அபிதான சிந்தாமணி

அங்காகமம் - 19 அங்கீரசன் சகோதரர்கள் அங்கன், கலிங்கன். (பார பயந்து சேதுவில் விழுந்து தன்னுருப் தம் - ஆதிபர்வம்) பெற்றவள். (சேது -பு). 7. பூருவம்சத்தில் பிறந்தவன. இவன் அங்காரதாரை-ஒரு அரக்கி. இவள் அது மகாயாகங்களைச் செய்து யாகதஷிணை 'மன் இலங்கைக்குச் சீதாபிராட்டியாரைத் அதிகம் கொடுத்துச் சுவர்க்கமடைந்தவன், தேடிச் சென்றகாலத்து வழி மறித்து (பார - துரோ ) அவனை வாயினுள் புகும்படி சொல்லிஎன். அங்காகமம் -னஜநாகமத்தொன்று. அவ்வகை அநுமன் புகுந்து குடல்கொ அங்காடிப்பூதம் - இந்திரன் விழாவை மறந் ண்டு வெளிவர இதந்தவள். (இரா). 'தாரை வருத்தும் பூதம், (மணிமேகலை) கொம் பாகம் (மணிமேகலை (அங்காரவருணன்- அருச்சுநனுடன் யுத்தஞ் அங்காயி - அங்காளம்மனை இவ்வாறு கூறு ' செய்து அவனது அக்கியஸ்திரத்தால் வர். பெரியாண்டாவனைக் காண்க. தகிக்கப்பட்டுச் சித்திராதன் எனும் பெய அங்காரகன் - ஸ்ரீபார்வதி தேவியார் நீங்க ருடன் எழுந்து அருச்சுநனை நட்புக்கொ -வும், சிவபெருமான் யோகத்திருந்தனர். ண்டு பாண்டவர்க்குத் தௌமியரைப் இவர் நெற்றிக்கண்ணில் வியர்வுண்டாய்ப் புரோகிதராக இருத்தியவன். இவன் பாரி பூமியில் வீழ இவன் குழந்தை வடிவாய்த் கும்பீநசி. (பார்). தோன்றினன். இவனைப் பூமிதேவி வளர்க்அ ங்காரவேகன்-சுவலனபுரத்தரசன் கார் யோகாக்கினி அங்காளம்மாள் - ஒரு தேவதை. காளன் இவன் தேகத்திலுண்டாயிற்று. அதனால் 'என்னும் வீரபத்திரரின் தேவி. தகயா அங்காரகனாய்க் கிரகபதம் பெற்றனன். கம் அழிக்கச்சென்று கோரவுருக்கொண்ட 2. தக்ஷயாகத்தை அகஞ்செய்து திரி மகாகாளி. இவளுக்கு எலும்பு மாலை ; லோகத்தையும் நீறாக்கத்தொடங்கிய வீர கபாலம், சடைமுடி முதலிய சின்னங்கள், பத்திரமூர்த்தியைத் தேவர்கள் வேண்ட இவளை ஆராதிப்போரும் அவ்வகைக் சங் காளம் பூண்டு ஆடுவர். அந்த உருவத்தை மாற்றிச் சௌமியராக வேறருக்கொண்டு அங்காரகன் எனப் அங்கிசு-ச. அதுகுமரன். இவன் குமான் பட்டனர். (மச்சபுராணம்). சரத்துவதன். அங்கிசுமான்-அஞ்சுமான் எனவும் பெயர். 3 பிரமனுக்குப் பூராடத்துதித்தவன். சூரியகுலத்து அசமஞ்சன் புத்திரன், சசா, 4 பாரத்துவாச முனிவர் ஸ்நானத் னுக்குப் போன். இவன் சகரனால் ஏவபா திற்குச் சென்று ஒரு பெண்ணைக் கண்டு பட்ட குதிரையைக் கபிலரிடமிருந்து பெற் மோகித்த மனதை மீட்கவும், தாளாது று சகானிடம் விடுத்து யாகத்தைப் பூர்த்தி வீர்யம் கலி தமாய்க் குழந்தை யுருவாயிற்று. செய்வித்தவன். இவன் கங்கைபூமிக்குவாத் அதைப் பூமிதேவி வளர்த்துப் பாரத்து தவஞ்செய்து பலனடையாமல் லோகாக் வாசரிடம் அனுப்பிச் சகல