அபிதான சிந்தாமணி

அங்கவுறுப்புக்களினிலக்கணம் 17 அங்கவுயப்புக்களினிலக்கணம் னக்குழல் வழியாய் இரைப்பையை யடை விடும். அந்தப் பற்களைப் பால் பற்கள் கிறது. இரைப்பைக்கு இடது பாகத்தில் என்பர் (எ) வயதிற்குமேல் முளைக்கும் மண்ணீசல் இருக்கிறது. இரைப்பைக்கு பற்கள் நிலையான பற்கள், அவை முன்பற் அடியில் (உங) அடி நீளமுள்ள ஒரு குழற் கள் (அ) கோரப்பற்கள் (ச) கடைவாய்ச் சுருள் சுருள் சுருளாய்ச் சுருண்டிருக்கிறது. சிறிய பற்கள் (அ) கடைவாய்ப் பெரிய அதன் ஒருமுனை இரைப்பையிலும், மற் பற்கள் (கஉ) ஆக (2) பற்கள். இவை, செருமனை பெருங்குடலிலும் இருக்கி எழுத்துக்களை கன்றாய் உச்சரிப்பதற்கும், றது. அதற்குச் சிறுகுடல் எனப்பெயர். ஆகாரத்தைக் கடித்திழுத்து மெல்லுவதற் சிறுகுடலை அடுத்து ஆறு அடி நீளமுள்ள கும் உதவி புரிகின்றன. பெருங்குடல் இருக்கிறது. இது, தலைகீழா 'ழக்கு- நமக்கு அருகிலும் தூரத்திலும் ய்த் திரும்பிய (1) பகரவுருப்போலச் சிறு உள்ள பொருள்களின் மணத்தை அறியும் குடலைச் சுற்றி இருக்கிறது. இப் பெருங் உறுப்பு. இவற்றினிலக்கணம் முகத்தில் குடல் அபானத்தை வந்தடைகிறது. முத் கூறப்பட்டது. இதன் மேல் பாகம் எலும் திரகோசங்கள் இவை, இரைப்பைக்குப் பினாலும் கீழ்ப்பாகம் ஜவ்வினாலும் ஏற் பின் முதுகெலும்பை ஒட்டினது போல பட்டு உட்புறம் இடையிலுள்ள கலப்பை இரண்டு பக்கங்களிலும் இருக்கும் மாங் யடி போன்ற தண்டால் இருபாகங்களாகப் சாய்ப்போன்ற உறுப்புகள். இவற்றை பிரிக்கப்படுகிறது. இத்துவாரங்கள், தொ மாங்காயீரல் என்பர். இவற்றிலிருந்து ண்டை வரையில் செல்கின்றன. நாசிதவா ஒவ்வொரு மெல்லிய குழல் மூத்திரப்பைக் ரத்தின் மேற் பக்கத்தில் வாசனை நரம்பு குப்போகிறது. இதிலிருந்து மூத்திரம் கள் பரவி இருக்கின்றன. இவற்றின் வெளிப்படுகிறது. வேர் மூளையிலிருந்து வருகிறது. இவை வாய் - இது, முகத்திலுள்ள பேசும் மேற் பக்கத்திலிருப்பதால் நாம் வாசனை உறுப்பு. இது, நாம் உட்கொள்ளும் ஆகா அறிய மூச்சை இழுக்கவேண்டியிருக்கிறது. ரத்தைச் செவிக்கு அடியிலும், கீழ்த்தாடை ஒவ்வொரு நாசித்வாரத்தினும் மூன்று பள் யிலும், நாவிற்கடியிலுள்ள சவ்விற்குப் ளங்கள் உண்டு. அடியிலிருக்கும் பள்ளத் பக்கத்திலுமுள்ள பல உமிழ் நீர்க்கோளங் தில் கண்ணிலிருந்து ந சித்வாரத்திற்குப் களினீர்களால் நனைத்துப் பற்களால் போகும் குழல் இருக்கிறது. நாசித்வா அரைத்து உட்செலுத்துகிறது. ரத்தை அணைந்திருக்கிற ஜவ்விலிருந்து சளி நாக்கு- இது, தடித்த தசைப் பொருள். சுரக்கிறது. நாசியின் உட்பிரதேசத்தில் வாயிலடங்கியது. நாக்கினடியிலும் மேலும் தூசு முதலிய உட்புகாவண்ணம் உரோ முட்கள் போன்ற சதைகளுண்டு, மூளையி மங்கள் உண்டு. வாய்க்குட் செல்லும் பொ லிருந்து நாவிற்குச் சிறுநரம்புகள் வருகின் ருளைச் சோதித்தனுப்ப மூக்கு