்தி பெற்றவர். (திருவாதவூர்ப் புரா களில் சூரிய சந்திரரிருவருஞ் சேர்ந்து ணம்). பூமியையும் ஜலத்தையும் இழுப்பதால் கடவுளான் மருஷிகோத்திரன் - மகாராஜன் அதிகப் பெருக்கு உண்டாகிறது. பௌர் கையில் காளம் பெற்று மிக்க கீர்த்திபெ ணமியில் சந்திரன் பூமிக்குச் சமீபத்தி ற்ற வணிகன். லிருந்து சூரியனைக் காட்டிலும் 25-மடங்கு கடவுள் வாழ்த்து - பூமியைக் காத்தல் கரு அதிகம் இழுப்பதால் கொந்தளிப்பு அதிகப் திய வீரக்கழல் வேந்தன் கை கூப்பும் அரி படுகிறது. அதாவது சூரியன் 2-மடங்கு அயன் அரனென்னும் மூவருளொருவனை இருந்தால் சந்திரன் 5-மடங்கிருக்கிறது. உயர்த்துச் சொல்லியது. (பு. வெ. பாடா) இது உப்பாயிருத்தற்குப் பூமியில் ஒரு கடற்கன்னியர் - கடலிலிருக்கும் தேவதை வகை உப்பிருக்கிறது என்பர். இது,)கள். இவர்கள் கடலோடிகளால் வணங் கப்பல் போக்கு வரவிற்கும் இரத்தினோற் கப்படுவோர். பத்திக்கும், பலவித சலசரங்களின் பிறப் கடற்குதிரை - இது, கடலில் வாழும் ஒரு பிற்கும் இடமானது. வகைப் புழு. ஏறக்குறைய 7, 8 அங்குல கடல்நுரை.-(Outtle Fish). இது ஒரு நீளமுள்ளது. இப்புழுவின் தலை மாத்திரம் பிராணி. இது, 1 அடி நீளம், இதற்கு எல்லா விதத்திலும் குதிரையை ஒத்திருக் மேற்பக்கமாக நீண்ட கம்பிபோல் பத்து கிறது. உடல் கவசம் போன்ற செதிளால் உறுப்புக்கள் உள. வாய் குழல்போல் மூடப்பட்டிருக்கிறது. வாய்குழல் போலி பூமியின் உருக கடவுண்டகவர். இவாதேகச்சியப்ப முனடச் எக் காட்டிலும் 25 மதிப்திய வீரகானேன்னும் மூவ
கடம்பர் 319 கடற்குதிரை பயன் . 4 நன்னீர் நீர் நிSை . | திரமாட்டுக் கடம்பர் - தமிழ் நாட்டுப் பழங்குடிகள் . ஒவ்வொரு கைகளிலும் உண்டு . இது இப் பெயர் இப் பழங்குடியினர்க்கு இன்ன ஆகாரத்தைக் கம்பிபோன்ற உறுப்பால் காரணத்தால் வந்ததென்று துணியக் கூட பற்றி உறிஞ்சுகிறது . இதன் கண்கள் வில்லை . முருகவேட்குரிய கடம்பை வள பெரியன . ஆசனம் மேல் பாகத்தில் ர்த்து வந்தமையாற் கடம்பர் ' எனப் இருக்கிறது . இது தன்னை விரோதிக பெயர் பெற்றனர் போலும் . ளிடமிருந்து காத்துக்கொள்ள ஆசனத்தி கடம்பனூர்ச்சாண்டிலியன் - இவர் கடைச் னருகில் இருண்டமை போன்ற திரவப் சங்கமருவிய புலவர்களில் ஒருவர் . இவர் பொருளைப் பெற்றிருக்கிறது . விரோதி ஊர் கடம்பனூர் . இவர் சாண்டிலிய குடியி களைக் கண்டபோது அதனைப் பீச்சி னராதலின் வேதியராக இருத்தல் கூடும் . வெருட்டுகிறது . குறு - கoஎ . கடல்படும் வளம் - ஒர்க் கோலைசங்கம் ஒளி கடலுண்மாய்ந்த இளம் பெருவழதி - ஒரு பவளம வெ பவளம் வெண்முத்தம் நிர்ப்படு முத்தி பாண்டியன் . ( புற நா ) . னோடைந்து . ' | கடல் - ( ) உவர்நீர் நன்னீர் பால் தயிர் கடல்யானை - இது யானைபோல் நீண்ட நெய் கருப்பஞ்சாறு கொண்ட நீர் நிலை . | துதிக்கையை யுடையது . இந்து மகாசமுத் கடல் - இது உலகைச் சூழ்ந்த நீர்ப்பரப்பு . திரத்தில் உள்ளது . ( Elephant Seal ) இது பெரும்பாலும் உப்புநீர் கொண்டது . கடவுண்மாட்டுக் கடவுட்பெண்டிர் நயந்து அவ்வாறிருப் பதற்குப் பல காரணங்கள் பக்கம் - இமையாத கண்ணினையும் ஒளி கூறுவர் . உலகம் முதலில் அக்னிகோள விடும் ஆபரணத்தினையு முடைய தெய்வ மாக இருந்தது . அது வாவரக் குளிர்ந்து மகளிர் ஆராத அன்புடைய கடவுளரை பூமியாக அதிலுள்ள உப்புச் சேர்ந்த பொ விரும்பியது . ( பு . வெ . பாடாண் . ) ருள் கரைந்து கலப்புற்றதெனவும் மலை கடவுண்மாட்டு மானிடப்பெண்டிர் நயந்து மரம் பூமிகளுடன் இயற்கையில் சேர்ந் பகீகம் - மூன்று திருநயனத்தை யுடை துள்ள உப்புகள் நெடுங்காலமாக ஆற்றி யானது புல்லு தலை விரும்பின மானிட னால் கொண்டு சேர்க்கப் படு தலாலும் மகளிர் கூறுபாட்டைச் சொல்லியது . என்பர் . இதில் அலைகள் பூமியின் உருட் ( பு . வெ . பாடாண் . ) சியாலும் சந்திர சூரியர்களின் இயக்கத்தா | கடவுண்மாழனிவர் - - கச்சியப்ப முனிவர் கால லும் உண்டாகின்றன என்பர் . இதின் த்திருந்தவர் . இவர்தேகத்திற் பிணிகொண் ஏற்றவற்றங்கள் 6 - மணிக்கு ஒருமுறை டிருத்தலைக் கண்ட கச்சியப்ப முனிவர் யுண்டாம் . இவ்வாறு உண்டாதற்குக் கார இவரைத் திருவாதவூர்ப்புராணம் பாடச் ணம் சந்திர சூரியர்களின் ஆகர்ஷ்ண சக் செய்ய அதனைப் பாடி முடிக்கையில் சோக தியாம் . அமாவாசை பௌர்ணமி தினங் நிவர்த்தி பெற்றவர் . ( திருவாதவூர்ப் புரா களில் சூரிய சந்திரரிருவருஞ் சேர்ந்து ணம் ) . பூமியையும் ஜலத்தையும் இழுப்பதால் கடவுளான் மருஷிகோத்திரன் - மகாராஜன் அதிகப் பெருக்கு உண்டாகிறது . பௌர் கையில் காளம் பெற்று மிக்க கீர்த்திபெ ணமியில் சந்திரன் பூமிக்குச் சமீபத்தி ற்ற வணிகன் . லிருந்து சூரியனைக் காட்டிலும் 25 - மடங்கு கடவுள் வாழ்த்து - பூமியைக் காத்தல் கரு அதிகம் இழுப்பதால் கொந்தளிப்பு அதிகப் திய வீரக்கழல் வேந்தன் கை கூப்பும் அரி படுகிறது . அதாவது சூரியன் 2 - மடங்கு அயன் அரனென்னும் மூவருளொருவனை இருந்தால் சந்திரன் 5 - மடங்கிருக்கிறது . உயர்த்துச் சொல்லியது . ( பு . வெ . பாடா ) இது உப்பாயிருத்தற்குப் பூமியில் ஒரு கடற்கன்னியர் - கடலிலிருக்கும் தேவதை வகை உப்பிருக்கிறது என்பர் . இது ) கள் . இவர்கள் கடலோடிகளால் வணங் கப்பல் போக்கு வரவிற்கும் இரத்தினோற் கப்படுவோர் . பத்திக்கும் பலவித சலசரங்களின் பிறப் கடற்குதிரை - இது கடலில் வாழும் ஒரு பிற்கும் இடமானது . வகைப் புழு . ஏறக்குறைய 7 8 அங்குல கடல்நுரை . - ( Outtle Fish ) . இது ஒரு நீளமுள்ளது . இப்புழுவின் தலை மாத்திரம் பிராணி . இது 1 அடி நீளம் இதற்கு எல்லா விதத்திலும் குதிரையை ஒத்திருக் மேற்பக்கமாக நீண்ட கம்பிபோல் பத்து கிறது . உடல் கவசம் போன்ற செதிளால் உறுப்புக்கள் உள . வாய் குழல்போல் மூடப்பட்டிருக்கிறது . வாய்குழல் போலி பூமியின் உருக கடவுண்டகவர் . இவாதேகச்சியப்ப முனடச் எக் காட்டிலும் 25 மதிப்திய வீரகானேன்னும் மூவ