அபிதான சிந்தாமணி

ஒட்டக்கூத்தர் 288 ஒட்டக்கூத்தர் ளுள்ள இலைகள், அரேபியா, மத்ய ஆசியா, பள்ளி, வளர்க் தாய் தளர்ந்தா ளென்மான் சீனா, திபெத் முதலிய இடங்களில் அரும்பைத் தொள்ளாயிரத்து - ஒட்டப் அகப்படும். இதில் நாளொன்றுக்கு (0) | பாடியகவி. ''நடித்தது நச்சரவுச்சி மதி யோசனை விழுக்காடு சுமை தாங்கிச் செல் லிலங்கை, பிடித்தது வென்ற விருபது. வதும் (சு) தால உயாமுள்ள வலியவுடம் தோள் பதினெண்பகலே முடித்தது பார் பினை யுடையதும் நல்ல முகத்தினையுடை தம் வீரப்புலிவைப்ப மூரிச் செண்டால், யதும் உத்தமமானது. அடித்தது பொற்கிரி விக்ரமசோழ வகளல் 2. சோம்பலுள்ள ஒட்டகம் ஒன்று கனே.'' இவரைச் செங்குந்தர் தங்கள் மீது இரைதேடச் சோம்பிப் பிரமனை நோக்கித் ஒரு பிரபந்தம்பாடக் கேட்கக் கூத்தர் தவம் செய்து நீண்ட கழுத்தைப் பெற்று நான் அந்தப்படிப் பாடின் குலப் புகழா இருந்த இடத்திலிருந்தே ஆகாரந்தேடி மென எண்ணிச் சும்மா இருந்தனர். மழைக்கஞ்சிக் குகையில் கழுத்தைப் புகு அச்செங்குந்தர் இவர் குலாபிமான மற்ற த்தி நரியால் இறந்தது. (பார-சாத்தி.) வர் என்று கோபித்து இவரைக் கொல் ஒட்டக்கூத்தர்-1. இவர், செங்குந்தர் மரபிற் வதற்கு ஒருப்பட்டனர். அதனை அறிந்த பிறந்து கூத்தர் எனும் பெயருடன் வளர் கூத்தர், புவனையென்னு மூரிலிருந்த தன் ந்து கல்விபயின்று புதுவைச்கணீருந்த பாலன்புள்ள சாமன் என்பவனிடம் சடையன் தந்தையாகிய சங்கரனுக்கு உத ஓடி அடைக்கலம் புக்கனர் " அடையென் வித் தொழில் புரிந்து வந்தனர். இவரை பார் தள்ளென் பாரன் பொன் றிலாமற், அவ்விடம் வதிந்த காங்கேய முதலியார் புடையென்பார் தங்கடைக்கே போகேங் எனும் உபகாரி ஆதரித்துப் போற்றிக் -கொடை யென்றான், முந்துஞ் சோமா கல்வி வல்லவராக்கிக் சவுடப்புலவன், கவி புவனை முன்னவனே நின் கடைக்கீழ், ராக்ஷஸன் எனப் பெயரிட்டனர். அந் வந்துஞ் சோமாதலான் மற்று " சோயன் நன்றி பாராட்டிக்கூத்தர் இவர்மேல் நாலா புலவரைக் காக்கவேண்டித் தன்னொரு விரக்கோவை யென ஓர் பிரபந்தம் பாடி மகனைப் பேழையு ளடைத்துத் தன் வீட் னர். அக்கோவை சொன்னோக்கம், பொரு டைச் சூழ்ந்துகொண் டிருந்த பழிகாரர் ணோக்க முடையது. இவர் கவி வல்லவ பால் காட்டி இதன்கணுள்ள கூத்தனை ராயின பின் புவிச்சக்கரவர்த்திகளாகிய நீங்கள் விரும்பியவாறு செய்ம்மின் எனப், விக்ரமசோழன் முதலிய மூவர்க்கும் சிற பழிகாரர் பேழையெடுத்துச் சென்று ந்த கவிச்சக்கரவர்த்தியாக விளங்கியவர். தனித்த இடத்திற் கொண்டுபோய்ப் பார்க் விக்கிரமசோழனிறக்கவும் இவனது குமர கக் கூத்தரைக் காணாது அதில் சோயன் னாகிய குமாரகுலோத்துங்கனுக்குப் பல புதல்வனைக் கண்டு சோமனது வண்மை வாற்குனுஞ் சிறந்த பெருந்துணையாய்ச் யைவியந்து அவன் மசனைச் சோமனிடம் சிறந்து