கலைகளையும் தரத்தை அடைந்தவன். இவன் குமான் கற்பித்தனள். இவன் தவத்தால் கிரகபத திலீபன். (பாகவதம்). மடைந்தான். புதனுக்குமேல் இரண்அ ங்கிரன் - ஒரு வேடன். இவன் மகாபாபி, லக்ஷம் யோசனை உயரத்தில் இருப்பவன். மேலைச்சி தம்பரத்தில் நற்கதியடைந்தவன், இவன் தேரில் எட்டுக் குதிரைகள் பூட் | (அவ காசிபுராணம்). ப்பட்டிருக்கும். இவனுக்குக் குசன், அங்கிரசி-வாஸ்துவெனும் வசுவின் தேவி, பெளமன், மங்கலன், ஆரல், குருதி, வக்கி குமரன் விசுவகர்மன், ன் எனப் பல பெயர்கள் உண்டு. யௌ அங்கிரா- விஷ்ணுவின் மானசபுத்திரர். னமுடையவன். 2. அங்கீரசைக் காண்சு. 5. ஏகா தசருத்திசரில் ஒருவன், 3. பிரமரிஷி. பிரமாவின் மானசபுத் 6. ஜயத்ரதனுடன் பிறந்தவன் த்ரி திரன். | அங்கிராழனி - அகத்தியரை, உருவத்தைப் பங்காரகை - இவள் கிரு தாசியெனும் அரா போல் அறிவிலுங் குறுகியவனனக்கூறித் ம்பை, அகத்தியருக்குச் செய்த தீமையால் - தவஞ்செய்யச் சொன்னவன். (பழனி - 4). அரக்கியாகிச் சுவேதமுனிவரை வருத்தி அங்கிழகன் - சிவகணத்தவரில் ஒருவன், வருகையில் அவர் இவள் மீது ஏவிய அங்கீரசன்- பிரமனுக்கு முகம் பிரதானவ பாறை, இவளைப்பின்றெடர்தல் கண்டு கம், தேஜோவந்தமாகும் பிரதானாங்கத்தால் யன்.
அங்காகமம் - 19 அங்கீரசன் சகோதரர்கள் அங்கன் கலிங்கன் . ( பார பயந்து சேதுவில் விழுந்து தன்னுருப் தம் - ஆதிபர்வம் ) பெற்றவள் . ( சேது - பு ) . 7 . பூருவம்சத்தில் பிறந்தவன . இவன் அங்காரதாரை - ஒரு அரக்கி . இவள் அது மகாயாகங்களைச் செய்து யாகதஷிணை ' மன் இலங்கைக்குச் சீதாபிராட்டியாரைத் அதிகம் கொடுத்துச் சுவர்க்கமடைந்தவன் தேடிச் சென்றகாலத்து வழி மறித்து ( பார - துரோ ) அவனை வாயினுள் புகும்படி சொல்லிஎன் . அங்காகமம் - னஜநாகமத்தொன்று . அவ்வகை அநுமன் புகுந்து குடல்கொ அங்காடிப்பூதம் - இந்திரன் விழாவை மறந் ண்டு வெளிவர இதந்தவள் . ( இரா ) . ' தாரை வருத்தும் பூதம் ( மணிமேகலை ) கொம் பாகம் ( மணிமேகலை ( அங்காரவருணன் - அருச்சுநனுடன் யுத்தஞ் அங்காயி - அங்காளம்மனை இவ்வாறு கூறு ' செய்து அவனது அக்கியஸ்திரத்தால் வர் . பெரியாண்டாவனைக் காண்க . தகிக்கப்பட்டுச் சித்திராதன் எனும் பெய அங்காரகன் - ஸ்ரீபார்வதி தேவியார் நீங்க ருடன் எழுந்து அருச்சுநனை நட்புக்கொ - வும் சிவபெருமான் யோகத்திருந்தனர் . ண்டு பாண்டவர்க்குத் தௌமியரைப் இவர் நெற்றிக்கண்ணில் வியர்வுண்டாய்ப் புரோகிதராக இருத்தியவன் . இவன் பாரி பூமியில் வீழ இவன் குழந்தை வடிவாய்த் கும்பீநசி . ( பார் ) . தோன்றினன் . இவனைப் பூமிதேவி