அபிதான சிந்தாமணி

கடவுள் துணை அபிதான சிந்தாமணி ககுத்மீ - அணுவம்சத்து ரைவ தன புதல் வன். இவன் தன் குமரியாகிய ரேவதி க்கு மணமகனைத் தேடும்படி பிரமன் ககந்தன் - காந்தனென்னும் அரசனுடைய சபைக்குச் சென்று ஆங்கு நடந்த அதி காவற்கணிகை புதல்வன். பரசுராமருக் சயங்களைக் கண்டு சற்று நிதானித்துப் பிர் குத் தோன்றாது ஒளித்து அவர் கட்ட மனைச் சேவித்துத் தான் வந்த வரலாற்றி ளைப்படி காவிரிப் பூம்பட்டினத்தை அர னைக் கூறினன். பிரமன் இவனை நோக்கி சாண்டவன். தன்புதல்வ ரிருவருள் இளை நீ பூமியினின்று இவ்விடம் வந்த காலமு யோன் பார்ப்பினி மருதியையும், மூத் தல் இதுவரையில் இருபத்தேழு யுகங்கள் தோன் வணிகமாதாகிய விசாகையையும் மாறின. ஆகையால் நீ சென்று ஆதிசேட விரும்பித் தீங்கு செய்ய முயன்றா ரென்ப னது அவதாரமாய்ப் பலராமரென்று பிறர் தைக் கேள்வியுற்று அவர்களை வாளாற் திருக்கும் கிருஷ்ணன் தமயனுக்கு ரேவதி நடிந்தவன். இவனாற் காக்கப்பட்டமை யைத் திருமணஞ் செய்க என்று விடை யின் காவிரிப்பூம்பட்டினம் காகந்தி தந்தனுப்பினன். யெனப் பெயர்பெற்றது. (மணிமேகலை). ககுபு - தக்ஷன் பெண். குமரன் சங்கடன். கருபை-ஒட்டிரதேச பர்வதம். ககபதி - கருடனுக்கு ஒரு பெயர். கதப்தேவி - தக்ஷன் பெண். ககழகன் - சகத்திரபா தனுடன் வாசித்த கதவன் - (யது.) கம்சன் தம்பி. ன. இவன சகத்திரபாதனைச் சபித்தவன். ககேந்திரன் - கருடன். ககனழர்த்தி - பார தவீரனாகப் பிறந்தவன. ககோலன் - உத்தாலகருடைய மாணாக்கன். கதத்சதன் - (சூர்) வ. சசரதன் புத்ரன் இக்ஷதேவி சுஜாதை. வாகுவின் பௌத்ரன். இவன் குமரன் ககோளர் - ஒரு இருஷி. அநேகன். (பார.) ககோளவிவாணம் - சூரிய மண்டல விஷ் கருத்து - இக்ஷ்வாகு போனாகும், விகுக்ஷி கம்பம் (9000) யோசனை. அதன் வலயம் யின் புத்ரன். இவனைக் குக்ஷிபுத்ரன் என் (2700) யோசனை சந்திரமண்டலம் சூரிய றுங் கூறுவர். இவன் தேவர் வேண்டுகோ மண்டலத்தைக் காட்டிலும் இரண்டு மட ளால் அசுரருடன் யுத்தஞ் செய்து வருகை ங்கு அதிகமாம். பூமி (50) கோடி யோசனை யில் இந்திரன் இடபமாய்த் தன் ககுத்தில் விஸ்தீரணமுடையது. இந்தப் பூமி மத்தி தாங்கினன் அக்காரணத்தான் ககுத்த யில் இருக்கும் ஜம்புத்வீபத்தில் உள்ள னென்று பெயர் பெற்றவன். இவனுக் இளாவிருத வருஷத்தில் மேருமலை இரும் குப் புரஞ்சயன் என்றும் பெயர் (அயோத் தின்றது. இந்த மேருவுக்குக் கிழக்கில் யாமான்மியம்). மானசபர்வதத்தில் இந்திரபட்டணமும், கதத்தன் -- இருபத்தைந்தாவது யுத்தன். - தக்ஷண மானசபர்வதத்தில் மொட்டண