தம் சொல்வழியே அவனை இயக் விட்டனர். சோமன் செங்குந்தரை நோக்கி கிய பெருமை யுடையவர். அவனுக்குப் உங்கள் வீரத்தை இப்போது காட்டுவீரா பின்னும் அவன் மகனாகிய இராஜராஜ யின் புலவர் உங்களைப் பாடாதிரார் சோழனாலும் சிறப்புப் பெற்றவர், இவர் என்ன அவர்க ளதற்குடன்பட்டுத் தம் விக்ரமம்சாழனிடம் முதல் முதல் சென்ற தலைகளை முன்பே அறுத்து விடக் கூத்தர் போது அவன், இவர் பாடிய அரும் அவைகளைச் சோழன் அரண்மனைக்கு பைத் தொள்ளாயிரத்து ஓர் கவியைத் முன்னிட்டு, அரசன் காண அவற்றை ஆச தனக்கு ஒட்டப் பாடச் சொன்னதாகவும் னம்போ லாக்கியிடக் கட்டளையிட்டு அச் அவ்வாறே உலாப்பாடியபோதும் அவ் சிரச் சிங்காசனத்தின் மேல் உட்கார்ந்து வலாவிற் கண்ணியை இணைத்து ஒரு பாதுமாசனமிட்டுச் சரஸ்வதியைத் தியா வெண்பாவாக ஒட்டப்படச் சொன்னான், னித்துக் கடைசியில் கலைவாணி நீ அவ்வாறே யிவர் பாடியதால் இவர்க்கு யுலகிலிருப்பதுவும் கல்வியுணர் கவிவல் ஒட்டக்கூத்தர் எனப் பெயர் உண்டாயி லோரைத், தலையாகக் காப்பது வுமவர் நா வில் வாழ்வதுவும் சத்தியமேயன்றோ , சிலை ற்று. கூத்தர் ஓட்டிப்பாடிய விக்ரம சோ முன் உலா " கையுமலரடியுங் கண்ணுங் வாணனாவிருந்தாயிரம் புயங்கடு ணிந்து கனிவாயுஞ் செய்ய கரிய திருமாலே முயர்சிவ னுற்றான், தலையாவி கொடுத் வைய, மளந்தாயகளங்கா வாலிலைமேற் திடும் செங்குந் தருயிர் பெற்றிட நீதயை
ஒட்டக்கூத்தர் 288 ஒட்டக்கூத்தர் ளுள்ள இலைகள் அரேபியா மத்ய ஆசியா பள்ளி வளர்க் தாய் தளர்ந்தா ளென்மான் சீனா திபெத் முதலிய இடங்களில் அரும்பைத் தொள்ளாயிரத்து - ஒட்டப் அகப்படும் . இதில் நாளொன்றுக்கு ( 0 ) | பாடியகவி . ' ' நடித்தது நச்சரவுச்சி மதி யோசனை விழுக்காடு சுமை தாங்கிச் செல் லிலங்கை பிடித்தது வென்ற விருபது . வதும் ( சு ) தால உயாமுள்ள வலியவுடம் தோள் பதினெண்பகலே முடித்தது பார் பினை யுடையதும் நல்ல முகத்தினையுடை தம் வீரப்புலிவைப்ப மூரிச் செண்டால் யதும் உத்தமமானது . அடித்தது பொற்கிரி விக்ரமசோழ வகளல் 2 . சோம்பலுள்ள ஒட்டகம் ஒன்று கனே . ' ' இவரைச் செங்குந்தர் தங்கள் மீது இரைதேடச் சோம்பிப் பிரமனை நோக்கித் ஒரு பிரபந்தம்பாடக் கேட்கக் கூத்தர் தவம் செய்து நீண்ட கழுத்தைப் பெற்று நான் அந்தப்படிப் பாடின் குலப் புகழா இருந்த இடத்திலிருந்தே ஆகாரந்தேடி மென எண்ணிச் சும்மா இருந்தனர் . மழைக்கஞ்சிக் குகையில் கழுத்தைப் புகு அச்செங்குந்தர் இவர் குலாபிமான மற்ற த்தி நரியால் இறந்தது . ( பார - சாத்தி . ) வர் என்று கோபித்து இவரைக் கொல் ஒட்டக்கூத்தர் - 1 . இவர் செங்குந்தர் மரபிற் வதற்கு ஒருப்பட்டனர் . அதனை அறிந்த பிறந்து கூத்தர் எனும் பெயருடன் வளர் கூத்தர் புவனையென்னு மூரிலிருந்த தன் ந்து கல்விபயின்று புதுவைச்கணீருந்த