அபிதான சிந்தாமணி

ஏகசந்தி am ஏகம்பவான் முதலியார் ஏகசந்தி- சகதேவன் குமரன். சராசந்தன் "லாளராக இருந்தனர் என மிகவும் விசன பேரன். முற்றுத் துதித்திருந்தவர். ஏகதந்தன் - விநாயகமூர்த்தி. கசமுகாசுர ஏகரேதார் - அஷ்ட வித்யேச்வரில் னைக் கொல்லத் தந்தங்களில் ஒன்றை ஒருவர், விட்டெறிந்தமையால் அது தொடங்கி | ஏகபாததிரிழர்த்த ம் - தாம் ஒருவரே சிருட் விநாயகருக்கு இப்பெய ருண்டாயிற்று. டிதிதியின் பொருட்டுப் பிரம விஷ்ணுக்க ஏகதர், துவிதர், திரிதர் - இவர்கள் பிரமபுத் னைத் தம்மிடம் தோற்றுவித்த சிவமூர்த்தி ரர். இவர்களில் திரிதருடைய சாபத்தால் யின் திருக்கோலத் தொன்று. முதலிருவரும் ராமாவதாரத்தில் குரங்கு ஏகபாதழர்த்தம் - சிருஷ்டிக்கு முன்னும் களாயினர். (பார-சாங்) சர்வசங்காரத்துக்குப் பின்னும் தனித்து ஏகதன்-கௌதமன் புத்ரன். நிற்கும் சிவமூர்த்தி, இவர்க்கு ஒரேபாதம், ஏகதன் - பிரமன் குமாரர்களில் ஒருவன். ஏகபாதர்-கோளதேச வனவாசிகள். (பா எகநாதசுவாமீ-பைடனபுரியில் வேதியர் சபா .) | குலத்தில் பிறந்து இளமையிலே ஜனார்த் ஏகபாதன்- அட்டவக்ரனுக்குத் தந்தை, தன சுவாமியின் அடிமையாகி அவர்க் | ஏகம்பர் - காஞ்சியில் எழுந்தருளியிருக்கும் குச் சிச்ருஷை செய்துவரும் நாட்களில் சிவமூர்த்தியின் திருகாமம், ஆசிரியர் மகிழ்ந்து இவர்க்குத் தமதாசி ஏகம்பவாண முதலியார் - இவர் மகத ரியராகிய தத்தாத்திரேயரைச் சேவித்து காடெனப்படும் கடு நாட்டிலுள்ள ஆற்று வைக்க எண்ணி அவ்வாறு செய்து ருக்குரியவர். இவர் குலோத்துங்க சோ இவரை அவரது இருப்பிடஞ் செல்ல ழன் காலத்திருந்த வாணபூபதி யென்னும் விடுத்தனர். ஏகநாதர் அவ்விடஞ்சென்று வேளாளரின் குமார். இவர் பிறந்த ஆசாரியர் உபதேசத்தை மறவாமல் ராமா ஒரு வருடத்தில் தாயிறந்தனள். பிறகு யணம் பிராக்ருதபாஷையிற் பாடத் தொ இவர் தந்தை தமக்கு மரணம் வருதல் அறி டங்கி இராமமூர்த்தி இவரை எழுப்பி ந்து தம்மிடமிருந்த ஏகன், சாம்பன் என் இவர்க்கு எழுத மசிக்கூடும் இலேகினியும் னும் பண்ணையாளை அழைத்துத் தம்மிட வைத்து மறைதலைக் கண்டு ராமகதை மிருந்த செல்வ முதலியவைகளை ஒப்பு எழுதி வருகையில் அயல்வீட்டான் இவ வித்து மரணம் அடைந்தனர். இவ்வகை ரையணுகி உபதேசம் வேண்ட அவன் முதலியார் இறந்த பிறகு எகன், முதலி அருகனல்லாமை தெரிந்து அவனை விலக் யார் குமாரனை முதலியாரின் குலத்துக் கிச் சுலீப பர்வதமடைந்து நாகமிவர்க்கு கேற்றவரிடம் ஒப்புவித்துப் பாதுகாத்து நிழல் செய்ய யோகத்திருக்கையில், கண் வந்தனன். அந்தப் பிள்ளைக்கு ஐந்தாம் ணனருள் பெற்று ஆசாரியர் சொற் வயது வந்தபோது ஏகன், கம்பகாடரிடம் படி தமதூரடைந்திருக்கையில் பெருமாள் பிள்ளையை ஒப்புவித்துக் கம்பர் அவா எவலாளராக