அபிதான சிந்தாமணி

ரகம்பவாணருலா 279 ஏகன்சாம்பன் பெற்று மீளவாலாகுமேகும் அவன் முன் ஏகலவன் - ஒருவேடன், துரோணர் வில் றில்வாய், நித்திலச் சிகரமாட மாளிகை வித்தை சீடர்களுக்குக் கற்பிப்பதை அறி நெருங்கு கோபுரமருங்கெலாம், ஆரும் ந்து அவரிடத்துச் சென்று அவரை வில் நிற்கும் உயிர்வேம்பு நிற்கும் வளர்பனையும் வித்தை கற்றுக் கொடுக்கும்படி கேட்க நிற்கு மதனருகிலே, அரசு நிற்கு மாசைச் அவர் மறுத்தனர். பிறகு வேடன் துரோ சுமந்த சில அத்தி நிற்கும் அடையாளமே" ணரைப்போ லுருச்செய்து அவ் வுருவத் என்பது முதலாகிய செய்யுட்களைப் பாடிக் தைக் குருவாகக்கொண்டு வில் வித்தை களித்திருந்தனர். இவரைப் பற்றி இன் முழுமையுங் கற்றுக் குரு தக்ஷிணை கொடுக் னும் சிலகவிகள் உண்டு. அவை "பாணன் கத் துரோணர் முன்பு சென்று கேட்க மதுரைப் பதியாள வைத்தபிரான், வாணர் அவர் இவனுக்கு அந்த வித்தைகள் பலி புகழவருமேகம்ப -வாணன், கரும்போ யாதிருக்க வேண்டி இடதுகைப் பெரு தகமேயின் கால்பணிவேன் மீண்டு, வரும் விரல் தனைக் கேட்டனர். அவ்வகையே போ தகமேவரின் ... (எ-ம்). "என் சிவிகை வேடன் கொடுத்துப் பாரதயுத்தத்திற்கு என்பரியீதென்கரியீ தென்பரே - என் முந்திக் கிருஷ்ணனால் கொலை செய்யப் கவனம், மாவேந்தன் வாணன் வரிசைப் பட்டனன். பரிசுபெற்ற, பாவேந்தரை வேந்தர் பார் ஏகலவன் - ஹிரண்ய தனுவன் புத்ரன் வே த்து..... (எ - ம்.) சேற்றுக் கமலவயல் டன். றென்னாறை வாணனையான், சோற்றுக் ஏகலன் - வசுதேவன் தம்பியாகிய தேவசர கரிசிதரச் சொன்னக்கால் - வேற்றுக் வஸுவிற்குக் குமரன், நிஷாதர்களால் களிக்குமாவைத் தந்தான் கற்றவர்க்கு, சொல்லட்டவன் செம்பொன், அளிக்குமாறெவ்வாறவன் முதலியன. இவர் காலத்திருந்த பாண் ஏகலைவன் - ஏகலவனுக்கு ஒரு பெயர். டியன் சீவலமாறன் எனும் ஸ்ரீ வல்லப ஏகவீரன் - இவன் லக்ஷ்மிதேவி பெண் குதி தேவன் எனும் அதிவீரராமபாண்டியன் ரையாய்த் தவஞ்செய்கையில் ஆண் குதி அதிவீரராம பாண்டியர் (கி.பி. 1564) ரை வடிவாய்ப் புணர்ந்த விஷ்ணுவிற்குப் இற்றைக்கு (360 - u) களுக்கு முன் பிறந்து சம்பகனென்கிற காந்தருவனாலும் னிருந்தவர். அக்காலத்துத் தமிழ் நாட் அவன் தேவி மதனாலசை யென்பவளா டாசர் வலிகுன்றி விஜயநகரத்தாசர் கீழ்த் லும் இந்திர வுலகங்கொண்டு போகப்பட்டு தங்கி வாழ்ந்த னர். இவர் விஜயநகரத் இந்திரன் கட்டளையால் இருந்த இடத்தில் தரசருக்குப் பிரதிநிதியாக இருக்கலாம். விடப்பட்டு யயாதி யென்னும் தூர்வசுவின் அலங்கலணி மார்பனாறையர் கோன் குமானால் எடுத்து வளர்க்கப்பட்டவன். வாணன், விலங்கு