வளர்க்அ ங்காரவேகன் - சுவலனபுரத்தரசன் கார் யோகாக்கினி அங்காளம்மாள் - ஒரு தேவதை . காளன் இவன் தேகத்திலுண்டாயிற்று . அதனால் ' என்னும் வீரபத்திரரின் தேவி . தகயா அங்காரகனாய்க் கிரகபதம் பெற்றனன் . கம் அழிக்கச்சென்று கோரவுருக்கொண்ட 2 . தக்ஷயாகத்தை அகஞ்செய்து திரி மகாகாளி . இவளுக்கு எலும்பு மாலை ; லோகத்தையும் நீறாக்கத்தொடங்கிய வீர கபாலம் சடைமுடி முதலிய சின்னங்கள் பத்திரமூர்த்தியைத் தேவர்கள் வேண்ட இவளை ஆராதிப்போரும் அவ்வகைக் சங் காளம் பூண்டு ஆடுவர் . அந்த உருவத்தை மாற்றிச் சௌமியராக வேறருக்கொண்டு அங்காரகன் எனப் அங்கிசு - . அதுகுமரன் . இவன் குமான் பட்டனர் . ( மச்சபுராணம் ) . சரத்துவதன் . அங்கிசுமான் - அஞ்சுமான் எனவும் பெயர் . 3 பிரமனுக்குப் பூராடத்துதித்தவன் . சூரியகுலத்து அசமஞ்சன் புத்திரன் சசா 4 பாரத்துவாச முனிவர் ஸ்நானத் னுக்குப் போன் . இவன் சகரனால் ஏவபா திற்குச் சென்று ஒரு பெண்ணைக் கண்டு பட்ட குதிரையைக் கபிலரிடமிருந்து பெற் மோகித்த மனதை மீட்கவும் தாளாது று சகானிடம் விடுத்து யாகத்தைப் பூர்த்தி வீர்யம் கலி தமாய்க் குழந்தை யுருவாயிற்று . செய்வித்தவன் . இவன் கங்கைபூமிக்குவாத் அதைப் பூமிதேவி வளர்த்துப் பாரத்து தவஞ்செய்து பலனடையாமல் லோகாக் வாசரிடம் அனுப்பிச் சகல கலைகளையும் தரத்தை அடைந்தவன் . இவன் குமான் கற்பித்தனள் . இவன் தவத்தால் கிரகபத திலீபன் . ( பாகவதம் ) . மடைந்தான் . புதனுக்குமேல் இரண்அ ங்கிரன் - ஒரு வேடன் . இவன் மகாபாபி லக்ஷம் யோசனை உயரத்தில் இருப்பவன் . மேலைச்சி தம்பரத்தில் நற்கதியடைந்தவன் இவன் தேரில் எட்டுக் குதிரைகள் பூட் | ( அவ காசிபுராணம் ) . ப்பட்டிருக்கும் . இவனுக்குக் குசன் அங்கிரசி - வாஸ்துவெனும் வசுவின் தேவி பெளமன் மங்கலன் ஆரல் குருதி வக்கி குமரன் விசுவகர்மன் ன் எனப் பல பெயர்கள் உண்டு . யௌ அங்கிரா - விஷ்ணுவின் மானசபுத்திரர் . னமுடையவன் . 2 . அங்கீரசைக் காண்சு . 5 . ஏகா தசருத்திசரில் ஒருவன் 3 . பிரமரிஷி . பிரமாவின் மானசபுத் 6 . ஜயத்ரதனுடன் பிறந்தவன் த்ரி திரன் . | அங்கிராழனி - அகத்தியரை உருவத்தைப் பங்காரகை - இவள் கிரு தாசியெனும் அரா போல் அறிவிலுங் குறுகியவனனக்கூறித் ம்பை அகத்தியருக்குச் செய்த தீமையால் - தவஞ்செய்யச் சொன்னவன் . ( பழனி - 4 ) . அரக்கியாகிச் சுவேதமுனிவரை வருத்தி அங்கிழகன் - சிவகணத்தவரில் ஒருவன் வருகையில் அவர் இவள் மீது ஏவிய அங்கீரசன் - பிரமனுக்கு முகம் பிரதானவ பாறை இவளைப்பின்றெடர்தல் கண்டு கம் தேஜோவந்தமாகும் பிரதானாங்கத்தால் யன் .