அபிதான சிந்தாமணி

ஊசிகன் ஊசிகன் 288 - ஊர்வசி ஊசிகன்-(ய) கிருதி புத்ரன். ஊர்ச்ச சீவதி - பிரியவதன் பெண். தேவ சிக்காந்தம் - இது சிறிய காந்த ஊசி. 'யானிக்குத் தாய், சுக்கிரன் பாரி. இதனைத் தன்னிலையில் விடின் வடக்குத் | ஊசல்வதீ ஊர்ச்சசுவதிக்கு ஒரு பெயர். தெற்குகளைத் தெரிவிக்கும். இது கப்ப ஊர் சீசன் - உச்சிரன் குமரன். லோட்டிகளுக்கு உதவி, ஊசிகன் - கார்த்தவீரியன் குமான் சூர் ஊசிழறி- இடைக்காடரால் செய்யப்பட்ட னென்று பெயர். செய்யுள். | ஊர் செரு - பகைவராற் புகுதற்கரிய கா ஊடலுணெகிழ்தல் -செறிந்த இருளை - வற்காட்டோடு அகழ்சிதையா தபடி பூசல் யுடைய மாலைக்காலத்துத் துளங்காநின்ற செய்த மதிப்பினைச் சொல்லியது (பு.வெ.) துயாநெருக்க ஒள்ளிய தொடியாற் சிறந்த ஊர்ச்சை -ஊர்சிக்கு ஒரு பெயர். தோளினையுடையாள் வழக்காட்டிடத்துக் ஊர்த்தகசன் - புலியுருக்கொண்டு பால குழைந்தது (பு. வெ பெருந்திணை.) 1 விநாயகரைச் சூழ்ந்த சிறுவரை வருத்தி ஊட்டியார் - கடைச்சங்க மருவிய தமிழ்ப் விநாயகராற் கொலையுண்ட அசுரன். புலவர். இவர் பாடலுள் வழங்கிய 'ஊட்டி' (விநாயகபுராணம்) என்பதே இவர்க்குப் பெயராயினமை ஊர்த்த கேது-(சூ.) சனத்து வசன் குமரன். காண்க . (அக.று.) ஊர்த்ததாண்டவம் - சிவமூர்த்தியின் நடன ஊண்பித்தை-இவர், நற்றமிழறிந்த நங்கை பேதம், சப்ததாண்டவம் காண்க. யரில் ஒருவராயிருக்கலாம். குறுந்தொ ஊர்த்தபாத - ஐந்தாம் மன்வந்தரத்து ரூஷி கையில் உள்ளார் கொல்லோதோழி'' ஊர்த்தயன் - உருத்திரருக்கு வேள்வி செய்ய எனப்பாலையைப் பாடியவர். ஊன் பித்தை நியமிக்கப்பட்ட ருஷி. யெனவுங் கூறுவர். (குறு.232.) ஊர்த்த ரேதஸ் - ஏகாதச ருத்ரருள் ஒருவன் ஊதீலர் - அசுவதராசுவன் புத்திரர். தேவி இளை. ஊமத்தை-இது ஒரு மயக்கத்தை உண்டாக் ஊர்த்வ, அதோ திரயழகராசி - ஆதித்தன் கும் செடி. இது, வெள்ளூமத்தை, கருவூ விட்ட இராசி ஊர்த்வமுகம், நிற்கப்பட்ட மத்தை, அடுக்கூமத்தை, பேயூமத்தை, ராசி அதோமுகம், பற்றப்பட்ட ராசி திர மருளூமத்தை, பொன்னூமத்தை யெனப் யோமுகமென்றும் பெயர்பெறும். பலவகைப்படும். ஊர் நாயு- ஒரு காந்தர்வன், பாரியை மேன ஊரணை- சித்திராதன் தேவி, கை. ஊராளி - மதுரை திருநெல்வேலியிலுள்ள ஊர்மிளை - சநகன் பெண். இலக்குமணன் உழவரில் ஒருவகையார். இவர்கள் அம் தேவி. இலக்குமணர் தன் தமயனுடன் பலக்காரர், முத்திரியரில் ஒருவகையாரா அரண்யவாச நீங்கி நகர்வருமளவும் பிற கலாம் : இவர்கள் தங்களை முத்து ராஜா வியாபார மின்றி உறங்கியே இருந்தவன், வின் சந்ததியார் என்பர். (தர்ஸ்ட ன்.) (இராமாயணம்). ஊரின்கட் டோன்றிய காமப் பத்தி - ஒழி ஊர்வசன் -சுரியின் குமரன். யாத அன்பினையுடைய ஆடவரும் மகளி ஊர்வசி-1. இவள் தெய்வ தாஹி, நாசா ரும் அழகு பொருந்தக் கூடும்பதியைச் யணர் பதரியில் தவஞ்செய்கையில் அவர் சொல்லியது. (பு. வெ. பாடாண்.) கள் தவத்தைக் கெடுக்க அநேக தேவதாஸி ஊர் கொலை - கருகின செலவையுடைய களை இந்திரன் அனுப்பினன். இதனால் பரியை முடுக்கி வில்லினையுடைய வீரர் நாராயணர் கலங்காது இருந்து தம் தொ முழங்கெரிபரப்ப அரணினை அழித்தது. டையாகிய ஊருவில் ஊர்வசிமுதல் அநேக (பு-வெ.) தாசிகளைப் பிறப்பித்தனர். இவர்களைக் ஊர்க்குருவி - இது தான்யம் பூச்சி முதலிய கண்டு அப்பெண்கள் மயங்கி ஊர்வசி முத தின்னும் பறவைகளில் ஒன்று. இது வீட்டி லியவரைத் தங்களுக்கு நாயகிகளாகக் னிறப்பில் முட்டையிட்டுக் குஞ்சு பொரிப் கொண்டு தெய்வலோக மடைந்தனர். பது; கபில நிறமுள்ள சிறு பக்ஷி. இது 2. ஒருமுறை இவள், தெய்வலோகத் இராம வாசியாதலா லிப்பெயர் பெற்றது. திற்குக் காலகேயரது வதைநிமித்தஞ் செ ஊர்சயோனி-விஸ்வாமித்திரன் புத்திரன். ன்ற அருச்சுனனைக் கண்டு தன்னைச் சேர ஊர்சி - தக்ஷன் பெண், வசிட்டன் தேவி. வேண்டுகையில் அவன் மறுத்ததால் அவ இவளுக்குச் சித்திரசேது முதல் எழுகுமார்.. னைப் பேடியாகச் சபித்தனள், 34
ஊசிகன் ஊசிகன் 288 - ஊர்வசி ஊசிகன் - ( ) கிருதி புத்ரன் . ஊர்ச்ச சீவதி - பிரியவதன் பெண் . தேவ சிக்காந்தம் - இது சிறிய காந்த ஊசி . ' யானிக்குத் தாய் சுக்கிரன் பாரி . இதனைத் தன்னிலையில் விடின் வடக்குத் | ஊசல்வதீ ஊர்ச்சசுவதிக்கு ஒரு பெயர் . தெற்குகளைத் தெரிவிக்கும் . இது கப்ப ஊர் சீசன் - உச்சிரன் குமரன் . லோட்டிகளுக்கு உதவி ஊசிகன் - கார்த்தவீரியன் குமான் சூர் ஊசிழறி - இடைக்காடரால் செய்யப்பட்ட னென்று பெயர் . செய்யுள் . | ஊர் செரு - பகைவராற் புகுதற்கரிய கா ஊடலுணெகிழ்தல் - செறிந்த இருளை - வற்காட்டோடு அகழ்சிதையா தபடி பூசல் யுடைய மாலைக்காலத்துத் துளங்காநின்ற செய்த மதிப்பினைச் சொல்லியது ( பு . வெ . ) துயாநெருக்க ஒள்ளிய தொடியாற் சிறந்த ஊர்ச்சை - ஊர்சிக்கு ஒரு பெயர் . தோளினையுடையாள் வழக்காட்டிடத்துக் ஊர்த்தகசன் - புலியுருக்கொண்டு பால குழைந்தது ( பு . வெ பெருந்திணை . ) 1 விநாயகரைச் சூழ்ந்த சிறுவரை வருத்தி ஊட்டியார் - கடைச்சங்க மருவிய தமிழ்ப் விநாயகராற் கொலையுண்ட அசுரன் . புலவர் . இவர் பாடலுள் வழங்கிய ' ஊட்டி ' ( விநாயகபுராணம் ) என்பதே இவர்க்குப் பெயராயினமை ஊர்த்த கேது - ( சூ . ) சனத்து வசன் குமரன் . காண்க . ( அக . று . ) ஊர்த்ததாண்டவம் - சிவமூர்த்தியின் நடன ஊண்பித்தை - இவர் நற்றமிழறிந்த நங்கை பேதம் சப்ததாண்டவம் காண்க . யரில் ஒருவராயிருக்கலாம் . குறுந்தொ ஊர்த்தபாத - ஐந்தாம் மன்வந்தரத்து ரூஷி கையில் உள்ளார் கொல்லோதோழி ' ' ஊர்த்தயன் - உருத்திரருக்கு வேள்வி செய்ய எனப்பாலையைப் பாடியவர் . ஊன் பித்தை நியமிக்கப்பட்ட ருஷி . யெனவுங் கூறுவர் . ( குறு . 