அபிதான சிந்தாமணி

ஏனாதி திருக்கள்ளி 235 ஐதரேயன் - திகள், அடவி எனாதிகள், மஞ்சி எனாதி சிலுவை. இது ஸ்காத்லாண்டரைச் சேர்க் கள் எனப் பிரிவுண்டு. இவர்களில் சிலர் சது. மூன்றாவது சென்ட் ப்ரட்ரிக் சிலுவை தவளை தின்பர். சோம்பேறி எனாதிகள் இது அயர்லாண்டிற்குரியது. இத் தீவுகள் எச்சில் உண்பவர். இவர்கள் தெலுங்கு தனித்தனி ஆளப்பட்டு வந்த காலத்தில் பேசுவர். இவை தனித்தனி இக் கொடிகளைப் பெற் எனாதிருக்கள்ளி - கோனாட்டு எறிச்சலூர் றிருந்தன. இத் தீவுகள் ஆங்கில அரசாட் 'மாடலன் மதுரைக் குமானாசால் பாடப் சிக்கு ஐக்கப்பட்ட காலத்து ஐக்கக்குறி பெற்றவன். கொடையும் வீரமும் உடை காட்ட அம் மூன்றின் சிலுவைக் கொடி யன். (புற - நா.) களை ஒன்றாகச் சேர்த்து ஐக்கக் கொடியாக் ஏனாதிநாத நாயனார் - சிவபக்தி, சிவனடியவ கினர். 'ரிடத்து அன்பு, உள்ளவர். எயினனூரில் ஐக்கவாதி - சிவன் பதி; மாயை, கன்மம் ஈழக்குலச்சான்சர் குலத்தில் பிறந்து எனப் பாசமிரண்டு ; இருவினைக்குத் தகு அரசருக்கு வாட்படை பயிற்றி, வரும் பொ ந்தபடி கன்மம் புசிக்கையில் இருவினை ருட்களைச் சிவனடியவர்களை உபசரித்துச் யொப்புவந்து சத்தி போதம் வந்த அவசரத் செலவு இட்டு வருநாட்களில், அதிசூரனே தில் சிவன் ஆசாரியனாய் எழுந்தருளி உப ன்பவனொருவன் இவரிடம் பகைம் காண்டு தேசித்து ஆன்மாவைத் தன்னிடம் ஒடுக்கு சண்டை செய்து வெல்லுதலரிது, வஞ்சனை வன் என்பான். (தத்வநிசானுபோக யால் வெல்லவேண்டுமென எண்ணிச் சாரம்.) சண்டைசெய்யப் புறப்பட்டு நெற்றியில் ஐங்தாவர் வணக்கம் - அரசன், உவாத்தியா விபூதி தரித்து அதைக் கையிலுள்ள பலகை 'யன், தாய், தந்தை , தமயன். இவர்களைத் (ஓர் ஆயுதம்) யால் மறைத்து நாயனாட தேவரைப்போலத் தொழல் வேண்டும். ரூடன் சண்டைக்குச் சமீபித்து நின்ற (ஆசாரக்கோவை.) வடன் விபூதியைக் காட்ட நாயனார் அஞ ஐங்குறுநூறு - அகத்தின் பகுதியைப் பகுதி 'சிச் சிவனடியசென்று செயலற்று நிற்கக் பொருளாகக் கொண்டுவரும் (600) அக கண்டு அதிசூரன் தன் எண்ணப்படி முடித் வல் கொண்ட நூல். இதில் ஒவ்வொரு தனன். இதனால் நாயனார் சிவபதமடைந் நூறும் முறையே ஓரம்போகியார், அம் தனர். (பெரிய புராணம்.) மூவனார், கபிலர், ஓதலாந்தையார், பேய எஷணை -. அர்த்தவேஷணை, புத்திர னார் முதலியவர்களாலும், இந்நூவின் கட வேஷணை, உலகவேஷணை. அர்த்தவேஷ வுள் வாழ்த்துப் பாரதம் பாடிய பெருந் ணை, பொருள் தேட ஆசைப்படல். புத் தேவனாராலும் பாடப்பட்டன. இத்தொ திர