அபிதான சிந்தாமணி

ஏமாங்கன் 282 ஏலேலசிங்கர் ஏமாங்கன் - சயிந்தவநகராண்டவன். இவன் மில்லை நித்திரைசெய்கிறார் என்ன, அவ புத்திசப்பேறு இல்லாமல் தன் மனைவி ரைக் காணவேண்டும் என்று அவர் இரு யுடன் தவஞ்செய்து பானுவென்னும் கும க்கும் அறையிற் சென்று அவர்கையில் சுரி எனைப் பெற்றவன். கையுடன் குடல்சரிந்து இறந்து இருப் ஏமை - ஒரு தெய்வமாது. இவள் பிலத்து பதையறிந்து இது நம்மால் நடந்த தீங்கு 'மயனால் நிருமித்த நகரத்திருந்தவள். இவ என்றுணர்ந்து நானுமி வருடன் செல்கின் ளிருந்த இடத்தில் ஒரு தெய்வமாது இரு றேன் என்று அவர்கையில் இருந்த உடை ந்து சீதையைத் தேடச்சென்ற வானார் வாளை வாங்கினர். பரமசிவன் அருளால் சளால் காணப்பட்டனள். ஏயர்கோன் உயிர் பெற்றவராகிச் சுந்தார் ஏயர் தலம் - இது மிருகாவதியின் தந்தை கைவாளைப் பற்றலும், சுந்தார் சாஷ்டா குலம். இக்குலத்தோர்க்கும், தன் குலத் நகமாகப் பணிந்து இருவரும் நண்பினரா தோர்க்கும் பரம்பரை வைரம் இருந் தமை ய்த் திருப்புன்கூர்ச் சிவமூர்த்தியை வண யாலே தான், இக்குலத்திற்கு உரியவனாக ங்கி யிருந்தனர். பிறகு சுந்தரமூர்த்திகள் வந்த உதயணனிடம் விரோதமுற்று அவ திருவாரூருக்கு எழுந்தருள ஏயர் கோனும் னுடைய இராசதானியாகிய கோசம்பி எழுந்தருளி வீதிவிடங்கரைச் சேவித்துத் நகரத்தைப் பாஞ்சாலராசன் கைப்பற்றி திரும்பித் திருத்தொண்டு செய்து சிவபத அரசாளுவானாயினன். (பெரு-கதை.) மடைந்தனர். (பெ-பு.) எயர் கோன் கலிக்காம நாயனார் --மானக்கஞ் ஏாண்டமாழனி - கனகசோழனைக் காண்க. சாரருக்கு மருகர். இவர் சோணாட்டில் விசிரவசுவிற்கு இல்லறங்கூறி மனைவியு பெருங்கலம் என்னும் க்ஷேத்திரத்தில் வே டன் இருக்கச் செய்தவர். (திரு ஆச்சாபுர ளாளர் மாபில் எயர்கோன் குடியில் திரு தலபுராணம்). வவதரித்துத் திருப்புன்கூர் சிவமூர்த்திக் ஏரம்பம் - ஒரு மலை. கபிலந்தியில் உற்பத்தி குப் பத்தி செய்து கொண்டிருக்கும் நாட் யாகிறது. களில், சுந்தாமூர்த்திநாயனார், சிவமூர்த்தி ஏரம்பவி நாயகர் - பிரமன்பூசித்த விநாயகர். யைத் தூது அனுப்பினர் என்று கேட்டு ஏரம்பன் - ஒரு வேதியன் திருக்காஞ்சியில் அது முதல் அவரிடத்தில் வெறுப்புற்று | சிவாராராதனம் செய்து பேறு பெற்றவன். இருந்தனர். இதனைச் சுந்தரமூர்த்திகள் | (பதும் புராணம்.) கேட்டுத் தாம் செய்தது தீங்கென்றுணர் ஏரி - என்பது நாற்பக்கங்களிலும் பெருங் ந்து சிவபெருமானிடம் முறையிடச் சிவ கரைகளையாயினும், மலைகளையாயினும் காப் மூர்த்தி இருவரையும் நண்பு செய்விக்க பாகக்கொண்ட பெரிய நீர் நிலை. இது சிறி எண்ணி ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனாரு தாயின் தடாகம். க்குச் சூலை தந்தனர். இவ்வகை சூலைகொ ஏலக்காய் - இச் செடி, மலையாளம், திரு ண்டவர் சிவமூர்த்தியை நோய் நீங்கப் பிரா வனந்தபுரம் முதலிய