இவரிடம் வந்து எவல் வின் அளவு பொருள் கொடுத்துக் கல்வி செய்து வருகையில் தாசரின் பிதுர்த்தினம் யில் வல்லவர் ஆக்கினன், குமரன் கல்வி வந்தது. அந் நாளில் பிதுர்க்களுக்குச் முதவியகற்றுப் பதினாறுவயது அடைந்த சமைக்கப்பட்ட அன்னத்தை வேறு சிலர் தும் வாணமுதலியார் தன்னிடம் ஒப்பு க்கு அமுது செய்வித்ததால் வேதியர் வித்துச் சென்ற நிலம், தனம் முதலிய சிரார்த்தத்திற்கு வராது நின்றனர். அக் எல்லாவற்றையும் குமரனிடம் ஒப்புவித் காலத்து எவலாளரா யிருந்த பெருமாள் துப் பூமியில் சேமித்துவைத்த நிதியை பிதுர் தேவதைகளை அழைத்து அன்னம் மாத்திரங் கமுது இருந்தனன். பின் படைப்பித்து வேற்றோர்க்கிட்ட அன்னத் ஏகன், அவர் குலத்துக்கேற்ப ஒரு கற்கும் தால் ஒருவ னடைந்திருந்த குஷ்ட வியா மாதை அறிந்து விவாகம் முடித்தனன். தியைப் போக்கி யிருந்தனர். இது நிற் இக்குமரனும் அவனைத் தந்தைபோலெ கத் தவத்தினர் ஒருவர் துவாரகை சென்று ண்ணி அவன் பெயர் முன்னும் தனக்குக் பெருமாளைக் கோயிலில் காணாது பைடன கல்வி போதித்த கம்பர்பெயர் இரண்டா புரியில் இருப்பதறிந்து ஏகநாதரிடம் வதும் தன் தந்தை பெயர் மூன்முவதுமாக வந்தனர். இதனைப் பெருமாளுணர்ந்து வைத்து ஏகம்பவான பூபதியென்னும் மறைய ஏகநாதர் பெருமாள் நமக்கு ஏவ பெயர் தரித்து வாழும் நாட்களில் எகன், முதலியாக முத் தலம், விட்
ஏகசந்தி am ஏகம்பவான் முதலியார் ஏகசந்தி - சகதேவன் குமரன் . சராசந்தன் லாளராக இருந்தனர் என மிகவும் விசன பேரன் . முற்றுத் துதித்திருந்தவர் . ஏகதந்தன் - விநாயகமூர்த்தி . கசமுகாசுர ஏகரேதார் - அஷ்ட வித்யேச்வரில் னைக் கொல்லத் தந்தங்களில் ஒன்றை ஒருவர் விட்டெறிந்தமையால் அது தொடங்கி | ஏகபாததிரிழர்த்த ம் - தாம் ஒருவரே சிருட் விநாயகருக்கு இப்பெய ருண்டாயிற்று . டிதிதியின் பொருட்டுப் பிரம விஷ்ணுக்க ஏகதர் துவிதர் திரிதர் - இவர்கள் பிரமபுத் னைத் தம்மிடம் தோற்றுவித்த சிவமூர்த்தி ரர் . இவர்களில் திரிதருடைய சாபத்தால் யின் திருக்கோலத் தொன்று . முதலிருவரும் ராமாவதாரத்தில் குரங்கு ஏகபாதழர்த்தம் - சிருஷ்டிக்கு முன்னும் களாயினர் . ( பார - சாங் ) சர்வசங்காரத்துக்குப் பின்னும் தனித்து ஏகதன் - கௌதமன் புத்ரன் . நிற்கும் சிவமூர்த்தி இவர்க்கு ஒரேபாதம் ஏகதன் - பிரமன் குமாரர்களில் ஒருவன் . ஏகபாதர் - கோளதேச வனவாசிகள் . ( பா எகநாதசுவாமீ - பைடனபுரியில் வேதியர் சபா . ) | குலத்தில் பிறந்து இளமையிலே ஜனார்த் ஏகபாதன் - அட்டவக்ரனுக்குத் தந்தை தன சுவாமியின் அடிமையாகி அவர்க் | ஏகம்பர் - காஞ்சியில் எழுந்தருளியிருக்கும் குச் சிச்ருஷை செய்துவரும் நாட்களில் சிவமூர்த்தியின் திருகாமம் ஆசிரியர் மகிழ்ந்து இவர்க்குத் தமதாசி ஏகம்பவாண