அபிதான சிந்தாமணி

ஔவையார் - 310 ஔவையார் வகையே “சீதக் களபம்" என்னும் விநா நாள் இருந்திருக்கலாம். ஔவையார் யகாகவல் பாடித் துதிசெய்து சுந்தரமூர் கோயில் ஒன்று தஞ்சை ஜில்லாவில் வள த்தி நாயனாருக்கு முன் திருக்கைலையில் 'வனாற்றின் கீழ்க்கரையில் திருவிடும்பாவ விநாயகர் தும்பிக்கையால் எடுத்துவிடச் 'னம் என்ற ஊருக்குக் கீழ்த்திசையில் சென்றனர். அவர்கள் எவ்வகை யெங்க துளசியார்பட்டி யென்ற வூரிலுள்ளது. ளுக்குமுன் வந்தீர்கள் என் ‘மதுரமொழி அதில் ஒளவையார் வடிவு விருத்தவடி நல்லுமையாள் சிறுவன் மலரடியை, முதி வாய்த் தனஞ்சரிந்து முகந்திரைந்து காணப் சநினைய வல்லார்க் கரிதோ முகில்போன் படுகிறது. அதனுடன் ஒரிளம் பெண் முழங்கி, அதிர வருகின்ற யானையும் தேரு ணுருக்கொண்ட விக்ரகம் ஒன்றுளது, மதன்பின் சென்ற, குதிரையும் காதங் கிழ அதனை உப்பை என்கிறார்கள். கோவி வியும் காதங் குலமன்னனே" எனக் கூறிச் லுக்கு வடமேற்கில் அரை மைல் தூரத் சிவ தரிசனம் செய்திருந்தனர். இவர் தில் கொல்லன் திடல் என்று ஒன்று இருக் செய்த நூல்கள் :- விநாயகர் அகவல், கிறது. அதன்கண் ஒரு ஆலமரமும், ஆத்திசூடி, கொன்றைவேந்தன், மூதுரை, ஒரு மேடையும் உள்ளன. ஒரு முறை நவ்வழி, அசதிக்கோவை, நான்மணிக் மழையானனைந்த ஒளவையை ஊரார் ஆத கோவை, அருந்தமிழ்மாலை, தரிசனப் ரிக்காது அங்கிருந்த கொல்லன் தன் உலை பத்து, பந்தனந் தாதி, நான்மணிமாலை, யின் நெருப்பால் குளிர்போக்கி அன்ன ஞானக்குறள், தனிப்பாட்டுகள் முதவி மளித் தாதரித்தான் என்பர். அப்போது யன. இவர் கடைச்சங்கத்தார் காலத்திலும் வெள்ளங்கொண்டு ஊரெல்லாம் பரவிய குலோத்துங்க சோழன் காலத்திலும் இருந் போது "வள்ளையுங் கொள்ளையாகிவளவ ததாகத் தெரிகிற தால் நீண்ட ஆயுளுள்ளவ னும் பேரானாகிக், கொல்லன்றிட சொழி சாகத் தெரியவருகிறது. இவர் நெல்லிக் யக் கொள்ளாய் பெருங்கடலே." என்ன கனியுண்ட சிறப்பும் யோகப் பழக்கமும் அக்கொல்லனிருந்த திடர் நீங்க மற்றவை பெற்ற தெய்வீகமுள்ளவா ஆதலால் நெடு) அழிந்தன என்பர்.
ஔவையார் - 310 ஔவையார் வகையே சீதக் களபம் என்னும் விநா நாள் இருந்திருக்கலாம் . ஔவையார் யகாகவல் பாடித் துதிசெய்து சுந்தரமூர் கோயில் ஒன்று தஞ்சை ஜில்லாவில் வள த்தி நாயனாருக்கு முன் திருக்கைலையில் ' வனாற்றின் கீழ்க்கரையில் திருவிடும்பாவ விநாயகர் தும்பிக்கையால் எடுத்துவிடச் ' னம் என்ற ஊருக்குக் கீழ்த்திசையில் சென்றனர் . அவர்கள் எவ்வகை யெங்க துளசியார்பட்டி யென்ற வூரிலுள்ளது . ளுக்குமுன் வந்தீர்கள் என் மதுரமொழி அதில் ஒளவையார் வடிவு விருத்தவடி நல்லுமையாள் சிறுவன் மலரடியை முதி வாய்த் தனஞ்சரிந்து முகந்திரைந்து காணப் சநினைய வல்லார்க் கரிதோ முகில்போன் படுகிறது . அதனுடன் ஒரிளம் பெண் முழங்கி அதிர வருகின்ற யானையும் தேரு ணுருக்கொண்ட விக்ரகம் ஒன்றுளது மதன்பின் சென்ற குதிரையும் காதங் கிழ அதனை உப்பை என்கிறார்கள் . கோவி வியும் காதங் குலமன்னனே எனக் கூறிச் லுக்கு வடமேற்கில் அரை மைல் தூரத் சிவ தரிசனம் செய்திருந்தனர் . இவர் தில் கொல்லன் திடல் என்று ஒன்று இருக் செய்த நூல்கள் : - விநாயகர் அகவல் கிறது . அதன்கண் ஒரு ஆலமரமும் ஆத்திசூடி கொன்றைவேந்தன் மூதுரை ஒரு மேடையும் உள்ளன . ஒரு முறை நவ்வழி அசதிக்கோவை நான்மணிக் மழையானனைந்த ஒளவையை ஊரார் ஆத கோவை அருந்தமிழ்மாலை தரிசனப் ரிக்காது அங்கிருந்த கொல்லன் தன் உலை பத்து பந்தனந் தாதி நான்மணிமாலை யின் நெருப்பால் குளிர்போக்கி அன்ன ஞானக்குறள் தனிப்பாட்டுகள் முதவி மளித் தாதரித்தான் என்பர் . அப்போது யன . இவர் கடைச்சங்கத்தார் காலத்திலும் வெள்ளங்கொண்டு ஊரெல்லாம் பரவிய குலோத்துங்க சோழன் காலத்திலும் இருந் போது வள்ளையுங் கொள்ளையாகிவளவ ததாகத் தெரிகிற தால் நீண்ட ஆயுளுள்ளவ னும் பேரானாகிக் கொல்லன்றிட சொழி சாகத் தெரியவருகிறது . இவர் நெல்லிக் யக் கொள்ளாய் பெருங்கடலே . என்ன கனியுண்ட சிறப்பும் யோகப் பழக்கமும் அக்கொல்லனிருந்த திடர் நீங்க மற்றவை பெற்ற தெய்வீகமுள்ளவா ஆதலால் நெடு ) அழிந்தன என்பர் .