232 . ) ஊர்த்த ரேதஸ் - ஏகாதச ருத்ரருள் ஒருவன் ஊதீலர் - அசுவதராசுவன் புத்திரர் . தேவி இளை . ஊமத்தை - இது ஒரு மயக்கத்தை உண்டாக் ஊர்த்வ அதோ திரயழகராசி - ஆதித்தன் கும் செடி . இது வெள்ளூமத்தை கருவூ விட்ட இராசி ஊர்த்வமுகம் நிற்கப்பட்ட மத்தை அடுக்கூமத்தை பேயூமத்தை ராசி அதோமுகம் பற்றப்பட்ட ராசி திர மருளூமத்தை பொன்னூமத்தை யெனப் யோமுகமென்றும் பெயர்பெறும் . பலவகைப்படும் . ஊர் நாயு - ஒரு காந்தர்வன் பாரியை மேன ஊரணை - சித்திராதன் தேவி கை . ஊராளி - மதுரை திருநெல்வேலியிலுள்ள ஊர்மிளை - சநகன் பெண் . இலக்குமணன் உழவரில் ஒருவகையார் . இவர்கள் அம் தேவி . இலக்குமணர் தன் தமயனுடன் பலக்காரர் முத்திரியரில் ஒருவகையாரா அரண்யவாச நீங்கி நகர்வருமளவும் பிற கலாம் : இவர்கள் தங்களை முத்து ராஜா வியாபார மின்றி உறங்கியே இருந்தவன் வின் சந்ததியார் என்பர் . ( தர்ஸ்ட ன் . ) ( இராமாயணம் ) . ஊரின்கட் டோன்றிய காமப் பத்தி - ஒழி ஊர்வசன் - சுரியின் குமரன் . யாத அன்பினையுடைய ஆடவரும் மகளி ஊர்வசி - 1 . இவள் தெய்வ தாஹி நாசா ரும் அழகு பொருந்தக் கூடும்பதியைச் யணர் பதரியில் தவஞ்செய்கையில் அவர் சொல்லியது . ( பு . வெ . பாடாண் . ) கள் தவத்தைக் கெடுக்க அநேக தேவதாஸி ஊர் கொலை - கருகின செலவையுடைய களை இந்திரன் அனுப்பினன் . இதனால் பரியை முடுக்கி வில்லினையுடைய வீரர் நாராயணர் கலங்காது இருந்து தம் தொ முழங்கெரிபரப்ப அரணினை அழித்தது . டையாகிய ஊருவில் ஊர்வசிமுதல் அநேக ( பு - வெ . ) தாசிகளைப் பிறப்பித்தனர் . இவர்களைக் ஊர்க்குருவி - இது தான்யம் பூச்சி முதலிய கண்டு அப்பெண்கள் மயங்கி ஊர்வசி முத தின்னும் பறவைகளில் ஒன்று . இது வீட்டி லியவரைத் தங்களுக்கு நாயகிகளாகக் னிறப்பில் முட்டையிட்டுக் குஞ்சு பொரிப் கொண்டு தெய்வலோக மடைந்தனர் . பது ; கபில நிறமுள்ள சிறு பக்ஷி . இது 2 . ஒருமுறை இவள் தெய்வலோகத் இராம வாசியாதலா லிப்பெயர் பெற்றது . திற்குக் காலகேயரது வதைநிமித்தஞ் செ ஊர்சயோனி - விஸ்வாமித்திரன் புத்திரன் . ன்ற அருச்சுனனைக் கண்டு தன்னைச் சேர ஊர்சி - தக்ஷன் பெண் வசிட்டன் தேவி . வேண்டுகையில் அவன் மறுத்ததால் அவ இவளுக்குச் சித்திரசேது முதல் எழுகுமார் . . னைப் பேடியாகச் சபித்தனள் 34