மேலமைக் றன. இந் நரம்புகள் நாவின் மேலிருக்கும் கப்பட்டிருக்கிது. முட்களில் மலர்ந்து முடிகின்றன. நாம் காது - இது, தலைக்கு வலது பக்கத் உருசியுள்ள பொருள்களை வாயிற்கொண்ட திலும் இடது பக்கத்திலும் உள்ள ஓசை வுடன் கரையச்செய்து நாவில் மலர்ந்துள்ள அறியுமுறுப்பு. காது மூன்று பிரிவினை நரம்பில் பட ருசியை மூளைக்கறிவிக்கும். புடையது. (ச) வெளிக்காது, (உ) நடுக் வாயிற்கொண்ட பொருளைத் தொண்டை காது, (கூ) உட்காது, வெளிக்காது, யின் வழியாய் உட்செலுத்தும். காதின் மடலும், காதிற்குள் செல்லும் பற்கள்- இவை வாயினுள் ஆகாரததை தொளையும் சேர்ந்தது. மடல் ஓசையைக் மெல்வதற்கு உதவியான கருவிகள். இவை கொண்டு வரும் காற்றினலைகளைத் தடுத்துக் மேல்வாயினிருபக்கங்களிலும் பதினாறாக காதின் தொளை வழியாய் அதை உட்புகச் வும், அடிவாயினிருபக்கங்களிலும் பதினா செய்கிறது. காதின் தொளை, ஓரங்குல முகவும் முப்பத்திரண்டு இருக்கின்றன. அளவு நீண்டு சற்று வளைந்திருக்கும். இத் குழந்தைப் பருவத்திலுண்டாம் பற்கள் தொளை வழியிலிருக்கும் மயிரும் குறும் நிலைத்தவையல்ல. அவை பிள்ளைகளுக்கு பியும் காதில் தூசு முதலிய உட்செல்லாது (எ)ஆம்மாதம் முதல், இரண்டு வருஷத்திற் தடுக்கும். நடுக்காது இது, காதின் தொ குன் உண்டாகும். இவை, (ரு-சு) வருஷம் ளைக்குள்ளிருக்கும் ஜவ்வு இருக்கும் பாகம். வரையில் பயன்பட்டுப் பிறகு விழுந்து காதினுட் செல்லும் ஓசை உட்சென்று
அங்கவுறுப்புக்களினிலக்கணம் 17 அங்கவுயப்புக்களினிலக்கணம் னக்குழல் வழியாய் இரைப்பையை யடை விடும் . அந்தப் பற்களைப் பால் பற்கள் கிறது . இரைப்பைக்கு இடது பாகத்தில் என்பர் ( ) வயதிற்குமேல் முளைக்கும் மண்ணீசல் இருக்கிறது . இரைப்பைக்கு பற்கள் நிலையான பற்கள் அவை முன்பற் அடியில் ( உங ) அடி நீளமுள்ள ஒரு குழற் கள் ( ) கோரப்பற்கள் ( ) கடைவாய்ச் சுருள் சுருள் சுருளாய்ச் சுருண்டிருக்கிறது . சிறிய பற்கள் ( ) கடைவாய்ப் பெரிய அதன் ஒருமுனை இரைப்பையிலும் மற் பற்கள் ( கஉ ) ஆக ( 2 ) பற்கள் . இவை செருமனை பெருங்குடலிலும் இருக்கி எழுத்துக்களை கன்றாய் உச்சரிப்பதற்கும் றது . அதற்குச் சிறுகுடல் எனப்பெயர் . ஆகாரத்தைக் கடித்திழுத்து மெல்லுவதற் சிறுகுடலை அடுத்து ஆறு அடி நீளமுள்ள கும் உதவி புரிகின்றன . பெருங்குடல் இருக்கிறது . இது தலைகீழா ' ழக்கு - நமக்கு அருகிலும் தூரத்திலும் ய்த் திரும்பிய ( 1 ) பகரவுருப்போலச் சிறு உள்ள பொருள்களின் மணத்தை அறியும் குடலைச் சுற்றி இருக்கிறது . இப் பெருங் உறுப்பு . இவற்றினிலக்கணம் முகத்தில் குடல் அபானத்தை வந்தடைகிறது . முத் கூறப்பட்டது . இதன் மேல் பாகம் எலும் திரகோசங்கள் இவை இரைப்பைக்குப் பினாலும் கீழ்ப்பாகம் ஜவ்வினாலும் ஏற் பின் முதுகெலும்பை ஒட்டினது போல பட்டு உட்புறம் இடையிலுள்ள கலப்பை இரண்டு பக்கங்களிலும் இருக்கும் மாங் யடி போன்ற