அபிதான சிந்தாமணி

அங்கீரன் அசதி புத்திரர்களாயர், இவன் ரோ, அவ்ரும் பிறந்தபடியால் இப்பெயர் பெற்றனன். அசகன்- புரூரவ வமிசத்தவனாகும் சந்து இரம் என்பது தேஜசைத் தெரிவிக்கும். என்பவனுக்குப் போன். இவனுக்கு அங்கீரன், அங்கிரா, அங்கீரசன்- 2. (சந்) பாலகன் குமரன். எனவும் பெயர். இவன் பிரமன் மானஸ | அசகான்- ஒரு இருடி. இவன் நாம் தவம் புத்திரர்களுள் ஒருவன். இவனுக்கு உதத் பூண்டால் நம்மைக் காப்பவர் யாரென்று தியன் அல்லது சம்வர்த்தனன் பிரகஸ்பதி காட்டிற் செல்கையில் இடம் விட்டுப் என்று இருவர் குமாரும், யோகசித்தி பெயரா ஒரு மலைப்பாம்பைக் கண்டு இத என்று ஒரு குமரியும் உண்டு, அக்கி னைச் காப்பவன் நம்மைக் காப்பானென்று ஒருமுறை தேவரவியைச் சுமக்க வலி தவமேற்கொண்டவன். இவன் பாமதரு யற்று வனத்திற் செல்ல அந்தக் காலத்தில் மத்தினைப் பிரகலாதனுக்கு உபதேசித் இவனைத் தேவர் அக்குபதத்தில் இருத்தி தவன். இவன் காவிரி நதிக்கரையில் சக்ய னர். பிறகு அக்கிவர இவன் அக்கியை பர்வத தடத்திலிருந்தான். (தே- பா). முதலாக வைத்துத் தானிரண்டாவதாய்ப் - 2. வீரபத்திரரால் கொலையுண்ட அசு புத்திரனாயினன். இவன் பாரி சிவை. ரன். இவளிடத்திலிவனுக்குப் பிரகச் சோதி, 3. ஒரு அசுரன். இவன் மலைப்பாம் பிரகத்கீர்த்தி , பிருகன் முகன், பிருகன்மதி, புருக்கொண்டு பாலவிநாயகரை விழுங்க பிருகத்பானன், பிருசஸ்பதி, பிருகற்பிர விநாயகர் இவனுடலைப்பிளந்து வெளி மன் எனும் குமாரும் அநுமதி, இராகை, வந்தனர். (விநாயகபுராணம்). சிநிவாலி, குகு, அர்ச்சிஷ்மதி, அவிஷ்மதி, - 4. ஒரு பாம்பு, பீமசேனனைப் பிடித் மாமதி எனும் பெண்களும் பிறந்தனர். திக்கொண்டது. தமயந்தியைப் பிடித்துக் இக்குமார் எல்லாரும் அக்கினிகளாயினர். கொண்டது. நந்தன் என்பவனைப் பிடித் இவன் குமரியாகிய யோகசித்தி பிரபாவசு துக்கொண்டது. யுதிஷ்டிரனிடம் சம் வெனும் வசுவை மணந்து விசுவகர்மனைப் வாதம் செய்தது. ) பெற்றாள். பார்யைச் சிமிருதி. அசகாவிரதம் - முதலை தன் அருகல் வந்த - 2. (இக்ஷ் உன் முகனுக்குப் பிரீதகேசி பொருளைப் புசிக்கும்; அதுபோல் சந்யாசி யிடம் உதித்த குமான். தனக்கு நேரிட்டதை யுண்டு திருப்தி அங்கீரன் - அங்கிரசுவிற்கு மிருதியிடமுதி யடைவன் என்பது. (பரா - சாந்). த்த குமரன். | அசக்கிரீவன்- கத்துரு குமரன். இவனுக்கு அங்குலன் - இவன் திருவோமாம்புலியூரி -அயக்கிரீவன் என்றும் பெயர். லிருந்த வேடன், இவனைப் புலி காட் அசதி - தக்ஷனுக்குப் பாரி, பஞ்சசேனன் டிற் றுரத்த அஞ்சி அங்கிருந்த வில்வ பெண். மரத்தில் ஏறிக்கொள்ளப் புலியும் விடாது - 