கொடுவருகவென்றான் இவன் சலக்கிரிடையில் காலகேதுவால் இலங்கிழையீர் சோற்கோ சோழற்கோ வஞ்சித்தெடுத்துச் சென்ற ஏகாவலியின் தென்பாண்டி நாடாளும் வீரற்கோயார்க் அழகு முதலியவற்றை அவள் தோழி கோவிலங்கு'' என்பன வற்றாலறிக. யசோவதியாலுணர்ந்து அத்தோழியிடம் தேவி மந்திரம் பெற்றுப் பாதாளஞ்சென்று ஏகம்பவானநலா - காஞ்சி ஏகம்பர்மீது காலகேதுவைச் செயித்து ஏகாவலியைச் இரட்டையராற் பாடப்பட்டது. தமிழ் சிறையினின்று மீட்டு அவன் தந்தை உலாப் பிரபந்தம். யிடம் விட்டு அவன் அவளை மணஞ்செய் ஏகம்பவாணன் மனைவி - இவள் தமிழ் விக்க மணங்கொண்டு தன் மனைவியாகிய நாட்டு மூன்றரசரையும் மதிக்காது அவம் ஏகாவலியுடன் யசோவதியையும் அழைத் தித்தவள். ஏகம்பவாணரைக் காண்க. துக்கொண்டு தன் நாடடைந்து சுகமாக ஏகயம் - நருமதைக்கு அருகிலுள்ள நாடு, வாழ்ந்து கிருதவீர்ய னென்னும் புத்திர கார்த்த வீரியார்ச்சுநன் ஆண்டது. னைப் பெற்றனன், இக் கிருதவீர்யன் ஏகயன் - 1. சத்ருசித் குமரன். இவன் குமரன் கார்த்தவீரியன். இவனுக்கு ஐஹ குமரன் தருமன். யன் எனவும் பெயர். (தேவி - பா.) * 2. அத்திரியைக் கொல்லவந்து துரு ஏகன் - (சந்.) இரேயன் குமான், வாசரால் சாம்பலானவன். ஏகன் சாம்பன் - வாணமுதலியாரின் பண் எகருகார்-அஷ்டவித்யேச்வரரில் ஒருவர். ணையாள், (ஏகம்பவாணரைக் காண்க.)
ரகம்பவாணருலா 279 ஏகன்சாம்பன் பெற்று மீளவாலாகுமேகும் அவன் முன் ஏகலவன் - ஒருவேடன் துரோணர் வில் றில்வாய் நித்திலச் சிகரமாட மாளிகை வித்தை சீடர்களுக்குக் கற்பிப்பதை அறி நெருங்கு கோபுரமருங்கெலாம் ஆரும் ந்து அவரிடத்துச் சென்று அவரை வில் நிற்கும் உயிர்வேம்பு நிற்கும் வளர்பனையும் வித்தை கற்றுக் கொடுக்கும்படி கேட்க நிற்கு மதனருகிலே அரசு நிற்கு மாசைச் அவர் மறுத்தனர் . பிறகு வேடன் துரோ சுமந்த சில அத்தி நிற்கும் அடையாளமே ணரைப்போ லுருச்செய்து அவ் வுருவத் என்பது முதலாகிய செய்யுட்களைப் பாடிக் தைக் குருவாகக்கொண்டு வில் வித்தை களித்திருந்தனர் . இவரைப் பற்றி இன் முழுமையுங் கற்றுக் குரு தக்ஷிணை கொடுக் னும் சிலகவிகள் உண்டு . அவை பாணன் கத் துரோணர் முன்பு சென்று கேட்க மதுரைப் பதியாள வைத்தபிரான் வாணர் அவர் இவனுக்கு அந்த வித்தைகள் பலி புகழவருமேகம்ப - வாணன் கரும்போ யாதிருக்க வேண்டி இடதுகைப் பெரு தகமேயின் கால்பணிவேன் மீண்டு வரும் விரல் தனைக் கேட்டனர் . அவ்வகையே போ தகமேவரின் . . . ( - ம் ) . என் சிவிகை வேடன் கொடுத்துப் பாரதயுத்தத்திற்கு என்பரியீதென்கரியீ தென்பரே - என் முந்திக் கிருஷ்ணனால் கொலை செய்யப் கவனம் மாவேந்தன் வாணன் வரிசைப் பட்டனன் . பரிசுபெற்ற பாவேந்தரை