அபிதான சிந்தாமணி

ஊாவன 200 ஊற்றுமலைமருதப்பன் 3. இவன் சதாகத் தருவியை மயக்கினள். தியை இரண்யகசிபு அறிந்து அவர்களை 4. இவள் ரைப்பிய முனிவரைத் தேவ நோக்கி நீங்கள் என்னை அலக்ஷ்யஞ்செய்து சேவலால் மயக்கச்சென்று அவரால் விகார பிரமனை யெண்ணித் தவஞ்செய்து வரம் வடிவமடைந்தனள். பெற்றமையால் நீங்கள் என்னிடமிருக்கின் 5. விசுவாமித்திரர் வேள்வி யழிக்கச் கொலைபுரிவேன். நீவிர் பிழைத்திருக்க சென்று கல்லாய்ச் சுவே சமுனிவராற் சாப வேண்டின் பாதலஞ் சேர்ந்து உறங்கியிரு நீக்கியவள், ந்து பின் தேவகி கர்ப்பத்தில் வருடந்தோ 6 மித்திரனால் புதனுக்குப் பாரியாகச் றும் ஒவ்வொருவராகப் பிறந்து காலநேமி சபிக்கப்பட்டவள். வசிட்டரைக் காண்க. யாகிய உங்கள் பிதா கம்சனாகப் பிறந்து 7. இவள், மித்திரனா லழைக்கப்பட்டு உங்களை ஒவ்வொருவராகக் கொல்ல இறக் அவனிடஞ் செல்லுகையில் வருணனிவளை சக் கடவீர்கள் என்று சாபமடைந்தனர். அழைக்க இவள் மித்திர னழைத்ததை (தே - பா). | உரைத்திச் செல்வதன்முன் மித்திரன் தன் ஊழ்வாதிமதம்- இவன் கடவுளாலும் வேதத் 'தேஜசைக் குடத்திலடக்க அகத்தியனும், தாலும், யோசத்தாலும், வேதாந்த சித் பிறகு வருணனிடஞ் செல்ல முந்தி வராது தாந்தங்களாலும், பஞ்சயெக்யங்களாலும், பிந்தி வந்தனையென்று மறுத்துத் தன் தே சோடச தானங்களாலும் சிவவிஷ்ணு சஸைக் குடத்திலடக்க வசிட்டனும் பிறந் பூஜைகளாலும் நந்தவனம் தண்ணீர்ப்பம் தனர். உருப்பசியெனவும் கூறுவர். தல், குளம், ஏரி, தீர்த்தயாத்திரை, தேசாங் 8. இவள் அகத்தியர் சாபத்தால் மானி தர யாத்திரைகளால் என்ன பயன். சிவன் டமகளாய் மாதவியாயினள். சன்மத்தைக்கொண்டு எல்லாக்காரியங்களை 9. இவள் சயந்தனை விரும்பிய காரணத் யும் நடத்தலால் கன்மமே தெய்வம் என் தால் அகத்தியால் காஞ்சியில் கணிகை பன். இதம், அகிதம், சுகம், துக்கம், மகளாகவும், சயந்தன் விந்தமலைக் கண் தரித்திரம், சம்பத்து எல்லாவற்றிற்கும் மூங்கிலுமாகச் சாபம் பெற்றனர். காரணம் கன்மம் ஆகையால் கன்மமே ஊர்வன் - ஒர் இருடி, இவர் தவஞ்செய்கை பிரமம் என்பன். (தத்துவ நிஜாது.) யில் இருடிக ளிவரிடம் வந்து ஒரு புத்ர ஊளையிடுங் குரங்கு- இது, தென் அமெரிகா னைப் படைக்க என்ன, இவர் ஒரு தர்ப் வனாந்தரத்திலுள்ள குரங்கினம். இது பைத் துண்டைக் கையிலெடுத்துத் தன் பெருங்கூச்சலிடுவது. குறுகிய மயிரடர்ந்த ஊருவை அக்தியிலிட்டுச் கடைந்தனர். முகமும் நீண்டு மயிரடர்ந்த வாலும் உள் அதிலிருந்து அக்கிப் பிழம்புடன் ஒரு புத் ளது. என் பிறந்தனன். இருடிகளும் தேவர்க ளும் அவனைக் குதிரை முகத்துடன் கடலி ஊறு - (அ) வெம்மை, தண்மை, மென்மை, விருந்து நீரை