2. பிரமன் குமரி, தக்ஷன் தேவி. இவ அடியிற் படுத்தது. இவனும் இராமுழு ளுக்கு 1000 குமார். தும் தனக்குத் தூக்கம் வராதிருக்க மரத்தி அசங்கன்- வாநரத்தலைவன். லிருந்த வில்வத்தைப் பறித்தெறிய, அவை - 2. பிளயோகன் சந்ததியான். இவன் அடியிலெழுந்தருளியிருந்த சிவமூர்த்தி தேவி சசுவதி. இவன் பெண்ணாகவுருமாற் யின் மேல்விழுந்தன. அதனால் சிவ மூர் றப்பட்டுப் பின் மேதையதிதி யென்பவ த்தி காட்சி தந்து தம்மை இராமுழுதும் ளுடைய தோத்திரத்தால் ஆண் வடிவ நோக்கியிருந்த புலிக்கும் வேடனுக்கும் மாக மாற்றப்பட்டவன். மேதையதிதி முத்தி தரப் பெற்றவன். க்கு அதிகமாகத் தானஞ்செய் தவன். அங்தராமன்-சாசுவதி யென்பவளின் கும் 3. அக்ரூரன் தம்பி. ான். இவன் தேவி அமிசை. 4 மிதிலை நாட்டுக்குனகுமான். அங்கெங்கரா - ஏம கூடத் தருகிலிருக்கும் அசதி- இவர் பிறப்பால் தொண்டை நாட்டு தீர்த்த ம். இடையர்; மகாகொடையாளி; இவர் பாதி அங்கௌவை - ஔவைக்கு விருந்திட்டு விரவில் விருந்தாகவந்த ஒளவைக்குப் ஔவையின் சொல்லால் சோன் பொன் பொன்னிலையில் அன்னமும் வேண்டிய ஆடு சீதனந்தரப் பெற்றவள். வம் கொடுத்துக் கோவைப்பிரபந்தம் தம் அசகணர்--ஒரு வீரசைவர். வசவதேவர் பெயராற் பெற்றவர். அது அசதிக் காலத்திலிருந்தவர். (பச) கோவை யெனப்படும்.
அங்கீரன் அசதி புத்திரர்களாயர் இவன் ரோ அவ்ரும் பிறந்தபடியால் இப்பெயர் பெற்றனன் . அசகன் - புரூரவ வமிசத்தவனாகும் சந்து இரம் என்பது தேஜசைத் தெரிவிக்கும் . என்பவனுக்குப் போன் . இவனுக்கு அங்கீரன் அங்கிரா அங்கீரசன் - 2 . ( சந் ) பாலகன் குமரன் . எனவும் பெயர் . இவன் பிரமன் மானஸ | அசகான் - ஒரு இருடி . இவன் நாம் தவம் புத்திரர்களுள் ஒருவன் . இவனுக்கு உதத் பூண்டால் நம்மைக் காப்பவர் யாரென்று தியன் அல்லது சம்வர்த்தனன் பிரகஸ்பதி காட்டிற் செல்கையில் இடம் விட்டுப் என்று இருவர் குமாரும் யோகசித்தி பெயரா ஒரு மலைப்பாம்பைக் கண்டு இத என்று ஒரு குமரியும் உண்டு அக்கி னைச் காப்பவன் நம்மைக் காப்பானென்று ஒருமுறை தேவரவியைச் சுமக்க வலி தவமேற்கொண்டவன் . இவன் பாமதரு யற்று வனத்திற் செல்ல அந்தக் காலத்தில் மத்தினைப் பிரகலாதனுக்கு உபதேசித் இவனைத் தேவர் அக்குபதத்தில் இருத்தி தவன் . இவன் காவிரி நதிக்கரையில் சக்ய னர் . பிறகு அக்கிவர இவன் அக்கியை பர்வத தடத்திலிருந்தான் . ( தே - பா ) . முதலாக வைத்துத் தானிரண்டாவதாய்ப் - 2 . வீரபத்திரரால் கொலையுண்ட அசு புத்திரனாயினன் . இவன் பாரி சிவை . ரன் . இவளிடத்திலிவனுக்குப் பிரகச் சோதி 3 . ஒரு அசுரன் . இவன் மலைப்பாம் பிரகத்கீர்த்தி பிருகன் முகன் பிருகன்மதி