வேந்தர் பார் ஏகலவன் - ஹிரண்ய தனுவன் புத்ரன் வே த்து . . . . . ( - ம் . ) சேற்றுக் கமலவயல் டன் . றென்னாறை வாணனையான் சோற்றுக் ஏகலன் - வசுதேவன் தம்பியாகிய தேவசர கரிசிதரச் சொன்னக்கால் - வேற்றுக் வஸுவிற்குக் குமரன் நிஷாதர்களால் களிக்குமாவைத் தந்தான் கற்றவர்க்கு சொல்லட்டவன் செம்பொன் அளிக்குமாறெவ்வாறவன் முதலியன . இவர் காலத்திருந்த பாண் ஏகலைவன் - ஏகலவனுக்கு ஒரு பெயர் . டியன் சீவலமாறன் எனும் ஸ்ரீ வல்லப ஏகவீரன் - இவன் லக்ஷ்மிதேவி பெண் குதி தேவன் எனும் அதிவீரராமபாண்டியன் ரையாய்த் தவஞ்செய்கையில் ஆண் குதி அதிவீரராம பாண்டியர் ( கி . பி . 1564 ) ரை வடிவாய்ப் புணர்ந்த விஷ்ணுவிற்குப் இற்றைக்கு ( 360 - u ) களுக்கு முன் பிறந்து சம்பகனென்கிற காந்தருவனாலும் னிருந்தவர் . அக்காலத்துத் தமிழ் நாட் அவன் தேவி மதனாலசை யென்பவளா டாசர் வலிகுன்றி விஜயநகரத்தாசர் கீழ்த் லும் இந்திர வுலகங்கொண்டு போகப்பட்டு தங்கி வாழ்ந்த னர் . இவர் விஜயநகரத் இந்திரன் கட்டளையால் இருந்த இடத்தில் தரசருக்குப் பிரதிநிதியாக இருக்கலாம் . விடப்பட்டு யயாதி யென்னும் தூர்வசுவின் அலங்கலணி மார்பனாறையர் கோன் குமானால் எடுத்து வளர்க்கப்பட்டவன் . வாணன் விலங்கு கொடுவருகவென்றான் இவன் சலக்கிரிடையில் காலகேதுவால் இலங்கிழையீர் சோற்கோ சோழற்கோ வஞ்சித்தெடுத்துச் சென்ற ஏகாவலியின் தென்பாண்டி நாடாளும் வீரற்கோயார்க் அழகு முதலியவற்றை அவள் தோழி கோவிலங்கு ' ' என்பன வற்றாலறிக . யசோவதியாலுணர்ந்து அத்தோழியிடம் தேவி மந்திரம் பெற்றுப் பாதாளஞ்சென்று ஏகம்பவானநலா - காஞ்சி ஏகம்பர்மீது காலகேதுவைச் செயித்து ஏகாவலியைச் இரட்டையராற் பாடப்பட்டது . தமிழ் சிறையினின்று மீட்டு அவன் தந்தை உலாப் பிரபந்தம் . யிடம் விட்டு அவன் அவளை மணஞ்செய் ஏகம்பவாணன் மனைவி - இவள் தமிழ் விக்க மணங்கொண்டு தன் மனைவியாகிய நாட்டு மூன்றரசரையும் மதிக்காது அவம் ஏகாவலியுடன் யசோவதியையும் அழைத் தித்தவள் . ஏகம்பவாணரைக் காண்க . துக்கொண்டு தன் நாடடைந்து சுகமாக ஏகயம் - நருமதைக்கு அருகிலுள்ள நாடு வாழ்ந்து கிருதவீர்ய னென்னும் புத்திர கார்த்த வீரியார்ச்சுநன் ஆண்டது . னைப் பெற்றனன் இக் கிருதவீர்யன் ஏகயன் - 1 . சத்ருசித் குமரன் . இவன் குமரன் கார்த்தவீரியன் . இவனுக்கு ஐஹ குமரன் தருமன் . யன் எனவும் பெயர் . ( தேவி - பா . ) * 2 . அத்திரியைக் கொல்லவந்து துரு ஏகன் - ( சந் . ) இரேயன் குமான் வாசரால் சாம்பலானவன் . ஏகன் சாம்பன் - வாணமுதலியாரின் பண் எகருகார் - அஷ்டவித்யேச்வரரில் ஒருவர் . ணையாள் ( ஏகம்பவாணரைக் காண்க . )