ஆகாரமாய்க் கொள்ளக் கட் வன்மை, திண்மை, நொய்மை, சீர்மை டளை யிட்டனர். இது வடவை யன்று, சருச்சரை, இவை தொடப்படும் பொரு ட்கு எண் குணங்களாம். ஊர்னநாமன் - திருதாசாஷ்டர புத்திரன். - இவள் மரீசிருவியின் பக்னி. ஊறுகாய்- இவை, புளிப்புள்ள, மா, எலு இவள் சுவாயம்பு மன்வந்தரத்தில் மரீசி மிச்சை, கிச்சிலி, நாரத்தை, கொடிமா யுடன் கூடி ஆறு புத்ரர்களைப் பெற்றனள். துளை மரிமாங்காய், கடுக்காய், நெல்லி, இவ்வறு வரும் பிரமன் தன் புத்ரியோடு இஞ்சி முதலிய காய்களைப் பதமாக உப் சங்கமித்ததைக் கண்டு நகைத்ததால் பிர பிட்டு ஊறவிட்டு ஊறியபின் உணவிற்குப் மன் கோபங்கொண்டு நீளறுவரும் அசுர பயன்படுத்துவது. இதிற் சிலவற்றைத் தித் யோனியிற் பிறக்கக் கடவீர்களென்று சபி திப்பிட்டும் சம்பாரமிட்டுக் கொள்வர். க்க, அவ்வாறே காலகேமிக்குப் புத்ரராக ஊறுபாடு - (ச) எரிதல், குத்தல், வெட் வும் பின் இரண்யகசிபுக்குப் புத்ரராயும் டல், எய்தல், பிறந்து சாந்தசித்தராய்ப் பிரமனை பெண் ஊற்று கோடமர்ந்தவள் - இரேணுகை, ணித் தவஞ்செய்து பிரமன் பிரத்யக்ஷமாக எங்களுக்குத் தேவ மானுஷ்ய மிருகாதிக ஊற்றுமலைமருதப்பன் - நன்னூற்கு உரை ளால் மரணமின்றி இருக்க என வரம்பெற்யியற்றச் சங்கா நமச்சிவாயப் புலவரை றனர். இவர்களிவ்வாறு வாம்பெற்ற செய் வேண்டிய பிரபு.
ஊாவன 200 ஊற்றுமலைமருதப்பன் 3 . இவன் சதாகத் தருவியை மயக்கினள் . தியை இரண்யகசிபு அறிந்து அவர்களை 4 . இவள் ரைப்பிய முனிவரைத் தேவ நோக்கி நீங்கள் என்னை அலக்ஷ்யஞ்செய்து சேவலால் மயக்கச்சென்று அவரால் விகார பிரமனை யெண்ணித் தவஞ்செய்து வரம் வடிவமடைந்தனள் . பெற்றமையால் நீங்கள் என்னிடமிருக்கின் 5 . விசுவாமித்திரர் வேள்வி யழிக்கச் கொலைபுரிவேன் . நீவிர் பிழைத்திருக்க சென்று கல்லாய்ச் சுவே சமுனிவராற் சாப வேண்டின் பாதலஞ் சேர்ந்து உறங்கியிரு நீக்கியவள் ந்து பின் தேவகி கர்ப்பத்தில் வருடந்தோ 6 மித்திரனால் புதனுக்குப் பாரியாகச் றும் ஒவ்வொருவராகப் பிறந்து காலநேமி சபிக்கப்பட்டவள் . வசிட்டரைக் காண்க . யாகிய உங்கள் பிதா கம்சனாகப் பிறந்து 7 . இவள் மித்திரனா லழைக்கப்பட்டு உங்களை ஒவ்வொருவராகக் கொல்ல இறக் அவனிடஞ் செல்லுகையில் வருணனிவளை சக் கடவீர்கள் என்று சாபமடைந்தனர் . அழைக்க இவள் மித்திர னழைத்ததை ( தே - பா ) . | உரைத்திச் செல்வதன்முன் மித்திரன் தன் ஊழ்வாதிமதம் - இவன் கடவுளாலும் வேதத் ' தேஜசைக் குடத்திலடக்க அகத்தியனும் தாலும் யோசத்தாலும் வேதாந்த சித் பிறகு வருணனிடஞ் செல்ல முந்தி வராது தாந்தங்களாலும் பஞ்சயெக்யங்களாலும் பிந்தி வந்தனையென்று மறுத்துத் தன் தே சோடச