அபிதான சிந்தாமணி

ஊன் 267 எச்சய ஊன் - பல பிராணிகளின் இறைச்சிகள், எக்ஞன் - உத்தமனென்னும் மனு வின் இவை பல நாட்டார் பெரிதும் சிறிது புத்ரன் மாகிய மிருகம் பக்ஷி மீன் முதலியவற்றைக் எக்யசருமன் - இவன் அங்கதேசத்து வேதி கொன்று அவற்றின் ஆகாதவைகளை யன். இவன் குமரன் தருமசருமன். இந் ஒதுக்கி வேண்டினவற்றைப் பாகஞ் தத் தருமசருமன் தருப்பை முதலிய சேக செய்தும் செய்யாதும் உண்பது. 'ரிக்க உனஞ்சென்று அவ்விடம் தவஞ் ஊன்பொதிபசுங் தடையார் - "வழிபடு செய்து கொண்டிருந்த வைகானச முனிவர் வோரை வல்லறி தியே" எனுஞ்செய்யுளில் குமாரராகிய மாலுதான முனிவர் மீது கல், "மகளிர் மலைத்தலல்லது மள்ளர்மலைத்தல் மண் முதலியவற்றை விட்டெறிய அவர் போகிய " என கூறிச் சோழன் நெய் தலங் தருமசருமனைப் பாறையாகச் சபித்தனர். கானல் இளஞ்சேட்சென்னி (சேரமான் இச்சாப விளைவறிந்த எக்யசருமன் தன் பாமுளூரெறிந்த நெய்தலங்கான விளஞ் குமானாகிய பாறையைத் தலைமீது சுமந்து சேட்சென்னி)யையும் சோழன் செருப்பாழி பவானிகூடற் றீர்த்தத்தில் இட்டுச்சாபம் யெறிந்த இளஞ்சேட் சென்னியையும் பாடி நீக்கினன். யவர். (புற. நா.)க0, 20, கூ எ0, ங எஅ. எக்ஸிமோ - இவர்கள் வடசமுத்திரத் தீவு ஊன்று கோல் - மூங்கில் பிரம்பு முதலிய களில் வசிக்கும் ஜாதியார். பாகம் செய் பொருள்களால் வயோதிகராலும் மற்றவ யாத மாமிச பக்ஷணிகள். இவர்கள் தங்க ராலும் மேடுபள்ளங்களையும் பிராணிகளையு | ளுக்கு உணவு கிடையாதபக்ஷத்தில் நாய் மறிந்து நடக்கவும், வன்மை , திடம் தாவும் சளையுந் தின்னுவர் என்பர். கைக்கொள்ளும் தண்டம். எங்களாழ்வான் - விஜயாம்சரான இவர் ஊஷ்மபர் - ஆவியையுண்டு வாழுந் தேவ கலி -20எ - க்கு மேல் வியஸ் ஆனிய கணங்கள். (பார-சபா). திங்கட்கிழமை திருவெள்ளறையி லவதரித் ஊஹு-ஒரு காந்தர்வன். அவன் சிவபூஜை தவர். திருக்குருகைப்பிரான் பிள்ளானி யால் சர்வசித்தி யடைந்தவன். (சிவாஹ.) டம் பாஷ்யம் சேவித்தவர். திருவெள் ளறைச் சோழியர். நடாதூரம்மாளைச்சு வீகரித்துப் பாஷ்யமுதலிய சொல்லிவைத் தவர். (குருபரம்பரை). எசசு - சசிபிந்தின் குமான். எச்சசன்மர் - 1. அகத்தியரைக் கல்வி வேண்டி அவராற் தவத்திற்கு அனுப்பப் எஞகோபன் - ஒரு இராவண வீரன். பட்ட வர். எக்சீலன் - துச்சீலனைக் காண்க. 2. ஒரு வேதியன், பொருளாசையால் எஞதத்திரம் - வேதியன் தனக்கு மேல் தானம் வாங்கி மறுபிறப்பில் அரக்கனாய் பாகமாய் மூன்று தரஞ் சுற்றின சூத்திரத் காஞ்சிபுரிக்கருகில் ஒரு