கடவுள் துணை அபிதான சிந்தாமணி ககுத்மீ - அணுவம்சத்து ரைவ தன புதல் வன் . இவன் தன் குமரியாகிய ரேவதி க்கு மணமகனைத் தேடும்படி பிரமன் ககந்தன் - காந்தனென்னும் அரசனுடைய சபைக்குச் சென்று ஆங்கு நடந்த அதி காவற்கணிகை புதல்வன் . பரசுராமருக் சயங்களைக் கண்டு சற்று நிதானித்துப் பிர் குத் தோன்றாது ஒளித்து அவர் கட்ட மனைச் சேவித்துத் தான் வந்த வரலாற்றி ளைப்படி காவிரிப் பூம்பட்டினத்தை அர னைக் கூறினன் . பிரமன் இவனை நோக்கி சாண்டவன் . தன்புதல்வ ரிருவருள் இளை நீ பூமியினின்று இவ்விடம் வந்த காலமு யோன் பார்ப்பினி மருதியையும் மூத் தல் இதுவரையில் இருபத்தேழு யுகங்கள் தோன் வணிகமாதாகிய விசாகையையும் மாறின . ஆகையால் நீ சென்று ஆதிசேட விரும்பித் தீங்கு செய்ய முயன்றா ரென்ப னது அவதாரமாய்ப் பலராமரென்று பிறர் தைக் கேள்வியுற்று அவர்களை வாளாற் திருக்கும் கிருஷ்ணன் தமயனுக்கு ரேவதி நடிந்தவன் . இவனாற் காக்கப்பட்டமை யைத் திருமணஞ் செய்க என்று விடை யின் காவிரிப்பூம்பட்டினம் காகந்தி தந்தனுப்பினன் . யெனப் பெயர்பெற்றது . ( மணிமேகலை ) . ககுபு - தக்ஷன் பெண் . குமரன் சங்கடன் . கருபை - ஒட்டிரதேச பர்வதம் . ககபதி - கருடனுக்கு ஒரு பெயர் . கதப்தேவி - தக்ஷன் பெண் . ககழகன் - சகத்திரபா தனுடன் வாசித்த கதவன் - ( யது . ) கம்சன் தம்பி . . இவன சகத்திரபாதனைச் சபித்தவன் . ககேந்திரன் - கருடன் . ககனழர்த்தி - பார தவீரனாகப் பிறந்தவன . ககோலன் - உத்தாலகருடைய மாணாக்கன் . கதத்சதன் - ( சூர் ) . சசரதன் புத்ரன் இக்ஷதேவி சுஜாதை . வாகுவின் பௌத்ரன் . இவன் குமரன் ககோளர் - ஒரு இருஷி . அநேகன் . ( பார . ) ககோளவிவாணம் - சூரிய மண்டல விஷ் கருத்து - இக்ஷ்வாகு போனாகும் விகுக்ஷி கம்பம் ( 9000 ) யோசனை . அதன் வலயம் யின் புத்ரன் . இவனைக் குக்ஷிபுத்ரன் என் ( 2700 ) யோசனை சந்திரமண்டலம் சூரிய றுங் கூறுவர் . இவன் தேவர் வேண்டுகோ மண்டலத்தைக் காட்டிலும் இரண்டு மட ளால் அசுரருடன் யுத்தஞ் செய்து வருகை ங்கு அதிகமாம் . பூமி ( 50 ) கோடி யோசனை யில் இந்திரன் இடபமாய்த் தன் ககுத்தில் விஸ்தீரணமுடையது . இந்தப் பூமி மத்தி தாங்கினன் அக்காரணத்தான் ககுத்த யில் இருக்கும் ஜம்புத்வீபத்தில் உள்ள னென்று பெயர் பெற்றவன் . இவனுக் இளாவிருத வருஷத்தில் மேருமலை இரும் குப் புரஞ்சயன் என்றும் பெயர் ( அயோத் தின்றது . இந்த மேருவுக்குக் கிழக்கில் யாமான்மியம் ) . மானசபர்வதத்தில் இந்திரபட்டணமும் கதத்தன் - - இருபத்தைந்தாவது யுத்தன் . - தக்ஷண மானசபர்வதத்தில் மொட்டண