வேடணை, புத்திரனுண்டாக ஆசைப் கை தொகுத்தார் புலத்துறை முற்றிய படல். உலகவேடணை, உலக விஷயங் கூடலூர் கிழார். இது இடைச்சங்கத்தவர் களைத் தேட ஆசைப்படல். கையாண்ட நூல், ஐச்வர்யம்-(அ இராஜாங்கம், மக்கள், சுற் றம், பொன், மணி, நெல், வாகனம், அடிமை. ஐசந்திவினாயகர் - தேவர் வேண்டுகோ ளால் தேவருலகில் அமர்ந்த கணபதி. ஐதரேயன்-1 வினையன் குமரன். எட்டெ ஐசீக கொடி - இதனை யூனியன் ஜாக் என் ழுத்தைக் கடைப்பிடித்து வேதமோ தாக் பர். (Umon Jack) யூனியன் என்பதின் குறையால் தந்தை, இவன் தாயையும் பொருள் ஐக்கம். அதாவது ஒன்று சேர்து 'இவனையும் காட்டில் துறத்தினன். இவ் தது என்பது. இது, ஆங்கில அரசாட்சி விருவரும் இருடிகள வசிக்கும் இடம் யாரது சொடி. இக் கொடி மூனறு சிலு கோக்கிச் செல்ல அங்கிருந்தவர்க்கு நா வைகள் சேர்ந்தது. அச் சிலுவைகள் சத் எழாமல் போயிற்று. இவன் எட்டெழுத் திரி பால் ஒன்றின் குறுக்காக ஒன்று தைக் குறித்து அது கிரகம் பெற்றுப் பின் கீரப்பட்டவை. இதில் முதற் சிலுவை வேதமுணர்ந்து பரமபதம் அடைந்தவன். சென்ட் சார்ஜ் சிலுவை. இது ஆவ லருக் 2. ஒரு ருஷி, ஜகமேஜயனுக்குப் பட் குரியது. இரண்டாவது செனட் ஆண்ட்ருடாபிஷேகம் நடத்தினவன்.
ஏனாதி திருக்கள்ளி 235 ஐதரேயன் - திகள் அடவி எனாதிகள் மஞ்சி எனாதி சிலுவை . இது ஸ்காத்லாண்டரைச் சேர்க் கள் எனப் பிரிவுண்டு . இவர்களில் சிலர் சது . மூன்றாவது சென்ட் ப்ரட்ரிக் சிலுவை தவளை தின்பர் . சோம்பேறி எனாதிகள் இது அயர்லாண்டிற்குரியது . இத் தீவுகள் எச்சில் உண்பவர் . இவர்கள் தெலுங்கு தனித்தனி ஆளப்பட்டு வந்த காலத்தில் பேசுவர் . இவை தனித்தனி இக் கொடிகளைப் பெற் எனாதிருக்கள்ளி - கோனாட்டு எறிச்சலூர் றிருந்தன . இத் தீவுகள் ஆங்கில அரசாட் ' மாடலன் மதுரைக் குமானாசால் பாடப் சிக்கு ஐக்கப்பட்ட காலத்து ஐக்கக்குறி பெற்றவன் . கொடையும் வீரமும் உடை காட்ட அம் மூன்றின் சிலுவைக் கொடி யன் . ( புற - நா . ) களை ஒன்றாகச் சேர்த்து ஐக்கக் கொடியாக் ஏனாதிநாத நாயனார் - சிவபக்தி சிவனடியவ கினர் . ' ரிடத்து அன்பு உள்ளவர் . எயினனூரில் ஐக்கவாதி - சிவன் பதி ; மாயை கன்மம் ஈழக்குலச்சான்சர் குலத்தில் பிறந்து எனப் பாசமிரண்டு ; இருவினைக்குத் தகு அரசருக்கு வாட்படை பயிற்றி வரும் பொ ந்தபடி கன்மம் புசிக்கையில் இருவினை ருட்களைச் சிவனடியவர்களை உபசரித்துச் யொப்புவந்து சத்தி போதம் வந்த அவசரத் செலவு இட்டு வருநாட்களில் அதிசூரனே