முதலியார் - இவர் மகத ரியராகிய தத்தாத்திரேயரைச் சேவித்து காடெனப்படும் கடு நாட்டிலுள்ள ஆற்று வைக்க எண்ணி அவ்வாறு செய்து ருக்குரியவர் . இவர் குலோத்துங்க சோ இவரை அவரது இருப்பிடஞ் செல்ல ழன் காலத்திருந்த வாணபூபதி யென்னும் விடுத்தனர் . ஏகநாதர் அவ்விடஞ்சென்று வேளாளரின் குமார் . இவர் பிறந்த ஆசாரியர் உபதேசத்தை மறவாமல் ராமா ஒரு வருடத்தில் தாயிறந்தனள் . பிறகு யணம் பிராக்ருதபாஷையிற் பாடத் தொ இவர் தந்தை தமக்கு மரணம் வருதல் அறி டங்கி இராமமூர்த்தி இவரை எழுப்பி ந்து தம்மிடமிருந்த ஏகன் சாம்பன் என் இவர்க்கு எழுத மசிக்கூடும் இலேகினியும் னும் பண்ணையாளை அழைத்துத் தம்மிட வைத்து மறைதலைக் கண்டு ராமகதை மிருந்த செல்வ முதலியவைகளை ஒப்பு எழுதி வருகையில் அயல்வீட்டான் இவ வித்து மரணம் அடைந்தனர் . இவ்வகை ரையணுகி உபதேசம் வேண்ட அவன் முதலியார் இறந்த பிறகு எகன் முதலி அருகனல்லாமை தெரிந்து அவனை விலக் யார் குமாரனை முதலியாரின் குலத்துக் கிச் சுலீப பர்வதமடைந்து நாகமிவர்க்கு கேற்றவரிடம் ஒப்புவித்துப் பாதுகாத்து நிழல் செய்ய யோகத்திருக்கையில் கண் வந்தனன் . அந்தப் பிள்ளைக்கு ஐந்தாம் ணனருள் பெற்று ஆசாரியர் சொற் வயது வந்தபோது ஏகன் கம்பகாடரிடம் படி தமதூரடைந்திருக்கையில் பெருமாள் பிள்ளையை ஒப்புவித்துக் கம்பர் அவா எவலாளராக இவரிடம் வந்து எவல் வின் அளவு பொருள் கொடுத்துக் கல்வி செய்து வருகையில் தாசரின் பிதுர்த்தினம் யில் வல்லவர் ஆக்கினன் குமரன் கல்வி வந்தது . அந் நாளில் பிதுர்க்களுக்குச் முதவியகற்றுப் பதினாறுவயது அடைந்த சமைக்கப்பட்ட அன்னத்தை வேறு சிலர் தும் வாணமுதலியார் தன்னிடம் ஒப்பு க்கு அமுது செய்வித்ததால் வேதியர் வித்துச் சென்ற நிலம் தனம் முதலிய சிரார்த்தத்திற்கு வராது நின்றனர் . அக் எல்லாவற்றையும் குமரனிடம் ஒப்புவித் காலத்து எவலாளரா யிருந்த பெருமாள் துப் பூமியில் சேமித்துவைத்த நிதியை பிதுர் தேவதைகளை அழைத்து அன்னம் மாத்திரங் கமுது இருந்தனன் . பின் படைப்பித்து வேற்றோர்க்கிட்ட அன்னத் ஏகன் அவர் குலத்துக்கேற்ப ஒரு கற்கும் தால் ஒருவ னடைந்திருந்த குஷ்ட வியா மாதை அறிந்து விவாகம் முடித்தனன் . தியைப் போக்கி யிருந்தனர் . இது நிற் இக்குமரனும் அவனைத் தந்தைபோலெ கத் தவத்தினர் ஒருவர் துவாரகை சென்று ண்ணி அவன் பெயர் முன்னும் தனக்குக் பெருமாளைக் கோயிலில் காணாது பைடன கல்வி போதித்த கம்பர்பெயர் இரண்டா புரியில் இருப்பதறிந்து ஏகநாதரிடம் வதும் தன் தந்தை பெயர் மூன்முவதுமாக வந்தனர் . இதனைப் பெருமாளுணர்ந்து வைத்து ஏகம்பவான பூபதியென்னும் மறைய ஏகநாதர் பெருமாள் நமக்கு ஏவ பெயர் தரித்து வாழும் நாட்களில் எகன் முதலியாக முத் தலம் விட்