அபிதான சிந்தாமணி

ஐதிகம் | 285 | ஐயூர்முடவனார் ஐதிகம் - உலகத்தார் இந்த மாத்தில் பேய் ஐயம் - ஒரு பொருளை மாறுபட்ட பல உண்டெனில் தானும் அஃதுண்டென்று பொருள்களாக உணர்தல், கோடல், அன்றி யுண்டோ இல்லையோ ஐயர் - க்ஷத்திரியர். சர்யாதி புத்திரர், வென ஐப்படா தொழிதல், ஐயவணி - அஃதாவது ஒப்புமையினாலே ஐந்தவர் - இந்து என்னும் வேதியன் தவஞ் ஒருபொருளைக் கண்டிதுவோ அதுவோ செய்து பெற்ற ஐந்து புத்திரர். வெனச் சந்தேகித்தலாம். இதனை வடநூ ஐந்திணைக்குரிய கருப்பொருள் - புணர்தல், லார் சந்தேகாலங்காரம் என்பர். பிரிதல், இருத்தல், ஊடல், இரங்கல், ஐயனாரிதனார் - தொல்காப்பியர் முதலிய இவற்றினிமித்தம் எனப் பத்து வகை. பன்னிரு புலவர் இயற்றிய பன்னிரு (அகம்) படலத்திற்கு வழி ஏலாகப் புறப்பொருள் ஐந்திணைக்குரிய கைகோள் இரண்டு - வெண்பாமாலை யியற்றிய நூலாசிரியர். களவு, கற்பு. இவர் சேரர்பரம்பரையைச் சேர்ந்தவர், ஐந்திணையெழபது -- மூவாதியர் இயற்றி (புறப்பொருள் வெண்பா) யது. அகப்பொரு ளைந்திணைக்கும் பதி ஐயனார் - அரிகர புத்திரர். இவருக்கு ஆயு னான்கு பதினான் காகப் பாடிய எழுபது தம் வளை, செண்டு, வாகனம் குதிரை, வெண்பாக்களை யுடையது. யானை. ஒரு சோழன் இவரை வணங்கிச் ஐந்திணை யைம்பது - மாறன் பொறைய செண்டு பெற்று மேருவிலிருந்த செல்வம் னார் இயற்றியது. ஒவ்வோர் அகப்பொ பெற்றனன். அரி, அரர், கூடப்பிறந்த ருட்டிணைக்கும் பப்பத்தாகப் பாடிய ஐம் தால் இப்பெயர் இவர் பூண்டார். பது வெண்பாக்களை யுடையது. ஐந்திரம் - சிவனது கீழ்த்திசை முகம். (பார. ஐயாதிச்சிறுவெண்டேரையார் - இவரைச் சிறுவெண்டேரையா ரெனவுங் கூறுவர். அது. அத் - 206. "இருங்கடலுடுத்த" எனப் பெருங்காஞ்சி ஐமவதி - விஸ்வாமித்திரன் தேவி. பாடியவர். (புறத்திணை - கூசு.) ஐமீனி- சாட்சூசமனுவைக் காண்க. ஐம்படைத்தாலி - இது காத்தற் கடவுளா ஐயூர்ழடவனார் - முடவனாரென்பது வடிவு பற்றிய பெயர். இவர் முடவர். . இவ கிய திருமாலின் பஞ்சாயுத வடிவமாகப் ரதியற் பெயர் தெரிய வில்லை . ஐயூர் - பிள்ளை கட்கு ஐந்தாமாதத்தில் கட்டப்படும் பாண்டி நாட்டகத்ததோரூர். இவர் பாண் அணிகலன். டியன் கூடகாரத்துத் துஞ்சிய மாறன் ஐம்புலநுகர்ச்சியி னிறப்பன- சுவையாலி வழுதியின் ஆற்றலைச் சிறப்பித்து அரச றப்பன மீன். நாற்றத்தால் வண்டு, பரி வாகை பாடியவர். (புறம் - குக.) சோழன் சத்தால் யானை, ஓசையால் அசுணம். ஒளி குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவனால் யால் விட்டில். ஆதரிக்கப்பட்டு வந்தவர். இவர் நடக்க ஐம்பெருங்குழ - அமைச்சர், புரோகிதர், இயலாமையின் ஓர் ஊர்தி (வாகனம்) சேநாபதயர், தூதுவர், சாரணர். வேண்டித் தாமான் தோன்றிக் கோனிடஞ் ஐயங்கார் - வடகலை வைஷணவப் பிராம சென்று பரிசில் வேண்ட அவன் இவருக்கு ணர்களுக்கும் சிலப்பட்டு ஏற்காரர்களுக்கும் உணவளித்தலும் அதனை விரும்பாராய்த் பட்டப் பெயர். | தாம் வந்த செய்தி தெரிவிப்ப அவ்வண் ஐயடிகள் நாயனார் - இவருக்கு ஐயடிகள் ணமே யானையும் அதற்கு வேண்டுவ பிற காடவர்கோன் நாயனார் எனவும் பெயர் வும் நல்கப்பெற்று மீண்டனர். புறம்- கக. இவர், திருக்காஞ்சியில் பல்லவர் குலத் கிள்ளிவளவன் இறந்ததறிந்து பெரிதும் தில் திரு அவதரித்துப் பரமசிவனி-த்தில் புலம்பி வருந்தினார். புறம்-உ உ அ. அதி அன்புபூண்டு அரசாட்சி துக்கத்திற்கேது யன் எழினிபோரிற் பட்டதைப் பாராட் என்று புத்திரனுக் களித்துச் சிவத்தல டிக் கூறியுள்ளார். அகம் - உகசு. இவர் யாத்திரை சென்று திருவெண்பா பாடித் நற். கூ கூ ச-ல் கூறிய உள்ளுறை யாவ துதித்து முத்தியடைந்தவர். இவர் அரு ரும் வியக்கத்தக்கது. இவர் குறிஞ்சியைப் ளிய பிரபந்தங்கள் க்ஷேத்திரத் தருவெண் புனைந்து பாடியுள்ளார்; முகம்புகு கிளவி பா முதலியன. (பெரிய புராணம்). பாடியவருள் இவருமொருவர். இவர் பாடி
ஐதிகம் | 285 | ஐயூர்முடவனார் ஐதிகம் - உலகத்தார் இந்த மாத்தில் பேய் ஐயம் - ஒரு பொருளை மாறுபட்ட பல உண்டெனில் தானும் அஃதுண்டென்று பொருள்களாக உணர்தல் கோடல் அன்றி யுண்டோ இல்லையோ ஐயர் - க்ஷத்திரியர் . சர்யாதி புத்திரர் வென ஐப்படா தொழிதல் ஐயவணி - அஃதாவது ஒப்புமையினாலே ஐந்தவர் - இந்து என்னும் வேதியன் தவஞ் ஒருபொருளைக் கண்டிதுவோ அதுவோ செய்து பெற்ற ஐந்து புத்திரர் . வெனச் சந்தேகித்தலாம் . இதனை வடநூ ஐந்திணைக்குரிய கருப்பொருள் - புணர்தல் லார் சந்தேகாலங்காரம் என்பர் . பிரிதல் இருத்தல் ஊடல் இரங்கல் ஐயனாரிதனார் - தொல்காப்பியர் முதலிய இவற்றினிமித்தம் எனப் பத்து வகை . பன்னிரு புலவர் இயற்றிய பன்னிரு ( அகம் ) படலத்திற்கு வழி ஏலாகப் புறப்பொருள் ஐந்திணைக்குரிய கைகோள் இரண்டு - வெண்பாமாலை யியற்றிய நூலாசிரியர் . களவு கற்பு . இவர் சேரர்பரம்பரையைச் சேர்ந்தவர் ஐந்திணையெழபது - - மூவாதியர் இயற்றி ( புறப்பொருள் வெண்பா ) யது . அகப்பொரு ளைந்திணைக்கும் பதி ஐயனார் - அரிகர புத்திரர் . இவருக்கு ஆயு னான்கு பதினான் காகப் பாடிய எழுபது தம் வளை செண்டு வாகனம் குதிரை வெண்பாக்களை யுடையது . யானை . ஒரு சோழன் இவரை வணங்கிச் ஐந்திணை யைம்பது - மாறன் பொறைய செண்டு பெற்று