ஜில்லாக்களில் காட் ர்த்திக்கச் சிவபெருமான் தரிசனந் தந்து இப் பயிராக இருக்கிறது. இது மிளகாய்ச் இச்சூலை சுந்தரனால் நீங்குமென்று மறை செடியைப் போல் சிறு செடியாக இருக் ந்தனர். பிறகு சிவமூர்த்தி சுந்தாரிடஞ் கிறது. இச்செடியில் காய்கள் கொத்துக் சென்று நீ சென்று ஏயர்கோன் சூலையைத் கொத்காகப் பிடிக்கின்றன. அக்காய்களைப் தீர்க்க என, சுந்தார் களிப்புற்று வந்த பதமறிந்து பறித்து உலர்த்துகின்றனர். னர். இவர் வாவைக் கேட்ட ஏயர்கோன் இது மணப்பொருள்களில் ஒன்று. அவரைக் காண மனமில்லாது என்னைப் ஏலாதீ- பதினெண்கீழ்க் கணக்குள் ஒன் பற்றிய சூலையை வயிற்றினோடுங் கிழிக்கி முகிய நீதி நூல். இது தமிழாசிரியர் மக றேன் என்று உடைவாளினால் வயிற்றைக் னாரும் மாக்காயனார் மாணாக்கரும் ஆகிய கிழித்துக்கொண்டனர். சூலையும் வயிற் கணிமேதாவியாரால் இயற்றப் பட்டது. றுடன் நீங்கிற்று. சுந்தரர் வரவை ஏயர் ஏலாபுதான்-கத்ரு குமரன், நாகன். கோன் மனைவியார் கேட்டு எதிர்கொண்டு ஏலேலசிங்கர் - இவர் திருவள்ளுவர் காலத் அழைத்துவாச் செய்து ஆசன முதலியன | - திருந்த கப்பல் வர்த்தகர். நாயனார் இவரி இட்டனர். சுந்தரர் நாயனாரைக் கண்டு டம் நூல் கொண்டு நெய் தற்றொழில் செய்து அளவளாவ இல்லையே என்று வருந்த அருகு வருவர். இவ்வகை வருநாட்களில் காய இருந்தவர் நாயனாருக்கு உடம்பிற்கு ஒன்று னார் ஒருநாள் ஏலேலசிங்கர் சிவபூசை
ஏமாங்கன் 282 ஏலேலசிங்கர் ஏமாங்கன் - சயிந்தவநகராண்டவன் . இவன் மில்லை நித்திரைசெய்கிறார் என்ன அவ புத்திசப்பேறு இல்லாமல் தன் மனைவி ரைக் காணவேண்டும் என்று அவர் இரு யுடன் தவஞ்செய்து பானுவென்னும் கும க்கும் அறையிற் சென்று அவர்கையில் சுரி எனைப் பெற்றவன் . கையுடன் குடல்சரிந்து இறந்து இருப் ஏமை - ஒரு தெய்வமாது . இவள் பிலத்து பதையறிந்து இது நம்மால் நடந்த தீங்கு ' மயனால் நிருமித்த நகரத்திருந்தவள் . இவ என்றுணர்ந்து நானுமி வருடன் செல்கின் ளிருந்த இடத்தில் ஒரு தெய்வமாது இரு றேன் என்று அவர்கையில் இருந்த உடை ந்து சீதையைத் தேடச்சென்ற வானார் வாளை வாங்கினர் . பரமசிவன் அருளால் சளால் காணப்பட்டனள் . ஏயர்கோன் உயிர் பெற்றவராகிச் சுந்தார் ஏயர் தலம் - இது மிருகாவதியின் தந்தை கைவாளைப் பற்றலும் சுந்தார் சாஷ்டா குலம் . இக்குலத்தோர்க்கும் தன் குலத் நகமாகப் பணிந்து இருவரும் நண்பினரா தோர்க்கும் பரம்பரை வைரம் இருந் தமை ய்த் திருப்புன்கூர்ச் சிவமூர்த்தியை வண யாலே தான் இக்குலத்திற்கு உரியவனாக ங்கி யிருந்தனர் . பிறகு சுந்தரமூர்த்திகள் வந்த உதயணனிடம் விரோதமுற்று அவ திருவாரூருக்கு எழுந்தருள ஏயர் கோனும் னுடைய இராசதானியாகிய கோசம்பி எழுந்தருளி வீதிவிடங்கரைச் சேவித்துத் நகரத்தைப் பாஞ்சாலராசன் கைப்பற்றி திரும்பித் திருத்தொண்டு செய்து சிவபத அரசாளுவானாயினன் . ( பெரு - கதை . ) மடைந்தனர் . ( பெ - பு . ) எயர் கோன் கலிக்காம நாயனார் - - மானக்கஞ் ஏாண்டமாழனி - கனகசோழனைக் காண்க . சாரருக்கு மருகர் . இவர் சோணாட்டில் விசிரவசுவிற்கு இல்லறங்கூறி மனைவியு பெருங்கலம் என்னும் க்ஷேத்திரத்தில் வே டன் இருக்கச் செய்தவர் . ( திரு ஆச்சாபுர ளாளர் மாபில் எயர்கோன் குடியில் திரு தலபுராணம் ) . வவதரித்துத் திருப்புன்கூர் சிவமூர்த்திக் ஏரம்பம் - ஒரு மலை . கபிலந்தியில் உற்பத்தி குப் பத்தி செய்து கொண்டிருக்கும் நாட் யாகிறது . களில் சுந்தாமூர்த்திநாயனார் சிவமூர்த்தி ஏரம்பவி நாயகர் - பிரமன்பூசித்த விநாயகர் . யைத் தூது அனுப்பினர் என்று கேட்டு ஏரம்பன் - ஒரு வேதியன் திருக்காஞ்சியில் அது முதல் அவரிடத்தில் வெறுப்புற்று | சிவாராராதனம் செய்து பேறு பெற்றவன் . இருந்தனர் . இதனைச் சுந்தரமூர்த்திகள் | ( பதும் புராணம் . ) கேட்டுத் தாம் செய்தது தீங்கென்றுணர் ஏரி - என்பது நாற்பக்கங்களிலும் பெருங் ந்து சிவபெருமானிடம் முறையிடச் சிவ கரைகளையாயினும் மலைகளையாயினும் காப் மூர்த்தி இருவரையும் நண்பு செய்விக்க பாகக்கொண்ட பெரிய நீர் நிலை . இது சிறி எண்ணி ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனாரு தாயின் தடாகம் . க்குச் சூலை தந்தனர் . இவ்வகை சூலைகொ ஏலக்காய் - இச் செடி மலையாளம் திரு ண்டவர் சிவமூர்த்தியை நோய் நீங்கப் பிரா வனந்தபுரம் முதலிய ஜில்லாக்களில் காட் ர்த்திக்கச் சிவபெருமான் தரிசனந் தந்து இப் பயிராக இருக்கிறது . இது மிளகாய்ச் இச்சூலை சுந்தரனால் நீங்குமென்று மறை செடியைப் போல் சிறு செடியாக இருக் ந்தனர் . பிறகு சிவமூர்த்தி சுந்தாரிடஞ் கிறது . இச்செடியில் காய்கள் கொத்துக் சென்று நீ சென்று ஏயர்கோன் சூலையைத் கொத்காகப் பிடிக்கின்றன . அக்காய்களைப் தீர்க்க என சுந்தார் களிப்புற்று வந்த பதமறிந்து பறித்து உலர்த்துகின்றனர் . னர் . இவர் வாவைக் கேட்ட ஏயர்கோன் இது மணப்பொருள்களில் ஒன்று . அவரைக் காண மனமில்லாது என்னைப் ஏலாதீ - பதினெண்கீழ்க் கணக்குள் ஒன் பற்றிய சூலையை வயிற்றினோடுங் கிழிக்கி முகிய நீதி நூல் . இது தமிழாசிரியர் மக றேன் என்று உடைவாளினால் வயிற்றைக் னாரும் மாக்காயனார் மாணாக்கரும் ஆகிய கிழித்துக்கொண்டனர் . சூலையும் வயிற் கணிமேதாவியாரால் இயற்றப் பட்டது . றுடன் நீங்கிற்று . சுந்தரர் வரவை ஏயர் ஏலாபுதான் - கத்ரு குமரன் நாகன் . கோன் மனைவியார் கேட்டு எதிர்கொண்டு ஏலேலசிங்கர் - இவர் திருவள்ளுவர் காலத் அழைத்துவாச் செய்து ஆசன முதலியன | - திருந்த கப்பல் வர்த்தகர் . நாயனார் இவரி இட்டனர் . சுந்தரர் நாயனாரைக் கண்டு டம் நூல் கொண்டு நெய் தற்றொழில் செய்து அளவளாவ இல்லையே என்று வருந்த அருகு வருவர் . இவ்வகை வருநாட்களில் காய இருந்தவர் நாயனாருக்கு உடம்பிற்கு ஒன்று னார் ஒருநாள் ஏலேலசிங்கர் சிவபூசை