தண்டால் இருபாகங்களாகப் சாய்ப்போன்ற உறுப்புகள் . இவற்றை பிரிக்கப்படுகிறது . இத்துவாரங்கள் தொ மாங்காயீரல் என்பர் . இவற்றிலிருந்து ண்டை வரையில் செல்கின்றன . நாசிதவா ஒவ்வொரு மெல்லிய குழல் மூத்திரப்பைக் ரத்தின் மேற் பக்கத்தில் வாசனை நரம்பு குப்போகிறது . இதிலிருந்து மூத்திரம் கள் பரவி இருக்கின்றன . இவற்றின் வெளிப்படுகிறது . வேர் மூளையிலிருந்து வருகிறது . இவை வாய் - இது முகத்திலுள்ள பேசும் மேற் பக்கத்திலிருப்பதால் நாம் வாசனை உறுப்பு . இது நாம் உட்கொள்ளும் ஆகா அறிய மூச்சை இழுக்கவேண்டியிருக்கிறது . ரத்தைச் செவிக்கு அடியிலும் கீழ்த்தாடை ஒவ்வொரு நாசித்வாரத்தினும் மூன்று பள் யிலும் நாவிற்கடியிலுள்ள சவ்விற்குப் ளங்கள் உண்டு . அடியிலிருக்கும் பள்ளத் பக்கத்திலுமுள்ள பல உமிழ் நீர்க்கோளங் தில் கண்ணிலிருந்து சித்வாரத்திற்குப் களினீர்களால் நனைத்துப் பற்களால் போகும் குழல் இருக்கிறது . நாசித்வா அரைத்து உட்செலுத்துகிறது . ரத்தை அணைந்திருக்கிற ஜவ்விலிருந்து சளி நாக்கு - இது தடித்த தசைப் பொருள் . சுரக்கிறது . நாசியின் உட்பிரதேசத்தில் வாயிலடங்கியது . நாக்கினடியிலும் மேலும் தூசு முதலிய உட்புகாவண்ணம் உரோ முட்கள் போன்ற சதைகளுண்டு மூளையி மங்கள் உண்டு . வாய்க்குட் செல்லும் பொ லிருந்து நாவிற்குச் சிறுநரம்புகள் வருகின் ருளைச் சோதித்தனுப்ப மூக்கு மேலமைக் றன . இந் நரம்புகள் நாவின் மேலிருக்கும் கப்பட்டிருக்கிது . முட்களில் மலர்ந்து முடிகின்றன . நாம் காது - இது தலைக்கு வலது பக்கத் உருசியுள்ள பொருள்களை வாயிற்கொண்ட திலும் இடது பக்கத்திலும் உள்ள ஓசை வுடன் கரையச்செய்து நாவில் மலர்ந்துள்ள அறியுமுறுப்பு . காது மூன்று பிரிவினை நரம்பில் பட ருசியை மூளைக்கறிவிக்கும் . புடையது . ( ) வெளிக்காது ( ) நடுக் வாயிற்கொண்ட பொருளைத் தொண்டை காது ( கூ ) உட்காது வெளிக்காது யின் வழியாய் உட்செலுத்தும் . காதின் மடலும் காதிற்குள் செல்லும் பற்கள் - இவை வாயினுள் ஆகாரததை தொளையும் சேர்ந்தது . மடல் ஓசையைக் மெல்வதற்கு உதவியான கருவிகள் . இவை கொண்டு வரும் காற்றினலைகளைத் தடுத்துக் மேல்வாயினிருபக்கங்களிலும் பதினாறாக காதின் தொளை வழியாய் அதை உட்புகச் வும் அடிவாயினிருபக்கங்களிலும் பதினா செய்கிறது . காதின் தொளை ஓரங்குல முகவும் முப்பத்திரண்டு இருக்கின்றன . அளவு நீண்டு சற்று வளைந்திருக்கும் . இத் குழந்தைப் பருவத்திலுண்டாம் பற்கள் தொளை வழியிலிருக்கும் மயிரும் குறும் நிலைத்தவையல்ல . அவை பிள்ளைகளுக்கு பியும் காதில் தூசு முதலிய உட்செல்லாது ( ) ஆம்மாதம் முதல் இரண்டு வருஷத்திற் தடுக்கும் . நடுக்காது இது காதின் தொ குன் உண்டாகும் . இவை ( ரு - சு ) வருஷம் ளைக்குள்ளிருக்கும் ஜவ்வு இருக்கும் பாகம் . வரையில் பயன்பட்டுப் பிறகு விழுந்து காதினுட் செல்லும் ஓசை உட்சென்று