பாலன்புள்ள சாமன் என்பவனிடம் சடையன் தந்தையாகிய சங்கரனுக்கு உத ஓடி அடைக்கலம் புக்கனர் அடையென் வித் தொழில் புரிந்து வந்தனர் . இவரை பார் தள்ளென் பாரன் பொன் றிலாமற் அவ்விடம் வதிந்த காங்கேய முதலியார் புடையென்பார் தங்கடைக்கே போகேங் எனும் உபகாரி ஆதரித்துப் போற்றிக் - கொடை யென்றான் முந்துஞ் சோமா கல்வி வல்லவராக்கிக் சவுடப்புலவன் கவி புவனை முன்னவனே நின் கடைக்கீழ் ராக்ஷஸன் எனப் பெயரிட்டனர் . அந் வந்துஞ் சோமாதலான் மற்று சோயன் நன்றி பாராட்டிக்கூத்தர் இவர்மேல் நாலா புலவரைக் காக்கவேண்டித் தன்னொரு விரக்கோவை யென ஓர் பிரபந்தம் பாடி மகனைப் பேழையு ளடைத்துத் தன் வீட் னர் . அக்கோவை சொன்னோக்கம் பொரு டைச் சூழ்ந்துகொண் டிருந்த பழிகாரர் ணோக்க முடையது . இவர் கவி வல்லவ பால் காட்டி இதன்கணுள்ள கூத்தனை ராயின பின் புவிச்சக்கரவர்த்திகளாகிய நீங்கள் விரும்பியவாறு செய்ம்மின் எனப் விக்ரமசோழன் முதலிய மூவர்க்கும் சிற பழிகாரர் பேழையெடுத்துச் சென்று ந்த கவிச்சக்கரவர்த்தியாக விளங்கியவர் . தனித்த இடத்திற் கொண்டுபோய்ப் பார்க் விக்கிரமசோழனிறக்கவும் இவனது குமர கக் கூத்தரைக் காணாது அதில் சோயன் னாகிய குமாரகுலோத்துங்கனுக்குப் பல புதல்வனைக் கண்டு சோமனது வண்மை வாற்குனுஞ் சிறந்த பெருந்துணையாய்ச் யைவியந்து அவன் மசனைச் சோமனிடம் சிறந்து தம் சொல்வழியே அவனை இயக் விட்டனர் . சோமன் செங்குந்தரை நோக்கி கிய பெருமை யுடையவர் . அவனுக்குப் உங்கள் வீரத்தை இப்போது காட்டுவீரா பின்னும் அவன் மகனாகிய இராஜராஜ யின் புலவர் உங்களைப் பாடாதிரார் சோழனாலும் சிறப்புப் பெற்றவர் இவர் என்ன அவர்க ளதற்குடன்பட்டுத் தம் விக்ரமம்சாழனிடம் முதல் முதல் சென்ற தலைகளை முன்பே அறுத்து விடக் கூத்தர் போது அவன் இவர் பாடிய அரும் அவைகளைச் சோழன் அரண்மனைக்கு பைத் தொள்ளாயிரத்து ஓர் கவியைத் முன்னிட்டு அரசன் காண அவற்றை ஆச தனக்கு ஒட்டப் பாடச் சொன்னதாகவும் னம்போ லாக்கியிடக் கட்டளையிட்டு அச் அவ்வாறே உலாப்பாடியபோதும் அவ் சிரச் சிங்காசனத்தின் மேல் உட்கார்ந்து வலாவிற் கண்ணியை இணைத்து ஒரு பாதுமாசனமிட்டுச் சரஸ்வதியைத் தியா வெண்பாவாக ஒட்டப்படச் சொன்னான் னித்துக் கடைசியில் கலைவாணி நீ அவ்வாறே யிவர் பாடியதால் இவர்க்கு யுலகிலிருப்பதுவும் கல்வியுணர் கவிவல் ஒட்டக்கூத்தர் எனப் பெயர் உண்டாயி லோரைத் தலையாகக் காப்பது வுமவர் நா வில் வாழ்வதுவும் சத்தியமேயன்றோ சிலை ற்று . கூத்தர் ஓட்டிப்பாடிய விக்ரம சோ முன் உலா கையுமலரடியுங் கண்ணுங் வாணனாவிருந்தாயிரம் புயங்கடு ணிந்து கனிவாயுஞ் செய்ய கரிய திருமாலே முயர்சிவ னுற்றான் தலையாவி கொடுத் வைய மளந்தாயகளங்கா வாலிலைமேற் திடும் செங்குந் தருயிர் பெற்றிட நீதயை