தில் சிவன் ஆசாரியனாய் எழுந்தருளி உப ன்பவனொருவன் இவரிடம் பகைம் காண்டு தேசித்து ஆன்மாவைத் தன்னிடம் ஒடுக்கு சண்டை செய்து வெல்லுதலரிது வஞ்சனை வன் என்பான் . ( தத்வநிசானுபோக யால் வெல்லவேண்டுமென எண்ணிச் சாரம் . ) சண்டைசெய்யப் புறப்பட்டு நெற்றியில் ஐங்தாவர் வணக்கம் - அரசன் உவாத்தியா விபூதி தரித்து அதைக் கையிலுள்ள பலகை ' யன் தாய் தந்தை தமயன் . இவர்களைத் ( ஓர் ஆயுதம் ) யால் மறைத்து நாயனாட தேவரைப்போலத் தொழல் வேண்டும் . ரூடன் சண்டைக்குச் சமீபித்து நின்ற ( ஆசாரக்கோவை . ) வடன் விபூதியைக் காட்ட நாயனார் அஞ ஐங்குறுநூறு - அகத்தின் பகுதியைப் பகுதி ' சிச் சிவனடியசென்று செயலற்று நிற்கக் பொருளாகக் கொண்டுவரும் ( 600 ) அக கண்டு அதிசூரன் தன் எண்ணப்படி முடித் வல் கொண்ட நூல் . இதில் ஒவ்வொரு தனன் . இதனால் நாயனார் சிவபதமடைந் நூறும் முறையே ஓரம்போகியார் அம் தனர் . ( பெரிய புராணம் . ) மூவனார் கபிலர் ஓதலாந்தையார் பேய எஷணை - . அர்த்தவேஷணை புத்திர னார் முதலியவர்களாலும் இந்நூவின் கட வேஷணை உலகவேஷணை . அர்த்தவேஷ வுள் வாழ்த்துப் பாரதம் பாடிய பெருந் ணை பொருள் தேட ஆசைப்படல் . புத் தேவனாராலும் பாடப்பட்டன . இத்தொ திர வேடணை புத்திரனுண்டாக ஆசைப் கை தொகுத்தார் புலத்துறை முற்றிய படல் . உலகவேடணை உலக விஷயங் கூடலூர் கிழார் . இது இடைச்சங்கத்தவர் களைத் தேட ஆசைப்படல் . கையாண்ட நூல் ஐச்வர்யம் - ( இராஜாங்கம் மக்கள் சுற் றம் பொன் மணி நெல் வாகனம் அடிமை . ஐசந்திவினாயகர் - தேவர் வேண்டுகோ ளால் தேவருலகில் அமர்ந்த கணபதி . ஐதரேயன் - 1 வினையன் குமரன் . எட்டெ ஐசீக கொடி - இதனை யூனியன் ஜாக் என் ழுத்தைக் கடைப்பிடித்து வேதமோ தாக் பர் . ( Umon Jack ) யூனியன் என்பதின் குறையால் தந்தை இவன் தாயையும் பொருள் ஐக்கம் . அதாவது ஒன்று சேர்து ' இவனையும் காட்டில் துறத்தினன் . இவ் தது என்பது . இது ஆங்கில அரசாட்சி விருவரும் இருடிகள வசிக்கும் இடம் யாரது சொடி . இக் கொடி மூனறு சிலு கோக்கிச் செல்ல அங்கிருந்தவர்க்கு நா வைகள் சேர்ந்தது . அச் சிலுவைகள் சத் எழாமல் போயிற்று . இவன் எட்டெழுத் திரி பால் ஒன்றின் குறுக்காக ஒன்று தைக் குறித்து அது கிரகம் பெற்றுப் பின் கீரப்பட்டவை . இதில் முதற் சிலுவை வேதமுணர்ந்து பரமபதம் அடைந்தவன் . சென்ட் சார்ஜ் சிலுவை . இது ஆவ லருக் 2 . ஒரு ருஷி ஜகமேஜயனுக்குப் பட் குரியது . இரண்டாவது செனட் ஆண்ட்ருடாபிஷேகம் நடத்தினவன் .