ஆலில் இருக்கட் திற்கு எக்ய சூத்திரமென்று பெயர். கிரந் பீமசன்மன் குமரன் சோமசன்மன், காஞ்சி தியோடு சேர்த்த சூத்திரமானது உத்தமம். புரியில் தீர்த்தமாடி வருவோரைக் கண்டு கிரந்தியானது பிரணவத்திற்குச் சமானம். அத்தீர்த்தப் பெருமைகளைக் கேட்க, அவ் எக்ய சூத்திரம் கழுத்து முதல் நாபிவரை வழிப்போக்கர் கூறிய பெருமைகளை ஆவி யில் நீண்டிருக்கின் உத்தமமாம். ருக், லிருந்தபடி கேட்டு அரக்கவுரு நீங்கியவன், எஜுர் சாம வேதிகள் நாபிவரையில் எக்ய எச்சதத்தன் - எஞ்ஞதத்தருக்கு ஒரு பெயர். சூத்திரம் தரித்தல் வேண்டும். அதற்குக் சண்டேசருக்குப் பிதா. கீழ்ப்பட்டால் ஆயுள் க்ஷணமாகும். மற்ற எச்சதேவன் - சுமதியைக் காணக. வற்றிற்கு உபவீதம் காண்க. எதைத்தர் - சண்டேசருக்குப் பிதா, சண் எச்சம்-சொல்லேயாயினும் ஒரு குறிப்பே யாயினும் கூடிப் பொருண் முடித்தல் டேசரைக் காண்க. வேண்டிநிற்கும் பெயர்வினைக்குறைகளாம். எகீஞபாது - பிரியவிரதனுக்குப் பெரிகிஷ் மதியிட முதித்த குமான். எச்சம் - (அ ) குறள், கூன், ஊமை, செவிடு எக்ஞமூர்த்தி - ருசிப் பிரசாபதிக்குக் குமார், குருடு, முடம், உறுப்புமயக்கம், உறுப் தேவி ஆகுனாதி. பில் பிண்டம்.
ஊன் 267 எச்சய ஊன் - பல பிராணிகளின் இறைச்சிகள் எக்ஞன் - உத்தமனென்னும் மனு வின் இவை பல நாட்டார் பெரிதும் சிறிது புத்ரன் மாகிய மிருகம் பக்ஷி மீன் முதலியவற்றைக் எக்யசருமன் - இவன் அங்கதேசத்து வேதி கொன்று அவற்றின் ஆகாதவைகளை யன் . இவன் குமரன் தருமசருமன் . இந் ஒதுக்கி வேண்டினவற்றைப் பாகஞ் தத் தருமசருமன் தருப்பை முதலிய சேக செய்தும் செய்யாதும் உண்பது . ' ரிக்க உனஞ்சென்று அவ்விடம் தவஞ் ஊன்பொதிபசுங் தடையார் - வழிபடு செய்து கொண்டிருந்த வைகானச முனிவர் வோரை வல்லறி தியே எனுஞ்செய்யுளில் குமாரராகிய மாலுதான முனிவர் மீது கல் மகளிர் மலைத்தலல்லது மள்ளர்மலைத்தல் மண் முதலியவற்றை விட்டெறிய அவர் போகிய என கூறிச் சோழன் நெய் தலங் தருமசருமனைப் பாறையாகச் சபித்தனர் . கானல் இளஞ்சேட்சென்னி ( சேரமான் இச்சாப விளைவறிந்த எக்யசருமன் தன் பாமுளூரெறிந்த நெய்தலங்கான விளஞ் குமானாகிய பாறையைத் தலைமீது சுமந்து சேட்சென்னி ) யையும் சோழன் செருப்பாழி பவானிகூடற் றீர்த்தத்தில் இட்டுச்சாபம் யெறிந்த இளஞ்சேட் சென்னியையும் பாடி நீக்கினன் . யவர் . ( புற . நா . ) க0 20 கூ எ0 எஅ . எக்ஸிமோ - இவர்கள் வடசமுத்திரத் தீவு ஊன்று கோல் - மூங்கில் பிரம்பு