புருக்கொண்டு பாலவிநாயகரை விழுங்க பிருகத்பானன் பிருசஸ்பதி பிருகற்பிர விநாயகர் இவனுடலைப்பிளந்து வெளி மன் எனும் குமாரும் அநுமதி இராகை வந்தனர் . ( விநாயகபுராணம் ) . சிநிவாலி குகு அர்ச்சிஷ்மதி அவிஷ்மதி - 4 . ஒரு பாம்பு பீமசேனனைப் பிடித் மாமதி எனும் பெண்களும் பிறந்தனர் . திக்கொண்டது . தமயந்தியைப் பிடித்துக் இக்குமார் எல்லாரும் அக்கினிகளாயினர் . கொண்டது . நந்தன் என்பவனைப் பிடித் இவன் குமரியாகிய யோகசித்தி பிரபாவசு துக்கொண்டது . யுதிஷ்டிரனிடம் சம் வெனும் வசுவை மணந்து விசுவகர்மனைப் வாதம் செய்தது . ) பெற்றாள் . பார்யைச் சிமிருதி . அசகாவிரதம் - முதலை தன் அருகல் வந்த - 2 . ( இக்ஷ் உன் முகனுக்குப் பிரீதகேசி பொருளைப் புசிக்கும் ; அதுபோல் சந்யாசி யிடம் உதித்த குமான் . தனக்கு நேரிட்டதை யுண்டு திருப்தி அங்கீரன் - அங்கிரசுவிற்கு மிருதியிடமுதி யடைவன் என்பது . ( பரா - சாந் ) . த்த குமரன் . | அசக்கிரீவன் - கத்துரு குமரன் . இவனுக்கு அங்குலன் - இவன் திருவோமாம்புலியூரி - அயக்கிரீவன் என்றும் பெயர் . லிருந்த வேடன் இவனைப் புலி காட் அசதி - தக்ஷனுக்குப் பாரி பஞ்சசேனன் டிற் றுரத்த அஞ்சி அங்கிருந்த வில்வ பெண் . மரத்தில் ஏறிக்கொள்ளப் புலியும் விடாது - 2 . பிரமன் குமரி தக்ஷன் தேவி . இவ அடியிற் படுத்தது . இவனும் இராமுழு ளுக்கு 1000 குமார் . தும் தனக்குத் தூக்கம் வராதிருக்க மரத்தி அசங்கன் - வாநரத்தலைவன் . லிருந்த வில்வத்தைப் பறித்தெறிய அவை - 2 . பிளயோகன் சந்ததியான் . இவன் அடியிலெழுந்தருளியிருந்த சிவமூர்த்தி தேவி சசுவதி . இவன் பெண்ணாகவுருமாற் யின் மேல்விழுந்தன . அதனால் சிவ மூர் றப்பட்டுப் பின் மேதையதிதி யென்பவ த்தி காட்சி தந்து தம்மை இராமுழுதும் ளுடைய தோத்திரத்தால் ஆண் வடிவ நோக்கியிருந்த புலிக்கும் வேடனுக்கும் மாக மாற்றப்பட்டவன் . மேதையதிதி முத்தி தரப் பெற்றவன் . க்கு அதிகமாகத் தானஞ்செய் தவன் . அங்தராமன் - சாசுவதி யென்பவளின் கும் 3 . அக்ரூரன் தம்பி . ான் . இவன் தேவி அமிசை . 4 மிதிலை நாட்டுக்குனகுமான் . அங்கெங்கரா - ஏம கூடத் தருகிலிருக்கும் அசதி - இவர் பிறப்பால் தொண்டை நாட்டு தீர்த்த ம் . இடையர் ; மகாகொடையாளி ; இவர் பாதி அங்கௌவை - ஔவைக்கு விருந்திட்டு விரவில் விருந்தாகவந்த ஒளவைக்குப் ஔவையின் சொல்லால் சோன் பொன் பொன்னிலையில் அன்னமும் வேண்டிய ஆடு சீதனந்தரப் பெற்றவள் . வம் கொடுத்துக் கோவைப்பிரபந்தம் தம் அசகணர் - - ஒரு வீரசைவர் . வசவதேவர் பெயராற் பெற்றவர் . அது அசதிக் காலத்திலிருந்தவர் . ( பச ) கோவை யெனப்படும் .