தானங்களாலும் சிவவிஷ்ணு சஸைக் குடத்திலடக்க வசிட்டனும் பிறந் பூஜைகளாலும் நந்தவனம் தண்ணீர்ப்பம் தனர் . உருப்பசியெனவும் கூறுவர் . தல் குளம் ஏரி தீர்த்தயாத்திரை தேசாங் 8 . இவள் அகத்தியர் சாபத்தால் மானி தர யாத்திரைகளால் என்ன பயன் . சிவன் டமகளாய் மாதவியாயினள் . சன்மத்தைக்கொண்டு எல்லாக்காரியங்களை 9 . இவள் சயந்தனை விரும்பிய காரணத் யும் நடத்தலால் கன்மமே தெய்வம் என் தால் அகத்தியால் காஞ்சியில் கணிகை பன் . இதம் அகிதம் சுகம் துக்கம் மகளாகவும் சயந்தன் விந்தமலைக் கண் தரித்திரம் சம்பத்து எல்லாவற்றிற்கும் மூங்கிலுமாகச் சாபம் பெற்றனர் . காரணம் கன்மம் ஆகையால் கன்மமே ஊர்வன் - ஒர் இருடி இவர் தவஞ்செய்கை பிரமம் என்பன் . ( தத்துவ நிஜாது . ) யில் இருடிக ளிவரிடம் வந்து ஒரு புத்ர ஊளையிடுங் குரங்கு - இது தென் அமெரிகா னைப் படைக்க என்ன இவர் ஒரு தர்ப் வனாந்தரத்திலுள்ள குரங்கினம் . இது பைத் துண்டைக் கையிலெடுத்துத் தன் பெருங்கூச்சலிடுவது . குறுகிய மயிரடர்ந்த ஊருவை அக்தியிலிட்டுச் கடைந்தனர் . முகமும் நீண்டு மயிரடர்ந்த வாலும் உள் அதிலிருந்து அக்கிப் பிழம்புடன் ஒரு புத் ளது . என் பிறந்தனன் . இருடிகளும் தேவர்க ளும் அவனைக் குதிரை முகத்துடன் கடலி ஊறு - ( ) வெம்மை தண்மை மென்மை விருந்து நீரை ஆகாரமாய்க் கொள்ளக் கட் வன்மை திண்மை நொய்மை சீர்மை டளை யிட்டனர் . இது வடவை யன்று சருச்சரை இவை தொடப்படும் பொரு ட்கு எண் குணங்களாம் . ஊர்னநாமன் - திருதாசாஷ்டர புத்திரன் . - இவள் மரீசிருவியின் பக்னி . ஊறுகாய் - இவை புளிப்புள்ள மா எலு இவள் சுவாயம்பு மன்வந்தரத்தில் மரீசி மிச்சை கிச்சிலி நாரத்தை கொடிமா யுடன் கூடி ஆறு புத்ரர்களைப் பெற்றனள் . துளை மரிமாங்காய் கடுக்காய் நெல்லி இவ்வறு வரும் பிரமன் தன் புத்ரியோடு இஞ்சி முதலிய காய்களைப் பதமாக உப் சங்கமித்ததைக் கண்டு நகைத்ததால் பிர பிட்டு ஊறவிட்டு ஊறியபின் உணவிற்குப் மன் கோபங்கொண்டு நீளறுவரும் அசுர பயன்படுத்துவது . இதிற் சிலவற்றைத் தித் யோனியிற் பிறக்கக் கடவீர்களென்று சபி திப்பிட்டும் சம்பாரமிட்டுக் கொள்வர் . க்க அவ்வாறே காலகேமிக்குப் புத்ரராக ஊறுபாடு - ( ) எரிதல் குத்தல் வெட் வும் பின் இரண்யகசிபுக்குப் புத்ரராயும் டல் எய்தல் பிறந்து சாந்தசித்தராய்ப் பிரமனை பெண் ஊற்று கோடமர்ந்தவள் - இரேணுகை ணித் தவஞ்செய்து பிரமன் பிரத்யக்ஷமாக எங்களுக்குத் தேவ மானுஷ்ய மிருகாதிக ஊற்றுமலைமருதப்பன் - நன்னூற்கு உரை ளால் மரணமின்றி இருக்க என வரம்பெற்யியற்றச் சங்கா நமச்சிவாயப் புலவரை றனர் . இவர்களிவ்வாறு வாம்பெற்ற செய் வேண்டிய பிரபு .