மேருவிலிருந்த செல்வம் னார் இயற்றியது . ஒவ்வோர் அகப்பொ பெற்றனன் . அரி அரர் கூடப்பிறந்த ருட்டிணைக்கும் பப்பத்தாகப் பாடிய ஐம் தால் இப்பெயர் இவர் பூண்டார் . பது வெண்பாக்களை யுடையது . ஐந்திரம் - சிவனது கீழ்த்திசை முகம் . ( பார . ஐயாதிச்சிறுவெண்டேரையார் - இவரைச் சிறுவெண்டேரையா ரெனவுங் கூறுவர் . அது . அத் - 206 . இருங்கடலுடுத்த எனப் பெருங்காஞ்சி ஐமவதி - விஸ்வாமித்திரன் தேவி . பாடியவர் . ( புறத்திணை - கூசு . ) ஐமீனி - சாட்சூசமனுவைக் காண்க . ஐம்படைத்தாலி - இது காத்தற் கடவுளா ஐயூர்ழடவனார் - முடவனாரென்பது வடிவு பற்றிய பெயர் . இவர் முடவர் . . இவ கிய திருமாலின் பஞ்சாயுத வடிவமாகப் ரதியற் பெயர் தெரிய வில்லை . ஐயூர் - பிள்ளை கட்கு ஐந்தாமாதத்தில் கட்டப்படும் பாண்டி நாட்டகத்ததோரூர் . இவர் பாண் அணிகலன் . டியன் கூடகாரத்துத் துஞ்சிய மாறன் ஐம்புலநுகர்ச்சியி னிறப்பன - சுவையாலி வழுதியின் ஆற்றலைச் சிறப்பித்து அரச றப்பன மீன் . நாற்றத்தால் வண்டு பரி வாகை பாடியவர் . ( புறம் - குக . ) சோழன் சத்தால் யானை ஓசையால் அசுணம் . ஒளி குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவனால் யால் விட்டில் . ஆதரிக்கப்பட்டு வந்தவர் . இவர் நடக்க ஐம்பெருங்குழ - அமைச்சர் புரோகிதர் இயலாமையின் ஓர் ஊர்தி ( வாகனம் ) சேநாபதயர் தூதுவர் சாரணர் . வேண்டித் தாமான் தோன்றிக் கோனிடஞ் ஐயங்கார் - வடகலை வைஷணவப் பிராம சென்று பரிசில் வேண்ட அவன் இவருக்கு ணர்களுக்கும் சிலப்பட்டு ஏற்காரர்களுக்கும் உணவளித்தலும் அதனை விரும்பாராய்த் பட்டப் பெயர் . | தாம் வந்த செய்தி தெரிவிப்ப அவ்வண் ஐயடிகள் நாயனார் - இவருக்கு ஐயடிகள் ணமே யானையும் அதற்கு வேண்டுவ பிற காடவர்கோன் நாயனார் எனவும் பெயர் வும் நல்கப்பெற்று மீண்டனர் . புறம் - கக . இவர் திருக்காஞ்சியில் பல்லவர் குலத் கிள்ளிவளவன் இறந்ததறிந்து பெரிதும் தில் திரு அவதரித்துப் பரமசிவனி - த்தில் புலம்பி வருந்தினார் . புறம் - . அதி அன்புபூண்டு அரசாட்சி துக்கத்திற்கேது யன் எழினிபோரிற் பட்டதைப் பாராட் என்று புத்திரனுக் களித்துச் சிவத்தல டிக் கூறியுள்ளார் . அகம் - உகசு . இவர் யாத்திரை சென்று திருவெண்பா பாடித் நற் . கூ கூ - ல் கூறிய உள்ளுறை யாவ துதித்து முத்தியடைந்தவர் . இவர் அரு ரும் வியக்கத்தக்கது . இவர் குறிஞ்சியைப் ளிய பிரபந்தங்கள் க்ஷேத்திரத் தருவெண் புனைந்து பாடியுள்ளார் ; முகம்புகு கிளவி பா முதலியன . ( பெரிய புராணம் ) . பாடியவருள் இவருமொருவர் . இவர் பாடி