முதலிய களில் வசிக்கும் ஜாதியார் . பாகம் செய் பொருள்களால் வயோதிகராலும் மற்றவ யாத மாமிச பக்ஷணிகள் . இவர்கள் தங்க ராலும் மேடுபள்ளங்களையும் பிராணிகளையு | ளுக்கு உணவு கிடையாதபக்ஷத்தில் நாய் மறிந்து நடக்கவும் வன்மை திடம் தாவும் சளையுந் தின்னுவர் என்பர் . கைக்கொள்ளும் தண்டம் . எங்களாழ்வான் - விஜயாம்சரான இவர் ஊஷ்மபர் - ஆவியையுண்டு வாழுந் தேவ கலி - 20எ - க்கு மேல் வியஸ் ஆனிய கணங்கள் . ( பார - சபா ) . திங்கட்கிழமை திருவெள்ளறையி லவதரித் ஊஹு - ஒரு காந்தர்வன் . அவன் சிவபூஜை தவர் . திருக்குருகைப்பிரான் பிள்ளானி யால் சர்வசித்தி யடைந்தவன் . ( சிவாஹ . ) டம் பாஷ்யம் சேவித்தவர் . திருவெள் ளறைச் சோழியர் . நடாதூரம்மாளைச்சு வீகரித்துப் பாஷ்யமுதலிய சொல்லிவைத் தவர் . ( குருபரம்பரை ) . எசசு - சசிபிந்தின் குமான் . எச்சசன்மர் - 1 . அகத்தியரைக் கல்வி வேண்டி அவராற் தவத்திற்கு அனுப்பப் எஞகோபன் - ஒரு இராவண வீரன் . பட்ட வர் . எக்சீலன் - துச்சீலனைக் காண்க . 2 . ஒரு வேதியன் பொருளாசையால் எஞதத்திரம் - வேதியன் தனக்கு மேல் தானம் வாங்கி மறுபிறப்பில் அரக்கனாய் பாகமாய் மூன்று தரஞ் சுற்றின சூத்திரத் காஞ்சிபுரிக்கருகில் ஒரு ஆலில் இருக்கட் திற்கு எக்ய சூத்திரமென்று பெயர் . கிரந் பீமசன்மன் குமரன் சோமசன்மன் காஞ்சி தியோடு சேர்த்த சூத்திரமானது உத்தமம் . புரியில் தீர்த்தமாடி வருவோரைக் கண்டு கிரந்தியானது பிரணவத்திற்குச் சமானம் . அத்தீர்த்தப் பெருமைகளைக் கேட்க அவ் எக்ய சூத்திரம் கழுத்து முதல் நாபிவரை வழிப்போக்கர் கூறிய பெருமைகளை ஆவி யில் நீண்டிருக்கின் உத்தமமாம் . ருக் லிருந்தபடி கேட்டு அரக்கவுரு நீங்கியவன் எஜுர் சாம வேதிகள் நாபிவரையில் எக்ய எச்சதத்தன் - எஞ்ஞதத்தருக்கு ஒரு பெயர் . சூத்திரம் தரித்தல் வேண்டும் . அதற்குக் சண்டேசருக்குப் பிதா . கீழ்ப்பட்டால் ஆயுள் க்ஷணமாகும் . மற்ற எச்சதேவன் - சுமதியைக் காணக . வற்றிற்கு உபவீதம் காண்க . எதைத்தர் - சண்டேசருக்குப் பிதா சண் எச்சம் - சொல்லேயாயினும் ஒரு குறிப்பே யாயினும் கூடிப் பொருண் முடித்தல் டேசரைக் காண்க . வேண்டிநிற்கும் பெயர்வினைக்குறைகளாம் . எகீஞபாது - பிரியவிரதனுக்குப் பெரிகிஷ் மதியிட முதித்த குமான் . எச்சம் - ( ) குறள் கூன் ஊமை செவிடு எக்ஞமூர்த்தி - ருசிப் பிரசாபதிக்குக் குமார் குருடு முடம் உறுப்புமயக்கம் உறுப் தேவி ஆகுனாதி . பில் பிண்டம் .